previous next618. The Iambic Trimeter is the ordinary verse of dramatic dialogue. It consists of three measures, each containing a double Iambus (iambic dipody). The cæsura is usually in the third foot.

Note.--The sign [gtbreve] [acutemacr] denotes possible substitution of an irrational spondee (>[acutemacr]) for an iambus (˘[acutemacr]).

a. The Iambic Trimeter is often used in lyric poetry (1) as an independent system, or (2) alternating with the Dimeter to form the Iambic Strophe, as follows:—

 1. (1) iam iam éffĭcā´|cī || dō´ mănū´s | scĭéntĭaé
 2. suppléx ĕt ō´|rō || rē´gnă pér | Prŏsérpĭnaé,
 3. pĕr ét Dĭā´|nae || nō´n mŏvén|dă nū´mĭnă´,
 4. pĕr átquĕ líb|rōs || cármĭnúm | văléntĭŭ´m
 5. dēfī´xă caé|lō || dē´vŏcā´|rĕ sī´dĕră´,
 6. Cănī´diă, pár|cĕ || vō´cĭbús | tandém săcrī´s,
 7. cĭtúmquĕ rét|rŏ || rétrŏ sól|vĕ túrbĭnĕ´m.—Hor. Epod. 17.

The last two lines may be thus translated, to show the movement in English:—

 1. Oh! stay, Canidia, stay thy rites of sorcery,
 2. Thy charm unbinding backward let thy swift wheel fly!
 3. (2) bĕā´tŭs íl|lĕ || quī´ prŏcúl | nĕgō´tĭī´s,
 4. ut prī´scă gē´ns | mortā´lĭŭ´m,
 5. pătérnă rū´|ră || bū´bŭs éx|ercét sŭī´s,
 6. sŏlū´tŭs óm|nī fē´nŏrĕ´;
 7. nĕque éxcĭtā´|tur || clássĭcō´ | mīlés trŭcī`,
 8. nĕque hórrĕt ī´|rātúm mărĕ´.—Hor. Epod. 2.

b. In the stricter form of Iambic Trimeter an irrational spondee (> [acutemacr]) or its equivalent (a cyclic anapæst ˘ ˘[acutemacr] or an apparent dactyl > [acutebreve] ˘ § 609. e) may be regularly substituted for the first iambus of any dipody A tribrach (˘ [acutebreve] ˘) may stand for an iambus anywhere except in the last place. In the comic poets any of these forms or the proceleusmatic (˘˘ [acutebreve] ˘) may be substituted in any foot except the last:—1

 1. ō lū´cĭs ál|mĕ rē´ctŏr || ét | caelī´ dĕcŭ´s!
 2. quī altérnă cúr|rū spă´tĭă || flám|mĭfĕrō ámbĭēns,
 3. illū´strĕ laé|tīs || éxsĕrís | terrī´s căpŭ´t.
 4. Sen. Herc. Fur. 592-94.
 5. quid quaérĭs? án|nōs || séxāgín|tā nā´tŭs ĕ´s.
 6. Ter. Haut. 62.
 7. hŏmō´ sum: hūmā´|nī || nī´l ā mē ă´lĭ|ēnúm pŭtō´.
 8. vel mē´ mŏnē´|re hōc || vél percón|tārī´ pŭtā´.
 9. id. 77, 78.

c. The Choliambic (lame Iambic) substitutes a trochee for the last iambus:—

 1. aequē ést bĕā´|tŭs || ác pŏē´|mă cúm scrī´bĭt:
 2. tam gaúdĕt ín | , || támquĕ sē íp|sĕ mī´rā´tŭr.
 3. Catul. 23.15, 16.

Note.--The verse may also be regarded as trochaic with anacrusis: as,—

d. The Iambic Trimeter Catalectic is represented as follows:—

It is used in combination with other measures (see § 626. 11), and is shown in the following:—

  Vulcā´nŭs ā´r|dēns || ū´rĭt óf|fĭcī´nā´s.—Hor. Od. 1.4.

or in English:—

 1. On purple peaks a deeper shade descending.—Scott.


Other Iambic Measures

1 The greater freedom of substitution in the comedy is due to the fact that the verse is regarded as made up of separate feet rather than of dipodies.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: