previous next

ADJECTIVE CLAUSES (RELATIVE CLAUSES: 2488-2573

2488. Relative clauses correspond to attributive adjectives (or participles), since like adjectives they serve to define substantives. Like adjectives, too, they often have the value of substantives and stand in any case.

δ̀ν γὰρ θεοὶ φιλοῦσιν ( = θεοφιλής), ἀποθνῄσκει νέος for whom the gods love, dies young Men. Sent. 425, θίγω δῆθ᾽ οἵ μ᾽ ἔφυ_σαν; ( = τῶν με φυ_σάντων) am I to embrace him who begat me? E. Ion 560, σὺν τοῖς θησαυροῖς οἷς πατὴρ κατέλιπεν ( = τοῖς ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθεῖσι) with the treasures which my father left X. C. 3.1.33, ἐν αὐτοῖς οἷς ἐτι_μᾶσθε ( = ἐν αὐταῖς ταῖς τι_μαῖς) in the very honours which you received D. 19.238, ““ὧν ἔλαβεν ἅπα_σι μετέδωκενit shared with all what it receivedI. 4.29.

2489. Relative clauses are introduced by relative pronouns or by relative adverbs of time, place , or manner (cp. 340, 346), and refer to an antecedent expressed or implied in the main clause.

a. Temporal clauses, which are like relative clauses in many respects, have been treated in 2389 ff. On relatives used as indirect interrogatives and as exclamations, see 2668 ff., 2685 ff.

2490. Many relative clauses are equivalent to coördinate clauses (e.g. 2553). In such cases the relative has the force of a demonstrative or personal pronoun with a connective (καί, ἀλλά, δέ, γάρ, οὖν, ἄρα, etc.). Thus, πῶς οὖν ἂν ἔνοχος εἴη τῇ γραφῇ; ὃς ( = οὗτος γὰρ) . . . ““φανερὸς ἦν θεραπεύων τοὺς θεούςhow then could he be subject to the indictment? For he manifestly worshipped the godsX. M. 1.2.64. Greek often uses here the demonstrative (contrast ταῦτα δὲ εἰπών with quae cum dixisset).

2491. A relative must often be resolved into a conjunction and a pronoun (2555).

2492. A truly subordinate relative clause may precede the main clause or be incorporated into it (2536). The relative clause is often made emphatic by placing after it the main clause with the demonstrative antecedent. Thus, τι βούλεται, τοῦτο ποιείτω whatever he wants, that let him do P. Eu. 285e.

2493. ὅς who and the other simple relatives (e.g. οἷος, ὅσος) refer to a particular and individual person or thing.

ἦν τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει there was in the army one Xenophon, an Athenian, who accompanied it though he was neither general nor soldier X. A. 3.1.4.

a. On the relation of the relative ὅς to the demonstrative ὅς, see 1113, 1114.

b. ὅς is often used instead of ὅστις (or οἷος) especially with ἄν or μή. Cp. 2508. ὅς whoever with the indicative generally adds (in prose) δή ποτε, δήποτ᾽ οὖν (339 e).

2494. (sometimes ) at the beginning of a sentence may have the force of as to what (cp. quod), suggesting the matter to which it pertains.

““δ̀ δ᾽ ἐζήλωσας ἡμᾶς, ὡς τοὺς μὲν φίλους . . . εὖ ποιεῖν δυνάμεθα . . ., οὐδὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχειas to what excited your envy of us—that we are able to benefit our friends—not even is this as you supposeX. Hi. 6.12. The postponed antecedent may be omitted (X. A. 6.1.29).

a. An introductory relative clause with may stand in apposition to an entire clause that follows. Thus, ““ πάντων θαυμαστότατον, Σωκράτη μεθύοντα οὐδεὶς πώποτε ἑώρα_κεν ἀνθρώπωνwhat is most wonderful, no one whatsoever ever saw Socrates drunkP. S. 220a. (So with an infinitive, I. 14.18.) The main clause, following such a relative clause, may be introduced by ὅτι or γάρ. Thus, δ̀ μὲν πάντων θαυμαστότατον ἀκοῦσαι, ὅτι ἓν ἕκαστον ὧν ἐπῃνέσαμεν ἀπόλλυ_σι τὴν ψυ_χήν what is most wonderful of all to hear, (that) each one of the things we approved ruins the soul P. R. 491b. Cp. 994, 995.

2495. ὅσπερ the same as (qui quidem) is especially definite and denotes identity (338 c). ὅς γε (quippe qui) is causal (2555 a).

2496. ὅστις whoever and the other compound relatives (e.g. ὁποῖος, ὁπόσος) denote a person or thing in general, or mark the class, character, quality, or capacity of a person (less often of a thing).

““μακάριος ὅστις οὐσία_ν καὶ νοῦν ἔχειhappy is the man who possesses property and senseMen. Sent. 340.

a. After a negative expressed or implied, ὅστις (not ὅς) is used because of its general meaning. So οὐκ ἔστιν ὅστις, τίς ἐστιν ὅστις; οὐδείς ἐστιν ὅστις (rarely οὔτις ἐστὶν ὅς), πᾶς ὅστις (plural usually πάντες ὅσοι). Cp. 2557.

b. ἐξ ὅτου is common for ἐξ οὗ since. In Ionic (and Thuc. 6. 3) ὅστις is used of a definite object. Cp. Hdt. 1.7, 2. 99.

2497. οἷος of such sort as to, proper for, and ὅσος of such amount as to, enough for, denote result and commonly take the infinitive (negative μή).

καλόν τε (δοκεῖ) εἶναι ἐπιστήμη καὶ οἷον ἄρχειν τοῦ ἀνθρώπου knowledge seems to be both a noble thing and able to command man P. Prot. 352 c, ““ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ καταλιπώνleaving himself only enough to tasteX. A. 7.3.22. So οἷός τε able to (for τοιοῦτος οἶός τε); thus, ““συμβουλεύειν οἷοί τ᾽ ἐσόμεθαwe shall be able to give counselP. G. 455d.

a. On clauses with οἷος or ὅσος following a main clause after which we supply a verb of reflection, see 2687.

b. ὅσος is used elliptically in ὅσαι ἡμέραι (ὁσημέραι) daily, ὅσα ἔτη yearly.

2498. Local clauses are introduced by the relative adverbs οὗ, ὅπου, ἔνθα, ἵνα (usually poetic, but sometimes in Plato) where, οἷ, ὅποι, ἔνθα whither, ὅθεν, ὁπόθεν, ἔνθεν whence, , ὅπῃ which way, where, whither. ὅθι and ὁπόθι where are Epic and Lyric, ἧχι where is Epic. ἔνθα and ἔνθεν are also demonstratives (there, thence).

2499. With names of things the relative adverbs ἔνθα, , ὅθεν, οἷ, οὗ are often used instead of the relative pronouns preceded by ἐν, εἰς, ἐξ. Thus, πλησίον ἦν σταθμὸς ἔνθα (= εἰς ὃν) ““ἔμελλε καταλύ_εινthe stopping-place was near where he intended to make a haltX. A. 1.8.1, ἐν τῷ σταθμῷ . . . ὅθεν (= ἐξ οὗ) ὡρμῶντο at the stopping-place whence they set out 2. 1. 3. A relative adverb may also refer to a personal antecedent, as ““καταβαίνειν πρὸς τοὺς ἄλλους ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντοto descend to the others where the armed force was stationedX. A. 4.2.20.

2500. On comparative clauses of manner introduced by ὡς, ὥσπερ etc., see 2463 ff.


CONCORD OF RELATIVE PRONOUNS

2501. A relative pronoun agrees with its antecedent in gender, number, and person; its case is determined by the construction of the clause in which it stands.

οὗτός ἐστιν ἀνὴρ δ̀ς ἦλθε this is the man who came, αὕτη ἐστὶν γυνὴ ἢν ἐζητοῦμεν this is the woman whom we were looking for, λαβὼν τοὺς ἱππέα_ς οἳ ἦσαν αὐτῷ taking the cavalry which he had, ἔχων τοὺς ὁπλἱ_τα_ς ὧν ἐστρατήγει having the hoplites which he commanded, τριῶν θυρῶν οὐσῶν, ἃ_ς ἔδει με διελθεῖν there being three doors through which I had to go.

a. If the main clause as a whole is regarded as the antecedent, the relative stands in the neuter singular with or without a demonstrative. Thus, ““πλεῖν ἐπὶ Σελι_νοῦντα πά_σῃ τῇ στρατιᾷ, ἐφ᾽ ὅπερ μάλιστα ἐπέμφθησανto sail for Selinus with all their force, for which purpose especially they had been sentT. 6.47.

b. The person of the verb in a relative clause, in which the relative pronoun is the subject, is regularly determined by the person of the antecedent pronoun expressed or implied. Thus, ““οὐκ οἶδ᾽ ὅστις ἄνθρωπος γεγένημαιI do not know what sort of a person I have becomeX. C. 1.4.12, καὶ οἰκία_ γε πολὺ μείζων ὑ_μετέρα_ τῆς ἐμῆς, οἵ γε οἰκίᾳ χρῆσθε γῇ τε καὶ οὐρανῷ and your habitation is much larger than mine since you occupy both heaven and earth as a habitation 5. 2. 15. The third person rarely follows a vocative (P 248).

2502. Variations from the law of agreement are, in general, the same as in the case of other pronouns (926).

a. The construction according to sense (950, 1013) often occurs, as φίλον θάλος, δ̀ν τέκον αὐτή my dear child, whom I myself bore X 87; so with collective nouns, as τὰ δόξαντα πλήθει, οἵπερ δικάσουσι what is approved by the multitude, who will judge P. Phae. 260a.

b. A relative in the plural may follow a singular antecedent denoting a whole class: θησαυροποιὸς ἀνήρ, οὓς . . . ἐπαινεῖ τὸ πλῆθος a man who lays up a store, the class of men which the multitude approves P. R. 554a. This construction is less common in prose than in poetry; as ““ μάλα τις θεὸς ἔνδον, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσινin truth there is within some one of the gods who occupy the wide heavenτ 40.

c. A relative in the singular having a collective force may have its antecedent in the plural; as ““τούτους ἐπαινεῖν, δ̀ς ἂν ἑκὼν μηδὲν κακὸν ποιῇto commend those who voluntarily do nothing evilP. Pr. 345d, ““ᾥτινι ἐντυγχάνοιεν . . . πάντας ἔκτεινονthey slew all whom they metX. A. 2.5.32. Here ὅς with the indicative is rare.

d. The relative may stand in the neuter, in agreement with the notion implied in the antecedent rather than with the antecedent itself; as διὰ τὴν πλεονεξία_ν, δ̀ πᾶσα φύσις διώκειν πέφυ_κεν ὡς ἀγαθόν for the sake of profit, a thing which every nature is inclined to pursue as a good P. R. 359c.

e. The relative may agree in gender and number, not with the antecedent but with a following predicate noun. This is common with verbs of naming; as λόγοι μήν εἰσιν ἐν ἑκάστοις ἡμῶν, ἃ_ς ἐλπίδας ὀνομάζομεν; assuredly there are propositions in each of us which we call hopes? P. Phil. 40a, ““εἰ_πεν ὅτι . . . διαγεγένηται πρά_ττων τὰ δίκαια καὶ τῶν ἀδίκων ἀπεχόμενος, ἥνπερ νομίζοι καλλίστην μελέτην ἀπολογία_ς εἶναιhe said that he had continued to do what was just and to refrain from what was unjust, which he thought was the best practice for his defenceX. M. 4.8.4.

f. A relative may agree with a predicate noun when it follows that noun immediately and not its own substantive: καὶ δίκη ἐν ἀνθρώποις πῶς οὐ καλόν, πάντα ἡμέρωκε τὰ ἀνθρώπινα; and justice among men, how is not that something beautiful, which civilizes all human things? P. L. 937d.


THE ANTECEDENT OF RELATIVE CLAUSES

2503. The demonstrative antecedents of the relative pronouns are commonly: οὗτος . . . ὅς, τοιοῦτος . . . οἷος, τοσοῦτος . . . ὅσος, τηλικοῦτος . . . ἡλίκος, etc.

a. The antecedent of ὅς is often τοιοῦτος (1249). The antecedent of ὅς, ὅσπερ, οἷος, may be ὅμοιος, παραπλήσιος, ἴσος.

2504. On comparative clauses of degree with τοσούτῳ . . . ὅσῳ, etc., see 2468 ff.

2505. Definite and Indefinite Antecedent.—The antecedent of a relative pronoun or adverb may be definite or indefinite.

a. A definite antecedent refers to a definite or particular person, thing, time, place, or manner. When the antecedent is definite, the relative clause takes any form that occurs in an independent sentence (921); with οὐ as the negative, unless the particular construction requires μή.

b. An indefinite antecedent refers to an indefinite person, thing, time, place, or manner. When the antecedent is indefinite, the relative clause commonly has a conditional force, and, if negative, takes μή like the protasis of a conditional sentence.

2506. In general when the relative clause has the indicative, the antecedent is either definite (negative οὐ) or indefinite (negative μή). When the relative clause has the subjunctive with ἄν or the optative (not in a wish), the antecedent is indefinite (negative μή).

DEFINITE: ταῦτα βούλεται πρά_ττει he does what he wants (i.e. the particular thing he wants to do). Negative ταῦτα οὐ βούλεται πρά_ττει.

INDEFINITE: ταῦτα ἅτινα βούλεται πρά_ττει he does whatever he wants (i.e. if he wants to do anything, he does it); negative ταῦτα ἅτινα μὴ βούλεται πρά_ττει. So ταῦτα ἅτινα ἂν βούληται πρά_ττει whatever he wants to do, that he always does, ταῦτα ἅτινα βούλοιτο ἔπρα_ττε whatever he wanted to do, that he always did, ταῦτα ἅτινα ἂν βούληται πρά_ξει whatever he wants to do, that he will do, ταῦτα ἅτινα βούλοιτο, πρά_ττοι ἄν whatever he might want to do, that he would (will) do. In the last four sentences the negative of the relative clause is μή.

2507. When the verb of the relative clause stands in the indicative, the distinction between a definite and indefinite antecedent is commonly clear only in negative sentences.

μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι whatever I do not know (= εἴ τινα μὴ οἶδα) I do not even think I know P. A. 21d. Here οὐκ οἶδα would mean the particular things I am ignorant of, and would have no conditional force whatever. So in ““οὐκ οἶδ᾽: ἐφ᾽ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ σι_γᾶν φιλῶI do not know; for I am wont to be silent in matters which I do not understandS. O. T. 569.

2508. When the antecedent is definite, the simple relatives (ὅς, οἷος, ὅσος, etc.) are used; when indefinite, the compound relatives (ὅστις, ὁποῖος, ὁπόσος, etc.) are used, but the simple relatives are often employed instead. When the antecedent is indefinite, ὅς usually has the subjunctive with ἄν or the optative; while ὅστις is preferred to ὅς if the verb is indicative (2569).

2509. Omission of the Antecedent to a Relative.—The demonstrative pronoun antecedent to a relative is often omitted: either when it is in the same case as the relative, or in a different case from the relative. The omission occurs when the antecedent expresses the general idea of person or thing, and often when the relative clause precedes.

ἐγὼ δὲ καὶ (οὗτοι) ὧν κρατῶ μενοῦμεν but I and those whom I command will remain X. C. 5.1.26, καλὸν τὸ θνῄσκειν οἷς (for τούτοις οἷς) ὕβριν τὸ ζῆν φέρει death is sweet to those to whom life brings contumely Men. Sent. 291, λέγω πάντας εἰσφέρειν ἀφ᾽ ὅσων (for ἀπὸ τοσούτων ὅσα) ἕκαστος ἔχει I say that all must contribute according to the ability of each (from such means as each man has) D. 2.31.

2510. In general statements in the subjunctive with ἄν or the indicative, the relative, referring to a person, is often without an antecedent and has the force of εἴ τις. In such cases the main clause contains a substantive or a neuter adjective with ἐστί (which is commonly omitted), and the relative is the subject of the sentence or in apposition to it.

συμφορὰ_ δ᾽, δ̀ς ἂν τύχῃ κακῆς γυναικός it is a calamity if a man gets a bad wife E. fr. 1056, καὶ τοῦτο μεῖζον τῆς ἀληθεία_ς κακόν, ὅστις τὰ μὴ προσόντα κέκτηται κακά and this is a misfortune exceeding the reality, if a man incurs the blame for evils that are not his doing E. Hel. 271, ὅστις . . . πρὸς θεῶν κακοῦται, βαρύ if a man suffers ill-usage from the gods, it is grievous E. Hel. 267.

a. The antecedent may be a genitive of quality (1320). Thus, ἀπόρων ἐστὶ . . ., οἵτινες ἐθέλουσι δι᾽ ἐπιορκία_ς . . . πρά_ττειν τι it is the characteristic of men without resources to wish (lit. who wish) to accomplish their purposes by perjury X. A. 2.5.21 (here ἐθέλειν alone might be expected, but οἵτινες ἐθέλουσι follows as if ἄποροί εἰσιν had preceded), τοῦτο ἡγοῦμαι μέγα τεκμήριον ἄρχοντος ἀρετῆς εἶναι ἂν (= ἐά_ν τινι or αὐτῷ) ἑκόντες ἕπωνται I regard this as striking testimony to the merit of a ruler if men follow one (him) of their own free will X. O. 4.19.

2511. The antecedent of a neuter relative is often omitted, leaving the relative with the force of a conjunction. So ἐξ οὗ and ἀφ᾽ οὗ since, ἐν while, εἰς <*> till, μέχρι (ἄχρι) οὗ until. ἀνθ᾽ ὧν and ἐξ ὧν because (cp. οὕνεκα, ὁθούνεκα), ἐφ᾽ ᾧτε on condition that (2279).

2512. A demonstrative adverb may be suppressed: ἄξω ὑ_μᾶς ἔνθα (for ἐκεῖσε ἔνθα) τὸ πρᾶγμα ἐγένετο I will bring you to the spot where the affair took place X. C. 5.4.21, ἀποκλείοντες ὅθεν (for ἐκεῖθεν ὅθεν) ἄν τι λαβεῖν shutting them out from places whence it may be possible to take anything X. M. 2.1.16.

2513. ἔστιν ὅστις, εἰσὶν οἵ.—The antecedent is omitted in the phrases ἔστιν ὅστις (rarely ὅς) there is some one who, somebody, plural εἰσὶν οἵ some (less often ἔστιν οἵ), ἦσαν οἵ (of the past).

ἔστιν οὖν ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν συνόντων βλάπτεσθαι; is there then any one who wishes to be harmed by his companions? P. A. 25d, ““οὔτε..ἔστιν οὔτ᾽ ἔσται ὅτῳ ἐγὼ καταλείψω τὸν ἐμὸν οἶκονthere neither is nor will there be any one to whom I may leave my propertyX. C. 5.4.30, εἰσὶ δὲ καὶ οἳ . . . φεύγουσιν some horses too run away X. Eq. 3.4, ““εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὓς οὐδ᾽ ἂν παντάπα_σι διαβαίητεand some of them you would not be able even to cross at allX. A. 2.5.18, ἦσαν δὲ οἳ καὶ πῦρ προσέφερον and some brought firebrands too 5. 2. 14, ἔστιν ὅτῳ . . . πλείω ἐπιτρέπεις τῇ γυναικί; is there any one to whom you entrust more than to your wife? X. O. 3.12, ““ἔστιν οἵ καὶ ἐτύγχανον καὶ θωρά_κων καὶ γέρρωνsome hit both the cuirasses and wicker-shieldsX. C. 2.3.18. ἔστιν οἵ is not an example of 961, but due to the analogy of ἔστιν ὅτε (ἐνίοτε), ἔστιν οὗ, etc.

2514. The oblique cases of εἰσὶν οἵ there are those who = some (ἔνιοι) are regularly formed by ἔστιν ὧν, ἔστιν οἷς, ἔστιν οὕς (or οὕστινας), which are used also of the past and future.

““πλὴν Ἰώνων . . . καὶ ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθνῶνexcept the Ionians and some other nationsT. 3.92, αὐχμοὶ ἔστι παρ᾽ οἷς μεγάλοι great droughts among some 1. 23, ““ἔστι μὲν οὓς αὐτῶν κατέβαλονsome of them they struck downX. H. 2.4.6, ““ἔστιν καὶ πολίσματα εἷλενhe captured also some townsT. 1.65.

a. Xenophon also uses ἦν οἵ; thus, ““τῶν δὲ πολεμίων ἦν οὓς ὑποσπόνδους ἀπέδοσανthere were some of the enemy whom they restored under a truceX. H. 7.5.17.

2515. Here belong certain idiomatic phrases due to the omission of the antecedent: ἔστιν οὗ (ὅπου) somewhere, sometimes, ἔστιν in some way, ἔστιν ὅτε and ἐνίοτε (= ἔνι ὅτε, cp. 175 b) sometimes, ἔστιν ὅπως somehow (in questions = is it possible that?), οὐκ ἔστιν ὅπως in no way, it is not possible that (lit. there is not how).

““ἔστι δ᾽ οὗ σι_γὴ λόγου κρείσσων γένοιτ᾽ ἄνbut sometimes silence may prove better than speechE. Or. 638, ἔστιν ὅτε καὶ οἷς (2514) ““βέλτι_ον τεθνάναι ζῆνsometimes and for some people it is better to die than to liveP. Ph. 62a, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως . . . ἂν ἡμᾶς ἔτι λάθοι it is not possible that he should elude us again A. Vesp. 212, ““οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖνit is not possible that he will not attack usX. A. 2.4.3.

2516. οὐδὲν οἷον (with the inf.) there is nothing like stands for οὐδέν ἐστι τοιοῦτον, οἷόν ἐστι. Thus, ““οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶνthere is nothing like questioning himP. G. 447c.

2517. Relative not repeated.—If two or more relative clauses referring to the same antecedent are connected by a copulative conjunction and the second relative would have to stand in a different case from the first, it is either omitted or its place is taken by αὐτός (less frequently by οὗτος or ἐκεῖνος) or a personal pronoun. Here, instead of a repeated relative, we have an independent sentence coördinated with the relative clause.

Ἀριαῖος, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα_ καθιστάναι, καὶ () ἐδώκαμεν καὶ (παρ᾽ οὗ) ἐλάβομεν πιστὰ . . . ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν πειρᾶται Ariaeus, whom we wished to set up as king, and to whom we gave, and from whom we received pledges, is attempting to injure us X. A. 3.2.5, ποῦ δὴ ἐκεῖνός ἐστιν ἀνὴρ δ̀ς συνεθήρα_ ἡμῖν καὶ σύ μοι μάλα ἐδόκεις θαυμάζειν αὐτόν; where, pray, is that man who used to hunt with us and whom you seemed to me to admire greatly? X. C. 3.1.38, καὶ νῦν τί χρὴ δρᾶν; ὅστις ἐμφανῶς θεοῖς ἐχθαίρομαι, μι_σεῖ δέ μ᾽ Ἑλλήνων στρατός and now what must I do? Since I (lit. I who) am manifestly hateful to the gods, and the army of the Greeks hates me S. Aj. 457. Cp. “Whose fan is in His hand, and He shall thoroughly purge His floor.”

a. The relative is sometimes repeated as in English (X. A. 1.7.3, T. 2.43. 2, 44. 1).

2518. If the demonstrative would have to stand in the nominative, it is commonly omitted unless the demands of emphasis require its presence: (τέχναις) α_ς ἐπιστήμα_ς μὲν πολλάκις προσείπομεν διὰ τὸ ἔθος, δέονται δὲ ὀνόματος ἄλλου arts which we have often called sciences because it is usual to do so, but they require another name P. R. 533d (here αὗται, not αἵ, is the subject).

2519. Preposition not repeated.—A preposition governing a relative pronoun is usually omitted if it stands in the same case as the preceding noun or pronoun before which the preposition has already been used. See 1671.

2520. Verb omitted.—The verb of a relative clause is often omitted when it belongs also to the main clause.

φίλους νομίζουσ᾽ οὕσπερ ἂν πόσις σέθεν (νομίζῃ φίλους) regarding as friends those whom thy husband so regards E. Med. 1153. Or the verb of the main clause may be omitted: τὰ γὰρ ἄλλα (ἐποίει) ὅσαπερ καὶ ὑ_μεῖς ἐποιεῖτε for the rest he did just what you too were doing X. C. 4.1.3.

2521. Transition from a relative to an independent clause sometimes occurs.

ἰχθύων) οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰ_ς περιστερά_ς fish which the Syrians regard as gods and which they will not permit to be injured, nor do they permit the doves to be injured X. A. 1.4.9.

2522. Attraction.—A relative pronoun is often attracted from its proper case into the case of its antecedent, especially from the accusative into the genitive or dative. A demonstrative pronoun to whose case the relative is attracted, is usually omitted if unemphatic. Cp. “Vengeance is his, or whose he sole appoints:” Milton.

a. Genitive.—ἄξιοι τῆς ἐλευθερία_ς ἧς (for ἣν) ““κέκτησθεworthy of the freedom which you possessX. A. 1.7.3, πρὸ τῶν κακῶν ὧν (for ) ““οἶδαinstead of the evils which I knowP. A. 29b, ἀφ᾽ ὧν (for τούτων ) ““ἴστεfrom what you knowD. 19.216, Μήδων ὅσων (for ὅσους) ἑώρα_κα . . . ἐμὸς πάππος κάλλιστος my grandfather is the handsomest of all the Medes I have seen X. C. 1.3.2, μὴ ὑποκειμένων οἵων δεῖ θεμελίων (for τοιούτων οἷα δεῖ ὑποκεῖσθαι) if the foundations were not as they ought to be X. Eq. 1.2.

b. Dative.—φοβοίμην ἂν τῷ ἡγεμόνι (for δ̀ν) ““δοίη ἕπεσθαιI should fear to follow the leader whom he might giveX. A. 1.3.17, ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς (for ἐπὶ τούτοις ) λέγεις I commend you for what you say 3. 1. 45, οἷς (for τούτοις ) ““ηὐτυχήκεσαν ἐν Λεύκτροις οὐ μετρίως ἐκέχρηντοthey had not used with moderation the success they gained at LeuctraD. 18.18.

2523. A relative in the nominative or dative is very rarely attracted. Thus, βλάπτεσθαι ἀφ᾽ ὧν (for ἀπὸ ἐκείνων ) ““ἡμῖν παρεσκεύασταιto be harmed by what has been prepared by usT. 7.67, ὀλίγοι ὧν (for τούτων οἷς) ““ἐγὼ ἐντετύχηκαa few of those whom I have met withP. R. 531e.

2524. The pronouns subject to attraction are ὅς, οἷος, ὅσος, but not ὅστις (except in 2534). Attraction is not necessary, and takes place only (but not always) when the relative clause is essential to complete the meaning of the antecedent. When the relative clause is added merely as a remark, attraction does not take place. An attracted relative clause virtually has the force of an attributive adjective.

2525. Predicate nouns follow the case of the relative attracted to an antecedent expressed or omitted (2531 b).

2526. An omitted antecedent to which the relative has been attracted may afterward be supplied in the main clause. Thus, ἀφ᾽ ὧν (for ἀπὸ τούτων ) . . . ““προσαιτεῖ καὶ δανείζεται, ἀπὸ τούτων διάγειfrom what he begs and borrows, from that he livesD. 8.26.

2527. Before βούλει, which with the relative is treated almost like one word (cp. quivis), attraction to various cases from the accusative is rare. Thus, οἷα τούτων δ̀ς (for δ̀ν) ““βούλει εἴργασταιsuch deeds as any one you please of these has doneP. G. 517a; cp. P. Crat. 432a, Phil. 43 d.

2528. Attraction takes place also in the case of relative adverbs; as διεκομίζοντο ὅθεν (for ἐκεῖθεν οἷ) ὑπεξέθεντο παῖδας they conveyed their children from the places where (whither) they had deposited them T. 1.89.

2529. Case of the Relative with Omitted Antecedent.—When the antecedent is omitted the relative either retains its own case or is attracted.

2530. When the omitted antecedent is nominative or accusative, the relative retains its own case. Thus, οἷς μάλιστα τὰ παρόντα ἀρκεῖ (οὗτοι) ““ἥκιστα τῶν ἀλλοτρίων ὀρέγονταιthose who are best satisfied with what they have, covet least what is their neighbour'sX. S. 4. 42, στυγῶν μὲν (= ἐκείνην ) μ᾽ ἔτικτεν hating her who bore me E. Alc. 338.

2531. When the omitted antecedent is genitive or dative, the relative (if standing in a different case) is usually attracted into the genitive or dative. But a relative in the nominative masculine or feminine (sometimes in the neuter), or a relative depending on a preposition, retains its own case.

a. Genitive: ὧν (for τούτων οἷς) ἐντυγχάνω πολὺ μάλιστα ἄγαμαι σέ of those whom I meet with, I admire you by far the most P. Pr. 361e, δηλοῖς δὲ καὶ ἐξ ὧν (for ἐκ τούτων ) ““ζῇςyou show it also by the life you leadD. 18.198. But εἰδέναι τὴν δύναμιν (τούτων) ἐφ᾽ οὓς ἂν ἴωσιν to discover the strength of those against whom they are to proceed X. A. 5.1.8. Cp. E. Ion 560 (in 2488) where οἵ τούτων οἵ).

b. Dative: τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν (for τούτῳ δ̀) ““νῦν δὴ ἐλέγετοthis is like that which was said just nowP. Ph. 69a, ἐμμένομεν οἷς (for τούτοις ) ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν οὔ; do we abide by what we agreed was just, or not? P. Cr. 50a. But διὰ τὸ ἀναγκαῖον αὐτοῖς εἶναι διαλέγεσθαι (τούτοις) παρ᾽ ὧν λάβοιεν τὸν μισθόν because it is necessary for them to give lessons to those from whom they expect to receive their fee X. M. 1.2.6.

2532. The relatives οἷος, ὅσος, ἡλίκος, ὅστις δή, ὁστισοῦν (and some others) and a following nominative with the copula may be attracted to the case of the antecedent. Thus, χαριζόμενος τοιούτῳ ἀνδρὶ οἷος δὺ εἶ showing favour to such a man as you are is commonly condensed to χαριζόμενος οἵῳ σοι ἀνδρί (X. M. 2.9.3). Here the whole relative clause (with copula omitted) is attracted. The antecedent, if expressed, is often incorporated (2536) in the relative clause.

πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς οἵους καὶ Ἀθηναίους (for οἷοι καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι) to bold men such as the Athenians T. 7.21, ἀνίστη Ἀγριᾶνας . . . καὶ ἄλλα ὅσα ἔθνη Παιονικά he called out the Agrianes and all the other Paeonian tribes 2. 96, χειμῶνος ὄντος ““οἵου λέγειςwhen the weather is such as you describeX. A. 5.8.3, ἀνέλαμψεν οἰκία_ . . . ὅτου δὴ ἐνάψαντος (for ἐνάψαντός τινος ὅστις δὴ ἦν) the house burst into flames, some one or other having set it on fire 5. 2. 24.

a. οἷος is often attracted with superlatives: ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου (for τοιούτου οἷός ἐστι δεινότατος) when the frost was tremendous P. S. 220b. Cp. 1087.

b. The article may appear in this construction with οἷος and ἡλίκος, the relative clause being treated like a substantive: ““τοῖς οἵοις ἡμῖνto such as we areX. H. 2.3.25.

c. The subject of the relative clause rarely stands in the nominative, not being attracted along with οἷος. Thus, ““κιναίδους οἵουσπερ σύrascals just like youAes. 2.151. This occurs only when the number of the subject is different from that of the attracted relative. When the article precedes, as in Σόλων ἐμί_σει τοὺς οἷος οὗτος ἀνθρώπους Solon detested men like him (D. 19.254), editors generally read τοὺς οἵους οὗτος.

2533. Inverse Attraction.—An antecedent nominative or (oftener) accusative may be attracted to the case of the relative. The attracted antecedent is often prefixed for emphasis to the relative clause, which thus separates it from the verb it governs or by which it is governed. Cp. urbem quam statuo vestra est, and “Him (= he whom) I accuse, By this, the city ports hath enter'd” (Shakespeare), where the antecedent is attracted into the case of the (omitted) relative.

τά_σδε (for αἵδε) ““δ᾽ ἅ_σπερ εἰσορᾷς . . . χωροῦσιbut the women whom thou seest are comingS. Tr. 283, πολι_τεία_ν (for πολι_τεία_) οἵα_ν εἶναι χρή παρὰ μόνοις ἡμῖν ἐστιν we alone have an ideal constitution (lit. such as ought to be) I. 6.48, ἔλεγον ὅτι Λακεδαιμόνιοι ὧν δέονται πάντων (for πάντα) ““πεπρα_γότες εἶενthey said that the Lacedaemonians had gained all they asked forX. H. 1.4.2.

a. The main clause may contain a resumptive demonstrative pronoun; as ““τὸν ἄνδρα τοῦτον, δ̀ν πάλαι ζητεῖς . . ., οὗτός ἐστιν ἐνθάδεthis man whom you have long been searching for, this man is hereS. O. T. 449.

b. The rare cases of the inverse attraction of the dative are suspected or admit another explanation (E. Med. 12, S. El. 653, X. Hi. 7.2).

c. So with adverbs: καὶ ἄλλοσε (for ἄλλοθι) ὅποι ἂν ἀφίκῃ ἀγαπήσουσί δε and elsewhere, wherever you go, they will love you P. Cr. 45c.

2534. οὐδεὶς ὅστις οὐ every one (lit. nobody who not) for οὐδείς ἐστιν ὅστις οὐ, commonly shows inverse attraction, is treated like a single pronoun, and inflected οὐδενὸς ὅτου οὐ, οὐδενὶ ὅτῳ οὐ, οὐδένα ὅντινα οὐ.

““οὐδενὸς ὅτου οὐχὶ ἀλογώτερονthan which there is nothing more irrationalP. Charm. 175c, ““οὐδενὶ ὅτῳ οὐκ ἀποκρι_νόμενοςreplying to every oneP. Men. 70c, ““περὶ ὧν οὐδένα κίνδυ_νον ὅντιν᾽ οὐχ ὑπέμειναν οἱ πρόγονοιfor which our ancestors underwent every dangerD. 18.200.

a. Cp. οὐδαμῶν Ἑλληνικῶν τῶν οὐ πολλὸν μέζω his power was much greater than any Hellenic power Hdt. 7.145 (= οὐδαμά ἐστι τῶν), ““οὐδαμῶς ὡς οὐ φήσομενit can in no wise be that we should say noP. Pol. 308b.

2535. ὅσος preceded by an Adjective.—Here the subject of the relative clause is identical with that of the main clause, and is omitted together with the copula: χρήματα ἔλαβε θαυμαστὰ ὅσα (for θαυμαστόν ἐστιν ὅσα) he received a wonderful amount of money P. Hipp. M. 282c, μετὰ ἱδρῶτος θαυμαστοῦ ὅσου (for θαυμαστόν ἐστιν μεθ᾽ ὅσου) with an astonishing amount of sweat P. R. 350d. So θαυμασίως ὡς (for θαυμαστόν ἐστιν ὡς) P. Ph. 92a.

2536. Incorporation.—The antecedent taken up into the relative clause is said to be incorporated. The relative and antecedent then stand in the same case, the relative agreeing adjectively with its antecedent. If the antecedent is a substantive, it often stands at the end of the relative clause, and commonly has no article. An antecedent in the nominative or accusative is more frequently incorporated than one in the genitive or dative.

2537. A nominative, accusative, or vocative antecedent, when incorporated, usually conforms to the case of the relative.

εἰ ἔστιν, ἣν σὺ πρότερον ἔλεγες ἀρετήν, ἀληθής (for ἔστιν ἀρετὴ ἀληθής, ἣν) if the virtue which you were speaking of before, is real P. G. 503c, εἰς δὲ ἣν ἀφί_κοντο κώμην μεγάλη ἦν (for κώμη εἰς ἣν) the village at which they arrived was large X. A. 4.4.2, κλῦθί μευ, δ̀ χθιζὸς θεὸς ἤλυθες (for θεὸς δ̀ or θεός) hear me thou that camest yesterday in thy godhead β 262.

a. An accusative antecedent is incorporated in the accusative when the verb of the relative clause takes the accusative. Thus, οὐκ ἀπεκρύπτετο ἣν εἶχε γνώμην (for τὴν γνώμην ἣν) he did not conceal the opinion he had X. M. 4.4.1, μηδ᾽ . . . ἀφέλησθε ὑ_μῶν αὐτῶν ἣν διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου δόξαν κέκτησθε καλήν (for τὴν καλὴν δόξαν ἣν) do not deprive yourselves of the fair fame which you have enjoyed throughout all time D. 20.142.

b. An accusative antecedent may be incorporated as nominative, genitive, or dative, e.g. εἴ τινα ὁρῴη . . . κατασκευάζοντα ἧς ἄρχοι χώρα_ς (for τὴν χώρα_ν ἧς ἄρχοι) if ever he saw any one improving the district which he governed X. A. 1.9.19.

2538. A genitive or dative antecedent, when incorporated, usually attracts the relative to its own case.

περὶ δ᾽ οὗ πρότερον . . . ἔθηκε νόμου διελθών (for τοῦ νόμου δ̀ν) dealing in detail with the law which he formerly passed D. 24.61, ἐπορεύετο σὺν εἶχε δυνάμει (for σὺν τῇ δυνάμει ἣν) he advanced with what force he had X. H. 4.1.23. Even when the antecedent is omitted, the attraction takes place: πρὸς εἶχε συνέλεγε . . . στράτευμα (for πρὸς τούτῳ τῷ στρατεύματι δ̀) he was collecting an army in addition to that which he had X. H. 4.1.41.

a. But a genitive or dative antecedent, when incorporated, is attracted into the case of a nominative relative. Thus, ἐν δικαστηρίοις καὶ ὅσοι ἄλλοι δημόσιοι σύλλογοι (sc. εἰσί) in courts and all the other public assemblies P. Phae. 261a (for τοσούτοις ἄλλοις συλλόγοις, ὅσοι δημόσιοί εἰσι).

b. When an antecedent in the genitive or dative is incorporated, the place of the antecedent is usually taken by a demonstrative pronoun in the genitive or dative. Thus, ““οὐδέ νυ τῶν περ μέμνηαι, ὅσα δὴ πάθομεν κακάnor do you remember all the evils we sufferedΦ 441.


OTHER PECULIARITIES OF RELATIVE CLAUSES

2539. Appositives to the antecedent may be drawn into the relative clause as the nearest construction or for the sake of emphasis. Thus, εὑρήσει τοὺς . . . δικαστά_ς, οἵπερ καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μί_νως τε καὶ Ῥαδάμανθυς κτλ. he will find the judges, who are said to pronounce judgment there, Minos and Rhadamanthys, etc. P. A. 41a.

2540. A substantive, usually with the article, is often taken over into the relative clause, to explain, by a necessary addition, the idea conveyed by that clause; and stands in the same case as the relative. Thus, ““εἰ μανθάνεις βούλομαι λέγειν τὸ εἶδοςif you understand the class I wish to describeP. R. 477c, οὔτε αὐτοὶ οὔτε οὕς φαμεν ἡμῖν παιδευτέον εἶναι τοὺς φύλακας neither ourselves nor the guardians whom we say we must instruct 402 c.

2541. The antecedent may be reserved for the main clause, which follows the relative clause. Thus, ““καθ᾽ οὓς μὲν ἀπήχθην, οὐκ ἔνοχός εἰμι τοῖς νόμοιςI am not subject to the laws in virtue of which I was arrestedAnt. 5.85.

2542. An attributive adjective, or an attributive genitive belonging to a substantive standing in the main clause, may be placed either in the relative clause (if either is emphatic) or in the main clause. Two adjectives may be divided between the two clauses. The substantives may remain in the main clause or be transferred to the relative clause. Thus, ““τὸ τείχισμα δ̀ ἦν αὐτόθι τῶν Συρα_κοσίων αἱροῦσιthey captured the fort of the Syracusans which was thereT. 7.43, ““ὧν ἐγὼ ἤθελον τούτῳ ταύτην ἥτις εἴη μεγίστη πίστις δοῦναιof which I was willing to offer to the plaintiff the assurance that was most solemnD. 52.12, ἐπιδεῖξαι . . . τὴν δικαία_ν ἥτις ἐστὶν ἀπολογία_ to show what the fair line of defence is 19. 203, ἔφρι_ξεν δὲ μάχη . . . ἐγχείῃσιν μακρῇς, ἃ_ς εἶχον ταμεσίχροας and the battle bristled with the long spears, the flesh-piercing spears, which they grasped N 339.

a. From the transference of superlatives to the relative clause arise such expressions as ἤγαγον συμμάχους ὁπόσους πλείστους ἐδυνάμην (1087). Similarly ὡς τάχιστα (scil. δύνασαι or the like) as soon as, as soon as possible, ἐπεὶ (ὅτε) τάχιστα as soon as.

2543. A participial or subordinate clause depending on a following main clause may be joined to a preceding clause containing the antecedent of the relative. Thus, ἔφη εἶναι ἄκρον δ̀ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο, ἀδύνατον ἔσεσθαι παρελθεῖν he said that there was a height which would be impossible to pass, unless it was seized in advance X. A. 4.1.25. The case of the relative may be not that required by its own verb, but that of an omitted pronoun dependent on a participle or a subordinate verb inserted in the relative clause. Thus, καταλαμβάνουσι τεῖχος . . . ποτε Ἀκαρνᾶνες τειχισάμενοι κοινῷ δικαστηρίῳ ἐχρῶντο (for ἐχρῶντο τειχισάμενοι αὐτό) they seized a fortress which the Acarnanians once built and used as a common place of judgment T. 3.105.

2544. When the relative clause contains a verb of naming, the main clause is fused with the relative clause. Thus, ἔνθα καλεῖται Ἀρτέμιδος τέμενος (for ἔνθα τέμενός ἐστι, δ̀ καλεῖται Ἀρτέμιδος) where there is a precinct of Artemis Simonides 107.


USE OF THE MOODS IN RELATIVE CLAUSES

2545. The ordinary uses of the moods in relative clauses are as follows:

a. The present and past tenses of the indicative without ἄν express a fact or the assumption of a fact. The future indicative is used to denote purpose, present intention, or an intended result.

b. The indicative with ἄν denotes unreality.

c. The subjunctive with ἄν expresses a possible or supposed fact in future time or a generality in present time. The subjunctive without ἄν is used in indirect questions (1805 b).

d. The optative without ἄν expresses a wish, a possibility less distinctly conceived, or a generality in past time.

e. The optative with ἄν is potential, and is used either in conditional relative clauses with an optative in the main clause, or alone, as ““μἴ ἔστιν ἐλπίς, μόνῃ σωθεῖμεν ἄνthere is one hope by which alone we may be savedE. Hel. 815.

f. The imperative occurs in relative clauses (1842, 2553).

g. The infinitive occurs in relative clauses in indirect discourse (2631).


THE USE OF THE MOODS IN CERTAIN RELATIVE CLAUSES

2546. An extension of the deliberative subjunctive not infrequently occurs in relative clauses after such expressions as οὐκ ἔχω, οὐκ ἔστι, etc., which usually denote baffled will, the existence of an obstacle to carrying out an act desired by the speaker or some one else. The subjunctive is much less common after the positive ἔχω I have the means. The pronoun or adverb introducing such clause is an interrogative that has taken on the function of a relative.

2547. The subjunctive here follows primary tenses; the optative follows secondary tenses.

a. οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων . . ., ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ I do not fear that I shall not have something to give to each of my friends, but that I shall not have enough friends to give to X. A. 1.7.7, οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι φύγωσιν they will not have any place whither to escape 2. 4. 20, ““οὐκέτ᾽ εἰσὶν ἐλπίδες ὅποι τραπόμενος θάνατον . . . φύγωI have no longer any hopes to which I may turn and escape deathE. Or. 722, ““ἕξει τι λέγῃhe will be able to say somethingL. 6.42.

b. ““οὐδένα γὰρ εἶχον ὅστις . . . τὰ_ς ἐμὰ_ς ἐπιστολὰ_ς πέμψειεfor I had no one to bring my letterE. I. T. 588.

c. Attic never, or rarely, has the positive forms ἔχω τι ἄν, ἔστιν δ̀ς ἄν (K 170), πέμπω ὅστις ἄν, with the potential optative.

2548. The subjunctive with κέ in Homer does not involve will in ““οὐκ ἔσθ᾽ οὗτος ἀνὴρ . . . οὐδὲ γένηται, ὅς κεν Φαιήκων . . . ἐς γαῖαν ἵκηταιthat man lives not nor will ever be born who shall come to the land of the Phaeaciansζ 202; cp. δ 756, Ψ 345. Φ 103 involves a different aspect of will from that in 2547 a.

2549. The deliberative future (1916) occurs in relative clauses; as ““ὅπως μολούμεθ᾽ ἐς δόμους οὐκ ἔχωI do not know how we are to go homeS. O. C. 1742.

The deliberative subjunctive is more common; as ““οὐκ ἔχω τι χρήσωμαι τοῖς λόγοιςI am not able to deal with your argumentP. Eu. 287c.

2550. In a few cases the future is used like the subjunctives of 2547 a; and may be explained as a dependent deliberative future. Thus, οὐ γάρ τις ὅρμος ἔστιν, οὐδ᾽ ὅποι πλέων ἐξεμπολήσει κέρδος for there is no harbour, nor is there any place to which a man may voyage and sell his wares at a profit S. Ph. 303, ““αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηθέως ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυκλισθήσει τύχηςfor thou thyself hast need of forethought whereby thou shalt extricate thyself from this troubleA. Pr. 86.

2551. οὐκ ἔστιν ὅς (ὅπως, ὅπου, ὡς) are used with the future indicative to introduce statements as regards the future. Thus, οὐ γάρ τις ἔστιν δ̀ς πάροιθ᾽ αἱρήσεται τὴν σὴν ἀχρεῖον δύναμιν ἀντ᾽ Εὐρυσθέως there is no one who will prefer thy feeble power rather than Eurystheus E. Heracl. 57, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως ὄψει σὺ δεῦρ᾽ ἐλθόντα με thou wilt in no wise (lit. it is not possible how thou shalt) see me coming here S. Ant. 329. The indicative present or aorist is also used in statements as regards the present or past. All these indicatives may be dependent deliberatives. Cp. 2557.

2552. The optative without ἄν (probably potential) occurs in Attic poetry after οὐκ ἔστιν ὅστις (ὅπως, ὅποι) and the interrogative τίς ἐστίν ὅς (ὅστις) and ἔσθ᾽ ὅπως. Thus, ““οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ κείραιτό νινthere is no one except myself who could cut itA. Ch. 172, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλά I could not (lit. there is no way how I could) call false tidings fair A. Ag. 620, τίς τῶνδ᾽ . . . δωμάτων ἔχει κράτος, ὅστις ξένους δέξαιτο; who has authority in this house that might receive guests? Ar. Thesm. 871, ἔστ᾽ οὖν ὅπως Αλκηστις ἐς γῆρας μόλοι; is there a way by which Alcestis might reach old age? E. Alc. 52. The potential optative with ἄν occurs after these expressions (E. Alc. 80, S. O. C. 1168, P. Lach. 184c). Attic does not use the optative with ἄν after the positive form ἔστιν ὅπως (ὅστις).


CLASSES OF RELATIVE CLAUSES

2553. Ordinary Relative Clauses define more exactly a definite antecedent, and show the mood and the negative of simple sentences.

Indicative: ““ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐγὼ δέομαιthis is what I wantX. A. 7.2.34, δύστα_να γένη βροτ ῶν, οἷς μὴ μέτριος αἰών alas, ill-starred races of men, whose destiny is beyond due measure S. Ph. 179, ὅθεν οὖν ῥᾷστα μαθήσεσθε περὶ αὐτῶν, ἐντεῦθεν ὑ_μᾶς καὶ ἐγὼ πρῶτον πειρά_σομαι διδάσκειν I will first try to inform you (lit.) from the source from which you will most easily learn about them D. 27.3, ““παρ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος οὐ πείσεται ἅπερ ἂν ἔπαθεν ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος τῶν σοφιστῶνin coming to me he will not meet with the treatment he would have suffered had he consorted with any other of the sophistsP. Pr. 318d.

Subjunctive: Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, μεταδῶμεν τῆς ζητήσεως Anytus has taken his seat here (lit.) to whom let us give a share in the investigation P. Men. 80e, κλύων ὁθούνεκα . . . μήτηρ δ᾽ ἐν οἴκοις: ἣν σὺ μὴ δείσῃς hearing that our mother is in the house, (lit.) of whom have thou no fear S. El. 1309.

Optative: οἴομαι ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν, οἷα τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν I think we should endure such things as I pray the gods may inflict upon our enemies X. A. 3.2.3, δόρατα ἔχοντες . . . ὅσα ἀνὴρ ἂν φέροι μόλις having spears, such as a man could carry with difficulty 5. 4. 25, ἄρξομαι δ᾽ ἐντεῦθεν ὅθεν . . . ἐγὼ τάχιστ᾽ ἂν διδάξαιμι I will begin at (from) that point where I can most quickly inform you D. 29.5. The potential optative without ἄν is very rare (2552).

Imperative: ““πλάνην φράσω, ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶνI will tell thy wandering, which do thou inscribe in the tablets of thy memoryA. Pr. 788. On οἶσθ᾽ δ̀ δρᾶσον, see 1842 a.

a. Ordinary relative clauses are explanatory, and (in sense) are equivalent to independent coördinated clauses. See 2490.

b. Homer has κέ or ἄν with the future: παρ᾽ ἐμοί γε καὶ ἄλλοι, οἵ κέ με τι_μήσουσι I have others by my side who will honour me A 175.

2554. Relative Clauses of Purpose (Final Relative Clauses) regularly take the future indicative, even after past tenses (negative μή). The antecedent of final relative clauses is usually indefinite. ὅς is commoner than ὅστις. (The construction with the future participle is more frequent: 2065).

““φημὶ δὴ δεῖν ἡμᾶς . . . πρεσβεία_ν πέμπειν, τοὺς μὲν διδάξει ταῦτα, τοὺς δὲ παροξυνεῖI say that we must send an embassy, which will inform some of this and incite othersD. 2.11, ““πέμψον τιν᾽ ὅστις σημανεῖsend some one who will announceE. I. T. 1209, ““ἔδοξε τῷ δήμῳ τριά_κοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι, καθ᾽ οὓς πολι_τεύσουσιthe people voted to choose thirty men who should codify the ancestral laws by which they were to conduct the governmentX. H. 2.3.2. So in local clauses: ““κρύψω τόδ᾽ ἔγχος . . . ἔνθα μή τις ὄψεταιI will hide this sword where no one shall see itS. Aj. 659.

a. After a secondary tense the future optative occurs rarely: οἱ δὲ τριά_κοντα ᾑρέθησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰ τείχη . . . καθῃρέθη: αἱρεθέντες δ᾽ ἐφ᾽ ᾧτε ξυγγράψαι νόμους, καθ᾽ οὕστινας πολι_τεύσοιντο κτλ. the thirty were chosen as soon as the long walls were destroyed; and having been chosen for the purpose of codifying the laws, according to which they were to conduct the government, etc. X. H. 2.3.11. In local clauses: S. O. T. 796.

b. A past purpose may be expressed by ἔμελλον and the infinitive. Thus, ““ναύαρχον προσέταξαν᾽ Αλκίδα_ν, δ̀ς ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσθαιthey appointed Alcidas as admiral who was to sail in commandT. 3.16.

c. Homer uses the subjunctive (with κέ, except Γ 287) after primary tenses, the optative after secondary tenses. Thus, ““μάντις ἐλεύσεται, ὅς κέν τοι ἔπῃσιν ὁδόνa seer will come to tell thee the wayκ 538, ““ἄγγελον ἧκαν δ̀ς ἀγγείλειε γυναικίthey sent a messenger to tell the womanο 458. The future also occurs (ξ 332). The present or aorist optative is rare in Attic (S. Tr. 903, Ph. 281).

2555. Relative Clauses of Cause take the indicative (negative οὐ). ὅς is more common than ὅστις.

θαυμαστὸν ποιεῖς, δ̀ς ( = ὅτι σὺ) ““ἡμῖν . . . οὐδὲν δίδωςyou do a strange thing in giving us nothingX. M. 2.7.13, Λοξίᾳ δὲ μέμφομαι, ὅστις μ᾽ ἐπά_ρα_ς ἔργον ἀνοσιώτατον τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρα_νε κτλ. I blame Loxias, who after inciting me to a deed most unhallowed, cheered me with words, etc. E. Or. 285. So when the relative is a dependent exclamation (οἷος ὅτι τοιοῦτος, etc., 2687).

a. γε is often added to ὅς or ὅστις.

b. μή is used when there is also an idea of characteristic (of such a sort) or condition (perhaps to avoid a harsher form of statement). Cp. 2705 g.

2556. Relative Clauses of Result (Consecutive Relative Clauses) usually take the indicative (for οἷος, ὅσος with the infinitive see 2497). The negative is οὐ when the relative clause approximates ὥστε (οὐ) with the indicative, as is generally the case when the main clause is negative, expressed or implied. Here ὅστις is commoner than ὅς. The negative is μή when the relative clause expresses an intended (2557) or anticipated (2558) result, where ὥστε μή with the infinitive would be less precise.

τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; who is so mad that he does not wish to be a friend to you? X. A. 2.5.12, ““οὐδὲν γὰρ οὕτω βραχὺ ὅπλον ἑκάτεροι εἶχον οὐκ ἐξι_κνοῦντο ἀλλήλωνfor each side did not have weapons so short that they could not reach each otherX. H. 7.5.17.

a. The indicative with ἄν and the optative with ἄν are rare. Thus, τίς δ᾽ ἦν οὕτως . . . μι_σαθήναιος, ὅστις ἐδυνήθη ἂν ἄτακτον αὑτὸν ὑπομεῖναι ἰδεῖν; who was such a hater of Athens that he could endure to see himself not at his post? Lyc. 39, ““τίς οὕτως ἰσχυ_ρός, δ̀ς . . . ῥἱ_γει δύναιτ᾽ ἂν μαχόμενος στρατεύεσθαιwho is so vigorous that he could carry on war while battling with cold?X. C. 6.1.15. A potential optative with ὅς follows a potential optative in P. R. 360b.

2557. The indicative is normal in consecutive relative clauses introduced by οὐκ ἔστιν ὅστις (οὐ), οὐδείς ἐστιν ὅστις (οὐ), οὐκ ἔστιν ὅπως (οὐ), εἰσὶν οἵ, ἔστιν οἷς, etc.

““οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὅστις οὐχ αὑτὸν φιλεῖthere is no one who does not love himselfMen. Sent. 407, οὐκ ἔστιν ὅπως ἥβην κτήσῃ πάλιν αὖθις in no way canst thou regain thy youth E. Heracl. 707. See 2551.

a. The indicative with ἄν and the optative with ἄν also occur. Thus, ““οὐ γὰρ ἦν τι ἂν ἐποιεῖτεfor there was nothing that you could have doneD. 18.43, ““ὧν οὐκ ἔστιν ὅστις οὐκ ἂν καταφρονήσειενwhom every one would despiseI. 8.52.

b. On the subjunctive and optative without ἄν, see 2546, 2547, 2552.

2558. The future indicative is often used to express an intended result (negative μή).

““ἀνόητον ἐπὶ τοιούτους ἰέναι ὧν κρατήσα_ς μὴ κατασχήσει τιςit is senseless to attack men of such a kind that we shall not hold them in subjection if we conquer themT. 6.11, οὗτοι δὲ τοιαῦτ᾽ . . . ὑποσχήσονται, ἐξ ὧν μηδ᾽ ἂν ὁτιοῦν κι_νηθήσονται these men shall make promises in consequence of which the Athenians will not better themselves under any circumstances (lit. even if anything occurs) D. 19.324.

2559. The future indicative is especially common when the main clause contains an idea of ability, capacity, or characteristic, and the relative clause denotes what is to be expected of the subject.

ἱκανοί ἐσμεν . . . ὑ_μῖν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας οἵτινες συμμαχοῦνταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται (cp. ὥστε συμμάχεσθαι) we are able to send you ships and men who will fight with you and direct your journey X. A. 5.4.10, οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα οὔτε σῖτος θρεψόμεθα μένοντες we have neither ships to convey us away nor provisions to feed us while we remain 6. 5. 20, ““δεῖταί τινος ὅστις αὐτὸν ὀνήσειhe needs some one to improve himP. Eu. 306d, (ἔδει) ““ψήφισμα νι_κῆσαι τοιοῦτο δι᾽ οὗ Φωκεῖς ἀπολοῦνταιa bill had to be passed of such a character as to destroy the PhociansD. 19.43.

2560. Conditional Relative Clauses may be resolved into if clauses, ὅς (ὅστις) corresponding to εἴ τις and ὅς (ὅστις) ἄν to ἐά_ν τις. The negative is μή.

a. The antecedent of conditional relative clauses is indefinite (2505 b).

b. Such relative clauses, like temporal clauses, correspond in form to the protases of ordinary conditional sentences. Conditional relative sentences show, in general, the same substitutions permitted in the corresponding conditional sentences. δ̀ς ἄν is always generic, ἐά_ν may be particular in prose.

2561. The correspondence in construction between the common forms of conditional, temporal, and conditional relative, sentences is shown by the following table:

Present
Simple:εἴ (ὅτε, ) τιἔχειδίδωσι
Unreal:εἴ (ὅτε, ) τιεἶχενἐδίδου ἄν
General:ἐά_ν τι (ὅταν τι, τιἔχῃδίδωσι
Past
Simple:εἴ (ὅτε, ) τιεἶχεν (ἔσχενἐδίδου (ἔδωκε
Unreal:εἴ (ὅτε, ) τιἔσχεν (εἶχενἔδωκεν (ἐδίδου) ἄν
General:εἴ (ὅτε, ) τιἔχοιἐδίδου
Future
More Vivid:ἐά_ν τι (ὅταν τι, τι ἂνἔχῃδώσει
Less Vivid:εἴ (ὅτε, ) τιἔχοιδιδοίη (δοίη) ἄν

N.—English cannot always, without obscurity, use a relative to translate ὅτε or τι with an unreal indicative; in such cases when (ever) or whatever are best rendered by if ever. Cp. 2396.


PRESENT AND PAST CONDITIONAL RELATIVE CLAUSES


First Form: SIMPLE PRESENT AND PAST CONDITIONAL RELATIVES

2562. Simple present and past conditional relative clauses have the present or past indicative. The main clause has the indicative or any other form of the simple sentence (cp. 2298, 2300).

οὐ γὰρ πρά_ττουσιν οἱ δίκαιοι, ἀλλ᾽ (= εἴ τινα) μὴ πρά_ττουσι, ταῦτα λέγεις for it is not what the just do, but what they do not do, that you keep telling us X. M. 4.4.11, τῶν Ἑλλήνων οἳ (= εἴ τινες) ““μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰ_ς τάξεις ἔθεονthose of the Greeks who happened not to be in rank ran into their ranksX. A. 2.2.14, διέβαλλεν αὐτὸν τι ἐδύνατο he slandered him all he could 6. 1. 32, ἄνδρας τῶν Ἀθηναίων ἀπέκτειναν ὅσοι μὴ ἐξένευσαν they killed all of the Athenians who had not escaped by swimming T. 2.90, δ̀ δέ γε μηδὲν κακὸν ποιεῖ οὐδ᾽ ἄν τινος εἴη κακοῦ αἴτιον; and that which produces no evil cannot be the cause of any evil either? P. R. 379b, ““ μὴ προσήκει μήτ᾽ ἄκουε μήθ᾽ ὅρα_neither hear nor behold that which beseems thee notMen. Sent. 39, ““ὅστις ζῆν ἐπιθυ_μεῖ, πειρά_σθω νι_κᾶνwhoever longs to live, let him strive to conquerX. A. 3.2.39.

a. Since the antecedent of these clauses is indefinite, simple present conditional relative clauses with the present indicative in the main clause often have the value of general conditions. But general clauses with ὅς (μή) usually take the subjunctive or optative (2567, 2568), and those with ὅστις (μή) the indicative (2569).

2563. If the relative clause expresses a present intention or necessity, the future indicative may be used.

ἐν τούτῳ κεκωλῦσθαι (1950) ἐδόκει ἑκάστῳ τὰ πρά_γματα μή τις αὐτὸς παρέσται each thought that progress was surely impeded in any undertaking in which he was not going to take part in person (= ἐν τούτῳ κεκώλυ_ται μὴ παρέσομαι) T. 2.8. Cp. P. Th. 186c. More common is μέλλω with the present or future infinitive: ““ἕλοισθ᾽ τι . . . ἅπα_σι συνοίσειν ὑ_μῖν μέλλειmay you adopt whatever course is likely to be of advantage to you allD. 3.36.

a. Elsewhere the future indicative is not regular in conditional relative sentences.


Second Form: PRESENT AND PAST UNREAL CONDITIONAL RELATIVES

2564. Present and past unreal conditional relative clauses have a secondary tense of the indicative. The main clause has a secondary tense with ἄν (cp. 2303).

οὔτε γὰρ ἂν αὐτοὶ ἐπεχειροῦμεν πρά_ττειν (= εἴ τινα) μὴ ἠπιστάμεθα κτλ. for (if that were so) neither should we ourselves be undertaking (as we are) to do what we did not understand, etc. P. Charm. 171e, οἱ παῖδες ὑ_μῶν, ὅσοι (= εἴ τινες) ἐνθάδε ἦσαν, ὑπὸ τούτων ἂν ὑ_βρίζοντο (if that were so) your children, as many of them as were present (but none were present), would be insulted by these men L. 12.98, ὁπότερα τούτων ἐποίησεν, οὐδενὸς ἂν ἧττον πλούσιοι ἦσαν whichever of these things he had done, they would be no less rich than any one 32. 23.


FUTURE CONDITIONAL RELATIVE CLAUSES


Third Form: MORE VIVID FUTURE CONDITIONAL RELATIVES

2565. Conditional relative clauses that vividly anticipate the realization of a future event take the subjunctive with ἄν. The main clause has the future indicative or any other form referring to the future.

τῷ ἀνδρὶ δ̀ν ἂν (= ἐά_ν τινα) ““ἕλησθε πείσομαιI will obey whatever man you may chooseX. A. 1.3.15, οἷς (for ) ““ἂν οἱ ἄλλοι ἐργάζωνται, τούτοις σὺ χρήσῃwhatever others acquire by labour, that you shall enjoyX. M. 2.1.25, ““πειρά_σομαι τι ἂν δύνωμαι ὑ_μᾶς ἀγαθὸν ποιεῖνI will try to do you all the good I canX. A. 6.1.33, ““ὅποι ἂν ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ ἀκροά_σονται οἱ νέοιwherever I go the young men will listen to my speakingP. A. 37d, ““ἀπόκρι_ναι τι ἄν δε ἐρωτῶanswer whatever I ask youL. 12.24, ““ἕπεσθε ὅπῃ ἄν τις ἡγῆταιfollow where any one may lead youT. 2.11, ὡς ἂν (= ἐά_ν πως) ἐγὼ εἴπω, πειθώμεθα let us all obey as I shall bid B 139. Potential optative: ““ὥστ᾽ ἀποφύγοις ἂν ἥντιν᾽ ἂν βούλῃ δίκηνso that you can get off in any suit you pleaseAr. Nub. 1151.

a. The future indicative is scarcely ever used in a conditional relative clause of this sort (T. 1.22 ὅσοι βουλήσονται; cp. 1913).

b. Homer has some cases of the subjunctive without κέ or ἄν (e.g. N 234). Homer sometimes uses the future with κέ or ἄν in the main clause: δέ κεν κεχολώσεται, ὅν κεν ἵκωμαι and he will be wroth to whom I shall come A 139.


Fourth Form: LESS VIVID FUTURE CONDITIONAL RELATIVES

2566. Conditional relative clauses that set forth less vividly the realization of a future event take the optative. The main clause has the optative with ἄν.

ὀκνοίην ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν (= εἴ τινα) ““ἡμῖν Κῦρος δοίηI should hesitate to embark in the vessels that Cyrus might give usX. A. 1.3.17, ““δ̀ δὲ μὴ ἀγαπῴη, οὐδ᾽ ἂν φιλοῖnor could he love what he does not desireP. Lys. 215b.

a. The main clause has the optative without ἄν in wishes: ““δῶρα θεῶν ἔχοι, ὅττι διδοῖενmay he keep the gifts of the gods whatever they may giveς 142.

b. Homer sometimes uses κέ or ἄν in the relative clause (φ 161).


GENERAL CONDITIONAL RELATIVE CLAUSES


Fifth Form PRESENT GENERAL CONDITIONAL RELATIVES

2567. Present general conditional relative clauses have ἄν with the subjunctive. The main clause has the present indicative or an equivalent.

νέος δ᾽ ἀπόλλυθ᾽ ὅντιν᾽ (= εἴ τινα) ἂν φιλῇ θεόςhe dieth young, whome'er a god doth loveStob. Flor. 120.13, οὓς (= εἴ τινας) ἂν ὁοᾷ φιλοκινδύ_νως ἔχοντας πρὸς τοὺς πολεμίους, τι_μᾷ whomever he sees zealous of danger in the face of the enemy, these he honours X. H. 6.1.6, ““γαμοῦσί τε ὁπόθεν ἂν βούλωνται, ἐκδιδόωσί τε εἰς οὓς ἂν ἐθέλωσιthey both get a wife from whatever family they please and give their daughters in marriage to whomsoever they chooseP. R. 613d, ““πατρὶς γάρ ἐστι πᾶσ᾽ ἵν᾽ ἂν πρά_ττῃ τις εὖfor every land is a man's own country wheresoever he fares wellAr. Plut. 1151.

a. Gnomic aorist in the main clause: ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ᾽ ἔκλυον αὐτοῦ whoever obeys the gods, him they most do hear A 218.

b. The subjunctive without ἄν (κέ) is usual in Homer and occurs occasionally in Attic and lyric poetry. Thus, ““ἀνθρώπους ἐφορᾷ καὶ τί_νυται ὅς τις ἁμάρτῃhe watches over men and punishes whoever transgressesν 214, ““τῶν δὲ πημονῶν μάλιστα λυ_ποῦσ᾽ αἳ φανῶσ᾽ αὐθαίρετοιbut those griefs pain the most which are seen to be self-soughtS. O. T. 1231. Cases of the sort appear in Hdt., but are very rare in Attic prose, e.g. T. 4.18. The subjunctive without ἄν (κέ) is much commoner in Homer than in the corresponding clauses with εἰ (2339).

c. The apodosis here usually expresses a general truth, less often iterative action. In 2568 the apodosis refers to iterative action, usually on the part of designated individuals.


Sixth Form PAST GENERAL CONDITIONAL RELATIVES

2568. Past general conditional relative clauses have the optative. The main clause has the imperfect or an equivalent.

ἀεὶ πρὸς (= εἰ πρός τινι) ““εἴη ἔργῳ, τοῦτο ἔπρα_ττενwhatever work he was engaged in, that he always performedX. H. 4.8.22, ἔπρα_ττεν δόξειεν αὐτῷ he always did whatever he pleased D. 18.235, ““πάντας . . . ὅσους λάβοιεν διέφθειρονthey used to destroy as many as they capturedT. 2.67, ““ἐθήρα_ ὅπου περ ἐπιτυγχάνοιεν θηρίοιςhe used to hunt wherever they fell in with large gameX. C. 3.3.5, ἀνέκραγον . . . ἱκετεύουσαι πάντας ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν μὴ φεύγειν they screamed out, entreating all they met not to flee X. C. 3.3.67.

a. An iterative tense with ἄν in the main clause: ὅπῃ μέλλοι ἀ_ριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμα . . ., ἐπανήγαγεν ἄν τὸ κέρας, when the squadron was about to take breakfast, he would draw back the wing X. H. 6.2.28.

INDICATIVE FORM OF GENERAL CONDITIONAL RELATIVE CLAUSES

2569. The present indicative instead of the subjunctive with ἄν occurs in general conditional relative clauses (cp. 2342). This occurs chiefly after ὅστις, which is itself sufficiently general in meaning.

““οἵτινες πρὸς τὰ_ς ξυμφορὰ_ς γνώμῃ ἥκιστα λυ_ποῦνται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσινthose who in feeling are least depressed at misfortunes, in action resist them mostT. 2.64, ὅστις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις τὸ ἐπίφθονον λαμβάνει, ὀρθῶς βουλεύεται he counsels wisely who incurs envy in a great cause 2. 64, ““ὅστις δὲ πλοῦτον εὐγένειαν εἰσιδὼν γαμεῖ πονηρά_ν, μῶρός ἐστινwhoever fixes his gaze on wealth or noble lineage and weds a wicked woman, is a foolE. El. 1097, ““ τι καλὸν φίλον ἀ_είwhatsoever is fair is dear foreverE. Bacch. 881.

a. Cases of the imperfect instead of the optative are rare and generally ill supported: ὅπου ᾤετο τὴν πατρίδα τι ὠφελήσειν, οὐ πόνων ὑφί_ετο whenever he thought that he could benefit his country in any respect, he did not shrink from toil X. Ag. 7. 1. Cp. X. A. 1.1.5, 1. 9. 27.

2570. The indicative is generally used in parenthetical or appended relative clauses with ὅστις (ὅστις ποτέ). Thus, ““δουλεύομεν θεοῖς, τι ποτ᾽ εἰσὶν οἱ θεοίwe serve the gods, whatever those gods areE. Or. 418.

a. The subjunctive with ἄν is also used when the reference is to future time or to general present time. Cp. Aes. 1.127, D. 4.27.


LESS USUAL FORMS OF CONDITIONAL RELATIVE SENTENCES

2571. The potential optative with ἄν in the main clause with the indicative (2562) or subjunctive (2565) in the relative clause.

2572. Indicative with ἄν or potential optative with ἄν in the relative clause.

ὅντιν᾽ ἂν ὑ_μεῖς εἰς ταύτην τὴν τάξιν κατεστήσατε . . ., οὗτος . . . τῶν ἴσων ἂν αἴτιος ἦν κακῶν ὅσωνπερ καὶ οὗτος whomsoever you might have appointed to this post, such a one would have been the cause of as many evils as this man has been D. 19.29, τὰ_ς δ᾽ ἐπ᾽ Ἰλλυρίους . . . καὶ ὅποι τις ἂν εἴποι παραλείπω στρατεία_ς I omit his expeditions against the Illyrians and many others (lit. whithersoever) one might speak of D. 1.13. Cp. X. Ag. 2. 24.

2573. The optative in the relative clause with the present or future indicative or the imperative in the main clause (cp. 2359). With the present this occurs especially in general statements and maxims. The main clause is often introduced by a verb requiring the infinitive.

ἀλλ᾽ δ̀ν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν but whomever the State might appoint, him we must obey S. Ant. 666, ““τοῦ μὲν αὐτὸν λέγειν, μὴ σαφῶς εἰδείη, εἴργεσθαι δεῖone should refrain from saying oneself what one does not know for certainX. C. 1.6.19.

a. The present indicative sometimes may have the force of an emphatic future (ζ 286). Sometimes the optative indicates a case/that is not likely to occur; as ἄλλῳ νεμεσᾶτον, ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι you are ready to be wroth with another, supposing any one do such things Ψ 494.

b. Other examples of the present: Homer P 631 (doubtful); Theognis 689; Aes. Pr. 638; Soph. O. T. 315, 979; Lys. 12. 84; Xen. C. 2. 4. 10, 7. 5. 56, H. 3. 4. 18, 7. 3. 7; Plato Charm. 164 a, Eu. 292 e (doubtful), L. 927 c. Temporal: S. Tr. 92, P. R. 332a.

c. The future indicative occurs in τ 510 (temporal N 317); the perfect indicative in Δ 262 and ω 254 (temporal); the aorist imperative in X. C. 1.4.14.

hide References (228 total)
 • Cross-references from this page (228):
  • Aeschines, Against Timarchus, 127
  • Aeschines, On the Embassy, 151
  • Aeschylus, Libation Bearers, 172
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 788
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 86
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 85
  • Aristophanes, Clouds, 1151
  • Aristophanes, Plutus, 1151
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 871
  • Demosthenes, Olynthiac 1, 13
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 36
  • Demosthenes, On the Chersonese, 26
  • Demosthenes, Olynthiac 2, 11
  • Demosthenes, Olynthiac 2, 31
  • Demosthenes, Philippic 1, 27
  • Demosthenes, On the Crown, 18
  • Demosthenes, On the Crown, 198
  • Demosthenes, On the Crown, 200
  • Demosthenes, On the Crown, 43
  • Demosthenes, On the False Embassy, 216
  • Demosthenes, On the False Embassy, 29
  • Demosthenes, On the False Embassy, 43
  • Demosthenes, On the Crown, 235
  • Demosthenes, On the False Embassy, 238
  • Demosthenes, On the False Embassy, 254
  • Demosthenes, On the False Embassy, 324
  • Demosthenes, Against Leptines, 142
  • Demosthenes, Against Timocrates, 61
  • Demosthenes, Against Aphobus 1, 3
  • Demosthenes, Against Aphobus, 5
  • Demosthenes, Against Callippus, 12
  • Euripides, Alcestis, 338
  • Euripides, Alcestis, 52
  • Euripides, Alcestis, 80
  • Euripides, Bacchae, 881
  • Euripides, Electra, 1097
  • Euripides, Helen, 267
  • Euripides, Helen, 271
  • Euripides, Helen, 815
  • Euripides, Ion, 560
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 1209
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 588
  • Euripides, Medea, 1153
  • Euripides, Medea, 12
  • Euripides, Orestes, 285
  • Euripides, Orestes, 418
  • Euripides, Orestes, 638
  • Euripides, Orestes, 722
  • Herodotus, Histories, 1.7
  • Herodotus, Histories, 7.145
  • Homer, Odyssey, 10.538
  • Homer, Odyssey, 13.214
  • Homer, Odyssey, 14.332
  • Homer, Odyssey, 15.458
  • Homer, Odyssey, 18.142
  • Homer, Odyssey, 19.40
  • Homer, Odyssey, 19.510
  • Homer, Odyssey, 21.161
  • Homer, Odyssey, 24.254
  • Homer, Odyssey, 2.262
  • Homer, Odyssey, 4.756
  • Homer, Odyssey, 6.202
  • Homer, Odyssey, 6.286
  • Isocrates, Plataicus, 18
  • Isocrates, Panegyricus, 29
  • Isocrates, Archidamus, 48
  • Isocrates, On the Peace, 52
  • Lysias, Against Eratosthenes, 24
  • Lysias, Against Eratosthenes, 98
  • Lysias, Against Andocides, 42
  • Plato, Laws, 937d
  • Plato, Republic, 491b
  • Plato, Republic, 332a
  • Plato, Republic, 350d
  • Plato, Republic, 359c
  • Plato, Republic, 360b
  • Plato, Republic, 379b
  • Plato, Republic, 477c
  • Plato, Republic, 531e
  • Plato, Republic, 533d
  • Plato, Republic, 554a
  • Plato, Republic, 613d
  • Plato, Apology, 21d
  • Plato, Apology, 29b
  • Plato, Apology, 41a
  • Plato, Crito, 45c
  • Plato, Crito, 50a
  • Plato, Phaedo, 62a
  • Plato, Phaedo, 69a
  • Plato, Phaedo, 92a
  • Plato, Apology, 25d
  • Plato, Apology, 37d
  • Plato, Cratylus, 432a
  • Plato, Statesman, 308b
  • Plato, Theaetetus, 186c
  • Plato, Symposium, 220a
  • Plato, Symposium, 220b
  • Plato, Phaedrus, 260a
  • Plato, Phaedrus, 261a
  • Plato, Philebus, 40a
  • Plato, Charmides, 175c
  • Plato, Laches, 184c
  • Plato, Charmides, 171e
  • Plato, Lysis, 215b
  • Plato, Gorgias, 455d
  • Plato, Meno, 80e
  • Plato, Euthydemus, 285e
  • Plato, Euthydemus, 287c
  • Plato, Euthydemus, 306d
  • Plato, Gorgias, 447c
  • Plato, Gorgias, 503c
  • Plato, Gorgias, 517a
  • Plato, Meno, 70c
  • Plato, Protagoras, 318d
  • Plato, Protagoras, 345d
  • Plato, Protagoras, 361e
  • Plato, Greater Hippias, 282c
  • Sophocles, Ajax, 457
  • Sophocles, Ajax, 659
  • Sophocles, Antigone, 666
  • Sophocles, Antigone, 329
  • Sophocles, Electra, 1309
  • Sophocles, Electra, 653
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1168
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1742
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 449
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 569
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 796
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 1231
  • Sophocles, Philoctetes, 179
  • Sophocles, Philoctetes, 303
  • Sophocles, Trachiniae, 283
  • Sophocles, Trachiniae, 903
  • Sophocles, Trachiniae, 92
  • Thucydides, Histories, 1.22
  • Thucydides, Histories, 1.65
  • Thucydides, Histories, 1.89
  • Thucydides, Histories, 2.11
  • Thucydides, Histories, 2.64
  • Thucydides, Histories, 2.67
  • Thucydides, Histories, 2.8
  • Thucydides, Histories, 2.90
  • Thucydides, Histories, 3.105
  • Thucydides, Histories, 3.16
  • Thucydides, Histories, 3.92
  • Thucydides, Histories, 4.18
  • Thucydides, Histories, 6.11
  • Thucydides, Histories, 6.47
  • Thucydides, Histories, 7.43
  • Thucydides, Histories, 7.67
  • Xenophon, Anabasis, 1.1.5
  • Xenophon, Anabasis, 1.3.15
  • Xenophon, Anabasis, 1.3.17
  • Xenophon, Anabasis, 1.4.9
  • Xenophon, Anabasis, 1.7.3
  • Xenophon, Anabasis, 1.7.7
  • Xenophon, Anabasis, 1.8.1
  • Xenophon, Anabasis, 1.9.19
  • Xenophon, Anabasis, 2.2.14
  • Xenophon, Anabasis, 2.4.3
  • Xenophon, Anabasis, 2.5.12
  • Xenophon, Anabasis, 2.5.18
  • Xenophon, Anabasis, 2.5.32
  • Xenophon, Anabasis, 3.1.4
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.39
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.5
  • Xenophon, Anabasis, 4.1.25
  • Xenophon, Anabasis, 4.2.20
  • Xenophon, Anabasis, 4.4.2
  • Xenophon, Anabasis, 5.4.10
  • Xenophon, Anabasis, 5.8.3
  • Xenophon, Anabasis, 6.1.29
  • Xenophon, Anabasis, 6.1.33
  • Xenophon, Anabasis, 7.2.34
  • Xenophon, Anabasis, 7.3.22
  • Xenophon, Anabasis, 2.5.21
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.3
  • Xenophon, Anabasis, 5.1.8
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.3.2
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.12
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.14
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.6.19
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.3.18
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.1.33
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.1.38
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.67
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.1.3
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.1.26
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.21
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.30
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.1.15
  • Xenophon, Hellenica, 1.4.2
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.11
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.2
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.25
  • Xenophon, Hellenica, 2.4.6
  • Xenophon, Hellenica, 4.1.23
  • Xenophon, Hellenica, 4.8.22
  • Xenophon, Hellenica, 6.1.6
  • Xenophon, Hellenica, 6.2.28
  • Xenophon, Hellenica, 4.1.41
  • Xenophon, Hellenica, 7.5.17
  • Xenophon, Memorabilia, 4.8.4
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.6
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.64
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.16
  • Xenophon, Memorabilia, 2.1.25
  • Xenophon, Memorabilia, 2.7.13
  • Xenophon, Memorabilia, 2.9.3
  • Xenophon, Memorabilia, 4.4.1
  • Xenophon, Memorabilia, 4.4.11
  • Xenophon, Hiero, 6.12
  • Xenophon, Hiero, 7.2
  • Xenophon, On the Art of Horsemanship, 1.2
  • Xenophon, On the Art of Horsemanship, 3.4
  • Xenophon, Economics, 3.12
  • Xenophon, Economics, 4.19
  • Xenophon, Symposium, 4
  • Homer, Iliad, 21.103
  • Homer, Iliad, 21.441
  • Homer, Iliad, 23.345
  • Homer, Iliad, 23.494
  • Homer, Iliad, 3.287
  • Homer, Iliad, 4.262
  • Aeschylus, Agamemnon, 620
  • Thucydides, Histories, 2.43
  • Thucydides, Histories, 7.21
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: