previous nextTHE GENITIVE PROPER WITH VERBS

THE PARTITIVE GENITIVE

1341. A verb may be followed by the partitive genitive if the action affects the object only in part. If the entire object is affected, the verb in question takes the accusative.

Ἀδρήστοιο δ᾽ ἔγημε θυγατρῶν he married one of Adrastus' daughters Ξ 121, τῶν πώλων λαμβάνει he takes some of the colts X. A. 4.5.35, λαβόντες τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ taking part of the barbarian force 1. 5. 7, κλέπτοντες τοῦ ὄρους seizing part of the mountain secretly 4. 6. 15 (cp. τοῦ ὄρους κλέψαι τι 4. 6. 11), τῆς γῆς ἔτεμον they ravaged part of the land T. 2.56 (cp. τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον 2. 57 and ἔτεμον τῆς γῆς τὴν πολλήν 2. 56), κατεά_γη τῆς κεφαλῆς he had a hole knocked somewhere in his head Ar. Vesp. 1428 (““τὴν κεφαλὴν κατεα_γέναιto have one's head brokenD. 54.35).

1342. With impersonals a partitive genitive does duty as the subject: ““πολέμου οὐ μετῆν αὐτῇshe had no share in warX. C. 7.2.28, ““ἐμοὶ οὐδαμόθεν προσήκει τούτου τοῦ πρά_γματοςI have no part whatever in this affairAnd. 4.34. Cp. 1318.

1343. The genitive is used with verbs of sharing.

““πάντες μετεῖχον τῆς ἑορτῆςall took part in the festivalX. A. 5.3.9, μετεδίδοσαν ἀλλήλοις ὧν (= τούτων ) εἶχον ἕκαστοι they shared with each other what each had 4. 5. 6, ““τὸ ἀνθρώπινον γένος μετείληφεν ἀθανασία_ςthe human race has received a portion of immortalityP. L. 721b, ““σί_του κοινωνεῖνto take a share of foodX. M. 2.6.22, ““δικαιοσύνης οὐδὲν ὑ_μῖν προσήκειyou have no concern in righteous dealingX. H. 2.4.40, ““πολι_τεία_, ἐν πένησιν οὐ μέτεστιν ἀρχῆςa form of government in which the poor have no part in the management of affairsP. R. 550c. So with μεταλαγχάνειν get a share (along with somebody else), συναίρεσθαι and κοινοῦσθαι take part in, μεταιτεῖν and μεταποιεῖσθαι demand a share in.

1344. The part received or taken, if expressed, stands in the accusative. οἱ τύραννοι τῶν μεγίστων ἀγαθῶν ἐλάχιστα μετέχουσι tyrants have the smallest por- tion in the greatest blessings X. Hi. 2.6, ““τούτων μεταιτει_ τὸ μέροςhe demands his share of thisAr. Vesp. 972.

a. With μέτεστι the part may be added in the nominative: ““μέτεστι χὐ_μῖν τῶν πεπρα_γμένων μέροςye too have had a share in these doingsE. I. T. 1299.

1345. The genitive is used with verbs signifying to touch, take hold of, make trial of.

νόσος) ““ἥψατο τῶν ἀνθρώπωνthe plague laid hold of the menT. 2.48, τῆς γνώμης τῆς αὐτῆς ἔχομαι I hold to the same opinion 1. 140, ““ἐν τῇ ἐχομένῃ ἐμοῦ κλί_νῃon the couch next to meP. S. 217d, ““ἀντιλάβεσθε τῶν πρα_γμάτωνtake our public policy in handD. 1.20, ὅπως πειρῷντο τοῦ τείχους to make an attempt on (a part of) the wall T. 2.81. So with ψαύειν touch (rare in prose), ἀντέχεσθαι cling to, ἐπιλαμβάνεσθαι and συλλαμβάνεσθαι lay hold of.

1346. The genitive of the part, with the accusative of the person (the whole) who has been touched, is chiefly poetical: ““τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαβεbut him as he fell, he seized by his feetΔ 463, ““ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν Ὀρόντα_νthey took hold of Orontas by the girdleX. A. 1.6.10 (but ““μοῦ λαβόμενος τῆς χειρόςtaking me by the handP. Charm. 153b), ““ἄγειν τῆς ἡνία_ς τὸν ἵππονto lead the horse by the bridleX. Eq. 6.9 (cp. ““βοῦν δ᾽ ἀγέτην κεράωνthey led the cow by the hornsγ 439).

1347. Verbs of beseeching take the genitive by analogy to verbs of touching: ἐμὲ λισσέσκετο γούνων she besought me by (clasping) my knees I 451 (cp. γενείου ἁψάμενος λίσσεσθαι beseech by touching his chin K 454).

1348. The genitive is used with verbs of beginning.

a. Partitive: ““ἔφη Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδεhe said that Cyrus began the discussion as followsX. A. 1.6.5, τοῦ λόγου ἤρχετο ὧδε he began his speech as follows 3. 2. 7. On ἄρχειν as distinguished from ἄρχεσθαι see 1734. 5.

b. Ablatival (1391) denoting the point of departure: σέο δ᾽ ἄρξομαι I will make a beginning with thee I 97. In this sense ἀπό or ἐξ is usually added: ἀρξάμενοι ἀπὸ σοῦ D. 18.297, ““ἄρξομαι ἀπὸ τῆς ἰ_α_τρικῆς λέγωνI will make a beginning by speaking of medicineP. S. 186b.

1349. The genitive is used with verbs signifying to aim at, strive after, desire (genitive of the end desired).

““ἀνθρώπων στοχάζεσθαιto aim at menX. C. 1.6.29, ““ἐφι_έμενοι τῶν κερδῶνdesiring gainT. 1.8, ““πάντες τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυ_μοῦσινall men desire what is goodP. R. 438a, ““τὸ ἐρᾶν τῶν καλῶνthe passionate love of what is nobleAes. 1.137, ““πεινῶσι χρημάτωνthey are hungry for wealthX. S. 4. 36, ““πόλις ἐλευθερία_ς διψήσα_σαa state thirsting for freedomP. R. 562c. So with ὀϊστεύειν shoot at (poet.), λιλαίεσθαι desire (poet.), γλίχεσθαι desire. φιλεῖν love, ποθεῖν long for take the accusative.

1350. The genitive is used with verbs signifying to reach, obtain (genitive of the end attained).

““τῆς ἀρετῆς ἐφικέσθαιto attain to virtueI. 1.5, ““οἱ ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶνthe javelin-throwers did not hurl far enough to reach the slingersX. A. 3.3.7, σπονδῶν ἔτυχε he obtained a truce 3. 1. 28. So with κυρεῖν obtain (poet.), κληρονομεῖν inherit, ἀποτυγχάνειν fail to hit. τυγχάνειν, when compounded with ἐν, ἐπί, παρά, περί, and σύν, takes the dative. λαγχάνειν obtain by lot usually takes the accusative.

a. This genitive and that of 1349 form the genitive of the goal.

1351. The genitive of the thing obtained may be joined with an ablatival genitive (1410) of the person: ““οὗ δὲ δὴ πάντων οἰόμεθα τεύξεσθαι ἐπαίνουin a case where we expect to win praise from all menX. A. 5.7.33. But where the thing obtained is expressed by a neuter pronoun, the accusative is employed.

1352. It is uncertain whether verbs signifying to miss take a partitive or an ablatival genitive: ““οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρόςno one missed his manX. A. 3.4.15, ““σφαλέντες τῆς δόξηςdisappointed in expectationsT. 4.85.

1353. Verbs of approaching and meeting take the genitive according to 1343 or 1349. These verbs are poetical. Thus, ἀντιόων ταύρων for the purpose of obtaining (his share of) bulls α 25, ἀντήσω τοῦδ᾽ ἀνέρος I will encounter this man II 423, ““πελάσαι νεῶνto approach the shipsS. Aj. 709. In the meaning draw near to verbs of approaching take the dative (1463).

1354. The genitive is used with verbs of smelling.

““ὄζω μύρουI smell of perfumeAr. Eccl. 524. So πνεῖν μύρου to breathe (smell of) perfume S. fr. 140.

1355. The genitive is used with verbs signifying to enjoy, taste, eat, drink.

““ἀπολαύομεν πάντων τῶν ἀγαθῶνwe enjoy all the good thingsX. M. 4.3.11, ““εὐωχοῦ τοῦ λόγουenjoy the discourseP. R. 352b, ““ὀλίγοι σί_του ἐγεύσαντοfew tasted foodX. A. 3.1.3. So (rarely) with ἥδεσθαι take pleasure in.

a. Here belong ἐσθίειν, πί_νειν when they do not signify to eat up or drink up: ““ὠμῶν ἐσθίειν αὐτῶνto eat them aliveX. H. 3.3.6, ““πί_νειν οἴνοιοdrink some wineχ 11, as boire du vin (but ““πί_νειν οἶνονdrink wineΞ 5, as boire le vin). Words denoting food and drink are placed in the accusative when they are regarded as kinds of nourishment.

1356. The genitive is used with verbs signifying to remember, remind, forget, care for , and neglect.

““τῶν ἀπόντων φίλων μέμνησοremember your absent friendsI. 1.26, ““βούλομαι δ᾽ ὑ_μᾶς ἀναμνῆσαι τῶν ἐμοὶ πεπρα_γμένωνI desire to remind you of my past actionsAnd. 4.41, ““δέδοικα μὴ ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦI fear lest we may forget the way homeX. A. 3.2.25, ἐπιμελόμενοι οἱ μὲν ὑποζυγίων, οἱ δὲ σκευῶν some taking care of the pack animals, others of the baggage 4. 3. 30, ““τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖ ἡμᾶς φροντίζεινwe must pay heed to the world's opinionP. Cr. 48a, τί ἡμῖν τῆς τῶν πολλῶν δόξης μέλει; what do we care for the world's opinion? 44 c, ““τοῖς σπουδαίοις οὐχ οἷόν τε τῆς ἀρετῆς ἀμελεῖνthe serious cannot disregard virtueI. 1.48, μηδενὸς ὀλιγωρεῖτε μηδὲ καταφρονεῖτε (cp. 1385) τῶν προστεταγμένων neither neglect nor despise any command laid on you 3. 48.

1357. So with μνημονεύειν remember (but usually with the accus., especially of things), ἀμνημονεῖν not to speak of, κήδεσθαι care for, ἐντρέπεσθαι give heed to, ἐνθυ_μεῖσθαι think deeply of, προορᾶν make provision for (in Hdt.), μεταμέλει μοι it repents me, καταμελεῖν neglect.

1358. Many of these verbs also take the accusative. With the accus. μεμνῆσθαι means to remember something as a whole, with the gen. to remember something about a thing, bethink oneself. The accus. is usually found with verbs of remembering and forgetting when they mean to hold or not to hold in memory, and when the object is a thing. Neuter pronouns must stand in the accus. ἐπιλανθάνεσθαι forget takes either the genitive or the accusative, λανθάνεσθαι (usually poetical) always takes the genitive. μέλει it is a care, ἐπιμέλεσθαι care for, μεμνῆσθαι think about may take περί with the genitive. οἶδα generally means I remember when it has a person as the object (in the accusative).

1359. Verbs of reminding may take two accusatives: ““ταῦθ᾽ ὑπέμνησ᾽ ὑ_μᾶςI have reminded you of thisD. 19.25 (1628).

1360. With μέλει, the subject, if a neuter pronoun, may sometimes stand in the nominative (the personal construction): ““ταῦτα θεῷ μελήσειGod will care for thisP. Phae. 238d. Except in poetry the subject in the nominative is very rare with other words than neuter pronouns: χοροὶ πᾶσι μέλουσι P. L. 835e.

1361. The genitive is used with verbs signifying to hear and perceive: ἀκούειν, κλύειν (poet.) hear, ἀκροᾶσθαι listen to, αἰσθάνεσθαι perceive, πυνθάνεσθαι hear, learn of, συνι_έναι understand, ὀσφραίνεσθαι scent. The person or thing, whose words, sound, etc. are perceived by the senses, stands in the genitive; the words, sound, etc. generally stand in the accusative.

““τινὸς ἤκουσ᾽ εἰπόντοςI heard somebody sayD. 8.4, ““ἀκούσαντες τῆς σάλπιγγοςhearing the sound of the trumpetX. A. 4.2.8, ἀκούσαντες τὸν θόρυβον hearing the noise 4. 4. 21, ““ἀκροώμενοι τοῦ ᾁδοντοςlistening to the singerX. C. 1.3.10, ““ὅσοι ἀλλήλων ξυνί_εσανall who understood each otherT. 1.3, ““ἐπειδὰν συνι_ῇ τις τὰ λεγόμεναwhen one understands what is saidP. Pr. 325c (verbs of understanding, συνι_έναι and ἐπίστασθαι, usually take the accus.), ““κρομμύων ὀσφραίνομαιI smell onionsAr. Ran. 654.

a. A supplementary participle is often used in agreement with the genitive of the person from whom something is heard: ““λέγοντος ἐμοῦ ἀκροά_σονται οἱ νέοιthe young men will listen when I speakP. A. 37d.

b. The accusative is almost always used when the thing heard is expressed by a substantivized neuter adjective or participle, but the genitive plural in the case of οὗτος, ὅδε, αὐτός, and ὅς is frequent.

1362. A double genitive, of the person and of the thing, is rare with ἀκούειν: ““τῶν ὐπὲρ τῆς γραφῆς δικαίων ἀκούειν μουto listen to my just pleas as regards the indictmentD. 18.9.

1363. ἀκούειν, αἰσθάνεσθαι, πυνθάνεσθαι, meaning to become aware of, learn, take the accusative (with a participle in indirect discourse, 2112 b) of a personal or impersonal object: οἱ δέ Πλαταιῆς, ὡς ᾔσθοντο ἔνδον τε ὄντας τοὺς Θηβαίους και κατειλημμένην τὴν πόλιν but the Plataeans, when they became aware that the Thebans were inside and that the city had been captured T. 2.3, πυθόμενοι Ἀρταξέρξην τεθνηκότα having learned that Artaxerxes was dead 4. 50.

a. To hear a thing is usually ἀκούειν τι when the thing heard is something definite and when the meaning is simply hear, not listen to.

1364. ἀκούειν, ἀκροᾶσθαι, πυνθἁνεσθαι, meaning to hear from, learn from, take the genitive of the actual source (1411).

1365. ἀκούειν, κλύειν, πυνθάνεσθαίτινος may mean to hear about, hear of: ““εἰ δέ κε τεθνηῶτος ἀκούσῃςbut if you hear that he is deadα 289, ““κλύων σοῦhearing about theeS. O. C. 307, ““ὡς ἐπύθοντο τῆς Πύλου κατειλημμένηςwhen they heard of the capture of PylosT. 4.6. For the participle (not in indirect discourse) see 2112 a. περί is often used with the genitive without the participle.

1366. In the meaning heed, hearken, obey, verbs of hearing generally take the genitive: ἄκουε πάντων, ἐκλέγου δ᾽ συμφέρει listen to everything, but choose that which is profitable Men. Sent. 566, ““τῶν πολεμίων ἀκούεινto submit to enemiesX. C. 8.1.4. πείθεσθαι takes the genitive, instead of the dative, by analogy to this use (Hdt. 6.12, T. 7.73). (On the dative with ἀκούειν obey see 1465.)

1367. αἰσθάνεσθαι takes the genitive, or (less frequently) the accusative, of the thing immediately perceived by the senses: ““τῆς κραυγῆς ᾔσθοντοthey heard the noiseX. H. 4.4.4, ““ᾔσθετο τὰ γιγνόμεναhe perceived what was happeningX. C. 3.1.4. The genitive is less common than the accusative when the perception is intellectual: ““ὡς ᾔσθοντο τειχιζόντωνwhen they heard that they were progressing with their fortificationT. 5.83. Cp. 1363.

1368. Some verbs, ordinarily construed with the accusative, take the genitive by the analogy of αἰσθάνεσθαι, etc.: ““ἔγνω ἄτοπα ἐμοῦ ποιοῦντοςhe knew that I was acting absurdlyX. C. 7.2.18, ““ἀγνοοῦντες ἀλλήλων τι λέγομενeach of us mistaking what the other saysP. G. 517c. This construction of verbs of knowing (and showing) occurs in Attic only when a participle accompanies the genitive.

1369. The genitive is used with verbs signifying to fill, to be full of. The thing filled is put in the accusative.

““οὐκ ἐμπλήσετε τὴν θάλατταν τριήρων; will you not cover the sea with your triremes?D. 8.74, ““ἀναπλῆσαι αἰτιῶνto implicate in guiltP. A. 32c, ““τροφῆς εὐπορεῖνto have plenty of provisionsX. Vect. 6.1, ““τριήρης σεσαγμένη ἀνθρώπωνa trireme stowed with menX. O. 8.8, ““ὕβρεως μεστοῦσθαιto be filled with prideP. L. 713c. So with πλήθειν, πληροῦν, γέμειν, πλουτεῖν, βρί_θειν (poet.), βρύειν (poet.).

a. Here belong also ““χεὶρ στάζει θυηλῆς Ἄρεοςhis hand drips with sacrifice to AresS. El. 1423, ““μεθυσθεὶς τοῦ νέκταροςintoxicated with nectarP. S. 203b, ““ πηγὴ ῥεῖ ψυ_χροῦ ὕο̂ατοςthe spring flows with cold waterP. Phae. 230b. The instrumental dative is sometimes used.

1370. The genitive is used with verbs signifying to rule, command, lead.

““θεῖον τὸ ἐθελόντων ἄρχεινit is divine to rule over willing subjectsX. O. 21.12, ““τῆς θαλάττης ἐκράτειhe was master of the seaP. Menex. 239e, ““Ἔρως τῶν θεῶν βασιλεύειLove is king of the godsP. S. 195c, ““ἡγεῖτο τῆς ἐξόδουhe led the expeditionT. 2.10, στρατηγεῖν τῶν ξένων to be general of the mercenaries X. A. 2. 6. 28. So with τυραννεῖν be absolute master of, ἀνἀσσειν be lord of (poet.), ἡγεμονεύειν be commander of. This genitive is connected with that of 1402.

1371. Several verbs of ruling take the accusative when they mean to conquer, overcome (so κρατεῖν), or when they express the domain over which the rule extends; as ““τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσθε μὴ ἐλά_σσω ἐξηγεῖσθαιtry not to lessen your dominion over the PeloponneseT. 1.71. ἡγεῖσθαί τινι means to be a guide to any one, show any one the way. Cp. 1537.

GENITIVE OF PRICE AND VALUE

1372. The genitive is used with verbs signifying to buy, sell, cost, value, exchange. The price for which one gives or does anything stands in the genitive.

““ἀργυρίου πρίασθαι ἀποδόσθαι ἵππονto buy or sell a horse for moneyP. R. 333b, ““Θεμιστοκλέα_ τῶν μεγίστων δωρεῶν ἠξίωσανthey deemed Themistocles worthy of the greatest giftsI. 4.154, ““οὐκ ἀνταλλακτέον μοι τὴν φιλοτι_μία_ν οὐδενὸς κέρδουςI must not barter my public spirit for any priceD. 19.223. So with τάττειν rate, μισθοῦν let, μισθοῦσθαι hire, ἐργάζεσθαι work, and with any verb of doing anything for a wage, as ““οἱ τῆς παρ᾽ ἡμέρα_ν χάριτος τὰ μέγιστα τῆς πόλεως ἀπολωλεκότεςthose who have ruined the highest interests of the State to purchase ephemeral popularityD. 8.70, ““πόσου διδάσκει; πέντε μνῶνfor how much does he teach? for five minaeP. A. 20b, ““οἱ Χαλδαῖοι μισθοῦ στρατεύονταιthe Chaldaeans serve for payX. C. 3.2.7.

a. The instrumental dative is also used. With verbs of exchanging, ἀντί is usual (1683).

1373. To value highly and lightly is περὶ πολλοῦ (πλείονος, πλείστου) and περὶ ὀλίγου (ἐλά_ττονος, ἐλαχίστου) τι_μᾶσθαι or ποιεῖσθαι: ““τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, τὰ δὲ φαυλότερα περὶ πλείονοςhe makes least account of what is most important, and sets higher what is less estimableP. A. 30a. The genitive of value, without περί, is rare: ““πολλοῦ ποιοῦμαι ἀκηκοέναι ἀκήκοα ΠρωταγόρουI esteem it greatly to have heard what I did from ProtagorasP. Pr. 328d.

a. The genitive of cause is rarely used to express the thing bought or that for which pay is demanded: ““οὐδένα τῆς συνουσία_ς ἀργύριον πρά_ττειyou charge nobody anything for your teachingX. M. 1.6.11, ““τρεῖς μναῖ διφρίσκουthree minae for a small chariotAr. Nub. 31.

1374. In legal language τι_μᾶν τινι θανάτου is to fix the penalty at death (said of the jury, which is not interested in the result), τι_μᾶσθαί τινι θανάτου to propose death as the penalty (said of the accuser, who is interested), and τιμᾶσθαί τινος to propose a penalty against oneself (said of the accused). Cp. ““τι_μᾶταί μοι ἀνὴρ θανάτουthe man proposes death as my penaltyP. A. 36b, ἀλλὰ δὴ φυγῆς τι_μήσωμαι; ἴσως γὰρ ἄν μοι τούτου τι_μήσαιτε but shall I propose exile as my penalty? for perhaps you (the jury) might fix it at this 37 c. So θανάτου with κρί_νειν, διώκειν, ὑπάγειν. Cp. 1379.

GENITIVE OF CRIME AND ACCOUNTABILITY

1375. With verbs of judicial action the genitive denotes the crime, the accusative denotes the person accused.

““αἰτιᾶσθαι ἀλλήλους τοῦ γεγενημένουto accuse one another of what had happenedX. Ages. 1.33, ““διώκω μὲν κακηγορία_ς, τῇ δ᾽ αὐτῇ ψήφῳ φόνου φεύγωI bring an accusation for defamation and at the same trial am prosecuted for murderL. 11.12, ““ἐμὲ Μέλητος ἀσεβεία_ς ἐγράψατοMeletus prosecuted me for impietyP. Euth. 5c, ““δώρων ἐκρίθησανthey were tried for briberyL. 27.3. On verbs of accusing and condemning compounded with κατά, see 1385.

1376. So with ἀμύ_νεσθαι and κολάζειν punish, εἰσάγειν and προσκαλεῖσθαι summon into court, αἱρεῖν convict, τι_μωρεῖσθαι take vengeance on. With τι_μωρεῖν avenge and λαγχάνειν obtain leave to bring a suit, the person avenged and the person against whom the suit is brought are put in the dative. So with δικάζεσθαί τινί τινος to go to law with a man about something.

1377. Verbs of judicial action may take a cognate accusative (δίκην, γραφήν), on which the genitive of the crime depends: ““γραφὴν ὕβρεως καὶ δίκην κακηγορία_ς φεύξεταιhe will be brought to trial on an indictment for outrage and on a civil action for slanderD. 21.32. From this adnominal use arose the construction of the genitive with this class of verbs.

1378. ἁλίσκεσθαι (ἁλῶναι) be convicted, ὀφλισκάνειν lose a suit, φεύγειν be prosecuted are equivalent to passives: ““ἐά_ν τις ἁλῷ κλοπῆς . . . κἂ_ν ἀστρατεία_ς τις ὄφλῃif any one be condemned for theft . . . and if any one be convicted of desertionD. 24.103, ““ἀσεβεία_ς φεύγοντα ὑπὸ Μελήτουbeing tried for impiety on the indictment of MeletusP. A. 35d. ὀφλισκάνειν may take δίκην as a cognate accus. (““ὠφληκέναι δίκηνto be cast in a suitAr. Av. 1457); the crime or the penalty may stand in the genitive (with or without δίκην), or in the accusative: ““ὁπόσοι κλοπῆς δώρων ὄφλοιενall who had been convicted of embezzlement or briberyAnd. 1.74, ὑφ᾽ ὑ_μῶν θανάτου δίκην ὀφλών having incurred through your verdict the penalty of death, ““ὑπὸ τῆς ἀληθεία_ς ὠφληκότες μοχθηρία_νcondemned by the truth to suffer the penalty of wickednessP. A. 39b.

1379. With verbs of judicial action the genitive of the penalty may be regarded as a genitive of value: ““θανάτου κρί_νουσιthey judge in matters of life and deathX. C. 1.2.14. So ““ὑπάγειν τινὰ θανάτουto impeach a man on a capital chargeX. H. 2.3.12; cp. τι_μᾶν θανάτου 1374.

a. With many verbs of judicial action περί is used.

GENITIVE OF CONNECTION

1380. The genitive may express a more or less close connection or relation, where περί is sometimes added.

With verbs of saying or thinking: τί δὲ ἵππων οἴει; but what do you think of horses? P. R. 459b. Often in poetry: ““εἰπὲ δέ μοι πατρόςbut tell me about my fatherλ 174, τοῦ κασιγνήτου τί φῄς; what dost thou say of thy brother? S. El. 317.

1381. The genitive is often used loosely, especially at the beginning of a construction, to state the subject of a remark: ἵππος ἢν κακουργῇ, τὸν ἱππέα_ κακίζομεν: τῆς δὲ γυναικός, εἰ κακοποιεῖ κτλ. if a horse is vicious, we lay the fault to the groom; but as regards a wife, if she conducts herself ill, etc. X. O. 3.11, ““ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶνand so in the case of the other arts tooP. Charm. 165d, τί δὲ τῶν πολλῶν καλῶν; what about the many beautiful things? P. Ph. 78d.

GENITIVE WITH COMPOUND VERBS

1382. The genitive depends on the meaning of a compound verb as a whole (1) if the simple verb takes the genitive without a preposition, as ὑπείκειν withdraw, παραλύ_ειν release, παραχωρεῖν surrender (1392), ἐφί_εσθαι desire (1349); or (2) if the compound has acquired through the preposition a signification different from that of the simple verb with the preposition: thus ““ἀπογνόντες τῆς ἐλευθερία_ςdespairing of freedomL. 2.46 cannot be expressed by γνόντες ἀπὸ τῆς ἐλευθερία_ς. But it is often difficult to determine whether the genitive depends on the compound verb as a whole or on the preposition contained in it.

1383. A verb compounded with a preposition taking the dative or accusative may take the genitive by analogy of another compound verb whose preposition requires the genitive: so ““ἐμβαίνειν ὅρωνto set foot on the boundariesS. O. C. 400 by analogy to ἐπιβαίνειν τῶν ὅρων P. L. 778e.

1384. Many verbs compounded with ἀπό, πρό, ὑπέρ, ἐπί, and κατά take the genitive when the compound may be resolved into the simple verb and the preposition without change in the sense: ““τοὺς συμμάχους ἀποτρέψαντες τῆς γνώμηςdissuading the allies from their purposeAnd. 3.21, ““προαπεστάλησαν τῆς ἀποστάσεωςthey were despatched before the revoltT. 3.5, ““πολλοῖς γλῶττα προτρέχει τῆς διανοία_ςin many people the tongue outruns the thoughtI. 1.41, (οἱ πολέμιοι) ““ὑπερκάθηνται ἡμῶνthe enemy are stationed above usX. A. 5.1.9, ““τῷ ἐπιβάντι πρώτῳ τοῦ τείχουςto the first one setting foot on the wallT. 4.116. This use is most frequent when the prepositions are used in their proper signification. Many compounds of ὑπέρ take the accusative.

a. This use is especially common with κατά against or at: ““μή μου κατείπῃςdon't speak against meP. Th. 149a, ““κατεψεύσατό μουhe spoke falsely against meD. 18.9, ““ψευδῆ κατεγλώττιζέ μουhe mouthed lies at meAr. Ach. 380. The construction in 1384 is post-Homeric.

1385. The verbs of accusing and condemning (cp. 1375) containing κατά in composition (καταγιγνώσκειν decide against, καταδικάζειν adjudge against, καταψηφίζεσθαι vote against, κατακρί_νειν give sentence against) take a genitive of the person, and an accusative of the penalty. κατηγορεῖν accuse, καταγιγνώσκειν and καταψηφίζεσθαι take a genitive of the person, an accusative of the crime: ““καταγνῶναι δωροδοκία_ν ἐμοῦto pronounce me guilty of briberyL. 21.21, τούτου δειλία_ν καταψηφίζεσθαι to vote him guilty of cowardice 14. 11, ““τῶν διαφυγόντων θάνατον καταγνόντεςhaving condemned the fugitives to deathT. 6.60; person, crime, and penalty: ““πολλῶν οἱ πατέρες μηδισμοῦ θάνατον κατέγνωσανour fathers passed sentence of death against many for favouring the PersiansI. 4.157. The genitive is rarely used to express the crime or the penalty: ““παρανόμων αὐτοῦ κατηγορεῖνto accuse him of proposing unconstitutional measuresD. 21.5; cp. ““ἀνθρώπων καταψηφισθέντων θάνατονmen who have been condemned to deathP. R. 558a.

1386. In general, prose, as distinguished from poetry, repeats the preposition contained in the compound; but κατά is not repeated.

1387. Passive.—θάνατος αὐτῶν κατεγνώσθη sentence of death was passed on them L. 13.39 (so “κατεψηφισμένος ἦν μου θάνατοςX. Ap. 27), ““κατηγορεῖτο αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα μηδισμόςhe was especially accused of favouring the PersiansT. 1.95.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: