previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Κεφ. η᾽. ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ

1 [50] Πρωταγόρας Ἀρτέμωνος , ὡς Ἀπολλόδωρος καὶ Δείνων ἐν Περσικῷ ε᾽, Μαιανδρίου Ἀβδηρίτης, καθά φησιν Ἡρακλείδης Ποντικὸς ἐν τοῖς Περὶ νόμων, ὃς καὶ Θουρίοις νόμους γράψαι φησὶν αὐτόν: ὡς δ᾽ Εὔπολις ἐν Κόλαξιν, Τήιος: φησὶ γάρ,

Ἔνδοθι μέν ἐστι Πρωταγόρας Τήιος.

οὗτος καὶ Πρόδικος Κεῖος λόγους ἀναγινώσκοντες ἠρανίζοντο: καὶ Πλάτων ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ φησὶ βαρύφωνον εἶναι τὸν Πρόδικον. διήκουσε δ᾽ Πρωταγόρας Δημοκρίτου. ἐκαλεῖτό τε Σοφία, ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἱστορίᾳ.

2 [51] Καὶ πρῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι περὶ παντὸς πράγματος ἀντικειμένους ἀλλήλοις: οἷς3 καὶ συνηρώτα, πρῶτος τοῦτο πράξας. ἀλλὰ καὶ ἤρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον: "πάντων χρημάτων μέτρον4 ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ

ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν." ἔλεγέ τε μηδὲν εἶναι ψυχὴν παρὰ τὰς αἰσθήσεις, καθὰ καὶ Πλάτων φησὶν ἐν Θεαιτήτῳ, καὶ πάντ᾽ εἶναι ἀληθῆ. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ τοῦτον ἤρξατο τὸν τρόπον: "περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔθ᾽ ὡς εἰσίν, οὔθ᾽ ὡς οὐκ εἰσίν:5 πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, τ᾽ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν βίος τοῦ ἀνθρώπου." 6 [52] διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος ἐξεβλήθη πρὸς Ἀθηναίων: καὶ τὰ βιβλί᾽ αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγορᾷ, ὑπὸ κήρυκι ἀναλεξάμενοι παρ᾽ ἑκάστου τῶν κεκτημένων.

Οὗτος πρῶτος μισθὸν εἰσεπράξατο μνᾶς ἑκατόν: καὶ πρῶτος μέρη χρόνου διώρισε καὶ καιροῦ δύναμιν ἐξέθετο καὶ λόγωνἀγῶνας ἐποιήσατο καὶ σοφίσματα τοῖς πραγματολογοῦσι προσήγαγε: καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τοὔνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν ἐπιπόλαιον γένος τῶν ἐριστικῶν ἐγέννησεν: ἵνα καὶ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ,

Πρωταγόρης τ᾽ ἐπίμεικτος ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς.

7 [53] οὗτος καὶ τὸ Σωκρατικὸν εἶδος τῶν λόγων πρῶτος ἐκίνησε. καὶ τὸν Ἀντισθένους λόγον τὸν πειρώμενον ἀποδεικνύειν ὡς οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὗτος πρῶτος διείλεκται, καθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ. καὶ πρῶτος κατέδειξε τὰς πρὸς τὰς θέσεις ἐπιχειρήσεις, ὥς φησιν Ἀρτεμίδωρος διαλεκτικὸς ἐν τῷ Πρὸς Χρύσιππον. καὶ πρῶτος τὴν καλουμένην τύλην, ἐφ᾽ ἧς τὰ φορτία βαστάζουσιν, εὗρεν, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης ἐν τῷ Περὶ παιδείας: φορμοφόρος γὰρ ἦν, ὡς καὶ Ἐπίκουρός πού φησι. καὶ

τοῦτον τὸν τρόπον ἤρθη πρὸς Δημοκρίτου ξύλα δεδεκὼς ὀφθείς. διεῖλέ τε τὸν λόγον πρῶτος εἰς τέτταρα, εὐχωλήν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, ἐντολήν: 8 [54] ῾οἱ <:> εἰς ἑπτά, διήγησιν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, ἐντολήν, ἀπαγγελίαν, εὐχωλήν, κλῆσιν̓, οὓς καὶ πυθμένας εἶπε λόγων. Ἀλκιδάμας δὲ τέτταρας λόγους φησί, φάσιν, ἀπόφασιν, ἐρώτησιν, προσαγόρευσιν.

Πρῶτον δὲ τῶν λόγων ἑαυτοῦ ἀνέγνω τὸν Περὶ θεῶν, οὗ τὴν ἀρχὴν ἄνω παρεθέμεθα: ἀνέγνω δ᾽ Ἀθήνησιν ἐν τῇ Εὐριπίδου οἰκίᾳ , ὥς τινες, ἐν τῇ Μεγακλείδου: ἄλλοι ἐν Λυκείῳ, μαθητοῦ τὴν φωνὴν αὐτῷ χρήσαντος Ἀρχαγόρου τοῦ Θεοδότου. κατηγόρησε δ᾽ αὐτοῦ Πυθόδωρος Πολυζήλου, εἷς τῶν τετρακοσίων: Ἀριστοτέλης δ᾽ Εὔαθλόν φησιν.

9 [55] Ἔστι δὲ τὰ σωζόμενα αὐτοῦ βιβλία τάδε:

: : Τέχνη ἐριστικῶν.

Περὶ πάλης.

Περὶ τῶν μαθημάτων.

Περὶ πολιτείας.

Περὶ φιλοτιμίας.

Περὶ ἀρετῶν.

Περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως.

Περὶ τῶν ἐν Ἅιδου.

Περὶ τῶν οὐκ ὀρθῶς τοῖς ἀνθρώποις πρασσομένων.

Προστακτικός.

Δίκη ὑπὲρ μισθοῦ, Ἀντιλογιῶν α᾽ β᾽.

καὶ ταῦτα μὲν αὐτῷ τὰ βιβλία. γέγραφε δὲ καὶ Πλάτων εἰς αὐτὸν διάλογον.

Φησὶ δὲ Φιλόχορος, πλέοντος αὐτοῦ ἐς Σικελίαν, τὴν ναῦν καταποντωθῆναι: καὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῷ Ἰξίονι. ἔνιοι κατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη πρὸς τὰ ἐνενήκοντα: 10 [56] Ἀπολλόδωρος δέ φησιν ἑβδομήκοντα, σοφιστεῦσαι δὲ τεσσαράκοντα καὶ ἀκμάζειν κατὰ τὴν τετάρτην καὶ ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμπιάδα.

Ἔστι καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον:

καὶ σεῦ, Πρωταγόρη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρ᾽ Ἀθηνέων ἔκ ποτ᾽ ἰὼν καθ᾽ ὁδὸν πρέσβυς ἐὼν ἔθανες:

εἵλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροπος πόλις: ἀλλὰ σὺ μέν που

Παλλάδος ἄστυ φύγες, Πλουτέα δ᾽ οὐκ ἔφυγες.

Λέγεται δέ ποτ᾽ αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισθὸν Εὔαθλον τὸν μαθητήν, ἐκείνου εἰπόντος, "ἀλλ᾽ οὐδέπω νίκην νενίκηκα," εἰπεῖν, "ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἂν νικήσω, ὅτι ἐγὼ ἐνίκησα, λαβεῖν με δεῖ: ἐὰν δὲ σύ, ὅτι σύ."

Γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Πρωταγόρας ἀστρολόγος, εἰς ὃν καὶ Εὐφορίων ἐπικήδειον ἔγραψε: καὶ τρίτος Στωικὸς φιλόσοφος.

1 50

2 51

3 οἶς] fort. οὒς richards.

4 μέτρον ἐστὶν diels ex sext. emp. adv. math. vii. 60.

5 οὐθ᾽ ὁποῖοί τινες ἰδέαν diels ex euseb. p.e. xiv. 3. 7.

6 52

7 53

8 54

9 55

10 56

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (R.D. Hicks, 1972)
hide References (2 total)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: