previous next


124. Dialekte.

Die Wörter auf ος und ης, G. εος, lassen die Kontraktion in der böotischen Mundart1) ausser im Dat. Sing. (§ 50, 2) nie zu, verwandeln aber das ε vor den vokalisch anlautenden Kasusendungen gewöhnlich in ι; so auf Inschr. ϝέτος, ϝέτι-ος, Pl. ϝέτια, ϝετί-ων, ϝικατι ϝέτιες, Σωκράτεις G. Σωκράτι-ος, Δαμοτέλι-ος, Πραξιτέλι-ος, Καλλιμέλι-ος, Ἀλκισθένι-ος. Im Akk. S. gehen die auf εις = ης auf ν aus; so auf Inschr. Διογένειν, Δαμοτέλειν, Πασικλεῖν (πλειάρειν = πλήρη “äolischd. i. böot. Et. Magn.); die Eigennamen auf -κλεῖς = κλῆς (Nom. alt noch -κλέεις κλίεις) ziehen εε in ει zusammen; so auf Inschr. Ἀμινοκλεῖος, Δαμοκλεῖος, Διοκλεῖος u. s. w.; Dat. ΠΡΟΚΛΕΙ alt (-κλεῖ oder κλεῖι). Eigentümlich ist bei den sonst nach dieser Flexion gebildeten abgekürzten Eigennamen (mit verdoppeltem Konson. vor der Endung) das Fehlen des ς im Nominativ: Ἀθανίκκει Βουκάττει Φράσσει u. s. w., Blass, Rh. Mus. 1881, 604; vgl. den Nominativ der hypokorist. Feminina auf ώ, § 129. Auffallend auch ἄνθεια d. i. ἄνθη Arist. Ach. 869 mit Länge vor der Endung (ἄνθια Rav., aber der Vers fordert [macrbreve] ¯ ˘), vgl. lesb. τεμένηος unten. — Das Thessalische bildet die Namen auf κλέης in solche auf κλέας n. d. I. Dekl. um; vgl. den thessal. Namen Ἱπποκλέας Pind. Pyth. IX. — In dem lesbischen Aeolismus lautet der Gen. auf εος, das Übrige entsprechend, als: στήθε-ος Alc. 36, ξίφε-ος 33, μελιάδε-ος 45. 47, λαθικάδε-α 41, ἀόλλε-ες 37; Dat. ἐτέεσσι Inschr.; Kontraktion nur Alc. 15 βέλευς. Nach den Anecd. Oxon. I. 342, 1 (Bergk 152) hat Alcäus des Metrums wegen einmal τεμένη-ος st. τιμένε-ος gesagt, dazu τετραβαρήων (-ῃᾶν? Ahrens) Alc. b. Hesych. (B. 153). Der Akkus. Sing. aber geht bei den Eigenn. und auch vielfach den Adj. auf ην aus, als: ἀβάκην Sapph. 72, δυσμένην, κυκλοτέρην, εὐρυνέφην Gramm., δαμοτέλην, Πραξίκλην Inschr. Dazu kommt bei Eigenn. ein Dativ auf : Διννομένῃ Alc. 52 (94 will Bergk Vok. Διννομένη), später auch ein Gen. auf η, vgl. § 136.

Der ältere Dorismus2) lässt gleichfalls bei den Wörtern auf ος und ης, G. ε-ος, die Silben offen, ausser im Dat. S., als: σκότε-ος Sophr. 79, μέλεος Timokr. 2, τέλεα kret. Inschr. 2556; aber θέρει Epich. fr. 34; Δεινομένεος auf d. Schilde des Hiero Inscr. Gr. ant. 510. τριήρεες Ar. Lys. 172. ἐριθακώδεες u. κοριοειδέες Epich. 33. 50. εὐμαρέα Epich. 23. κάρφεα Sophr. 45, μεγέθεος μεγέθεα σφαιροειδέος -έων u. s. w. durchgängig Archimedes (Heiberg, Fleckeis. Jahrb. Suppl. XIII, 552 f.). Auf den meisten Inschr. aber, auch auf den Herakleischen Tafeln, findet mit Ausnahme des Gen. S. u. Pl. Kontraktion statt, als: ἔτη, Ἀριστομένη; aber ϝέτεος, ϝετέων, Ἀριστομένεος, ἀφανέων. Der in ευς kontrahierte Genetiv findet sich bei Pind. u. Theokr., als: Ἀριστοφάνευς Pind. N. 3, 20. Εὐμήδευς Theokr. 5, 134. χείλευς, ὄρευς, θέρευς 7, 20. 46. 9, 12; auf rhodischen, astypalaeens. u. kyrenaisch. Inschr.: ὄρευς, Μοιραγένευς, Εὐφάνευς. Auch die gewöhnlichen Kontraktionen kommen auf jüngeren Inschriften vor, als: γένους, Πραξιτέλους, ἐτῶν, συγγενῶν, Akk. ἀσφαλεῖς. — Die zusammengesetzten Substantive u. Adj. auf -κλῆς (entst. aus κλέης) κλεής stossen in der Flexion ε überall aus, als: N. Ἡρακλῆς Sophr. 27. 100, G. Ἱπποκλέ-ος, Διοκλέ-ος u. kontr. Σωσικλεῦς, Χαρικλεῦς, D. Φαινοκλεῖ, A. Μενεκλέα^; aber auf jüngeren Inschr. Ἰσοκλέους, Σωσικλέους. Pind. P. 9, 106 ἀγακλέα^, εὐκλέϊ Ol. 11, 85; εὐκλέα^ N. 5, 15; aber mit α_ P. 12, 15;3) ib. J. 3, 7 εὐκλέων st. εέων; Theokr. 12, 29 Διοκλέα^. — Auch im arkadischen Dialekte findet sich Ξενοκλέος u. s. w.; kyprisch noch Τιμοκλέϝεος (und Τιμοκλῆος, wenn das e so zu fassen), oft im Nom. Νικοκλέ ϝης u. s. w.; Gen. im übrigen offen (wie auch arkad.); Dat. ει, Akk. ἀτελήν vgl. böot. lesb. (auch arkad. ἱερήν s. § 128 b, 3); Nom. Neutr. ἀτελίjα, ϝέπιjα. Im jüngeren Arkadischen finden sich viele Vokative auf η, als Ἀριστοφάνη, Πολυκλῆ, vgl. oben lesbisch. Im Eleischen ist meist gleichfalls Auflösung; eigentümlich einmal σκευάων von σκεῦος, mit dem eleischen α für ε.4)

Bei Homer5erscheinen die Wörter auf ος und ης, G. ε-ος, nach Bedarf des Verses bald offen, bald geschlossen. a) ος, G. κάλλεος, νείκεος, στήθεος, τείχεος, kontr. in ευς nur: Ἐρέβευς, θάμβευς, θάρσευς, θέρευς, dazu σάκευς Hes. Sc. 334. 460 (in ους nur σπείους, δείους, nach Choerob. Herodian II, 328. 406. 775 διὰ τὴν κακοφωνίαν τῆς ἐπαλληλίας τοῦ ε, st. σπείευς, δείευς, s. indes unten); D. κάλλεϊ, ἕλκεϊ, θέρεϊ, μένεϊ, τάχεϊ, τείχεϊ u. τάχει, τείχει, λέχει, ξίφει, φάρει, χείλει, χήτει; Pl. νείκεα, τεύχεα, τείχεα, βέλεα; nur Il. η, 207 u. x, 322 τεύχη am Ende des Verses (Bekk. τεύχεα), sonst mit Synizese, was ziemlich auf dasselbe herauskommt: στήθεα Il. l, 282. σάκεα d, 113. βέλεα o, 444. ἄλγεα w, 7. τεμένεα Od. λ, 185 (Aristarch; Hdschr. τεμένη, wie h. Ven. 268); G. offen, aber oft Syniz., als στηθέων, ἀλσέων u. s. w. Von den Neutris κλέος (κλέϝος), δέος, χρέος, σπέος kommen folgende Formen vor: κλέος, Pl. κλέα ˘ ˘ vor Vok. (st. κλέε-α) Il. ι, 189. 524. Od. θ, 73 (κλέἐ Nauck, doch vgl. Cauer, Od. I, XVI; Il. I, XXIII); δέος, G. δείους Il. ο, 4 (δέεος Nauck, vgl. 4); χρέος und χρεῖος Il. λ, 686 u. s., Plur. χρέα^ Hes. op. 647; σπέος G. σπείους Od. ε, 68 u. s., D. σπῆϊ Il. ς, 402 u. s., A. σπέος u. σπεῖος Od. ε, 194; Pl. G. σπείων H. Ven. 264, D. σπέσσι Od. α, 15 u. s. u. σπήεσσι Od. ι, 400; dafür wollen L. Meyer und Nauck6) σπέεος σπέεϊ (wiewohl σπῆι Hes. Th. 297 mit η in der Hebung steht) σπεέεσσι σπέεσι; Cauer (Od. I, XV) korrigiert nur im Dat. σπέεσι und σπήει; über den Wechsel des η und ει vgl. § 38, 4. — Xenophanes (Herodian I, 391. II, 772. 936) bildete den Dat. Pl. σπεάτεσσι; Sophokles (fr. 305 Dd.) den Gen. δέατος; auch aus Hekataeus führt Hdn. (das.) δέατα an. Von τὸ φα?́ος, Licht, oder mit ep. “Distraktionφόως (vgl. das kontr. φῶς) findet sich ausser den angeführten Formen nur noch D. φα?́ει u. Pl. φά̂εα, φά̂εσι Callim. Dian. 71. φα^έων Arat. 90. φα^έεσσι Hes. fr. 83 Göttl. (148 Kink.). Callim. Dian. 211. Apoll. Rh. 3, 1021; G. φάεος Hippokr. VI, 474. — b) ης, G. ε-ος: G. immer offen, als: Εὐπείθεος, Διομήδεος; εὐήκεος, εὐώδεος, ἀπηνέος, ἐρικυδέος, δυσᾶέος Il. ε, 865 u. s. w.; D. Διομήδεϊ, κελαινεφέι Il. α, 397 u. s., ἀκρᾶέϊ Od. c, 253. 299, ὑπερᾶέϊ Il. l, 297. κελαινεφεῖ f, 520, καταπρηνεῖ, προαλεῖ u. s. w.; A. in der Regel offen, doch oft mit Synizesis, als: Διομήδεα Il. δ, 365 u. s., Πολυδεύκεα Il. γ, 237 u. s., Εὐπείθεα Od. w, 522; ἀμφηρεφέα, ἀπηνέα, ἀριπρεπέα, ἀριφραδέα u. a.; θεοειδέα Il. g, 27, πρωτοπαγέα v. l. πρωτοπαγῆ Il. w, 267, ἀλλοειδέα v. l. ἀλλοϊδέα Od. ν, 194; Ausn. αἰνοπαθῆ Od. ς, 201 und von denen auf ᾶης: ἀκρᾶῆ Od. b, 421. ζᾶῆ μ, 313 die Neueren st. der alten Lesart ζαῆν7) (Cauer schreibt auch für έα η, als ἀλλοϊδῆ); Pl. N. ὁμηγερέες, ἐπαρτέες, κατηρεφέες, ἀσκεθέες Od. ξ, 255 (so nach d. Harlej.; a. Lesart ἀσκηθέες mit Syniz.), ἁλιᾶέες Od. δ, 361, aber ἐναργεῖς, ἐπιδευεῖς, πρηνεῖς, πρωτοπαγεῖς νεοτευχέες Il. e, 194, ζαχρηεῖς Il. μ, 347 u. s. (selten und zumeist anfechtbar, Bechtel Gttg. Nachr. 1888, 404 f.); Neutr. ὑψερεφέα Od. δ, 757 mit Syniz., ἐρικυδέα λ, 631; G. δυσᾶήων Od. ν, 99 mit metrischer Dehnung st. δυσᾶέων; ζαχρειῶν Il. ε, 525 m. Kontraktion (v. l. ζαχρηῶν, aber vor ω hat ει zu stehen) von ζαχρηής; A. offen, als: ἀολλέας, ἐϋπλεκέας; mit Syniz. ἀσινέας Od. λ, 210. — Die Subst. auf -κλέης werden so flektiert: N. Ἡρα^κλέης Hes. Th. 318 (Ὀῖκλείης Od. o, 244, ε gedehnt zum Ersatze des weggefallenen ϝ: Ὀϊκλέϝης, aber richtiger Ὀϊκλήης, Cauer, Od. I, XVI); G. Ἡρακλῆος, Ἀγακλῆος, Διοκλῆος u. s. w. (aus -κλήεος nach Brugmann, C. Stud. IV, 164; Wackernagel, K. Z. 24, 300); D. Ἡρακλῆϊ Od. θ, 224; A. Ἡρακλῆα, Διοκλῆα, Ἐπικλῆα; aber Ἡρα^κλέα Hes. Sc. 448 und 458 mit Ausstossung eines ε in dorischer und neuionischer Weise, vgl. Ἰφικλεΐδης das. 111 (das. 54 Ἰφικλῆα δορυσσόῳ oder Ἰφικλῆ λαοσσόῳ), V. Πατρόκλεις Il. π, 49 u. s. Für letzteres ist meistens (ausser π, 693. 859) leicht Πατρόκλεες herzustellen; L. Meyer und Nauck wollen auch Ἡρακλέεος u. s. w., was der Vers zwar verträgt, was aber wenig euphonisch ist; Cauer (Od. I, XVI) möchte lieber -κλείους -κλήει -κλεία, indem das η sich nur aus Analogiebildung nach den Namen auf εύς erklärt. Von den Adj. auf -κλεης -δεης -ρεης kommen folgende Formen vor: (N. ἀκλειής Apoll. Rh. 3, 932.) G. ἀγακλῆος Il. p, 738, ψ, 529 (richtiger ἀγακλεῖος Hesych.); A. δυσκλέα Il. β, 115, ἀκλέα Od. δ, 727 (an beiden St. ¯ ˘ ˘ vor Vok.), aber ὑπερδέα^ δῆμον Il. ρ, 330 mit Ausstossung eines ε, wie auch im Nom. θεουδής = θεοδϝεήςber das α^ vgl. § 123, A. 3); Pl. N. ἀκληεῖς (aus ἀκλεέες) Il. μ, 318, doch Aristarch ἀκλέες, wie δυσκλέα, κατὰ συγκοπήν, vgl. Ludwich, Aristarch I, 343, εὐκλειεῖς Apoll. Arg. 1, 864, ἀκλέες Callim. Del. 295 (ἀκλεές u. ἐϋκλεές Il. h, 100, ρ, 415 sind Neutr., s. Spitzner); A. ἐϋκλεῖας Il. κ, 281. Od. φ, 331,8) ἐϋρρεής, G. ἐϋρρεῖος Il. ζ, 508 u. s., εὐρεῖος (-ῆος) Hes. fr. 216 G. (94 K.). Vgl. noch νηλής f. νηλεής (νηλειής, Hesiod. u. a.), V. νηλεές, D. νηλέϊ u. s. w.

In der neuionischen Mundart bleiben bei den Wörtern auf ος und ης die Formen auf εος, εα, εες, εων regelmässig offen; über den Dativ lässt sich in der Prosa nichts erkennen, doch ἁγεῖ (ἐναγεῖ) Hipponax fr. 11, Ἄρει Semon. 1, 13, s. § 50, 6. Die Dichter haben oft bei εα, εω Synizese, die bei εα an Kontraktion nahe herankommt: Archil. 12 μέλεα, ἔτεα Semonid. 3, 2, δήνεα 7, 78, δυσμενέα 7, 102.9) Ὑπὸ δέους steht Herod. 1, 85, vgl. Hippokr. VI, 384 L., § 50, 6. Die Namen auf κλέης bleiben bei Her. im Nom. meist offen: Ηρακλέης, Θεμιστοκλέης u. a., G. (mit Ausstossung eines ε) έ-ος, D. έ-ι, A. έ-α, V. ε-ες, als: Θεμιστόκλεες (v. l. -κλεις) 8, 59; die kontrah. Form Ἡρακλῆς nur 2, 145. Προκλῆς 3, 50. 51 ohne Var. (so auch alte Inschr. von Milet Πασικλῆς, Τερψικλῆς, G. auf Inschr. v. Chios Ἀστυκλέος); die att. Form auf έους und die ep. auf ῆος, ῆα, die als Varianten vorkommen, sind zu verwerfen. A. S. διφυέα Her. 4, 9; Pl. ἐπιδεέες (v. l. -δεύ ες) 4, 130, A. περιδεέας 5, 44. ἀνθρωποφυέας 1, 131. ὑγιέα 1, 8 u. s., aber ἀκλεᾶ 1, prooem. ἐνδεᾶ 2, 108. καταδεᾶ 2. 121, 2, wofür wohl richtiger ἀδέα^ u. s. w., wie für περιδεέας -δέας u. für ἐπιδεέες -δέες, Fritsch, C. Stud. VI, 93.

1 S. Ahrens, Dial. I, p. 205 und 116; Meister, D. I, 268. 303. 154.

2 S. Ahrens l. d. II, p. 233 sqq.

3 Fritsch, Curt. Stud. VI, 96.

4 S. Meister l. d. II, 109. 269. 59.

5 S. Thiersch, Hom. Gr. § 192; oben § 50, 5.

6 L. Meyer, Kuhns Zeitschr. VII, 204; Nauck, Mél. III, 216.

7 Nach Herodian in äolischer Weise (oben 1) gebildet, wonach freilich eigentlich ζαήν zu betonen sei; indes habe Aristarch ζαῆν betont, und dies hätten Manche verkehrt als ζαῆν᾽ ζαῆνα) gedeutet, wie von ζαήν Nom. (s. Her. II, 154. 345. 923).

8 S. Thiersch, Hom. Gr. § 193 u. Spitzner ad Il. Exc. XXII; Renner, Curt. Stud. I, 1, 225 ff.

9 Vgl. v. Bamberg, Zeitschr. f. G.-W. 1886, Jahresb. 28 f.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: