previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

IN L. CATILINAM ORATIO TERTIA HABITA AD POPVLVM

1. rem publicam, Quirites, vitamque omnium vestrum, bona, fortunas, coniuges liberosque vestros atque hoc domicilium clarissimi imperi, fortunatissimam pulcherrimamque urbem, hodierno die deorum immortalium summo erga vos amore, laboribus, consiliis, periculis meis e flamma atque ferro ac paene ex faucibus fati ereptam et vobis conservatam ac restitutam videtis. [2] et si non minus nobis iucundi atque inlustres sunt ei dies quibus conservamur quam illi quibus nascimur, quod salutis certa laetitia est, nascendi incerta condicio et quod sine sensu nascimur, cum voluptate servamur, profecto, quoniam illum qui hanc urbem condidit ad deos immortalis benivolentia famaque sustulimus, esse apud vos posterosque vestros in honore debebit is qui eandem hanc urbem conditam amplificatamque servavit. nam toti urbi, templis, delubris, tectis ac moenibus subiectos prope iam ignis circumdatosque restinximus, idemque gladios in rem publicam destrictos rettudimus1 mucronesque eorum a iugulis vestris deiecimus. [3] quae quoniam in senatu inlustrata, patefacta, comperta sunt per me, vobis iam exponam breviter2 ut et quanta et quam manifesta3 et qua ratione investigata et comprehensa sint vos qui et4 ignoratis et exspectatis scire possitis.

principio, ut Catilina paucis ante diebus erupit ex urbe, cum sceleris sui socios huiusce nefarii belli acerrimos duces Romae reliquisset, semper vigilavi et providi, Quirites, quem ad modum in tantis et tam absconditis insidiis salvi esse possemus. 2. nam tum cum ex urbe Catilinam eiciebamnon enim iam vereor huius verbi invidiam, cum illa magis sit timenda, quod vivus exierit — , sed tum cum illum exterminari volebam, aut reliquam coniuratorum manum simul exituram aut eos qui restitissent5 infirmos sine illo ac debilis fore putabam. [4] atque ego, ut6 vidi, quos maximo furore et scelere esse inflammatos sciebam, eos nobiscum esse et Romae remansisse, in eo omnis dies noctesque consumpsi ut quid agerent, quid molirentur sentirem ac viderem, ut, quoniam auribus vestris propter incredibilem magnitudinem sceleris minorem fidem faceret oratio mea, rem ita comprehenderem ut tum demum animis saluti vestrae provideretis cum oculis maleficium ipsum videretis. itaque ut comperi legatos Allobrogum belli Transalpini et tumultus Gallici excitandi causa a P. Lentulo esse sollicitatos, eosque in Galliam ad suos civis eodemque itinere cum litteris mandatisque7 ad Catilinam esse missos, comitemque eis adiunctum esse T.8 Volturcium, atque huic esse ad Catilinam datas litteras, facultatem mihi oblatam putavi ut, quod erat difficillimum quodque ego semper optabam ab dis immortalibus, tota9 res non solum a me sed etiam a senatu et a vobis manifesto deprenderetur. [5] itaque hesterno die L. Flaccum et C. Pomptinum praetores, fortissimos atque amantissimos rei publicae viros, ad me vocavi, rem10 exposui, quid fieri placeret ostendi. illi autem, qui omnia de re publica praeclara atque egregia sentirent, sine recusatione ac sine ulla mora negotium susceperunt et, cum advesperasceret, occulte ad pontem Mulvium pervenerunt atque ibi in proximis villis ita bipertito11 fuerunt ut Tiberis inter eos et pons interesset. eodem autem et ipsi sine cuiusquam suspicione multos fortis viros eduxerant, et ego ex praefectura Reatina compluris delectos adulescentis quorum opera utor adsidue in rei publicae praesidio12 cum gladiis miseram. [6] interim tertia fere vigilia exacta, cum iam pontem Mulvium magno comitatu legati Allobroges13 ingredi inciperent unaque Volturcius, fit in eos impetus; ducuntur14 et ab illis gladii et a nostris. res praetoribus erat nota solis, ignorabatur a ceteris. 3. tum interventu Pomptini atque Flacci pugna quae erat commissa15 sedatur. Litterae quaecumque erant in eo comitatu integris signis praetoribus traduntur; ipsi comprehensi ad me, cum iam dilucesceret, deducuntur. atque horum omnium scelerum improbissimum machinatorem, Cimbrum Gabinium, statim ad me nihil16 dum suspicantem vocavi; deinde item arcessitus est L. Statilius et post eum Cethegus17; tardissime autem Lentulus18 venit, credo quod in litteris dandis praeter consuetudinem proxima nocte vigilarat. [7] cum summis et clarissimis huius civitatis viris qui audita re frequentes ad me mane convenerant litteras a me prius aperiri quam ad senatum deferri19 placeret, ne, si nihil esset inventum, temere a me tantus tumultus iniectus civitati videretur, negavi me esse facturum ut de periculo publico non ad consilium publicum rem integram deferrem. etenim, Quirites, si ea quae erant ad me delata reperta non essent, tamen ego non arbitrabar in tantis rei publicae periculis esse mihi nimiam diligentiam pertimescendam. senatum frequentem celeriter, ut vidistis, coegi. [8] atque interea statim admonitu Allobrogum C. Sulpicium praetorem, fortem virum, misi qui ex aedibus Cethegi si quid telorum esset efferret; ex quibus ille maximum sicarum numerum et gladiorum20 extulit. 4. introduxi Volturcium sine Gallis; fidem21 publicam iussu senatus dedi; hortatus sum ut ea quae sciret sine timore indicaret. tum ille dixit, cum vix se ex magno timore recreasset, a P. Lentulo se habere ad Catilinam mandata et litteras ut servorum praesidio uteretur, ut ad urbem quam primum cum exercitu accederet; id autem eo consilio ut, cum urbem ex omnibus partibus quem ad modum descriptum22 distributumque erat incendissent caedemque infinitam civium fecissent, praesto esset ille qui et fugientis exciperet et se cum his urbanis ducibus coniungeret. [9] introducti autem Galli ius iurandum sibi et litteras a P.23 Lentulo, Cethego, Statilio ad suam gentem datas24 esse dixerunt, atque ita sibi ab his et a L. Cassio esse praescriptum ut equitatum in Italiam quam primum mitterent; pedestris sibi copias non defuturas. Lentulum autem sibi confirmasse ex fatis25 Sibyllinis haruspicumque responsis se esse tertium illum Cornelium ad quem regnum huius urbis atque imperium pervenire esset necesse: Cinnam ante se et Sullam fuisse. eundemque dixisse fatalem hunc annum26 esse ad interitum huius urbis atque imperi qui esset annus decimus post virginum absolutionem, post Capitoli autem incensionem vicesimus. [10] hanc autem Cethego cum ceteris controversiam fuisse dixerunt quod Lentulo et aliis Saturnalibus caedem fieri atque urbem incendi placeret, Cethego nimium id longum videretur27. 5. ac ne longum sit, Quirites, tabellas proferri iussimus quae a quoque dicebantur datae. primo28 ostendimus Cethego: signum29 cognovit. nos linum30 incidimus; legimus. erat scriptum ipsius manu Allobrogum senatui et populo sese quae eorum legatis confirmasset facturum esse; orare ut item illi facerent quae sibi eorum legati recepissent31. tum Cethegus, qui paulo ante aliquid tamen de gladiis ac sicis quae apud ipsum erant deprehensa32 respondisset dixissetque se semper bonorum ferramentorum studiosum fuisse, recitatis litteris debilitatus atque abiectus conscientia33 repente conticuit. introductus34 Statilius cognovit et signum et manum suam. recitatae sunt tabellae in eandem fere sententiam; confessus est. tum ostendi tabellas Lentulo et quaesivi cognosceretne signum. adnuit. 'est vero' inquam 'notum quidem35 signum, imago avi tui, clarissimi viri, qui amavit unice patriam et civis suos; quae quidem te a tanto scelere etiam muta revocare debuit.' [11] leguntur eadem ratione ad senatum Allobrogum populumque litterae. si quid de his rebus dicere vellet, feci potestatem. atque ille primo quidem negavit; post autem aliquanto, toto iam indicio exposito atque edito, surrexit, quaesivit a Gallis quid sibi esset cum eis, quam ob rem domum suam venissent, itemque a36 Volturcio. qui cum illi breviter constanterque respondissent per quem ad eum quotiensque venissent, quaesissentque ab eo nihilne secum esset de fatis37 Sibyllinis locutus, tum ille subito scelere demens quanta conscientiae vis esset ostendit. nam, cum id posset infitiari, repente praeter opinionem omnium confessus est. ita eum non modo ingenium illud et dicendi exercitatio qua semper valuit sed etiam propter vim sceleris manifesti atque deprehensi impudentia qua superabat omnis improbitasque defecit. [12] Volturcius vero subito litteras proferri atque aperiri iubet quas sibi a Lentulo ad Catilinam datas esse dicebat. atque ibi vehementissime perturbatus Lentulus tamen et signum et manum suam cognovit. erant autem38 sine nomine, sed ita: 'quis39 sim scies ex eo quem ad te misi. cura ut vir sis et cogita quem in locum sis progressus. vide ecquid40 tibi iam sit necesse et cura ut omnium tibi auxilia adiungas, etiam infimorum.' Gabinius deinde introductus, cum primo impudenter respondere coepisset, ad extremum nihil ex eis quae Galli insimulabant negavit. ac mihi quidem, [13] Quirites, cum illa certissima visa sunt argumenta atque indicia sceleris, tabellae, signa, manus, denique unius cuiusque confessio, tum multo certiora illa, color, oculi, voltus, taciturnitas. sic enim obstupuerant, sic terram intuebantur, sic furtim non numquam inter sese aspiciebant ut non iam ab aliis indicari41 sed indicare se ipsi viderentur. 6. indiciis expositis atque editis, Quirites42, senatum consului de summa re publica43 quid fieri placeret. Dictae sunt a principibus acerrimae ac fortissimae sententiae, quas senatus sine ulla varietate est secutus. et quoniam nondum est perscriptum senatus consultum, ex memoria vobis, Quirites, quid senatus censuerit exponam. [14] primum mihi gratiae verbis amplissimis aguntur, quod virtute, consilio, providentia mea res publica maximis periculis sit liberata. deinde L. Flaccus et C. Pomptinus praetores, quod eorum opera forti fidelique usus essem, merito ac iure laudantur. atque etiam viro forti, conlegae meo, laus impertitur, quod eos qui huius coniurationis participes fuissent a suis et a rei publicae consiliis removisset. atque ita censuerunt ut P. Lentulus, cum se praetura abdicasset, in custodiam traderetur; itemque uti C. Cethegus, L. Statilius, P. Gabinius qui44 omnes praesentes erant in custodiam traderentur; atque idem hoc decretum est in L. Cassium qui sibi procurationem incendendae urbis depoposcerat, in M. Ceparium cui ad sollicitandos pastores Apuliam attributam esse erat indicatum, in P. Furium qui est ex eis colonis45 quos46 Faesulas L. Sulla deduxit, in Q. Annium47 Chilonem qui una cum hoc Furio semper erat in hac Allobrogum sollicitatione versatus, in P. Umbrenum, libertinum hominem, a quo primum Gallos ad Gabinium perductos esse constabat. atque ea lenitate senatus est usus, Quirites, ut ex tanta coniuratione tantaque hac multitudine domesticorum hostium novem hominum perditissimorum poena re publica conservata reliquorum mentis sanari posse arbitraretur. [15] atque etiam supplicatio dis immortalibus pro singulari eorum merito meo nomine decreta est, quod mihi primum post hanc urbem conditam togato contigit, et his decreta verbis est48: 'quod urbem incendiis, caede civis, Italiam bello liberassem.' quae supplicatio si cum ceteris supplicationibus49 conferatur, hoc interest, quod ceterae bene gesta50, haec una conservata re publica51 constituta est. atque illud quod faciendum primum fuit factum atque transactum est. nam P. Lentulus, quamquam patefactis52 indiciis, confessionibus53 suis, iudicio senatus non modo praetoris ius verum etiam civis amiserat, tamen magistratu se abdicavit, ut quae religio C. Mario, clarissimo viro, non fuerat quo minus C.54 Glauciam de quo nihil nominatim erat decretum praetorem occideret, ea nos religione in privato P. Lentulo puniendo liberaremur. 7. [16]

nunc quoniam, Quirites, consceleratissimi periculosissimique belli nefarios duces captos iam et comprehensos tenetis, existimare debetis omnis Catilinae copias, omnis spes atque opes his depulsis urbis periculis concidisse. quem quidem ego cum ex urbe pellebam, hoc providebam animo, Quirites, remoto Catilina non mihi esse P. Lentuli somnum55 nec L.56 Cassi adipes57 nec C. Cethegi furiosam temeritatem pertimescendam. ille erat unus timendus ex istis omnibus, sed tam diu dum urbis moenibus continebatur. omnia norat, omnium aditus tenebat; appellare, temptare, sollicitare poterat, audebat. erat ei58 consilium ad facinus aptum, consilio autem neque lingua neque manus59 deerat. iam ad certas res conficiendas certos homines delectos ac descriptos habebat. neque vero, cum aliquid mandarat, confectum putabat: nihil erat quod non ipse obiret, occurreret, vigilaret, laboraret; frigus, sitim, famem ferre poterat. [17] hunc ego hominem tam acrem, tam audacem, tam paratum, tam callidum, tam in scelere vigilantem, tam in perditis rebus diligentem nisi ex domesticis insidiis in castrense latrocinium compulissemdicam id quod sentio, Quiritesnon facile hanc tantam molem mali a cervicibus vestris60 depulissem. non ille nobis Saturnalia constituisset, neque tanto61 ante exiti ac fati diem rei publicae denuntiavisset neque commisisset ut signum, ut litterae suae testes62 manifesti sceleris deprehenderentur. quae nunc illo absente sic gesta sunt ut nullum in privata domo furtum umquam sit tam palam inventum quam haec in tota63 re publica coniuratio manifesto comprehensa64 est. quod si Catilina in urbe ad hanc diem remansisset, quamquam, quoad fuit, omnibus eius consiliis occurri atque obstiti, tamen, ut levissime dicam, dimicandum nobis cum illo fuisset, neque nos umquam, cum65 ille in urbe hostis esset, tantis periculis rem publicam tanta pace, tanto otio, tanto silentio liberassemus. 8. [18]

quamquam haec omnia, Quirites, ita sunt a me administrata ut deorum immortalium nutu atque66 consilio et gesta et provisa esse videantur. idque cum coniectura consequi possumus, quod vix videtur67 humani68 consili tantarum rerum gubernatio esse potuisse, tum vero ita praesentes his temporibus opem et auxilium nobis tulerunt ut eos paene oculis videre possimus69. nam ut illa omittam, visas nocturno tempore ab occidente faces ardoremque caeli, ut fulminum iactus, ut terrae motus relinquam, ut omittam cetera70 quae tam71 multa nobis consulibus facta sunt ut haec quae nunc fiunt canere di immortales viderentur, hoc certe, Quirites72, quod sum dicturus neque praetermittendum neque relinquendum est. [19] nam profecto memoria tenetis Cotta et Torquato consulibus compluris in73 Capitolio res de caelo esse percussas, cum et74 simulacra deorum depulsa sunt et statuae veterum hominum deiectae et legum aera liquefacta et tactus etiam75 ille qui hanc urbem condidit Romulus, quem inauratum76 in Capitolio, parvum atque lactantem, uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis. quo quidem tempore cum haruspices ex tota Etruria convenissent, caedis atque incendia et legum interitum et bellum civile ac domesticum et totius urbis atque imperi occasum appropinquare dixerunt, nisi di immortales omni ratione placati suo numine prope fata ipsa flexissent. [20] itaque illorum responsis tum et ludi per decem dies facti sunt neque res ulla quae ad placandos deos pertineret praetermissa est. idemque iusserunt simulacrum Iovis facere maius et in excelso77 conlocare et contra atque antea78 fuerat ad orientem convertere; ac se sperare dixerunt, si illud signum quod videtis solis ortum et forum curiamque79 conspiceret, fore ut ea consilia quae clam essent inita contra salutem urbis atque imperi inlustrarentur80 ut a senatu populoque Romano perspici possent. atque illud signum conlocandum81 consules illi locaverunt82; sed tanta fuit operis tarditas ut neque superioribus consulibus neque nobis ante hodiernum diem conlocaretur. 9. hic quis83 potest esse84 tam aversus a vero, [21] tam praeceps, tam mente captus qui neget haec omnia quae videmus praecipueque hanc urbem deorum immortalium nutu ac potestate administrari? etenim cum esset ita responsum, caedis, incendia, interitum rei publicae comparari, et ea per civis85, quae tum propter magnitudinem scelerum non nullis incredibilia videbantur, ea non modo cogitata a nefariis civibus verum etiam suscepta esse sensistis. illud vero nonne ita praesens est ut nutu Iovis optimi maximi factum esse videatur, ut, cum hodierno die mane per forum meo iussu et coniurati et eorum indices in aedem Concordiae ducerentur, eo ipso tempore signum statueretur? quo conlocato atque ad vos senatumque converso omnia et senatus et vos86 quae erant contra salutem87 omnium cogitata88 inlustrata et patefacta vidistis. [22] quo etiam maiore sunt isti odio supplicioque digni qui non solum vestris domiciliis atque tectis sed etiam deorum templis atque delubris sunt funestos ac nefarios ignis inferre conati. quibus ego si me restitisse dicam, nimium mihi sumam et non sim ferendus: ille, ille Iuppiter restitit; ille Capitolium, ille haec templa, ille cunctam urbem, ille vos omnis salvos esse voluit. dis ego immortalibus ducibus89 hanc mentem voluntatemque suscepi atque ad haec tanta indicia perveni. iam vero illa Allobrogum sollicitatio, iam ab Lentulo ceterisque domesticis hostibus tam dementer tantae res creditae et ignotis et barbaris commissaeque litterae numquam essent profecto, nisi ab dis immortalibus huic tantae audaciae consilium esset ereptum. quid vero? ut homines Galli ex civitate male pacata, quae gens una restat quae bellum populo Romano facere posse et90 non nolle videatur, spem imperi ac rerum maximarum91 ultro sibi a patriciis hominibus oblatam neglegerent92 vestramque salutem suis opibus anteponerent93, id non divinitus esse factum putatis, praesertim qui nos non pugnando sed tacendo superare potuerunt94? 10. [23]

quam ob rem, Quirites, quoniam ad omnia pulvinaria supplicatio decreta est, celebratote illos dies cum coniugibus ac liberis vestris. nam multi saepe honores dis immortalibus iusti habiti sunt ac debiti, sed profecto iustiores numquam. erepti enim estis ex crudelissimo ac miserrimo interitu, erepti95 sine caede, sine sanguine, sine exercitu, sine dimicatione; togati me uno togato duce et imperatore vicistis. etenim recordamini, [24] Quirites, omnis civilis dissensiones, non solum eas quas audistis sed eas quas vosmet ipsi meministis atque vidistis. L. Sulla P. Sulpicium oppressit96: C. Marium, custodem huius urbis, multosque fortis viros partim eiecit ex civitate, partim interemit. Cn. Octavius consul armis expulit ex urbe conlegam: omnis hic locus acervis corporum et civium sanguine redundavit. superavit postea Cinna cum Mario: tum vero clarissimis viris interfectis lumina civitatis exstincta sunt. Vltus est huius victoriae crudelitatem postea Sulla: ne dici quidem opus est quanta deminutione97 civium et quanta calamitate rei publicae. dissensit M. Lepidus a clarissimo et fortissimo98 viro Q. Catulo: attulit non tam ipsius interitus rei publicae luctum quam ceterorum. [25] atque illae tamen omnes99 dissensiones erant eius modi quae100 non ad delendam sed ad commutandam rem publicam pertinerent. non illi nullam esse rem publicam sed in ea quae esset se esse principes, neque hanc urbem conflagrare sed se in hac urbe florere voluerunt. atque illae tamen omnes dissensiones, quarum nulla exitium rei publicae quaesivit, eius modi fuerunt ut non reconciliatione concordiae sed internicione civium diiudicatae sint101. in hoc autem uno post hominum memoriam maximo crudelissimoque bello, quale bellum nulla umquam barbaria102 cum sua gente gessit, quo in bello lex haec fuit a Lentulo, Catilina, Cethego, Cassio constituta ut omnes qui salva urbe salvi esse possent in hostium numero ducerentur, ita me gessi, Quirites, ut salvi omnes103 conservaremini, et, cum hostes vestri tantum civium superfuturum putassent quantum infinitae caedi restitisset, tantum autem urbis quantum flamma obire non potuisset, et urbem et civis integros incolumisque104 servavi. 11. [26] quibus pro tantis rebus, Quirites105, nullum ego a vobis praemium virtutis, nullum insigne honoris, nullum monumentum laudis postulabo106 praeterquam huius diei memoriam107 sempiternam. in animis ego vestris omnis triumphos meos, omnia ornamenta honoris, monumenta gloriae, laudis insignia condi et conlocari volo. nihil me mutum potest delectare, nihil tacitum, nihil denique eius modi quod etiam minus digni adsequi possint108. memoria vestra, Quirites, nostrae res109 alentur, sermonibus crescent, litterarum monumentis inveterascent et conroborabuntur; eandemque diem intellego, quam spero aeternam fore, propagatam esse et ad salutem urbis et ad memoriam consulatus mei110, unoque tempore in hac re publica duos civis exstitisse quorum alter finis vestri imperi non terrae sed caeli regionibus terminaret, alter huius111 imperi domicilium sedisque servaret. 12. [27] sed quoniam earum rerum quas ego gessi non eadem est fortuna atque condicio quae illorum qui externa bella gesserunt, quod mihi cum eis112 vivendum est quos vici ac subegi, illi hostis aut interfectos aut oppressos reliquerunt, vestrum est, Quirites, si ceteris facta sua recte prosunt, mihi mea ne quando obsint providere. mentes enim hominum audacissimorum sceleratae ac nefariae ne vobis nocere possent ego providi, ne mihi noceant vestrum est providere. quamquam, Quirites, mihi quidem ipsi nihil ab istis iam noceri potest. Magnum enim est in bonis113 praesidium quod mihi in perpetuum comparatum est, magna in re publica dignitas quae me semper tacita defendet, magna vis conscientiae quam qui neglegunt, cum me violare volent, se114 indicabunt. [28] est enim115 nobis is116 animus, Quirites, ut non modo nullius audaciae cedamus sed etiam omnis improbos ultro semper lacessamus. quod si omnis impetus domesticorum hostium depulsus a vobis se in me unum converterit, vobis erit videndum117, Quirites, qua condicione posthac eos esse velitis qui se pro salute vestra obtulerint118 invidiae periculisque omnibus: mihi quidem ipsi quid est quod iam ad vitae fructum possit adquiri, cum praesertim neque in honore vestro neque in gloria virtutis quicquam videam altius quo mihi libeat ascendere? illud perficiam profecto119, [29] Quirites, ut ea quae gessi in consulatu privatus tuear atque ornem, ut, si qua est invidia in120 conservanda re publica suscepta, laedat invidos, mihi valeat ad gloriam. denique ita me in re publica tractabo ut meminerim semper quae gesserim, curemque ut ea virtute non casu gesta esse videantur. vos, Quirites, quoniam iam est nox121, venerati122 Iovem illum custodem huius urbis ac vestrum in vestra tecta discedite et ea, quamquam iam est periculum depulsum, tamen aeque ac priore nocte123 custodiis vigiliisque defendite. id ne vobis diutius faciendum sit atque ut in perpetua pace esse possitis providebo, Quirites124.


1 rettudimus (retu-) αx: retrosimus h: retrudimus bstou

2 breviter αh: breviter, Quirites, βγ

3 et quam manifesta om. αt

4 qui et αbu: et qui h: qui cett.

5 restitissent remansissent hγ

6 ut bsγ: om. ahl

7 cum litteris mandatisque post civis ponit Nohl

8 esse T. esse Vhγ ad Catilinam ante esse hab. bs, post litteras h: del. Richter

9 tota hx: ut toa cett. (cf. Madvig ad Fin. iii. 43, Ac. ii. 48. 139)

10 rem omnem γ

11 bipertiti bshγ

12 re (r.) p. praesidio AVβho: re publica, praesidio Muretus

13 Allobroges αl: Allobrogum cett.

14 educuntur hγ et ante ab illis sup. lin. hab. l., om. hγ

15 quac erat commissa del. Halm cum duobus dett.

16 nihil tum γ

17 C. Cethegus pauci dett.

18 P. Lentulus Eberhard

19 deferri referrem a: deferrem Halm

20 et gladiorum gladiorum Aaβ

21 fidem ei hγ

22 discriptum Kayser

23 a P. ab Halm

24 datas Vγ: data Aal: datam bs

25 fatis cod. S. Marci 255 sup. lin.: fastis αβht: libris oux

26 esse annum bstux

27 videretur tx: videri cett.

28 primum γ

29 Cethego: signum Müller (ita AVo): Cethego signum: cett.

30 linum lignum Vhγ

31 recepissent Muretus: praecepissent codd.

32 deprehensae ux

33 conscientia convictus hγ

34 introductus est γ

35 quidem om. Votx, ante notum hab. h1

36 item a a

37 fatis x: fastis cett.

38 autem scriptae htux

39 quis abho: qui cett.

40 vide ecquid Halm: vide et quid αβo: et vide quid htux

41 indicare se ipsi ipsi a se tux

42 Quirites om. ao

43 re p. rei p. h: rei p. salute γ

44 qui hγ: om. αβ

45 colonis l: coloniis cett.

46 quos Naugerius: quas mei

47 Annium Halm (cf. Sall. Cat. 50): Manlium codd.: Magium Sylvius (cp. Fam. iv. 12, 2)

48 est, Quirites, quod tx

49 supplicationibus mei: del. Halm

50 gestae (-e a) Val1

51 rei p. C

52 patefacta a: patefacta re coni. Halm

53 et confessionibus hγ

54 C. tux: om. cett.

55 somnum b1: somnium cett.

56 L. γ: C. cett.

57 adipes γ: alipes CAmg: aupes V: om. A1hβ (in lac. A

58 ei et αls: om. b

59 neque manus neque lingua ah (contra Schol.

60 vestris cervicibus bs

61 tanti htx

62 testes denique tux

63 in tota αhot: tanta in βux

64 comprehensa Nohl: inventa comprehensa α: inventa atque comprehensa ho: inventa atque deprehensa βtux

65 cum dum βux

66 nutu atque om. α

67 videtur hβx: videretur αotu

68 humanis (om. u) consiliis htux tantam molem rerum gubernatio consequi γ

69 possemus hγ

70 relinquam, ut omittam cetera ceteraque tux

71 tam ita βx

72 Quirites C1 (qui C) lγ: om. cett.

73 in tux: inde o: de cett.

74 cum et bshtx: et cum Cl: et tum AVao

75 et tactus etiam tactus est etiam γ et Servius ad Ecl. i. 17

76 auratum CAV lactentem Vhtu

77 celso Aahx

78 ante aoux: om. h

79 curiamque curiamAa: et curiam V

80 ita inlustrarentur coni. Halm (ita ante collocandum hab. ux

81 conlocatum α

82 locaverunt x: collocaverunt αβh: statuerunt otu

83 quis hγ: qui αβ

84 esse αh, Priscian. K. iii. 277: esse, Quirites βγ

85 per civis a perditis civibus γ 29 eo bsγ: et αho: et eo l

86 et senatus et vos om. duo dett.

87 salutem senatum salutemque (et salutem h) hβ

88 cogitata post erant hab. bs

89 ducibus om. αh mentem, Quirites a

90 et posse hγ

91 maximarum αho: amplissimarum βtux

92 neglegere Aa: neglegeret V

93 anteponere Aa: anteponeret V

94 potuerint Madvig (sed cf. Zielinski p. 202)

95 erepti αho: et erepti tux: om. β

96 oppressit eiecit ex urbe add. αβho: ex urbe eiecit add. tux, del. Lambinus

97 deminutione diminutione (demutatione C1: dimicatione x) codd.

98 ac fortissimo t sol.

99 atque... omnes seclusi (tamen omnes om. x

100 quae αh: Quirites, quae βγ

101 atque illae... sint del. Bloch

102 barbaries hx2

103 omnes om. bs, ante salvi hab. tux

104 integros incolumisque omnes incolumes, Quirites (q. l) β

105 Quirites om. C1

106 postulo bsx

107 memoriam vestram hβx

108 possint bsux: possunt cett.

109 res nostrae bs

110 propagatam esse... mei mei propagatam γ

111 huius eiusdem βtux

112 eis his αβho: illis tux

113 bonis lγ: nobis αbsh

114 se Aaβo: se ipsi cett.

115 enim etiam tux

116 is γ: om.αβh

117 providendum hγ

118 obtulerint alu: obtulerunt cett.

119 profecto perficiam β

120 in om. β

121 nox est bs

122 veneramini hγ

123 nocte fecistis hx

124 Quirites om. abso

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus Notes (J. B. Greenough, G. L. Kittredge)
load focus English (C. D. Yonge, 1856)
hide References (2 total)
  • Cross-references to this page (1):
  • Cross-references in notes to this page (1):
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: