hide Matching Documents

The documents where this entity occurs most often are shown below. Click on a document to open it.

Document Max. Freq Min. Freq
George Bancroft, History of the Colonization of the United States, Vol. 1, 17th edition. 5 5 Browse Search
Harper's Encyclopedia of United States History (ed. Benson Lossing) 3 3 Browse Search
Aristotle, Athenian Constitution (ed. Kenyon) 1 1 Browse Search
Aristotle, Athenian Constitution (ed. H. Rackham) 1 1 Browse Search
Knight's Mechanical Encyclopedia (ed. Knight) 1 1 Browse Search
View all matching documents...

Browsing named entities in Aristotle, Athenian Constitution (ed. Kenyon). You can also browse the collection for 1537 AD or search for 1537 AD in all documents.

Your search returned 1 result in 1 document section:

Aristotle, Athenian Constitution (ed. Kenyon), Fragments (search)
Fragments e)k tw=n *(hraklei/dou peri\ *politeiw=n. *)aqhnai=oi to\ me\n e)c a)rxh=s e)xrw=nto basilei/a|. sunoikhsa/ntos de\ *)/iwnos au)toi=s to/te prw=ton *)/iwnes e)klh/qhsan. Harpocration s.v. *)apo/llwn Patrw=|os. tou/tou ga\r oi)kh/santos th\n *)attikh/n, w(s *)aristote/lhs fhsi/, tou\s *)aqhnai/ous *)/iwnas klhqh=nai, kai\ *)apo/llwna *patrw=|on au)toi=s o)nomasqh=nai. Schol. Aristoph. Birds 1537 patrw=|on de\ timw=sin *)apo/llwna *)aqhnai=oi, e)pei\ *)/iwn o( pole/marxos *)aqhnai/wn e)c *)apo/llwnos kai\ *kreou/shs th=s *cou/qou e)ge/neto. e)k tw=n *(hraklei/dou peri\ *politeiw=n. *pandi/wn de\ basileu/sas meta\ *)erexqe/a die/neime th\n a)rxh\n toi=s ui(oi=s Schol. Aristoph. Wasps 1223 *ai)gei= me\n dou\s th\n peri\ to\ a)/stu xw/ran, *lu/kw| de\ th\n diadri\an, *pa/llanti de\ th\n parali/an, *ni/sw| de\ th\n *megari/da. e)k t