previous next

DEPENDENT SUBSTANTIVE CLAUSES (2574-2635

2574. A subordinate clause may play the part of a substantive in relation to the main clause. Such clauses are generally the object, sometimes the subject, of the verb of the main clause.

““εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι ἥκοιενhe said that they had not come to wage warX. A. 5.5.24, ““ἔπρα_σσον ὅπως τις βοήθεια ἥξειthey were managing how some reinforcements should comeT. 3.4, ““δέδοικα μὴ . . . ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦI am afraid lest we may forget the way homeX. A. 3.2.25; ἐλέγετο ὅτι . . . Πῶλος ὅσον οὐ παρείη it was said that Polus had all but arrived 7. 2. 5.

2575. There are four main divisions of substantive clauses.

1. Dependent Statements: subordinate clauses stating that something is; as ““λέγει ὡς οὐδέν ἐστιν ἀδικώτερον φήμηςhe says that nothing is more unjust than talk about a man's characterAes. 1.125.

2. Dependent Clauses of will or desire: subordinate clauses denoting that something should be or should be done. These clauses have been treated under the following divisions:

a. Dependent clauses after verbs of effort (2209).

b. Dependent clauses after verbs of fearing (2221).

N.—On dependent voluntative clauses with the accusative and infinitive (indirect petition), see 1991 ff.

3. Dependent Questions: subordinate clauses asking a question; both parts of the sentence together forming a statement; as ““ἠρώτων τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμαI asked what the matter wasX. A. 5.7.23.

4. Dependent Exclamations: subordinate clauses setting forth an exclamation; both parts of the sentence together forming a statement; as ““διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώρα_ν καὶ οἵα_ν ἔχοιενobserving how great the extent of their territory was and how excellent its qualityX. A. 3.1.19.


DEPENDENT STATEMENTS

2576. Dependent statements, or subordinate clauses stating that something is, are expressed in various ways:

1. By an infinitive, with or without an accusative (explained in 1972 ff., 2016 ff.). Thus, ““νομίζω γὰρ ὑ_μᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλουςfor I think that you are both fatherland and friends to meX. C. 1.3.6, ““οἶμαι εἰδέναιI think that I knowP. Pr. 312c.

2. By a participle, with or without an accusative (explained in 2106 ff.). Thus, ““οὐ γὰρ ᾔδεσαν αὐτὸν τεθνηκόταfor they did not know that he was deadX. A. 1.10.16, ““μέμνημαι ἀκούσα_ςI remember that I heardX. C. 1.6.6.

3. By ὅτι or ὡς (and some other conjunctions) with the indicative or optative. On this form of dependent statement see 2577 ff., and under Indirect Discourse.

a. In any form of substantive clause the subject of the subordinate verb may be made the object of the principal verb (2182).

b. A clause with ὅτι (ὡς) may precede the principal clause. Cp. 2586.


DEPENDENT STATEMENTS INTRODUCED BY ὅτι OR ὡς

2577. The conjunctions ὅτι or ὡς that introduce dependent statements in the indicative and optative

After verbs of saying, knowing, perceiving, showing, etc.

After verbs of emotion (rejoicing, grieving, wondering), etc.

Or such dependent statements contain an explanation of the main clause or of a word in that clause, no special verb introducing the conjunction.

τοῦτο ἄξιον ἐπαινεῖν τῶν ἀνδρῶν τῶν τότε ναυμαχησάντων, ὅτι τὸν . . . φόβον διέλυ_σαν τῶν Ἑλλήνων it is right to praise this in the men who engaged in the sea-fight of those days, (namely) that they dispelled the fear felt by the Greeks P. Menex. 241b.

2578. The conjunctions introducing dependent statements are ὅτ<*> (Homeric also ὅττι, and ὅτε), ὡς, διότι, ὅπως (rarely), οὕνεκα and ὁθούνεκα (both poetic).

a. ὅτι meaning that was originally, like Hom. , perhaps an accusative of the inner object (cognate): ὁρῶ ς` νοσεῖς lit. I see what sickness you are sick (= ἣν νόσον νοσεῖς). But by the time of Homer both and ὅτι had become mere formal conjunctions. Hom. ὅτε that seems to be a weakened ὅτε when; but this is disputed.

b. διότι originally = διὰ τοῦτο, ὅτι on account of this, that = because (as T. 1.52); then = ὅτι that in Hdt. and in Attic after Isocrates, who uses διότι for ὅτι to avoid hiatus.

c. ὡς strictly an old ablative of ὅς (2989) meaning how, in what way, as in exclamatory clauses and indirect questions. The meaning how (cp. how that) may be seen in οἶδα γὰρ ὥς μοι ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος for I know how (that) the famed earth-shaker has been wroth against me ε 423, and also in Attic (And. 2.14; I. 2.3, 3. 10, 16. 11, 16. 15; Aes. 2.35; D. 24.139). The development of ὡς how to ὡς that followed from the use of ὡς after verbs signifying to see, perceive, know, and the like. Cp. “he sayed how there was a knight.”

d. ὅπως (2929) that is common in Herodotus (ὅκως), rare in Attic, most used in poetry and Xenophon. From its original use in indirect questions ὅπως how gradually acquired the meaning that. Thus, ““ἀλλ᾽ ὅπως μὲν . . . ἐγὼ ἄχθομαι ὑ_μᾶς τρέφων, μηδ᾽ ὑπονοεῖτεdo not even entertain the thought that I am annoyed at maintaining youX. C. 3.3.20.

e. οὕνεκα = οὖ ἕνεκα, for τούτου ἕνεκα, , properly causal: on account of (as regards) this, that, and then = that, even in Homer (Odyssey and Λ 21) and later in poetry. Thus, ““ἐξάγγελλε . . . οὕνεκ᾽ Οἰδίπους τοιαῦτ᾽ ἔνειμε παισὶ τοῖς αὑτοῦ γέρα_announce that Oedipus has distributed such honours to his sonsS. O. C. 1393.

f. ὁθούνεκα = ὅτου ἕνεκα, for τούτου ἕνεκα, ὅτι; and then = that. It is found only in tragedy, as ““ἄγγελλε . . . ὁθούνεκα τέθνηκ᾽ Ὀρέστηςreport that Orestes is deadS. El. 47.

2579. Some verbs of saying are followed either by ὅτι or ὡς or by an infinitive (2017). In most cases the choice is optional with the writer. Affirmative clauses usually take the infinitive or ὅτι; but ὡς is apparently preferred to ὅτι when a writer wishes to mark a statement as an opinion, a pretext, as untrue, and so when the main clause is negative, or when the subordinate clause is negative (or both are negative). Thus, ““νομίζουσιν οἱ ἐκείνῃ ἄνθρωποι . . . ὡς Ἥφαιστος χαλκεύειthe local belief is that Hephaestus is working at his forgeT. 3.88, διαβαλὼν αὐτοὺς ὡς οὐδὲν ἀληθὲς ἐν νῷ ἔχουσιν slanderously attacking them on the score that their intentions were not sincere 5. 45, ““πολλάκις ἐθαύμασα τίσι ποτὲ λόγοις Ἀθηναίους ἔπεισαν οἱ γραψάμενοι Σωκράτην ὡς ἄξιος εἴη θανάτουI have often wondered with what possible arguments the accusers of Socrates succeeded in convincing the Athenians that he deserved deathX. M. 1.1.1, οὐ τοῦτο λέγω ὡς οὐ δεῖ ποτε καὶ ἐλά_ττονι ἔτι μορίῳ ἰέναι I do not say (this) that it is not ever necessary to attack the enemy with a still smaller detachment X. C. 5.4.20. ὅτι may be used of an untrue statement designed to create belief (S. El. 43).

a. Dependent statements in the optative in indirect discourse after verbs of saying are chiefly post-Homeric.

2580. Verbs of thinking almost always take the infinitive (2018) but ὡς occurs; as with νομίζω T. 3.88 (2579), ἐλπίζω 5. 9, οἴομαι X. H. 6.3.12, ὑπολαμβάνω X. C. 8.3.40. ὅτι is very rare (with οἴομαι in P. Ph. 87c). λογίζομαι (ὅτι) is a verb of saying.

a. μαρτυρῶ with ὅτι (ὡς) expresses reality; with the infinitive it denotes uncertainty.

2581. Verbs of intellectual perception usually take ὅτι (ὡς); less often the participle, which is normal after verbs of physical perception. A verb of physical perception, if followed by ὅτι (ὡς), virtually becomes a verb of intellectual perception.

2582. Many verbs take ὅτι (ὡς) or the participle either in indirect discourse or not in indirect discourse (2106-2115). Here the construction with the finite verb is less dependent than that with the participle; but the meaning is essentially the same in Attic. Many verbs take ὅτι (ὡς), the infinitive, or the participle, often without great difference in meaning in Attic (2123-2145).

2583. ὅτι (ὡς), when separated from its clause by another clause, may be repeated. Thus, ““ἔλεγεν ὅτι, εἰ μὴ καταβήσονται . . . , ὅτι κατακαύσει . . . τὰ_ς κώμα_ςhe said that, if they did not descend, he would burn their villages to the groundX. A. 7.4.5.

2584. The personal δῆλός εἰμι ὅτι, λανθάνω ὅτι, etc. are often used instead of the impersonal δῆλόν ἐστιν ὅτι, λανθάνει ὅτι, etc. Thus, ““ὅτι πονηρότατοί εἰσιν οὐδὲ σὲ λανθάνουσινnot even you fail to perceive that they are the very worstX. O. 1.19.

2585. δῆλον ὅτι (δηλονότι) evidently, οἶδ᾽ ὅτι (εὖ οἶδ᾽ ὅτι) surely, εὖ ἴσθι ὅτι be assured are so often used parenthetically and elliptically as to become mere formal expressions requiring no verb. ὅτι here loses all conjunctive force. Thus, ““ἔχει δὴ οὑτωσὶ_ δῆλον ὅτι τούτων πέριthe case then stands clearly thus about these mattersP. G. 487d, ““οὔτ᾽ ἂν ὑ_μεῖς οἶδ᾽ ὅτι ἐπαύσασθεnor assuredly would you have ceasedD. 6.29, καὶ πάντων οἶδ᾽ ὅτι φησάντων γ᾽ ἄν (for καὶ οἶδ᾽ ὅτι πάντες φήσαιέν γ᾽ ἄν) and all assuredly would say 9. 1.

a. Plato (Sophistes and Leges) uses δῆλον (ἐστίν) ὡς for δῆλον ὅτι.

2586. ὅτι (and by analogy ὡς) are often attached loosely to the main clause with the meaning as a proof (in support) of the fact that. Thus, ὅτι δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει, λέγε μοι τὸ τοῦ Καλλισθένους ψήφισμα as a proof of the fact that this is so, read me the bill of Callisthenes D. 18.37.

2587. Verbs of emotion (to rejoice, grieve, be angry, wonder, etc.) take ὅτι (ὡς) with a finite verb (negative οὐ), but more commonly the participle (2100) when the subject is not changed.

a. Hom. prefers ὅτι, ὡς to the participle or infinitive.

b. The accusative and infinitive with verbs of emotion are rare; as with θαυμάζω E. Alc. 1130. (θαυμάζω may be followed by a dependent question: D. 37.44).

c. On verbs of emotion with εἰ instead of ὅτι, ὡς (negative, generally μή), see 2247. On the use in dependent exclamations, see 2687.

2588. μέμνημαι, οἶδα, ἀκούω and like verbs, may take ὅτε instead of ὅτι (2395 A. N.). Cp., in Homer, Φ 396, π 424.


INDIRECT DISCOURSE

2589. The words or thoughts of a person may be quoted in direct or indirect form after verbs, or other expressions, of saying or thinking.

a. In reporting a speech, in making a quotation, or in dialogue, a verb of saying is often repeated (P. Pr. 310b, 345 c, X. A. 7.6.5-6). So also in such cases as Πάνθεια εἶπεν, ἀλλὰ θάρρει, ἔφη, Κῦρε X. C. 7.3.13.

2590. (I) Direct Discourse (Oratio Recta).—In a direct quotation the words or thoughts quoted are given at first hand in the exact form used by the original speaker or thinker.

Μεγαρέες ἔπεμπον ἐπὶ τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων κήρυ_κα, ἀπικόμενος δὲ κῆρυξ πρὸς αὐτοὺς ἔλεγε τάδε: “Μεγαρέες λέγουσι: ‘ἡμεῖς, ἄνδρες σύμμαχοι, οὐ δυνατοί εἰμεν τὴν Περσέων ἵππον δέκεσθαι μοῦνοι’” the Megarians sent a herald to the generals of the Greeks, and on his arrival the herald spoke as follows:The Megarians say:we, oh allies, are not able to sustain the attack of the Persian cavalry by ourselves’” Hdt. 9.21; and often in Hdt. (cp. 3. 40, 3. 122, 5. 24, 7. 150, 8. 140).

a. Direct quotation may, in prose, be introduced by ὅτι, which has the value of quotation marks. Thus, οἱ δὲ εἶπον ὅτι ἱκανοί ἐσμεν but they said (that) “we are readyX. A. 5.4.10. So usually when the finite verb is omitted; as ἀπεκρί_νατο ὅτι οὔ he answered (that) “no” 1. 6. 7. The use of direct speech introduced by ὅτι is, in general, that of familiar style. The first example is Hdt. 2.115. ὡς for ὅτι is very rare (Dinarchus 1. 12, 1. 102). Cp. “the emperor sends thee this word that, if thou love thy sons, let Marcus . . ., or any one of you, chop off your hand” Shakesp. Tit. Andr. 3. 1. 151.

2591. (II) Indirect Discourse (Oratio Obliqua). In an indirect quotation the words or thoughts are given at second hand with certain modifications to indicate that the words or thoughts are reported.

a. The original form may be preserved except that there is a change from the first or second person to the third person: so πάντ᾽ ἐθέλει δόμεναι H 391 reporting πάντ᾽ ἐθέλω δόμεναι H 364. In such cases there is no grammatical dependence.

b. The narrator may report in dependent form the words or thoughts of a person from the point of view of that person. This is the common form of indirect discourse.

c. The narrator may report in dependent form the words or thoughts of a person from his own point of view. See 2624.

2592. The constructions of indirect discourse are regulated by the character of the leading verb or expression.

a. Verbs of saying take either ὅτι or ὡς and a finite verb or the infinitive (2017, 2579).

b. Most verbs of thinking and believing take the infinitive (2018, cp. 2580).

c. Most verbs of knowing, perceiving, hearing, showing take the participle (2106, 2110), but admit the construction with ὅτι or ὡς. Some are followed by the infinitive (2123 ff.).

d. On the construction of verbs of hoping, promising , and swearing, see 1868, 1999, 2024.

2593. Indirect discourse is said to be implied in subordinate clauses dependent on verbs which involve an idea of saying or thinking (2622).

2594. A speaker may state his own words or thoughts in the form of indirect discourse. Cp. 2614, 2615, etc.

2595. Clauses standing in indirect discourse are substantive clauses, and usually object of the leading verb; its subject, when that verb is passive or intransitive. The infinitive in substantive clauses after verbs of saying and thinking retains the time of the corresponding finite verb of direct discourse.

2596. Indirect questions (2677) have the constructions of indirect discourse.


GENERAL PRINCIPLES OF INDIRECT DISCOURSE

2597. Simple and compound sentences, and principal clauses of complex sentences, introduced by ὅτι or ὡς are treated as follows:

2598. (I) After primary tenses, the original mood and tense are retained, except that the person of the verb may be changed.

2599. (II) After secondary tenses, primary tenses of the indicative and all subjunctives may be changed to the same tense of the optative; but an indicative denoting unreality (with or without ἄν) is retained. Imperfects and pluperfects are generally retained (2623 b).

2600. The verb of simple and compound sentences, and of principal clauses of complex sentences, when introduced by a verb taking the infinitive or participle, passes into the infinitive or participle in the corresponding tense. ἄν is kept, if it was used in the direct form.

2601. Subordinate clauses of complex sentences introduced by ὅτι or ὡς are treated as follows:

2602. (I) Subordinate clauses of a sentence introduced by a leading verb in a primary tense, must remain unchanged in mood and tense.

2603. (II) If subordinate clauses are introduced by a leading verb in a secondary tense, all primary tenses of the indicative and all subjunctives (with or without ἄν) may be changed to the corresponding tenses of the optative without ἄν. All secondary tenses of the indicative (with or without ἄν) remain unchanged.

2604. Verbs standing in subordinate clauses of sentences introduced by a leading verb requiring the participle or the infinitive, follow the rules of 2602, 2603.

2605. The principal and subordinate clauses of the direct form retain the names principal and subordinate in indirect discourse though the whole clause in which they stand itself depends on the verb introducing the indirect discourse (the leading verb).

2606. The change from direct to indirect discourse is almost always a change of mood, not of tense. The time of a participle introducing indirect discourse is determined by that of the leading verb. The person of the verb is often changed.

2607. ἄν of the direct form is retained in indirect discourse except when a dependent subjunctive with ἄν becomes optative after a secondary tense. Here ἐά_ν, ὅταν, ἐπειδάν, ἕως ἄν, etc., become εἰ, ὅτε, ἐπειδή, ἕως, etc.

2608. The same negative (οὐ or μή) used in the direct discourse is commonly kept in the indirect form. But in some cases with the infinitive and participle μή takes the place of οὐ (2723 ff., 2730, 2737).

2609. No verb ever becomes subjunctive by reason of indirect discourse. The subjunctive (with or without ἄν) may, after a secondary tense, become optative without ἄν.

2610. No verb can be changed to the optative in indirect discourse except after a secondary tense, and since, even after a secondary tense, indicatives or subjunctives may be retained for vividness, no verb must become optative by reason of indirect discourse.

2611. All optatives with or without ἄν in the direct form are retained (with or without ἄν) in indirect discourse introduced by ὅτι or ὡς. After verbs requiring the participle or infinitive, such optatives in principal clauses become participles or infinitives (with or without ἄν), but remain unchanged in subordinate clauses.

a. The optative in indirect discourse may represent either the indicative or the subjunctive after a secondary tense.

b. A present optative in indirect discourse may represent (1) the present indicative; (2) the imperfect (2623 b) indicative; (3) the present subjunctive with or without ἄν; (4) the present optative.

2612. The imperative is commonly replaced in indirect discourse by a periphrasis with χρῆναι. Cp. 2633 b.

2613. The retention of the mood of direct discourse, where either the direct or indirect form is possible, lies solely in the option of the writer or speaker. The vivid form reproduces the time and situation in which the quoted words were used. The vivid form is preferred by some writers, as Thucydides; the indirect form by others, as the orators, Plato, and Xenophon.


SIMPLE SENTENCES IN INDIRECT DISCOURSE


1. Indicative and Optative after ὅτι or ὡς

2614. After primary tenses, the verb of the direct form remains unchanged in mood and tense.

““λέγει δ᾽ ὡς ὑβριστής εἰμιhe says that I am an insolent personL. 24.15 ( = ὑβριστὴς εἶ), ““ἀλλ᾽ ἐννοεῖν χρὴ τοῦτο μέν, γυναῖχ᾽ ὅτι ἔφυ_μενbut we must remember on the one hand that we were born womenS. Ant. 61, ““οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ἂν τοῦτό μοι ἐμέμφουI know that you would not blame me even for thisX. O. 2.15, ““ἀπεκρί_νατο ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων εἴποιhe replied that he would say nothing of thisX. A. 5.6.37 ( = ἂν εἴποιμι).

2615. After secondary tenses, an indicative without ἄν usually becomes optative, but may be retained unchanged. An indicative with ἄν and an optative with ἄν are retained.

a. Optative for Indicative.—““ἔγνωσαν ὅτι κενὸς φόβος εἴηthey recognized that their fear was groundlessX. A. 2.2.21 ( = ἐστί), ““ἔλεξαν ὅτι πέμψειε σφᾶς Ἰνδῶν βασιλεύςthey said that the king of the Indians had sent themX. C. 2.4.7 ( = ἔπεμψεν ἡμᾶς), ““ἠγγέλθη ὅτι ἡττημένοι εἶεν οἱ Λακεδαιμόνιοι . . . καὶ Πείσανδρος τεθναίηit was reported that the Lacedaemonians had been defeated and that Peisander was deadX. H. 4.3.10 ( = ἡττημένοι εἰσι and τέθνηκε).

N.—The first example of the optative in indirect discourse is later than Homer (Hymn to Aphrodite 214). Aeschylus has four cases. See 2624 c.

b. Direct Form Retained.—““διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦροςa report spread that Cyrus was pursuing themX. A. 1.4.7, ““ἀποκρι_νάμενοι ὅτι πέμψουσι πρέσβεις, εὐθὺς ἀπήλλαξανthey withdrew immediately on answering that they would send envoysT. 1.90 ( = πέμψομεν). See also 2623, 2625.


2. Infinitive and Participle

2616. The infinitive and participle are used in indirect discourse to represent the finite verb of direct discourse.

““ὑπώπτευον ἐπὶ βασιλέα_ ἰέναιthey suspected that they were to go against the kingX. A. 5.1.8 ( = ἴμεν), ““ἔφη ἄξειν Λακεδαιμονίους αὐτοῦ ἀποκτενεῖνhe said that he would either bring the Lacedaemonians or kill them on the spotT. 4.28 ( = ἄξω, ἀποκτενῶ), ““οὐ γὰρ ᾔδεσαν αὐτὸν τεθνηκόταfor they did not know that he was deadX. A. 1.10.16 ( = ὅτι τέθνηκε).

For examples of the infinitive, see 1846, 1848, 1849, 1867, 2022; for examples of the participle, see 1846, 1848, 1874, 2106, 2112 b.


COMPLEX SENTENCES IN INDIRECT DISCOURSE

2617. When a complex sentence passes into indirect discourse, its principal verb is treated like the verb of a simple sentence and stands either in a finite mood (after ὅτι or ὡς) or in the infinitive or in the participle.

2618. After primary tenses, all subordinate verbs retain the original mood and tense.

““λέγουσιν ὡς, ἐπειδάν τις ἀγαθὸς ὤν τελευτήσῃ, μεγάλην μοῖραν καὶ τι_μὴν ἔχειthey say that, when a good man dies, he enjoys great esteem and honourP. Crat. 398b, προλέγω ὅτι, ὁπότερ᾽ ἂν ἀποκρί_νηται, ἐξελεγχθήσεται I tell you in advance that, whichever answer he makes, he will be confuted P. Eu. 275e, ““παράδειγμα σαφὲς καταστήσατε, δ̀ς ἂν ἀφιστῆται θανάτῳ ζημιωσόμενονgive plain warning that whoever revolts shall be punished with deathT. 3.40 ( = ὅτι ζημιώσεται).

2619. After secondary tenses, all subordinate verbs in the present, future, or perfect indicative, and all subjunctives, are usually changed to the corresponding tenses of the optative, or they are retained. Subjunctives with ἄν lose ἄν on passing into the optative.

a. Optative for Indicative and Indicative Retained.—““εἶπε . . . ὅτι ἄνδρα ἄγοι . . . δ̀ν εἶρξαι δέοιhe said that he was bringing a man whom it was necessary to lock upX. H. 5.4.8 ( = ἄγω, δεῖ), ““Κῦρος . . . τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα_ ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴηCyrus shouted to Clearchus to lead his troops against the enemy's centre because the king was thereX. A. 1.8.12 ( = ἐστί), ““εὖ δὲ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι παρέσοιντοfor they said that they knew well that they would comeX. H. 6.5.19 ( = ἴσμεν ὅτι παρέσονται), ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς . . . εἰς τὸ Δέλτα . . ., ἔνθα πολλὰ κἀ_γαθὰ λήψοιντο he said that he was ready to be their leader to the Delta, where they would obtain an abundance of good things X. A. 7.1.33 ( = ἕτοιμός εἰμι, λήψεσθε), ἔλεγον ὅτι . . . ἥκοιεν ἡγεμόνας ἔχοντες, οἳ αὐτούς, ἐὰ_ν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια they said that they had come with guides who would lead them, should a truce be made, to a place where they would get their supplies 2. 3. 6 ( = ἥκομεν, ὑ_μᾶς, ἕξετε), ““ἀγαπήσειν με ἔφασκεν, εἰ τὸ σῶμα σώσωhe said I might think myself well off if I saved my lifeL. 12.11 ( = ἀγαπήσεις, εἰ σώσεις).

N.—Except in the future the change to the optative of the indicative after εἰ is rare: as προσῆλθον λέγων ὅτι . . . ἕτοιμός εἰμι, εἴ τινα βούλοιτο ( = βούλει), παραδοῦναι βασανίζειν I went and said that I was ready to give up the slaves to be tortured, if he wished any one of them L. 7.34, εἶπεν ὅτι Δέξιππον μὲν οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη he said that he did not commend Dexippus, if he had done this X. A. 6.6.25 ( = ἐπαινῶ, εἰ πεποίηκε).

b. Optative for Subjunctive and Subjunctive Retained.—““εἶπεν ὅτι οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειενhe said that he would smart for it unless he kept quietX. H. 2.3.56 ( = οἰμώξει, ἐὰ_ν μὴ σιωπήσῃς), ““οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰ_ν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷthey refused to go unless a largess were given themX. A. 1.4.12 ( = οὐκ ἴμεν), ““εἶπεν ὅτι ἐπιτίθεσθαι μέλλοιεν αὐτῷ, ὁπότε ἀπάγοι τὸ στράτευμαhe said that they intended to attack him when he led his forces awayX. C. 7.5.2 ( = μέλλουσι, σοί, ὁπόταν ἀπάγῃς), τοὺς ἵππους ἐκέλευε φυλάττειν μένοντας τοὺς ἀγαγόντας ἕως ἄν τις σημαίνῃ he ordered that those who brought the horses should guard them and wait until orders were given 4. 5. 36, ὤμοσεν Ἀ_γησιλά_ῳ, εἰ σπείσαιτο ἕως ἔλθοιεν οὓς πέμψειε πρὸς βασιλέα_ ἀγγέλους, διαπρά_ξεσθαι κτλ. he swore to Agesilaus that, if he would make a truce until the messengers whom he would send to the king should arrive, he would bring it about that, etc. X. Ages. 1.10 ( = ἐὰ_ν σπείσῃς ἕως ἂν ἔλθωσιν οὓς ἂν πέμψω, διαπρά_ξομαι).

2620. Subordinate verbs in the imperfect, aorist (but see 2623 c, N. 3), or pluperfect indicative, and all optatives, remain unchanged.

ἐπιστεῖλαι δὲ σφίσιν αὐτοῖς τοὺς ἐφόρους . . . εἰπεῖν ὡς ὧν μὲν πρόσθεν ἐποίουν μέμφοιντο αὐτοῖς κτλ. they reported that the ephors enjoined them to say that they blamed them for what they had done before X. H. 3.2.6 ( = ἐποιεῖτε, μεμφόμεθα ὑ_μῖν), ““ἤλπιζον τοὺς Σικελοὺς ταύτῃ, οὓς μετέπεμψαν, ἀπαντήσεσθαιthey expected that the Sicels whom they had sent for would meet them hereT. 7.80, ““εἶπεν ὅτι ἔλθοι ἂν εἰς λόγους, εἰ ὁμήρους λάβοιhe said that he would enter into negotiations if he should receive hostagesX. H. 3.1.20 (ἔλθοιμ᾽ ἄν, εἰ λάβοιμι). See 2623 a, 2625.

2621. The following table shows where, after εἶπεν ὅτι or ἔφη, the optative (and infinitive after ἔφη) may be substituted for the indicative or subjunctive in conditional sentences in indirect discourse.

DIRECTINDIRECT
εἶπεν ὅτιἔφη
εἴ τι ἔχω, δίδωμιεἴ τι ἔχοι, διδοίηδιδόναι
εἴ τι εἶχεν, ἐδίδουνεἴ τι εἶχεν, ἐδίδουδιδόναι
εἴ τι ἔσχον, ἔδωκαεἴ τι ἔσχεν, δοίη1δοῦναι
ἐά_ν τι ἔχω, δώσωεἴ τι ἔχοι, δώσοιδώσειν
εἴ τι ἕξω, δώσωεἴ τι ἕξοι, δώσοιδώσειν
ἐά_ν τι ἔχω, δίδωμιεἴ τι ἔχοι, διδοίηδιδόναι

In the following sentences there is no change of mood after ὅτι:

εἴ τι εἶχον, ἐδίδουν ἄνεἴ τι εἶχεν, ἐδίδου ἄνδιδόναι ἄν
εἴ τι ἔσχον, ἔδωκα ἄνεἴ τι ἔσχεν, ἔδωκεν ἄνδοῦναι ἄν
εἴ τι ἔχοιμι, διδοίην ἄνεἴ τι ἔχοι, διδοίη ἄνδιδόναι ἄν

Temporal and relative sentences (cp. 2561) are converted in the same way. For an infinitive representing an imperative in the apodosis, see 2633 c.


IMPLIED INDIRECT DISCOURSE

2622. Indirect discourse is implied in the case of any subordinate clause, which, though not depending formally on a verb of saying or thinking, contains the past thought of another person and not a statement of the writer or speaker. Implied indirect discourse appears only after secondary tenses, and in various kinds of dependent clauses.

a. Conditional clauses, the conclusion being implied in the leading verb. Thus, after a verb of emotion, ““οἱ δ᾽ ᾤκτι_ρον εἰ ἁλώσοιντοothers pitied them if they should be capturedX. A. 1.4.7. The original form was ‘we pity them thinking what they will suffer εἰ ἁλώσονται if they shall be captured.’ In other εἰ clauses, as ““τὰ χρήματα τῷ δήμῳ ἔδωκεν, εἴ πως τελευτήσειεν ἄπαιςhe gave his property to the people in case he died childlessAnd. 4.15 (i.e. that the people might have it, in case he should die: direct ἐὰ_ν τελευτήσω, and here ἐὰ_ν τελευτήσῃ might have been used).

b. Temporal clauses implying purpose, expectation, or the like (cp. 2420). Thus, σπονδὰ_ς ἐποιήσαντο, ἕως ἀπαγγελθείη τὰ λεχθέντα they made a truce (which they agreed should continue) until what had been said should have been reported X. H. 3.2.20 (ἕως ἂν ἀπαγγελθῇ would be the direct form). Cp. ἕως δ᾽ ἂν ταῦτα διαπρά_ξωνται, φυλακὴν . . . κατέλιπε he left behind a guard (which he intended should remain) until they should settle these matters 5. 3. 25.

c. Causal clauses. See 2242.

d. Ordinary relative clauses. Thus, εἴρετο παῖδα, τὸν Εὐάδνα_ τέκοι he asked for the child which Evadna had borne Pindar, Ol. 6. 49. Here relative and interrogative are not sharply distinguished.

e. Clauses depending on an infinitive especially when introduced by a verb of will or desire, e.g. command, advise, plan, ask, wish (1991, 1992). Here the infinitive expressing command, warning, wish, is not itself in indirect discourse. The negative is μή. Thus, ἀφικνοῦνται (historical present) ὡς Σιτάλκην . . . βουλόμενοι πεῖσαι αὐτόν, εἰ δύναιντο, . . . στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν they came to Sitalces with the desire of persuading him (if they could) to make an expedition against Potidaea T. 2.67 ( = ἐὰ_ν δυνώμεθα), cp. 2633 a.

f. Clauses of purpose and object clauses after verbs of effort admit the alternative constructions of indirect discourse.


REMARKS ON THE CONSTRUCTIONS OF INDIRECT DISCOURSE

2623. Past Tenses in Indirect Discourse.—The following rules govern past tenses in indirect discourse.

a. The potential indicative with ἄν, the indicative in a condition denoting unreality with ἄν or without ἄν (as ἐχρῆν, ἔδει, etc.), always remain unchanged in order to prevent confusion with the optative of the direct form.

““ἀπελογοῦντο ὡς οὐκ ἄν ποτε οὕτω μῶροι ἦσαν . . . εἰ ᾔδεσανthey pleaded that they never would have been so foolish, if they had knownX. H. 5.4.22 ( = οὐκ ἂν ἦμεν, εἰ ᾖσμεν), (ἔλεγεν) ““ὅτι κρεῖττον ἦν αὐτῷ τότε ἀποθανεῖνhe said that it would have been better for him to die thenL. 10.25 ( = κρεῖττον ἦν μοι).

b. The imperfect and pluperfect in simple sentences usually remain unchanged after secondary tenses to prevent ambiguity; but when there is no doubt that a past tense stood in the direct form, the imperfect passes into the present optative, the pluperfect into the perfect optative. In subordinate clauses both tenses are retained unaltered.

““ἤκουσεν ὅτι πολλάκις πρὸς τὸν Ἰνδὸν οἱ Χαλδαῖοι ἐπορεύοντοhe heard that the Chaldaeans often went to the Indian kingX. C. 3.2.27, εἶχε γὰρ λέγειν καὶ ὅτι μόνοι τῶν Ἑλλήνων βασιλεῖ συνεμάχοντο ἐν Πλαταιαῖς, καὶ ὅτι ὕστερον οὐδεπώποτε στρατεύσαιντο (cp. c) ““ἐπὶ βασιλέα_for he was able to say both that alone of the Greeks they had fought on the side of the king at Plataea and that later they had never at any time taken the field against the kingX. H. 7.1.34 ( = συνεμαχόμεθα, ἐστρατευσάμεθα), τὰ πεπρα_γμένα διηγοῦντο, ὅτι αὐτοὶ μὲν . . . πλέοιεν, τὴν δὲ ἀναίρεσιν τῶν ναυα_γῶν προστάξαιεν they related what had occurred to the effect that they were themselves sailing against the enemy and that they had given orāers for the rescue of the men on the wrecks X. H. 1.7.5 ( = ἐπλέομεν, προσετάξαμεν).

N.—The change to the optative is not made when the time of the action of imperfect (and pluperfect) is earlier than that of a coőrdinated verb in the same quoted sentence; as ἔλεγέν τ᾽ ὡς φιλαθήναιος ἦν καὶ τἀ_ν Σάμῳ πρῶτος κατείποι he said that he both had been a lover of Athens and that (afterwards) he was the first to tell what had happened at Samos Ar. Vesp. 282.

c. The aorist indicative without ἄν in a simple sentence or in a principal clause may be changed to the aorist optative after a secondary tense; but in subordinate clauses (except those denoting cause, N. 3) it remains unchanged to avoid ambiguity with the aorist optative, which usually represents the aorist subjunctive.

““ἀπεκρι_νάμην αὐτῷ ὅτι . . . οὐ λάβοιμιI answered him that I did not takeD. 50.36 ( = οὐκ ἔλαβον), ““τοῖς ἰδίοις χρήσεσθαι ἔφη, πατὴρ αὐτῷ ἔδωκενhe said that he would use his own money that his father had given himX. H. 1.5.3 ( = χρήσομαι, ἔδωκεν).

N. 1.—The retention of the aorist indicative is here the essential point of difference between subordinate clauses and principal clauses or simple sentences.

N. 2.—In a subordinate clause the time of the aorist usually expresses an action prior to that of the leading verb.

N. 3.—In causal clauses with ὅτι or ὡς a dependent aorist indicative may become aorist optative; as εἶχε γὰρ λέγειν . . . ὡς Λακεδαιμόνιοι διὰ τοῦτο πολεμήσειαν αὐτοῖς, ὅτι οὐκ ἐθελήσαιεν μετ᾽ Ἀ_γησιλά_ου ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὐτόν for he was able to say that the Lacedaemonians had gone to war with them (the Thebans) for the reason that they (the Thebans) had not been willing to attack him (the Persian king) in company with Agesilaus X. H. 7.1.34 (direct ἐπολέμησαν ἡμῖν, ὅτι οὐκ ἠθελήσαμεν). Rarely in temporal clauses with ἐπεί (X. C. 5.3.26).

2624. Inserted Statement of Fact.—When the present or perfect indicative would have stood in the direct discourse, a past tense of historical narration is often used as a statement of fact by the writer from his own point of view, though the rest of the sentence may be given in indirect discourse after a secondary tense from the point of view of the subject of the leading verb.

““ᾔδει ὅτι οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν αὐτῇ σωθῆναιshe knew that it was not possible for her to be savedAnt. 1.8 ( = οὐχ οἷόν τ᾽ ἐστὶ ἐμοὶ σωθῆναι. With ἦν the sentence virtually has the force of οὐχ οἷόν τ᾽ ἧν σωθῆναι καὶ ᾔδει she could not be saved and she knew it). So ““ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ἑλλάσα ἐλευθεροῦν αὐτόν, εἰ ἄνδρας διέφθειρενthey said that he was not freeing Greece in the right way if he put men to deathT. 3.32 ( = ἐλευθεροῖς, διαφθείρεις), τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπρά_ξειεν ἐφ᾽ ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσεσθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε he urged the exiles to make the expedition with him, promising them that, if he should succeed in accomplishing the purposes of his campaign, he would not cease until he had brought them back to their homes X. A. 1.2.2 ( = ἢν καταπρά_ξω ἐφ᾽ στρατεύομαι, οὐ παύσομαι πρὶν ἂν καταγάγω), ““ἀποθανὼν ἐδήλωσεν ὅτι οὐκ ἀληθῆ ταῦτα ἦνhe showed by his death that this was not trueL. 19.52 ( = ἐστί), ““ἔφη εἶναι παρ᾽ ἑαυτῷ ὅσον μὴ ἦν ἀνηλωμένονhe said that he had in his possession all that had not been expendedD. 48.16 ( = παρ᾽ ἐμοί ἐστιν ὅσον μὴ ἔστιν ἀνηλωμένον), ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ““ἐννοούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἦσανthe Greeks were accordingly in great perplexity on reflecting that they were at the king's gatesX. A. 3.1.2 (i.e. they were there in fact and they knew it).

a. The use of past tenses of historical narration instead of present tenses of direct discourse occurs, in simple sentences, especially after verbs of knowing, perceiving, showing, and verbs of emotion (rarely after verbs of saying w. ὅτι).

b. Such inserted statements of fact are often difficult to distinguish from indicatives in indirect discourse; and the two forms of expression may occur in the same sentence (X. C. 4.2.35-36). The common explanation of the use of the imperfect and pluperfect for the present and perfect is that Greek had the same assimilation of tense as English.

c. Except in indirect questions, the optative of indirect discourse is unknown to Homer. (εἰπεῖν ὡς ἔλθοι ω 237 may be considered as interrogative.) After primary or secondary tenses Homer employs, in the dependent clause, the same past tense that would have been used in an independent clause, from the point of view of the speaker, and not the tense which would have been used in direct discourse from the point of view of the subject of the main clause. Thus, γίγνωσκον δ̀ ( = ὅτι) ““δὴ κακὰ μήδετοI knew that he was planning evilγ 166 (i.e κακὰ ἐμήδετο καὶ ἐγίγνωσκον he was planning evil and I knew it). In Attic we should commonly have μήδεται or μήδοιτο. After secondary tenses the future is usually expressed in Homer by ἔμελλον and the infinitive, as ““οὐδὲ τὸ ᾔδη, οὐ πείσεσθαι ἔμελλενnor did he know this, that she had no thought to complyγ 146.

d. That this use of statements of fact standing outside indirect discourse is optional only, is seen from a comparison of the first example in 2624 with ““καλῶς γὰρ ᾔδειν ὡς ἐγὼ ταύτῃ κράτιστός εἰμιfor he knew full well that I am first-rate in this lineAr. Vesp. 635 and with ““ᾔδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματοςhe knew that he held the centre of the Persian armyX. A. 1.8.21.

2625. An optative with or without ἄν is regularly retained after ὅτι (ὡς).

““ἐδίδασκον ὡς . . . συνεστρατεύοντο ὅποι ἡγοῖντοthey showed that they always followed them in their campaigns wherever they ledX. H. 5.2.8 ( = συνεστρατευόμεθα, ὅποι ἡγοῖσθε, cp. 2568), ““ἀπεκρί_νατο . . . ὅτι πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν τὰ ὅπλα παραδοίησανhe replied that they would sooner die than surrender their armsX. A. 2.1.10 ( = ἂν ἀποθάνοιμεν, παραδοῖμεν).

2626. In some cases the optative with ἄν in temporal and relative sentences is used to represent the subjunctive with ἄν; but many scholars expel ἄν.

““παρήγγειλαν αὐτοῖς μὴ πρότερον ἐπιτίθεσθαι πρὶν ἂν τῶν σφετέρων πέσοι τις τρωθείηthey gave orders to them that they should not attack before some one of their number had either fallen or been woundedX. H. 2.4.18. Cp. 2421.

2627. An optative occasioned by indirect discourse may stand after a primary tense when it is implied that the thought quoted has been expressed in the past.

““λέγει λόγος ὅτι Νεοπτόλεμος Νέστορα ἔροιτοthe story goes that Neoptolemus asked NestorP. Hipp. M. 286b. This may be expressed by λέγεται εἰπεῖν ὅτι. Cp. ““λέγεται εἰπεῖν ὅτι βούλοιτοit is reported that he said that he wishedX. C. 1.4.25.

a. The historical present is a secondary tense: ““οἱ δὲ πεμφθέντες λέγουσι Κύ_ρῳ ὅτι μι_σοῖεν τοὺς Ἀσσυρίουςand those who had been sent told Cyrus that they hated the AssyriansX. C. 4.2.4.

2628. Indirect discourse may be introduced by ὅτι (ὡς) and then pass into the infinitive as if the introductory verb had required the infinitive.

δὲ ἀπεκρί_νατο ὅτι βούλοιτο μὲν ἅπαντα τῷ πατρὶ χαρίζεσθαι, ἄ_κοντα μέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι νομίζειν ( = νομίζοι) ““καταλιπεῖνshe answered that she wished to do everything to oblige her father, but that she considered it unkind to leave the child behind against his inclinationX. C. 1.3.13.

a. It is unusual to have the infinitive first, and then ὅτι (T. 5.65).

b. One and the same clause may even begin with ὅτι (ὡς) and then (sometimes after a parenthesis) be continued by an infinitive, less often by a participle. Thus, ἀκούω ὅτι (omitted in one Ms.) ““καὶ συνθηρευτά_ς τινας τῶν παίδων σοι γενέσθαι αὐτοῦI hear too that some of his sons became your companions in the chaseX. C. 2.4.15. Continuation with a participle in T. 4.37.

2629. An optative dependent on ὅτι (ὡς) may be followed, in a parenthetical or appended clause (often introduced by γάρ or οὖν), by an independent optative, which is used as if it itself directly depended on ὅτι (ὡς).

ἔλεγον πολλοὶ . . . ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι Σεύθης: χειμὼν γὰρ εἴη καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ ταῦτα βουλομένῳ δυνατὸν εἴη κτλ. many said that what Seuthes said was of much value; for it was winter and neither was it possible for any one who so desired to sail home, etc. X. A. 7.3.13 (here we might have had χειμῶνα γὰρ εἶναι by 2628).

a. Such an independent optative may also follow an infinitive in indirect discourse (L. 13.78), an indicative after ὅτι (Is. 8.22), or a participle (Is. 9.5). After an optative in indirect discourse the appended clause may contain an indicative (X. A. 6.2.10, I. 17.21).

2630. An infinitive in indirect discourse may follow a sentence which merely involves the idea of indirect statement.

δὲ αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐκέλευεν ἰέναι: οὐ γὰρ εἶναι κύ_ριος αὐτός he recommended them to go to Lacedaemon; for (he said that) he was not himself empowered to act X. H. 2.2.12.

2631. In subordinate temporal and relative clauses the infinitive is often used for the indicative or optative by attraction to an infinitive standing in the principal clause after a verb of saying. In some cases ἔφη may be mentally inserted.

ἔφη . . . ἐπειδὴ δὲ γενέσθαι ἐπὶ τῇ οἰκίᾳ τῇ Ἀγάθωνος, ἀνεῳγμένην καταλαμβάνειν τὴν θύραν he said that, when he arrived at the house of Agathon, he found the door open P. S. 174d ( = ἐπειδὴ ἐγενόμην, καταλαμβάνω). See also the sentence quoted in 1228 b, end. So οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς φαίη Ἀριαῖος εἶναι Πέρσα_ς ἑαυτοῦ βελτί_ους, οὓς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος and they said that Ariaeus said that there were many Persians better than himself, who would not endure his being king X. A. 2.2.1 ( = πολλοί εἰσι ἐμαυτοῦ βελτί_ους, οἳ οὐκ. ἂν ἀνάσχοιντο ἐμοῦ β.). Here the relative is equivalent, in sense, to καὶ τούτους. The infinitive occurs even in clauses with εἰ (T. 4.98, and often in Hdt.), and with διότι (Hdt. 3.55).

a. The infinitive is rare in such relative clauses as ““διορίζουσι σαφῶς ἐν οἷς ἐξεῖναι ἀποκτιννύναιthey make a clear distinction in cases where it is permitted to killD. 23.74.

2632. For the sake of variation, a mood of the direct form may be used in the same sentence with a mood of the indirect. The main verb may be kept in the direct form, while the subordinate verb becomes optative, or, less often, the subordinate verb may be retained in the direct form though the main verb becomes optative.

““οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς . . . εἴηthese said that Cyrus was dead but that Ariaeus had fledX. A. 2.1.3 (here we might have had τεθνήκοι or πέφευγε), αἱ δὲ ἀπεκρί_ναντο ὅτι οὐκ ἐνταῦθα εἴη, ἀλλ᾽ ἀπέχει ὅσον παρασάγγην and they replied that he was not there but was a parasang distant 4. 5. 10 (here we might have ἐστί or ἀπέχοι), ““ἐδόκει δῆλον εἶναι ὅτι αἱρήσονται αὐτὸν εἴ τις ἐπιψηφίζοιit seemed to be clear that they would elect him if any one should put it to voteX. A. 6.1.25 (here we might have αἱρήσοιντο or ἐὰ_ν ε<*>πιψηφίζᾐ, ἔλεξας . . . ὅτι μέγιστον εἴη μαθεῖν ὅπως δεῖ ἐξεργάζεσθαι ἕκαστα you said that it was essential to learn how it is necessary to conduct each process X. O. 15.2 (here ἐστί or δέοι might have been used), ““παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσαιεν, . . . ἀναπαύεσθαι καὶ ἕπεσθαι, ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγέλλῃthey gave orders that, when they had supped, they should rest and follow when any one gave the commandX. A. 3.5.18 (here we might have had ἐπειδὰν δειπνήσωσι or ἡνίκα παραγγέλλοι). Other examples 2619. Subjunctive (in some Mss.), then optative: X. A. 7.7.57.

2633. The idea conveyed by an imperative or a hortatory (or even deliberative) subjunctive of direct discourse may be set forth in the infinitive by a statement as to what ought to be.

a. In an infinitive dependent on a verb of will or desire (such as ask, command, advise, forbid, etc. 1992) which does not properly take the construction of indirect discourse.

εἷς δὲ δὴ εἶπε (1997) . . . ““στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλουςand some one urged that they choose other generalsX. A. 1.3.14 (cp. ἕλεσθε or ἕλωμεν), ““ἀπηγόρευε μηδένα βάλλεινhe forbade any one to shootX. C. 1.4.14 (cp. μηδεὶς βαλλέτω).

N.—Here may be placed the infinitive after ἡγοῦμαι, νομίζω, οἴομαι in the sense of δοκῶ I think it proper (or necessary); as ““ᾤοντο ἀπιέναιthey thought that they should retireX. H. 4.7.4 (cp. ἀπίωμεν).

b. In an infinitive dependent on ἔφη χρῆναι (δεῖν), as ““ἔφη . . . χρῆναι πλεῖν ἐπὶ Συρα_κούσα_ςhe said that they ought to sail to SyracuseT. 4.69.

c. In the simple infinitive, as τὰ_ς μὲν ἐπιστολὰ_ς . . . ἀνέγνωσαν, ἐν αἷς πολλῶν ἄλλων γεγραμμένων κεφάλαιον ἦν πρὸς Λακεδαιμονίους οὐ γιγνώσκειν τι βούλονται . . . εἰ οὖν τι βούλονται σαφὲς λέγειν, πέμψαι μετὰ τοῦ Πέρσου ἄνδρας ὡς αὐτόν they read the dispatches, in which of much besides therein written to the Lacedaemonians the substance was that the king did not understand what they wanted; if therefore they wished to make explicit statements, let them send men to him in company with the Persian T. 4.50. Cp. T. 1.27. 1 μένειν μενέτω.

2634. Long sentences (and even some short complex sentences), or a series of sentences, in indirect discourse depending on a single verb of saying or thinking, are uncongenial to the animated character of Greek, which resists the formal regularity of Latin. Some long speeches in indirect discourse do, however, appear, e.g. Andoc. 1. 3842, Thuc. 6. 49, Xen. C. 8. 1. 10-11, Plato R. 614 b (the entire Symposium is given in reported form). To effect variety and to ensure clearness by relieving the strain on the leading verb, Greek has various devices.

a. ἔφη (ἔλεξε, εἶπεν, ἤρετο) is repeated, e.g. T. 7.48.

b. The indirect form is abandoned for the direct form, e.g. X. A. 1.3.14, 1. 9. 25, 4. 8. 10; often with a change, or repetition, of the verb of saying (X. A. 5.6.37, X. H. 2.1.25).

c. ἔφη χρῆναι (δεῖν) or ἐκέλευσε is inserted or repeated (T. 6.49. 4).

N. 1.—Transition from direct to indirect discourse is rare (X. A. 7.1.39, cp. X. C. 3.2.25).

N. 2.—An interrogative clause always depends immediately on the introductory verb, hence such clauses do not occur in the course of a long sentence in indirect discourse.

2635. EXAMPLES OF INDIRECT DISCOURSE

ἔφη γὰρ εἶναι μὲν ἀνδράποδόν οἱ ἐπὶ Λαυρίῳ, δεῖν δὲ κομίσασθαι ἀποφορά_ν. ἀναστὰ_ς δὲ πρῲ ψευσθεὶς τῆς ὥρα_ς βαδίζειν: εἶναι δὲ πανσέληνον. ἐπεὶ δὲ παρὰ τὸ προπύλαιον τοῦ Διονύ_σου ἦν, ὁρᾶν ἀνθρώπους πολλοὺς ἀπὸ τοῦ Ὠιδείου καταβαίνοντας εἰς τὴν ὀρχήστρα_ν: δείσα_ς δὲ αὐτούς, εἰσελθὼν ὑπὸ τὴν σκιὰ_ν καθέζεσθαι μεταξὺ τοῦ κίονος καὶ τῆς στήλης ἐφ᾽ στρατηγός ἐστιν χαλκοῦς. ὁρᾶν δὲ ἀνθρώπους τὸν μὲν ἀριθμὸν μάλιστα τρια_κοσίους, ἑστάναι δὲ κύκλῳ ἀνὰ πέντε καὶ δέκα ἄνδρας, τοὺς δὲ ἀνὰ εἴκοσιν: ὁρῶν δὲ αὐτ ῶν πρὸς τὴν σελήνην τὰ πρόσωπα τῶν πλείστων γιγνώσκειν. καὶ πρῶτον μέν, ἄνδρες, τοῦθ᾽ ὑπέθετο δεινότατον πρᾶγμα, οἶμαι, ὅπως ἐν ἐκείνῳ εἴη ὅντινα βούλοιτο Ἀθηναίων φάναι τῶν ἀνδρῶν τούτων εἶναι, ὅντινα δὲ μὴ βούλοιτο, λέγειν ὅτι οὐκ ἦν. ἰδὼν δὲ ταῦτ᾽ ἔφη ἐπὶ Λαύριον ἰέναι, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ ἀκούειν ὅτι οἱ Ἑρμαῖ εἶεν περικεκομμένοι: γνῶναι οὖν εὐθὺς ὅτι τούτων εἴη τῶν ἀνδρῶν τὸ ἔργον. ἥκων δὲ εἰς ἄστυ ζητητά_ς τε ἤδη ᾑρημένους καταλαμβάνειν καὶ μήνυ_τρα κεκηρυ_γμένα ἑκατὸν μνᾶς.—Andocides 1. 38. For Dioclides said that he had a slave at Laurium, and that he had to fetch a payment due him. Rising early he mistook the time and set out, and there was a full moon. When he was by the gateway of the sanctuary of Dionysus, he saw a body of men coming down from the Odeum into the orchestra, and through fear of them he betook himself into the shade and sat down between the column and the block on which the Bronze General stands. He saw about three hundred men, some standing round about in groups of fifteen, others in groups of twenty. On seeing them in the moonlight he recognized the faces of most. In the first place, gentlemen, he has concocted this most extraordinary tale, in order, as I believe, that it might be in his power to include among these men any Athenian he wished, or to exclude any he did not wish. On seeing this he said he went to Laurium, and on the day after heard that the statues of Hermes had been mutilated. So he knew forthwith that it was the work of these men. On his return to the city he found that commissioners of inquiry had already been appointed and that a hundred minae had been offered as a reward.

1 * The combination of aorist indicative and aorist optative is unusual.

hide References (132 total)
 • Cross-references from this page (132):
  • Aeschines, Against Timarchus, 125
  • Aeschines, On the Embassy, 35
  • Andocides, On his Return, 14
  • Andocides, Against Alcibiades, 15
  • Antiphon, Against the Stepmother for Poisoning, 8
  • Aristophanes, Wasps, 282
  • Aristophanes, Wasps, 635
  • Demosthenes, Philippic 2, 29
  • Demosthenes, On the Crown, 37
  • Demosthenes, Against Aristocrates, 74
  • Demosthenes, Against Timocrates, 139
  • Demosthenes, Against Pantaenetus, 44
  • Demosthenes, Against Olympiodorus, 16
  • Demosthenes, Against Polycles, 36
  • Euripides, Alcestis, 1130
  • Herodotus, Histories, 2.115
  • Herodotus, Histories, 3.55
  • Herodotus, Histories, 9.21
  • Homer, Odyssey, 5.423
  • Homer, Odyssey, 16.424
  • Homer, Odyssey, 3.166
  • Isaeus, Ciron, 22
  • Isaeus, Astyphilus, 5
  • Isocrates, Trapeziticus, 21
  • Isocrates, To Nicocles, 3
  • Lysias, Against Theomnestus 1, 25
  • Lysias, Against Eratosthenes, 11
  • Lysias, On the Refusal of a Pension, 15
  • Lysias, Against Agoratus, 78
  • Lysias, On the Property of Aristophanes, 52
  • Lysias, On the Olive Stump, 34
  • Plato, Phaedo, 87c
  • Plato, Cratylus, 398b
  • Plato, Symposium, 174d
  • Plato, Euthydemus, 275e
  • Plato, Gorgias, 487d
  • Plato, Protagoras, 310b
  • Plato, Protagoras, 312c
  • Plato, Greater Hippias, 286b
  • Plato, Menexenus, 241b
  • Sophocles, Antigone, 61
  • Sophocles, Electra, 43
  • Sophocles, Electra, 47
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1393
  • Thucydides, Histories, 1.90
  • Thucydides, Histories, 3.32
  • Thucydides, Histories, 3.4
  • Thucydides, Histories, 4.28
  • Thucydides, Histories, 4.37
  • Thucydides, Histories, 4.50
  • Thucydides, Histories, 4.69
  • Thucydides, Histories, 5.65
  • Thucydides, Histories, 6.49
  • Xenophon, Anabasis, 1.10.16
  • Xenophon, Anabasis, 1.2.2
  • Xenophon, Anabasis, 1.4.12
  • Xenophon, Anabasis, 1.4.7
  • Xenophon, Anabasis, 1.8.12
  • Xenophon, Anabasis, 1.8.21
  • Xenophon, Anabasis, 2.1.10
  • Xenophon, Anabasis, 2.1.3
  • Xenophon, Anabasis, 2.2.1
  • Xenophon, Anabasis, 2.2.21
  • Xenophon, Anabasis, 3.1.19
  • Xenophon, Anabasis, 3.1.2
  • Xenophon, Anabasis, 3.2.25
  • Xenophon, Anabasis, 3.5.18
  • Xenophon, Anabasis, 5.1.8
  • Xenophon, Anabasis, 5.4.10
  • Xenophon, Anabasis, 5.5.24
  • Xenophon, Anabasis, 5.6.37
  • Xenophon, Anabasis, 5.7.23
  • Xenophon, Anabasis, 6.1.25
  • Xenophon, Anabasis, 6.2.10
  • Xenophon, Anabasis, 6.6.25
  • Xenophon, Anabasis, 7.1.33
  • Xenophon, Anabasis, 7.1.39
  • Xenophon, Anabasis, 7.3.13
  • Xenophon, Anabasis, 7.4.5
  • Xenophon, Anabasis, 7.6.5
  • Xenophon, Anabasis, 1.3.14
  • Xenophon, Anabasis, 7.7.57
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.2.25
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.3.13
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.3.6
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.14
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.4.25
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.6.6
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.4.15
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.4.7
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.2.27
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.3.20
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.2.35
  • Xenophon, Cyropaedia, 4.2.4
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.3.26
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.20
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.3.13
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.5.2
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.3.40
  • Xenophon, Hellenica, 1.7.5
  • Xenophon, Hellenica, 2.1.25
  • Xenophon, Hellenica, 2.2.12
  • Xenophon, Hellenica, 2.3.56
  • Xenophon, Hellenica, 2.4.18
  • Xenophon, Hellenica, 3.1.20
  • Xenophon, Hellenica, 3.2.20
  • Xenophon, Hellenica, 3.2.6
  • Xenophon, Hellenica, 4.3.10
  • Xenophon, Hellenica, 4.7.4
  • Xenophon, Hellenica, 5.4.22
  • Xenophon, Hellenica, 5.4.8
  • Xenophon, Hellenica, 6.3.12
  • Xenophon, Hellenica, 6.5.19
  • Xenophon, Hellenica, 7.1.34
  • Xenophon, Hellenica, 1.5.3
  • Xenophon, Hellenica, 5.2.8
  • Xenophon, Memorabilia, 1.1.1
  • Xenophon, Agesilaus, 1.10
  • Xenophon, Economics, 15.2
  • Xenophon, Economics, 1.19
  • Xenophon, Economics, 2.15
  • Homer, Iliad, 11.21
  • Homer, Iliad, 21.396
  • Homer, Odyssey, 3.146
  • Thucydides, Histories, 1.27
  • Thucydides, Histories, 2.67
  • Thucydides, Histories, 3.88
  • Thucydides, Histories, 1.52
  • Thucydides, Histories, 3.40
  • Thucydides, Histories, 4.98
  • Thucydides, Histories, 7.48
  • Thucydides, Histories, 7.80
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: