previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

[112]

Rursumque tamquam piissimus deridet adiciens fabulae suae Mnaseam. ait enim illum retulisse, dum bellum Iudaei contra Iudaeos haberent longo quodam tempore in aliqua ciuitate Iudaeorum, qui Dorii nominantur, quendam eorum qui in ea Apollinem colebat uenisse ad Iudaeos, cuius hominis nomen dicit Zabidon deinde qui eis promisisset traditurum se eis Apollinem deum Doriensium uenturumque illum ad nostrum templum, si omnes abscederent. [113] et credidisse omnem multitudinem Iudaeorum; Zabidon uero fecisse quoddam machinamentum ligneum et circumposuisse sibi et in eo tres ordines infixisse lucernarum et ita ambulasse, ut procul stantibus appareret, quasi stellae per terram [114] th\n porei/an poioume/nwn, tou\s me\n *)ioudai/ous u(po\ tou= parado/cou th=s qe/as katapeplhgme/nous po/rrw me/nontas h(suxi/an a)/gein, to\n de\ *za/bidon e)pi\ pollh=s h(suxi/as ei)s to\n nao\n parelqei=n kai\ th\n xrush=n a)posu=rai tou= ka/nqwnos kefalh/n, ou(/tw ga\r a)stei+zo/menos [115] ge/grafen, kai\ pa/lin ei)s *dw=ra to\ ta/xos a)pelqei=n. a)=ra ou)=n kai\ h(mei=s a)\n ei)/poimen, o(/ti to\n ka/nqwna toute/stin e(auto\n *)api/wn e)piforti/zei kai\ poiei= th=s mwrologi/as a(/ma kai\ tw=n yeusma/twn kata/gomon; kai\ ga\r to/pous ou)k o)/ntas gra/fei kai\ po/leis ou)k ei)dw\s metati/qhsin. [116] h( me\n ga\r *)idoumai/a th=s h(mete/ras xw/ras e)sti\n o(/moros kata\ *ga/zan keime/nh, kai\ *dw=ra tau/ths e)sti\n ou)demi/a po/lis, th=s me/ntoi *foini/khs para\ to\ *karmh/lion o)/ros *dw=ra po/lis o)noma/zetai mhde\n e)pikoinwnou=sa toi=s *)api/wnos fluarh/masi: tessa/rwn ga\r [117] h(merw=n o(do\n th=s *)ioudai/as a)fe/sthken. ti/ d' h(mw=n e)/ti kathgorei= to\ mh\ koinou\s e)/xein toi=s a)/llois qeou/s, ei) r(a|di/ws ou(/tws e)pei/sqhsan oi( pate/res h(mw=n h(/cein to\n *)apo/llwna pro\s au)tou\s kai\ meta\ tw=n a)/strwn e)pi\ th=s gh=s w)|h/qhsan o(ra=n au)to\n peripatou=nta; [118] lu/xnon ga\r ou)de/pw dh=lon o(/ti pro/sqen e(wra/kasin oi( ta\s tosau/tas kai\ thlikau/tas luxnokai/+as e)pitelou=ntes, a)ll' ou)de/ tis au)tw=| badi/zonti kata\ th\n xw/ran tw=n tosou/twn muria/dwn u(ph/nthsen, e)/rhma de\ kai\ ta\ tei/xh fula/kwn eu(=re pole/mou sunesthko/tos, e)w= ta)=lla. [119] tou= naou= d' ai( qu/rai to\ me\n u(/yos h)=san e(ch/konta phxw=n, ei)/kosi de\ to\ pla/tos, kata/xrusoi de\ pa=sai kai\ mikrou= dei=n sfurh/latoi: tau/tas e)/kleion ou)k e)la/ttous o)/ntes a)/ndres diako/sioi kaq' e(ka/sthn [120] h(me/ran kai\ to\ katalipei=n h)noigme/nas h)=n a)qe/miton. r(a|di/ws ou)=n au)ta\s o( luxnofo/ros e)kei=nos a)noi/cein oi)o/menos kai\ th\n tou= ka/nqwnos w(s w)/|eto kefalh\n e)/xwn. po/teron ou)=n au)th\n pa/lin w(s h(ma=s a)ne/streyen h)\ labw\n a)piw\n au)th\n ei)seko/misen, i(/na *)anti/oxos eu(/rh|

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (William Whiston, A.M., 1895)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: