previous

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

IN L. CATILINAM ORATIO QVARTA HABITA IN SENATV

1. video, patres conscripti, in me omnium vestrum ora atque oculos esse conversos, video vos non solum de vestro ac rei publicae verum etiam, si id depulsum sit, de meo periculo esse sollicitos. est mihi iucunda in malis et grata in dolore vestra erga me voluntas, sed eam per deos immortalis! deponite atque obliti salutis meae de vobis ac de vestris liberis cogitate. mihi si haec condicio consulatus data est ut omnis acerbitates, omnis dolores cruciatusque perferrem, feram non solum fortiter verum etiam libenter, dum modo meis laboribus vobis populoque Romano dignitas salusque pariatur. [2] ego sum ille consul, patres conscripti, cui non forum in quo omnis aequitas continetur, non campus consularibus auspiciis consecratus, non curia, summum auxilium omnium gentium, non domus, commune perfugium, non lectus ad quietem datus, non denique haec sedes honoris1 umquam vacua mortis periculo atque insidiis fuit. ego multa tacui, multa pertuli, multa concessi, multa meo quodam dolore in vestro timore sanavi. nunc si hunc exitum consulatus mei di immortales esse voluerunt ut vos populumque Romanum ex caede miserrima2, coniuges liberosque vestros virginesque Vestalis ex acerbissima vexatione, templa atque delubra, hanc pulcherrimam patriam omnium nostrum ex foedissima flamma, totam Italiam ex bello et vastitate eriperem, quaecumque mihi uni proponetur3 fortuna subeatur. etenim si P. Lentulus suum nomen inductus a vatibus fatale ad perniciem rei publicae fore putavit, cur ego non laeter meum consulatum ad salutem populi Romani prope fatalem exstitisse? 2. [3] qua re, patres conscripti, consulite vobis, prospicite patriae, conservate vos, coniuges, liberos fortunasque vestras, populi Romani nomen salutemque defendite; mihi parcere ac de me cogitare desinite. nam primum debeo sperare omnis deos qui huic urbi praesident pro eo mihi ac mereor relaturos esse gratiam; deinde, si quid obtigerit, aequo animo paratoque moriar. nam neque turpis4 mors forti viro potest accidere neque immatura consulari nec misera sapienti5. nec tamen ego sum ille ferreus qui fratris carissimi atque amantissimi praesentis maerore non movear horumque omnium lacrimis a quibus me circumsessum videtis. neque meam mentem non domum saepe revocat exanimata uxor et abiecta metu filia et parvolus filius, quem mihi videtur amplecti res publica tamquam obsidem consulatus mei, neque ille qui exspectans huius exitum diei stat in conspectu meo gener. moveor his rebus omnibus, sed in eam partem uti6 salvi sint vobiscum omnes, etiam si me vis aliqua oppresserit, potius quam et7 illi et nos una rei publicae peste pereamus. [4] qua re, patres conscripti, incumbite ad salutem rei publicae, circumspicite omnis procellas quae impendent nisi providetis. non Ti. Gracchus quod iterum tribunus plebis fieri voluit, non C. Gracchus quod agrarios concitare conatus est8, non L. Saturninus quod C. Memmium occidit, in discrimen aliquod atque in vestrae severitatis iudicium adducitur: tenentur ei qui ad urbis incendium, ad vestram omnium caedem, ad Catilinam accipiendum Romae restiterunt, tenentur litterae, signa, manus, denique unius cuiusque confessio: sollicitantur Allobroges, servitia excitantur, Catilina arcessitur, id est9 initum consilium ut interfectis omnibus nemo ne ad deplorandum quidem populi Romani nomen atque ad lamentandam tanti imperi calamitatem relinquatur. 3. [5] haec omnia indices detulerunt, rei confessi sunt, vos multis iam iudiciis iudicavistis, primum quod mihi gratias egistis singularibus verbis et mea virtute atque diligentia perditorum hominum coniurationem patefactam esse decrevistis, deinde quod P. Lentulum se abdicare10 praetura coegistis; tum quod eum et ceteros de quibus iudicastis in custodiam dandos censuistis, maximeque quod meo nomine supplicationem decrevistis, qui honos togato habitus ante me est nemini; postremo hesterno die praemia legatis Allobrogum Titoque Volturcio dedistis amplissima. quae sunt omnia eius modi ut ei11 qui in custodiam nominatim dati sunt sine ulla dubitatione a vobis damnati esse videantur. [6]

sed ego institui referre ad vos, patres conscripti, tamquam integrum12, et de facto quid iudicetis et de poena quid censeatis. illa praedicam quae sunt consulis. ego magnum in re publica versari furorem et nova quaedam misceri et concitari mala iam pridem videbam, sed hanc tantam, tam exitiosam haberi coniurationem a civibus numquam putavi. nunc quicquid est, quocumque vestrae mentes inclinant atque sententiae, statuendum vobis ante noctem est. quantum facinus ad vos delatum sit videtis. huic si paucos putatis adfinis esse, vehementer erratis. Latius opinione disseminatum est hoc malum; manavit non solum per Italiam verum etiam transcendit Alpis et obscure serpens multas iam provincias occupavit. id opprimi sustentando et13 prolatando nullo pacto potest; quacumque ratione placet celeriter vobis vindicandum est. 4. [7] video duas adhuc esse sententias, unam D. Silani qui censet eos qui haec delere conati sunt morte esse multandos, alteram C. Caesaris qui mortis poenam removet, ceterorum suppliciorum omnis acerbitates amplectitur. Vterque et pro sua14 dignitate et pro rerum magnitudine in summa severitate versatur. alter eos qui nos omnis, qui populum Romanum vita privare conati sunt, qui15 delere imperium, qui populi Romani nomen exstinguere, punctum temporis frui vita et hoc communi spiritu non putat oportere atque hoc genus poenae saepe in improbos civis in hac re publica esse usurpatum recordatur. alter intellegit mortem a16 dis immortalibus non esse supplici causa constitutam, sed aut necessitatem naturae aut laborum ac miseriarum quietem17. itaque eam sapientes numquam inviti, fortes saepe etiam libenter oppetiverunt18. vincula vero et ea sempiterna certe ad singularem poenam nefarii sceleris inventa sunt. municipiis dispertiri iubet. habere videtur ista res iniquitatem, si imperare velis, difficultatem, si rogare. [8] decernatur tamen, si placet. ego enim suscipiam et, ut spero, reperiam qui id quod salutis omnium causa statueritis non putent19 esse suae dignitatis recusare. adiungit gravem poenam municipiis20, si quis eorum vincula ruperit; horribilis custodias circumdat et dignas21 scelere hominum perditorum; sancit ne quis eorum poenam quos condemnat aut per senatum aut per populum levare possit22; eripit etiam spem quae sola hominem in miseriis consolari solet. bona praeterea publicari iubet; vitam solam relinquit nefariis hominibus: quam si eripuisset, multas uno dolore animi atque corporis miserias23 et omnis scelerum poenas ademisset. itaque ut aliqua in vita formido improbis esset proposita24, apud inferos eius modi quaedam illi antiqui supplicia impiis constituta esse voluerunt, quod videlicet intellegebant his remotis non esse mortem ipsam pertimescendam. 5. [9]

nunc, patres conscripti, ego mea video quid intersit. si eritis secuti sententiam C. Caesaris, quoniam hanc is in re publica25 viam quae popularis habetur secutus est, fortasse minus erunt hoc auctore et cognitore huiusce sententiae mihi populares impetus pertimescendi; sin illam alteram, nescio an amplius mihi negoti contrahatur. sed tamen meorum periculorum rationes utilitas rei publicae vincat26. habemus enim a Caesare, sicut ipsius dignitas et maiorum eius amplitudo postulabat, sententiam tamquam obsidem perpetuae in rem publicam voluntatis. intellectum est quid interesset inter levitatem contionatorum et animum vere popularem saluti populi consulentem. [10] video de istis qui se popularis haberi volunt abesse non neminem, ne de capite videlicet civium Romanorum sententiam ferat. is et27 nudius tertius in custodiam civis Romanos dedit et supplicationem mihi decrevit et indices hesterno die maximis praemiis adfecit. iam hoc nemini dubium est qui reo custodiam, quaesitori28 gratulationem, indici praemium decrerit29, quid de tota re et causa iudicarit. at vero C. Caesar intellegit legem Semproniam esse de civibus Romanis constitutam; qui autem rei publicae sit hostis eum civem esse nullo modo posse: denique ipsum latorem Semproniae legis iussu30 populi poenas rei publicae dependisse. idem ipsum Lentulum31, largitorem et prodigum, non putat, cum de pernicie populi Romani, exitio huius urbis tam acerbe, tam crudeliter cogitarit, etiam appellari posse popularem. itaque homo mitissimus atque lenissimus non dubitat P. Lentulum aeternis tenebris vinculisque mandare et sancit in posterum ne quis huius supplicio levando se32 iactare et in pernicie populi Romani posthac popularis esse possit. adiungit etiam publicationem bonorum, ut omnis animi cruciatus et corporis etiam egestas ac mendicitas consequatur. 6. [11]

quam ob rem, sive hoc statueritis, dederitis mihi comitem ad contionem populo carum atque iucundum, sive Silani sententiam sequi malueritis, facile me atque vos33 crudelitatis vituperatione populus Romanus34 liberabit35, atque obtinebo eam multo leniorem fuisse. quamquam, patres conscripti, quae potest esse in tanti sceleris immanitate punienda crudelitas? ego enim de meo sensu iudico. nam ita mihi salva re publica vobiscum perfrui liceat ut ego, quod in hac causa vehementior sum, non atrocitate animi moveor36quis enim est me mitior? — sed singulari quadam humanitate et misericordia. videor enim mihi videre hanc urbem, lucem orbis terrarum atque arcem omnium gentium, subito uno incendio concidentem. cerno animo sepulta in patria37 miseros atque insepultos acervos civium, versatur mihi ante oculos aspectus Cethegi et furor in vestra caede bacchantis. [12] cum vero mihi proposui regnantem Lentulum, sicut ipse se38 ex fatis sperasse confessus est, purpuratum esse huic39 Gabinium, cum exercitu venisse Catilinam, tum lamentationem matrum familias, tum fugam virginum atque puerorum ac vexationem40 virginum Vestalium perhorresco, et, quia mihi vehementer haec videntur misera atque miseranda, idcirco in eos qui ea perficere voluerunt me severum vehementemque praebebo41. etenim quaero, si quis pater familias, liberis suis a servo interfectis, uxore occisa, incensa domo, supplicium de servis42 non quam43 acerbissimum sumpserit, utrum is clemens ac misericors an inhumanissimus et crudelissimus esse videatur? mihi vero importunus ac ferreus qui non dolore44 et cruciatu nocentis suum dolorem cruciatumque45 lenierit. sic nos in his hominibus qui nos, qui coniuges, qui liberos nostros trucidare voluerunt, qui singulas unius cuiusque nostrum domos et hoc universum rei publicae domicilium delere conati sunt, qui id egerunt ut gentem Allobrogum in vestigiis huius urbis atque in cinere deflagrati imperi conlocarent, si vehementissimi fuerimus, misericordes habebimur; sin remissiores esse voluerimus, summae46 nobis crudelitatis in patriae civiumque pernicie fama subeunda est. [13] Nisi vero cuipiam L. Caesar, vir fortissimus et amantissimus rei publicae, crudelior nudius tertius visus est, cum sororis suae, feminae lectissimae47, virum praesentem et audientem vita privandum esse dixit, cum avum suum48 iussu consulis interfectum filiumque eius impuberem legatum a patre missum in carcere necatum49 esse dixit. quorum quod simile factum, quod initum delendae rei publicae consilium? largitionis voluntas tum in re publica versata est et partium quaedam contentio. atque illo50 tempore huius avus Lentuli, vir clarissimus51, armatus Gracchum est persecutus. ille etiam grave tum volnus accepit, ne quid de summa rei publicae52 minueretur53; hic ad evertenda fundamenta rei publicae54 Gallos arcessit, servitia concitat, Catilinam vocat, attribuit nos trucidandos Cethego et ceteros civis interficiendos Gabinio, urbem inflammandam Cassio55, totam Italiam vastandam diripiendamque Catilinae. vereamini minus56 censeo ne in hoc scelere tam immani ac nefando aliquid severius57 statuisse videamini: multo magis est verendum ne remissione poenae crudeles in patriam quam ne severitate animadversionis nimis vehementes in acerbissimos hostis fuisse videamur. 7. [14]

sed ea quae exaudio, patres conscripti, dissimulare non possum. iaciuntur enim voces quae perveniunt ad auris meas eorum qui vereri videntur ut58 habeam satis praesidi ad ea quae vos statueritis hodierno die transigenda. omnia et provisa et parata et constituta sunt59, patres conscripti, cum mea summa cura atque diligentia tum multo etiam maiore populi Romani ad summum imperium retinendum et ad communis fortunas conservandas voluntate. omnes adsunt omnium ordinum homines, omnium generum60, omnium denique61 aetatum; plenum est forum, plena templa circum forum, pleni omnes aditus huius templi ac loci62. causa est enim post urbem conditam haec inventa sola in qua omnes sentirent63 unum atque idem praeter eos qui, cum sibi viderent esse pereundum, cum omnibus potius quam soli perire voluerunt. [15] hosce ego homines excipio et secerno libenter, neque in improborum civium sed in acerbissimorum hostium numero habendos puto. ceteri vero, di immortales! qua frequentia, quo studio, qua virtute ad communem salutem dignitatemque consentiunt! quid ego hic equites Romanos commemorem? qui vobis ita summam ordinis consilique concedunt ut vobiscum de amore rei publicae certent; quos ex multorum annorum dissensione huius ordinis ad societatem concordiamque revocatos hodiernus dies vobiscum atque haec causa coniungit. quam si coniunctionem in consulatu confirmatam meo perpetuam in re publica tenuerimus, confirmo vobis nullum posthac malum civile ac domesticum ad ullam rei publicae partem esse venturum. Pari studio defendendae rei publicae convenisse video tribunos aerarios, fortissimos viros; scribas item universos quos, cum casu hic dies ad aerarium frequentasset, video ab exspectatione sortis ad salutem communem esse conversos. [16] omnis ingenuorum adest multitudo, etiam tenuissimorum. quis est enim cui non haec templa, aspectus urbis, possessio libertatis, lux denique haec ipsa et64 commune patriae solum cum65 sit carum tum vero dulce atque iucundum? 8. operae pretium est, patres conscripti, libertinorum hominum studia cognoscere qui, sua virtute fortunam huius civitatis consecuti, vere66 hanc suam patriam esse67 iudicant quam quidam68 hic nati, et summo nati loco69, non patriam suam sed urbem hostium esse iudicaverunt. sed quid ego hosce ordines atque homines70 commemoro quos privatae fortunae, quos communis res publica, quos denique libertas ea quae dulcissima est ad salutem patriae defendendam excitavit? servus est nemo, qui modo71 tolerabili condicione sit servitutis, qui non audaciam civium perhorrescat, qui non haec stare cupiat, qui non quantum72 audet73 et quantum74 potest conferat ad salutem75 voluntatis. [17] qua re si quem vestrum forte commovet hoc quod auditum est, lenonem quendam Lentuli concursare circum tabernas, pretio sperare sollicitari posse animos egentium atque imperitorum, est id quidem coeptum atque temptatum, sed nulli sunt inventi tam aut fortuna miseri aut voluntate perditi qui non illum ipsum sellae atque operis et quaestus cotidiani locum, qui non cubile ac lectulum suum76, qui denique non cursum hunc otiosum vitae suae salvum esse velint. multo vero maxima pars eorum qui in tabernis sunt, immo77 veroid enim potius est dicendumgenus hoc universum amantissimum est oti. etenim omne instrumentum, omnis opera atque quaestus frequentia civium sustentatur, alitur otio; quorum si quaestus occlusis tabernis minui solet, quid tandem incensis futurum fuit? [18] quae cum ita sint, patres conscripti, vobis populi Romani praesidia non desunt: vos ne populo Romano deesse videamini providete. 9. habetis consulem ex plurimis periculis et insidiis atque ex media morte non ad vitam suam sed ad salutem vestram reservatum. omnes ordines ad conservandam rem publicam mente, voluntate78, voce consentiunt. obsessa facibus et telis impiae coniurationis vobis supplex manus tendit patria communis, vobis se, vobis vitam omnium civium, vobis arcem et Capitolium, vobis aras Penatium, vobis illum ignem Vestae sempiternum, vobis omnium deorum templa atque delubra, vobis muros atque urbis tecta commendat. praeterea de vestra vita, de coniugum vestrarum atque liberorum anima, de fortunis omnium79, de sedibus, de focis vestris hodierno die vobis iudicandum est. [19] habetis ducem memorem vestri, oblitum sui, quae non semper facultas datur; habetis omnis ordines, omnis homines, universum populum Romanum, id quod in civili causa hodierno die primum videmus, unum atque idem sentientem. cogitate quantis laboribus fundatum imperium, quanta virtute stabilitam libertatem, quanta deorum benignitate auctas exaggeratasque fortunas una nox paene80 delerit. id ne umquam posthac non modo non81 confici sed ne cogitari quidem possit a civibus hodierno die providendum est82. atque haec, non ut vos qui mihi studio paene praecurritis excitarem, locutus sum, sed ut mea vox quae debet esse in re publica princeps officio functa consulari videretur. 10. [20]

nunc ante quam ad sententiam redeo, de me pauca dicam. ego, quanta manus est coniuratorum, quam videtis esse permagnam, tantam me inimicorum multitudinem suscepisse video; sed eam turpem iudico83 et infirmam84 et abiectam. quod si aliquando alicuius furore et scelere concitata manus ista plus valuerit quam vestra ac rei publicae dignitas, me tamen meorum factorum atque consiliorum numquam, patres conscripti, paenitebit. etenim mors, quam illi85 fortasse minitantur, omnibus est parata: vitae tantam laudem quanta vos me vestris decretis honestastis nemo est adsecutus; ceteris enim semper bene gesta86, mihi uni conservata re publica87 gratulationem decrevistis. [21] sit Scipio clarus ille cuius consilio atque virtute Hannibal in Africam redire atque Italia88 decedere coactus est, ornetur alter eximia laude Africanus qui duas urbis huic imperio infestissimas Karthaginem Numantiamque delevit, habeatur vir egregius Paulus ille cuius currum rex potentissimus quondam et nobilissimus Perses honestavit, sit aeterna gloria Marius qui bis Italiam obsidione et metu servitutis liberavit, anteponatur omnibus Pompeius cuius res gestae atque virtutes isdem quibus solis cursus regionibus ac terminis continentur: erit profecto inter horum laudes aliquid loci nostrae gloriae, nisi forte maius est patefacere nobis provincias quo exire possimus quam curare ut etiam illi qui absunt habeant quo victores revertantur. [22] quamquam est uno loco condicio melior externae victoriae quam domesticae, quod hostes alienigenae aut oppressi serviunt aut recepti89 beneficio se obligatos putant, qui autem ex numero civium dementia aliqua depravati hostes patriae semel esse coeperunt, eos, cum a pernicie rei publicae reppuleris, nec vi coercere nec beneficio placare possis. qua re mihi cum perditis civibus aeternum bellum susceptum esse video. id ego vestro bonorumque omnium auxilio memoriaque tantorum periculorum, quae non modo in hoc populo qui servatus est sed in90 omnium gentium sermonibus ac mentibus semper haerebit, a me atque a meis facile propulsari posse confido. neque ulla profecto tanta vis reperietur quae coniunctionem91 vestram equitumque Romanorum et tantam conspirationem bonorum omnium confringere et labefactare possit. 11. [23]

quae cum ita sint, pro imperio, pro exercitu, pro provincia quam neglexi, pro triumpho ceterisque laudis insignibus quae sunt a me propter urbis vestraeque salutis custodiam repudiata, pro clientelis hospitiisque92 provincialibus quae tamen urbanis opibus non minore labore tueor quam comparo, pro his igitur omnibus rebus, pro meis in vos singularibus studiis proque hac quam perspicitis93 ad conservandam rem publicam diligentia nihil a vobis nisi huius temporis totiusque mei consulatus memoriam postulo: quae dum erit in vestris fixa mentibus, tutissimo me muro saeptum esse arbitrabor. quod si meam spem vis improborum fefellerit atque superaverit, commendo vobis parvum meum filium, cui profecto satis erit praesidi non solum ad salutem verum etiam ad dignitatem, si eius qui haec omnia suo solius94 periculo conservarit illum filium esse95 memineritis. quapropter de summa salute vestra populique Romani, [24] de vestris coniugibus ac liberis, de aris ac focis, de fanis atque templis, de totius urbis tectis ac sedibus, de imperio ac libertate, de salute Italiae, de universa re publica decernite diligenter, ut instituistis, ac fortiter. habetis eum consulem qui et parere vestris decretis96 non dubitet et ea quae statueritis, quoad vivet, defendere et per se ipsum praestare possit97.


1 honoris sella (id est sella t) curulis add. codd.: del. Muretus

2 miserrima AVβ: miseria cett.

3 proponeretur a

4 turpis gravis Quintil. vi. 3. 109

5 misera sapienti ht: misera aspicienti (-cient au) cett.

6 uti ut Vh: ut ii coni. Halm

7 quam et fort. quam ut et

8 conatus est h: est conatus V: conatus cett.

9 id est l: idẽ αβu: item o: om. a: tale h

10 ut se abdicaret lt

11 ut ei (i A) Ah: uti (ut o) cett.

12 fort. integrum sit et

13 et AVβho: aut a: ac ltu

14 sui ltu

15 qui populum Romanum del. Bloch

16 a mei: ab Schol. Ambr. edd. recc.

17 quietem esse t sol.

18 oppetiverunt Aaβ: optinuerunt V: appetiverunt cett.

19 putent Ernesti: putet codd.

20 municipibus t

21 dignas i, Lambinus: digna cett.

22 possit levare β, Zielinski

23 miserias supplevi: aerumnas Halm: om. codd. (animi atque corporis multos uno dolore h: multos una dolores animi atque corporis Kayser: multos uno dolore dolores etc. Graevius

24 proposita Müller: posita codd.

25 in re p. βho: in rem p. cett. (etiam C

26 vincat Schol. Gron.: vindicat codd.

27 is et set a: at is et Kayser

28 quaesitori αhu: quaestori βot

29 decrerit Ca: decreverit AV: decrevit cett.

30 iniussu Bucherius

31 Lentulum fort. Lentulum, illum

32 se hltu: a se αβo

33 vos β: vos a cett.

34 populus Romanus populo Romano a, Müller: om. lγ

35 liberabit scripsi (cf. Har. Resp. 49): om. α: exsolvitis βh: defendetis lγ: eripiam i: purgabo Müller

36 moveor AVβl2): movear ahl1γ

37 sepulta in patria Aah: sepultam patriam cett.

38 se om. ah, post fatis hab.β

39 huic CAab1: hunc cett.

40 vexationem CV: vexantium Aahls: vexantiam bu

41 praebeo b (contra Arusian. K. vii. 486)

42 servis servo cod. Paris. 6602, Lactantius, de ira Dei 1. 17

43 non quam Lambinus: numquam Lactantius: quam codd.

44 dolore ac (et edd.) cruciatu nocentis suum b2shl2: dolore nocentis suum o: om. cett.

45 cruciatumque (om. que V) ahlo: ac cruciatum b2s: cruciatu tu

46 summae l1γ: summa cett.

47 lectissimae C2: electissimae C1 cett.

48 suum βl2 et Schol.: om. cett.

49 necatum fort. e re p. necatos excidit

50 illo eo β

51 viri clarissimi CAV

52 summa rei p. summa rei p. dignitate a: summa dignitate rei p. βhx: summa re p. pauci dett.

53 minueretur diminueretur βh (minueretur... rei p. om. CAV

54 rei p. fundamenta a

55 Cassio ox: om. cett.

56 minus hic inserui, nimis ante aliquid habent codd.

57 severius severe βx

58 ut ut non hl2: ne non β

59 sunt βl2x: om. cett.

60 omnium generum Putsche: om. codd.

61 denique om. A

62 loci ac templi βx

63 sentirent lox: sentire αtu: sentiunt β: sentire videmus Nohl (cf. § 19)

64 et et hoc βl2x

65 cum ox: non h (om. non post cui): om. cett.

66 vere verum AV: om. β:

67 esse om. β, post suam hab. a, post iudicant t

68 quidam βhl: qui (quã V) cett.

69 loco nati βo

70 hosce ordines atque homines V: huiusce ordinisque homines A: huiusce ordinis hominesque a: huiusce ordinis homines (om. homines u) lγ: hosce homines ordinesque βh: hosce ordines hominesque i

71 modo nunc modo AV: non modo ah

72 tantum quantum βho

73 audeat αβ

74 quantum βl1x: in quantum cett.

75 communem post salutem add. βh, ante salutem x

76 illum suum βl2x

77 immo cod. Oxon. Dorvill. 79 sup. lin., et unus cod. Halmii: nisi cett.

78 voluntate voluntate studio virtute βx

79 omnibus x

80 quam paene h

81 modo non modo ltux

82 est Aβhox: om. cett.

83 turpem iudico scripsi: esse turpem iudico At: iudico esse turpem β: esse iudico turpem cett.

84 et infirmam et contemptam add. βhx

85 illi illi mihi βh: mihi illi x

86 gestae AVβ

87 conservatae rei p. Vβ

88 ex Italia β

89 recepti recepto h: recepti in amicitiam β

90 in x cod. S. Marci 255 sup. lin.: om. cett.

91 coniunctionem βx: conductionem cett.

92 hospitiisque hospitesque AV: hospitibusque h

93 prospicitis abt: conspicitis h

94 solius lx: solus cett.

95 esse filium Zielinski

96 decretis om. A in lac.

97 quoad possit h

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus Notes (J. B. Greenough, G. L. Kittredge)
load focus English (C. D. Yonge, 1856)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: