hide Matching Documents

The documents where this entity occurs most often are shown below. Click on a document to open it.

Document Max. Freq Min. Freq
Aristotle, Athenian Constitution (ed. Kenyon) 1 1 Browse Search
View all matching documents...

Browsing named entities in Aristotle, Athenian Constitution (ed. Kenyon). You can also browse the collection for 1223 AD or search for 1223 AD in all documents.

Your search returned 1 result in 1 document section:

Aristotle, Athenian Constitution (ed. Kenyon), Fragments (search)
e/lhs fhsi/, tou\s *)aqhnai/ous *)/iwnas klhqh=nai, kai\ *)apo/llwna *patrw=|on au)toi=s o)nomasqh=nai. Schol. Aristoph. Birds 1537 patrw=|on de\ timw=sin *)apo/llwna *)aqhnai=oi, e)pei\ *)/iwn o( pole/marxos *)aqhnai/wn e)c *)apo/llwnos kai\ *kreou/shs th=s *cou/qou e)ge/neto. e)k tw=n *(hraklei/dou peri\ *politeiw=n. *pandi/wn de\ basileu/sas meta\ *)erexqe/a die/neime th\n a)rxh\n toi=s ui(oi=s Schol. Aristoph. Wasps 1223 *ai)gei= me\n dou\s th\n peri\ to\ a)/stu xw/ran, *lu/kw| de\ th\n diadri\an, *pa/llanti de\ th\n parali/an, *ni/sw| de\ th\n *megari/da. e)k tw=n *(hraklei/dou peri\ *politeiw=n. kai\ diete/loun ou(=toi stasi/azontes: *qhseu\s de\ e)kh/ruce kai\ sunebi/base tou/tous e)p' i)/sh| kai\ o(moi/a|. Plut. Thes 25 e)ka/lei pa/ntas e)pi\ toi=s i)/sois kai\ to\ deu=r' i)/te, pa/ntes lew/| kh/rugma *qhse/ws gene/sqai fasi\ pandhmi/an tina\ kaq