previous next


130. Anomala der dritten Deklination, d. h. diejenigen Substantive, deren Flexion von den oben angegebenen Regeln abweicht.

Γάλα, τὸ, Milch, St. γάλακτ (daneben γλαγ-ες, vgl. d. Hom. τὸ γλα?́γος, Milch), G. γάλακτ-ος u. s. w., Pl. D. γάλαξι, Plat. Leg. 10. 887, d; κτ musste im Nom. nach § 57, III abfallen. Die Grammatiker (Eustath. Od. 1761, 38, s. auch 1818, 24) führen noch die Flexion γάλα, ατ-ος u. s. w. an, und so hat Dindorf in Pherekrat. b. Athen. 6. 269, a (frg. 108, 18 K.) γάλατι emendiert, vgl. γαλατοθρέμμονα Antiphan. 52, 4 (cod. γαλακτοθρ.). Eustath. 1627, 43. 1761, 10 führt aus dem Grammatiker Aristophanes τὸ γάλα, τοῦ γάλα an.

Γόνυ, τὸ, gĕnu, sk. ǵânu, goth. kniu, Knieber urgr. γένυ G. Pl. γεύνων [Hesych.] s. Fick, Bzz. Btr. I, 59) und δόρυ, τὸ, Baumstamm, Speerschaft, Speer, sk. dâru, Holz, goth. triu, Baum, l. veru (aus dveru, s. Ahrens, Progr. 1866, S. 15), längerer Stamm γονατ, δορατ (d. i. γονϝ-ατ, δορϝ-ατ), werden in der attischen und gewöhnlichen Sprache so flektiert: γόνατ-οσι, γόνατ-ι; Pl. γόνατ-α, γονάτ-ων, γόνα-σι; D. γόνατ-ε, γονάτ-οιν; δόρατ-ος, δόρατ-ι; Pl. δόρατ-α, δοράτ-ων, δόρα-σι; D. δόρατ-ε, δοράτ-οιν. In den übrigen Mundarten und in der attischen Dichtersprache kommen folgende Formen vor:

G. γούνατ-ος b. Hom. nur Il. φ, 591, Her. 2, 80, mit Ersatzdehnung für Digamma; γουν-ός (d. i. γονϝ-ός, γονυος, vgl. lat. tenuis tenvis) Il. λ, 547. Od. τ, 450; vgl. Apoll. de synt. p. 342; Herodian II, 768. 771.

Pl. N. A. V. γόννα Aeol. per assim. st. γόνϝα;1) γόνα Alkaios 39 Cjkt.; γούνατα Il. ε, 176 u. s. oft, Hes. Op. 587 u. s. Her. 1, 199. 3, 103. 5, 86; auch Soph. O. C. 1607; γοῦνα (aus γόνϝα, vgl. genu-a) Il. z, 511. c, 437, τ, 354 u. s. w., auch b. Eur. Ph. 852 γοῦν̓ nach der Emendation Porsons st. γοῦν.2)

G. γουνάτ-ων Her. 1, 112. 9, 7. Eur. Hec. 752. 839. Andr. 529. 860. γόνων st. γόννων äol. Sapph. 44.

D. γούνασιν) Il. ι, 455 u. s. w. Her. 4, 152. 7, 88. 132. Pind. I. 2, 26. Eur. Suppl. 285; st. γούνασσι Il. i, 488. ρ, 451. 569 wird jetzt mit Aristarch γούνεσσι gelesen,3) obwohl sich auch γούνασσι aus -ατ-σι (vgl. ἴρισσι, ποσσί) erklären liesse; vgl. δούρεσσι.

(N. δοῦρας Antiphil. Byz., s. Bergk, Lyr. III^{4} p. 741; Hdn. II, 281 u. s.)

G. δουρός (d. i. δορϝός, mit Ersatzdehnung für Dig.) Il. g, 61. 78. θ, 494 u. s. (nie δόρατος); δούρατος Pind. P. 4, 38; δορ-ός, immer die Tragik., nicht δόρατος. Δόρεος führt Herodian II, 940 L. an, vgl. Dat. δόρει, Pl. δόρη.

D. δουρί Il. a, 303. γ, 436 u. s. Pind. O. 6, 17. N. 9, 26; δορί Pind. I. 4, 47. 7, 53; die Trag. nach Bedarf des Verses δορί und δόρει (nach ἄστει), letzteres z. B. S. OC. 620,4) auch (in e. aus Achaios entlehnten Wendung) Ar. Pac. 357, vgl. Choerob. Herodian II, 768 f.; δορί auch in der Prosa in den militärischen Redensarten δορὶ ἑλών Thuc. 1.128. δορὶ ἐκτήσαντο 4, 98, δοριάλωτος; δούρατι Od. ε, 371; auch Soph. Ph. 721 im Ch., aber δόρατι ist den Tragikern fremd.

Pl. N. A. V. δούρατα Il. μ, 36 u. s.; b. Herodot δούρατα 1, 79 u. δόρατα 7, 89. 224. 9, 62; δοῦρα Il. β, 135 u. s.; δόρη Eur. Rhes. 274.

G. δούρων Il. χ, 243. Od. r, 384; δόρων (falsch emendiert in δορῶν) b. Hesych.

D. δούρεσσι Il. μ, 303. Od. q, 528; δούρασι Her. 1, 172, δόρασι 7, 41. 135. 211.

Du. δοῦρε Il. g, 18. k, 76. μ, 298 u. s.

Γυνή, , Weib, G. (von St. γυναικ-, vgl. Nom. im Kompos. ἀγύναιξ Soph. fr. 5 Dd.) γυναικ-ός, D. γυναικ-ί, A. γυναῖκ-α, V. γύναι Eur. Med. 1274. Pl. γυναῖκ-ες, γυναικ-ῶν, γυναιξίν), γυναῖκ-ας, D. γυκαῖκ-ε, γυναικ-οῖν. Auch von der regelmässigen Flexion finden sich Beispiele b. att. Komikern: A. γυνήν, γυνάς Pherekr. b. Herodian II, 218. 753 (fr. 91 Kock), N. Pl. γυναί Philippid. in den Adoniaz. (2 K.) b. Bkk. An. 1, 86, Menand. (? s. fr. 848 K.) b. Herod. l. c.; der Vok. γυνή b. Alcae. com. (32 K.) Herod. l. c. Statt γυνή sagten die Böotier βανά (Korinna 21), G. βανηκός; als dorisch wird γανά (Akk. γανάν) angegeben, Ahrens, D. II, 241, während wir anderweitig nur γυνά γυναικός finden (γυνά auch thessalisch).

Anmerk. 1. Die Betonung ist, gegen die sonstigen Regeln, mit der von ἀνήρ harmonisch gemacht: N. γυνήἀνήρ, G. γυναικόςἀνδρός, A. γυναῖκαἄνδρα, V. γύναι (für γύναικ, s. § 71, 4) — ἄνερ u. s. w. — Βανά (γανά) und γυνή einigen sich in der Grundform γϝανά, goth. quinô.5)

Ζεύ-ς (entst. aus Δjεύ-ς, s. § 21, 1, vgl. sk. djâu-s, Himmel, Himmelsgott),6böot. Δεύς Ar. Ach. 911 (§ 20, A.), Vok. Ζεῦ; von d. kürzeren St. διϝ (ohne ε, mit vokalischem i und konsonantischem u): (N. Δίς Rhinth. Herodian I, 402. II, 613. 674. 698. 911,) G. Δι-ός (st. Διϝ-ός, sk. div-as), D. Διϝ-ί (sk. div-i) auf e. alten argiv. Inschr. Boeckh C. I. Gr. I. nr. 29 = D.-I. 3263, gewöhnlich Δι-ί, Δί Pind. O. 13, 102 u. s., auch auf d. Helm des Hieron I. Gr. ant. 510 = D.-I. 3228, A. Δί-α (d. i. Δίϝ-α, sk. div-am). Neben dieser, zum Sanskrit merkwürdig stimmenden Flexion finden wir noch: G. Ζηνός, D. Ζηνί, A. Ζῆνα Hom. (Ζῆν̓ am Ende des Hexam. Il. q, 206. c, 265. w, 98; Ζῆν G. Hermann, vgl. unten Δᾶν, G. Meyer, Gr.^{2} 314), Pind., Trag. (Ζανός b. Eurip. Hippol. 62 kaum richtig, s. Weidgen, Diss., Jena 1874 p. 27), Aristoph. nur in Beziehung auf Stellen der Trag., z. B. Nub. 564; Plat. Crat. 396 bloss wegen der Zusammenstellung mit ζῆν; auch kret. mit η Δῆνα Τῆνα Ττῆνα, doch auch Τᾶνα (G. Meyer, a. a. O.); auf Kos Ζηνί; Ζανός Ζανί diejüngeren Ionier” (Lyriker) Herodian I, 394 f. II, 642 (Bergk, Lyr. III, Adesp. 82), dor. Philoxen. b. Athen. 643, b; Theokr.; dazu Nom. Ζάνspätere AeolierHerodian I, 394. II, 642; Δήν ders. I, 395, II, 911; Δάν böot. ders.; Ζήν “ältere IonierHerodian II, 642 (Bergk, Lyr. Adesp. 78); ferner Ζής (Andere wollten Ζῆς) Pherekyd. Syr. Her. I, 402. II, 911, aber Ζάς ders. b. Clem. Al. Strom. p. 621, a. Eustath. 1387 (d. Gen. war bei ihm Ζηνός; vgl. ῥίς ῥινός); anderweitige Flexion Ζάς Ζάντος od. Ζαντός (wie στάς στάντος) Herodian I, 410. II, 633. 635. 648. 674. Der Akk. Δᾶν kommt bei Theokr. 4, 17. 7, 39 (18, 25) vor (vgl. oben Ζῆν); über die Herleitung dieser Form von Zeus (nicht von δᾶ = γῆ) s. Ahrens, Philol. 23, 206 f.; der auch φεῦ δᾶ u. dgl. (als Vokat.) hierherzieht; Ζεῦν d. Iambogr. Aeschrion Bergk, Lyr. II^{4}, 518 mit v. l. Ζῆν, s. auch Eustath. Od. 1387, 28. — Plur. Δίες, Διῶν, Δισί, Δίας führt Ael. Dionys. bei Eustath. Od. 1384, 47 sq. an (att. Komiker), Δίες καὶ Ζῆνες Plut. mor. p. 425, e. f.

Θέμις, , Göttin der Gerechtigkeit, und θέμις, , Recht, G. Θέμιστος äol. nach d. Scholl. ad Od. β, 68, so Θέμιστι thessal. Inschr. D.-I. 370 vgl. D.-I. Bd. I, p. 386; s. auch D.-I. 1557 (Prellwitz; thessal.); b. Pind. G. Θέμιτ-ος O. 13, 8. A. Θέμιν P. 11, 9. Pl. θέμιτ-ες O. 11, 25. θέμισσιν P. 4, 54; b. Hom. und Hesiod: G. Θέμιστος Od. β, 68. D. Θέμιστι Il. ο, 87. A. θέμιστα Il. e, 761. Θέμιστα Il. u, 4. Θέμιν Hes. Th. 16. 135. 901. Pl. θέμιστες Od. i, 112. π, 403. G. θεμιστέων Hes. Th. 235 mit Syniz. (Var. θεμίστων, θεμιστάων) wie von e. Nom. θεμίστη. A. θέμιστας Il. a, 238. β, 206 u. s. Hes. Th. 85. Op. 9. 221; b. Herod. 2, 50 Θέμιος; att. θέμις S. OC. 1131. Θέμιδ-ος Aesch. Pr. 18, Θέμιν Aesch. Eum. 2, θέμιν Aesch. Ag. 1431. Soph. Tr. 810, V. Θέμι; nur Pl. Civ. 2. 380, a Θέμιτος absichtlich in altertümlicher Form (vgl. Pind. J. 7, 31).

Anmerk. 2. In der gewöhnlichen Sprache blieb dieses Wort als Appellativ nur in der Redensart: θέμις ἐστίν), fas est, es ist erlaubt, im Gebrauche, und zwar indeklinabel, als P. Gorg. 505d οὐδὲ τοὺς μύθους φασὶ μεταξὺ θέμις εἶναι καταλείπειν (ubi v. Stallb.). S. OC. 1191 ὥστε μηδὲ . . . θέμις σέ γ̓ εἶναι κεῖνον ἀντιδρᾶν κακῶς. Aesch. Suppl. 535 πότερα κατ᾽ ἔχθραν τὸ μὴ θέμις λέγεις;7).

Κάρᾶ, τὸ, Haupt, e. poet. Wort, in der Prosa erst bei den Späteren. Bei Homer und Hesiod finden sich folgende Formen:8)

Sg. N. κάρη
G. κρά̂ατ-ος κρᾶτ-ός κάρητ-ος καρήατ-ος
D. κρά̂ατ-ι κρᾶτ-ί (κρά̂τεσφι § 135) κάρητ-ι καρήατ-ι
A. κρᾶτ-α Od. θ, 92? κάρη
Pl. N. κάρᾶ h. Cer. 12 καρήα-τα κάρην-α
(aus κάρα-α
G. κρά̂τ-ων καρήν-ων
D. κρᾶσί
A. κρᾶτ-α Od. θ, 92?

Ausserdem kommt noch vor der Akk. κάρ Il. p, 392 ἐπὶ κάρ, kopfüber, praecipiti cursu, u. ἀνὰ κάρ (ἀνάκαρ) Kopf aufwärts, Hippokr. (Gegens. κατωκάρα), s. Spitzner ad Il. l. d. Κρη- erscheint in κατὰ κρῆθεν (Aristarch.; v. l. κατ᾽ ἄκρηθεν) Il. π, 548; unzweideutig Od. λ, 558. hymn. Cer. 182. Hes. th. 574. ἀπὸ κρῆθεν id. sc. 7, s. La Roche z. Il. l. c.; desgl. im Kompos. κρή-δεμνον. Dagegen καραι, κραι in καραιβαρᾶν (Pherekr. 218 K.), κραι-πάλη. Die Form κράτεσ-φι Il. κ, 146 setzt einen Nom. τὸ κράτος (St. κρατες) voraus, s. unten § 135; der Akk. κρᾶτ-α Od. q, 92 ἂψ Ὀδυσεὺς κατὰ κρᾶτα καλυψάμενος γοάασκεν wird von Thiersch und Anderen für den Acc. S. masc. gen. gehalten; Kühner dagegen fasst es als plural. Neutrum, wie Pindar fr. 8 (3 Boeckh.) b. Eustath. in Od. 1715, 63 τρία κρᾶτα sagt.9) Über die Betonung von κράτων vgl. unten § 134. Den Nom. () κράς hat Simmias Rhod. b. Herodian I, 399 (über das Genus vgl. dens. I, 352. II, 632) gebildet; ebenso zu den Formen καρήατος u. s. w. Antimachus b. Bekk. An. III, p. 1386 (vgl. Herodian I, 391) den Nom. κάρηαρ. Statt κρατός Il. α, 530 las Zenodot κρητός. Die übrigen Dichter haben folgende Formen gebraucht: N. κα?́ρᾶ Pind., Trag., überhaupt poet., τὸ κρᾶτα Soph. Ph. 1457 τοὐμὸν ἐτέγχθη κρᾶτ᾽ ἐνδόμυχον; G. κρᾶτ-ός Trag.; D. κάρᾳ Aesch. Eum. 176. S. OC. 564. El. 445. Antig. 1272. κρατί Pind., Trag.; A. κάρα, τὸ κρᾶτα Soph. Ph. 1001 κρᾶτ᾽ ἐμὸν τόδ᾽ αὐτίκα. OR. 263 νῦν δ̓ ἐς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαθ᾽ τύχη. Ant. 764 τοὐμὸν προσόψει κρᾶτ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρῶν; aber Ph. 1207 κρᾶτ᾽ ἀπὸ πάντα καὶ ἄρθρα τέμω χερί erscheint es als Mask., doch gut Bergk κρᾶτα καὶ ἄρθρ᾽ ἀπὸ πάντα; unzweideutig τὸν σὸν κρᾶτα Eur. Archel. fr. 243 N.; zweifelhaft ξανθὸν κρᾶτα Phoen. 1159. κρᾶτα συλάσας Μεδοίσας Pind. Pyth. 1.2, 16; Pl. τρία κρᾶτα Pind. fr. 8 (3 Boeckh.); A. κρᾶτας Eur. H. f. 526. Ph. 1149, κρᾶτα S. OC. 473 (oder A. Sg.?). Als Fem. Theogn. (Mimnermos wie es scheint) 1023 κάρῃ (Accent?), b. Spät. von Calimach. ab öfter καρή, ῆς, , ήν (Accent Herodian I, 341. 353. II, 102), auch κάραν Anacreontea 50, 9.

Κλεί-ς, , clav-i-s, κλειδ-ός, κλειδ-ί, A. κλεῖδ-α Sp., att. κλεῖ-ν z. B. Andoc. 1.61. Dem. 18.67; κλεῖδ-ες, A. κλεῖδ-ας Sp., att. κλεῖς, Bk. An. 48, 7. 101, 19; altatt. κλῄ-ς Soph. O. C. 1053 (Ch.), κλῃδ-ός S. Tr. 1035 (wo in den Ausg. κλῇδος betont wird), A. κλῇδ-α, κλῇδ-ας Aesch. Eum. 827, Ar. Th. 976 Ch.; die attischen Inschr. zeigen schon um 400 κλείς nb. κλῄς und später nur ει, Meisterhans 28^{2} (doch ηι Delos 279 v. Chr.). Dor. κλᾶΐ-ς (urspr. κλᾶϝ-ί-ς, clav-i-s), κλᾶι?́δ-ες Pind. P. 9, 40, aber κλᾶῗδ-ας ib. 8, 4, kontr. κλᾷδ-α (nicht gut κλαῖδα) Callim. Cer. 45; aber im gewöhnlichen Dorismus mit Gutturalstamm Nom. κλᾴξ Theokr. 15, 33, G. κλᾳκός A. κλᾷκα Pl. G. κλᾳκῶν A. κλᾷκας Inschr. v. Andania (Dittenb. Syll. 388, 92. 93) und Epidauros (D.-I. 3325) v. 110. 221 u. s.);10) altion. κληΐ-ς, κληῗδ-ος, A. κληῗδ-α, D. Pl. κληΐδ-εσσιν u. κληῗ-σι; neuion. Κληῖδες (κλῆιδες, κληίδες Hdschr., Messung und Betonung unsicher) Hdt. 5.108.

Κύων, , , Hund, G. κυν-ός, D. κυν-ί, A. κύν-α, V. κύον (Lex. Seguer. p. 105 κύων διὰ τοῦ ω Ἄρχιππος Ἀμφιτρύωνι); Pl. κύνες, κυνῶν, κυσί, κύν-ας.

Anmerk. 3. Für die alte Stammabstufung in diesem Worte vgl. das indische [cnull ]vâ [Ndot]om., [cnull ]van Vok., G. [cnull ]unas u. s. w., vom kurzen St. [cnull ]un = κυν.

Λίπ᾽ ἄλειψεν Od. ζ, 227, sonst immer in Verbindung mit ἐλαίῳ: ἤλειψαν λίπ᾽ ἐλαίῳ Il. ς, 350. Od. t, 505. ἀλειψᾳμένω λίπ᾽ ἐλαίῳ Il. κ, 577; so χρῖσαι, χρίσασθαι λίπ᾽ ἐλαίῳ Od. γ, 466 u. s. Hes. Op. 522 sq.; μηδ̓ ἄλλο τι πῖον μηδὲ λίπα ἔχον Hippokr. VIII, 322 L. ἐλαίῳ χρίων λίπα 324. τῷ μύρῳ τῷ ῥοδίνῳ ἀλείφεσθαι λίπα 326. ἀποδύντες λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσθαι ἠλείψαντο Thuc. 1.6. 4, 68.

Anmerk. 4. Nach Herodian (I, 351. II, 220. 631, Eustath. z. Od. 6, 215 ist τὸ λίπα (vgl. τὸ ἄλειφα) ein verstümmeltes Neutr., für λίπας (λίπας, αος erst Aretäus); Buttmann I, § 58 erklärt es für einen verstümmelten Dativ (eig. λίπαϊ λίπαιzu τὸ λίπα G. αος; Kühner hält das Homerische λίπ̓ für den Dat. zu einem verschollenen Nom. λίψ. Die Gebrauchsweise ist durchaus adverbiell.

Μείς, , Monat, äol. nach Scholl. Il. τ, 117. Eustath. 1174, 20, böot. n. d. Inschr. (Meister, Dial. I, 222), aber auch ion. u. att., s. unten; St. μηνς, vgl. l. mêns-is, G. äol. μῆνν-ος auf den lesb. Inschr. 2166, 34 = Dial.-Inschr. 214, 39 st. μῆνσ-ος (s. oben § 66), D. pl. μήννεςςι D.-I. 213. 12 f., später μῆνος;11) dor. (d. i. strengdor.) μής (tab. Heracl. B. 1), aber μείς milddor., D.-I. 3052 (Kalchedon). 3199 (Korkyra), G. μηνός u. s. w., D. pl. μηνσί Gortyn; μάν führt Herodian II, 357 als dor. u. äol. an; böot. ist aber ebenfalls μεινός (ει = η) u. s. w., auch eleisch G. μηνόρ, arkad. A. μῆνα; so auch att.-ion. μηνός, D. μην-ί, A. μῆν-α u. s. w. Die Form μείς findet sich auch Il. τ, 117. h. Mere. 11. Hes. Op. 557. Pind. N. 5, 44, neuion., z. B. Anakr. fr. 6. Herod. 2, 82, und so auch attisch P. Tim. 39c. Cratyl. 409, c. und bei Späteren;12) es ist also dies als ursprüngliche, und μήν (z. B. Demosth. 3, 4) als spätere Bildung nach d. cas. obl. anzusehen. Rätselhaft μεύς auf e. eleischen Inschr. D.-I. 1151, 15, vgl. Meister Dial. II, 39. 317.

Ναῦς, , nav-i-s, Stamm νᾶϝ, νᾶυ, woraus να^υ (att. ναῦς, Hom. ναῦφι, Ναυσικάα, Ναυσίθοος u. s. w.; Herodot ναυαρχίη u. s. w., Stein LXXIV).

Lesb. Dor. Altion. u. ep. Neuion. Att.
S. N. ναῦς ναῦς, νᾶς13 νηῦς (νῆϋς, νεῦς14 νηῦς (νεύς15 ναῦς
G. νᾶος Alc. 19. νᾶ-ός νηός νεός νεώς
νεός16
D. νᾶϊ Alc. 18. νᾶΐ, νᾷ17 νηΐ νηΐ νηΐ
A. ναῦν νῆα νέα ναῦν
νᾶν18 νέα19
P. N. νᾶες νῆες νέες νῆες20
νέες
G. νᾶῶν νηῶν νεῶν νεῶν
νεῶν
ναῦφιν) § 135.
D. νάεσσι Alc. 79. ναυσί νηυσί (νευσί21 νηυσί ναυσί
νήεσσι νευσί
νά̂εσσι νέεσσι
ναῦφιν) § 135.
A. νᾶας νῆας νέας22 ναῦς
νέας
Dual. νεοῖν23
Thuc. 4.8.

Οὖς, τὸ, Ohr, im strengeren Dorism. ὦς Theokr. 11, 32, ὤαθ̓ (jetzt ὤϝαθ̓ Bergk) ἑταίρων Alkm. 41 nach Bergks Verbess. st. ὦτά θ̓ ἑτ., vgl. d. Dor. ὠατωθησῶ Hesych. = ἀκούσομαι, ὤασιν, ὤατα, ἐξωβάδια = ἐνώτια lakon. Hesych. (Digamma auch in dem Namen ΟΦΑΤΙΕΣ e. chalkid. Vase); im milderen Dor. οὔατα Epich. 9, Inschr. Kos Journal of Hell. Studies 1888 p. 332 ff. v. 62. Ausserdem führt Hesych. als tarent. an ἆτα = ὦτα; Herodian II, 921 kennt auch die Flexion (ὄας) ὄατος. Vgl. l. aur-i-s (st. aus-i-s), aus-culto, goth. aus-o, litth. aus-is; aus αὔςατα, ϝατα lässt sich ἆτα erklären, während insgemein für αυ ου (ωϝ) eingetreten ist; ersteres findet sich vielleicht auch noch in παρ-αύα, Wange (lesb., dor. παράα oder besser παρᾴα, att. παρειά aus παρηιά), eig. παρ-αυσια d. i. τὸ παρ᾽ ὠτί (Meister, D. I, 93 f. nach Pott, Et. F. I^{2}, 208; anders Ahrens, Philol. 35, 60).24) Homer gebraucht folgende Formen: A. S. οὖς, D. Pl. ὠσί Od. μ, 200, wofür οὔας᾿ Nauck, Mél. IV, 499, besser οὔατ̓ Curtius, Erläut. 70^{2}; G. S. οὔατος, Pl. οὔατα, οὔασι Il. μ, 442. Neuion. und att. οὖς, ὠτ-ός, ὠτ-ί, Pl. ὦτ-α, ὤτ-ων, ὠσίν); nur bei Späteren ὤτοις,25) ὦς (nach ὠτός) Inschr. Delos Bull. de corr. hell. II, 322 (2. Jhdt. n. Chr.), Oropos, Ἐφημ. ἀρχ. 1889 p. 3 ff. (in der κοινή verfasst) Z. 19 ἀποπέπτωκε ὦς vgl. 20. Bei Hippokr. ist die Flexion οὔατος u. s. w. oft überliefert, nb. ὠτός u. s. w., so VI, 126 οὐάτων. 128 ὠσίν. 390 ὄυατα, aber ὦτα θ. 392 ὦτα. IX, 84 u. 86 οὔατα, οὐάτων.

Anmerk. 5. Auch hier ist dem Anschein nach doppelter Stamm, ein kürzerer im Nom. Akk. (wo οὖας nur Simon. fr. 37, 14 vorkommt, kaum richtig), ein längerer in den anderen Kasus. Ὠτ- ist Kontraktion aus ϝατ; G. Meyer leitet aus ὄατα auch ἆτα her, vgl. πρᾶτος dor. aus πρόατος. Nach demselben (Gr. S. 326^{2}) ist οὖς aus ὄος zusammengezogen, wofür er sich auf ἀμφῶες (Theokr. 1, 28) beruft, welches auch die Alten (Herodian II, 281. 921) auf ὦος = ὦας zurückführen; desgleichen ist für ὄος als Grundform Wackernagel, K. Z. 29, 140 ff., der namentlich auch die Schreibung ΟΣ (C. I. Att. I, 322, a, β, 93) als Beweis für unechtes ου geltend macht.

Πνύξ, , Versammlungsplatz, G. πυκν-ός, D. πυκν-ί, A. πύκν-α, und schon früh auch πνυκ-ός, πνυκ-ί, πνύκ-α.

Anmerk. 6. Der Stamm ist πυκν-, vgl. πυκνός, frequens; der Nom. müsste also eigentlich πύκνς lauten. Somit ist nicht, wie Einige meinten (Bk. An. I, 299), in der Flexion eine Umstellung der Laute vorgenommen, sondern im Nom., wie schon Herodian erkannte (I, 396. II., 386). Vom Nom. aus kam dann (schon im 4. Jhd., Meisterhans 112) die Flexion πνυκός u. s. w.; daher schwanken auch so oft die Hdsch., vgl. Dem. de cor. 55.26)

Σκῶρ, τὸ, Schmutz (Perispom., aber dor. σκώρ, s. Herodian I, 394. 399; Lobeck, Paralip. p. 77), G. σκατ-ός. Später N. σκάτος, G. σκάτους, Phrynich. Ruth. 354 (σκάτους b. Sophron. 30 schon von Lobeck, Phr. 293 in σκατὸς emend.).

Ὕδωρ, Wasser (böot. οὔδωρ), G. ὕδατ-ος, D. ὕδατ-ι, Pl. ὕδατ-α, ὑδάτ-ων, ὕδασιν). Nbf. ὕδος (Herodian II, 771), davon d. Nom. b. Callim., d. Dat. ὕδει schon Hes. op. 61.(Smyth 281)

1 S. Ahrens, Dial. I, p. 57; Meister, D. I, 143.

2 Auch von Hermann, Opusc. II, p. 193 gebilligt.

3 S. Thiersch, H. Gr. § 197, 54; Spitzner ad Il. ι, 488.

4 S. Ellendt, Lex. Soph. v. δόρυ; Eichler de form. epic. in Aesch. atque Soph. p. 19 f.; Dindorf Lex. Aesch. v. δόρυ (der bei Soph. ausschliesslich δόρει für richtig hält, während Aesch. und Eurip. beide Formen gebraucht hätten).

5 Vgl. Ahrens, Dial. I, p. 172; Curtius, Et.^{5} S. 175. 714.

6 Vgl. über die Flexion Collitz. Bzz. Btr. X, 47 ff.: Brugmann, Gramm. 115^{2}.

7 Vgl. Buttmann, Gr. I, § 58.

8 Vgl. für die Zurückführung der Formen Siegismund, Curt. Stud. V, 146 f.

9 Auch Ahrens, Formenlehre § 35, A. 1 ist dieser Ansicht und vergleicht die Plur. πρόσωπα, στήθεα von Einer Person.

10 S. Ahrens, dial. II, p. 140 sq.

11 S. Ahrens, Dial. I, p. 51 und II, p. 503; Meister, Dial. I, 68 f. 138.

12 S. Lobeck, Paralip. p. 92. Etym. Gud. 383, 41: μεὶς (μὴς Ahrens) Δωρικῶς, μὴς (μεὶς Ahrens) Ἀττικῶς καὶ μὴν κοινῶς.

13 Die Gramm. (so Her. I, 328. 400. II, 553) erwähnen als dor. νᾶς und νᾶν (Ahrens II, 243), was sich zu βῶς, γραφής (arkad. f. γραφεύς) stellt; bei Alkman fr. 23, col. III, 27 scheint man zwischen νᾶΐ und νᾷ geschwankt zu haben.

14 Νεύς νευσί wird von den Grammatikern erwähnt (Her. I, 229. 401. II, 553, νευσί bestimmt als Homerisch); anderseits (Hdn. II, 391) νῆϋς wie γρῆϋς, indem ηυ als Diphthong ausser im Augment (ηὔδων) nicht vorkomme. Also schrieben diese Grammatiker bei Homer νεῦς νευσί. Vgl. (neuion.) γρεῦς γρεός oben § 128 b, 5. Über die Betonung νηΰς wie γρηΰς s. § 128, 4. Mosch. 2, 104 οἱά τε νῆϋς ist von den Hsg. (mit Recht?) in οἷά τ᾽ ἐνηής geändert; Akk. νηῦν hat Apoll. Rhod. 1, 1358; Akk. Pl. νηῦς Demosth. Bithyn. (Hexam.) im Et. M. 437, 48.

15 Νεύς νευσί wird von den Grammatikern erwähnt (Her. I, 229. 401. II, 553, νευσί bestimmt als Homerisch); anderseits (Hdn. II, 391) νῆϋς wie γρῆϋς, indem ηυ als Diphthong ausser im Augment (ηὔδων) nicht vorkomme. Also schrieben diese Grammatiker bei Homer νεῦς νευσί. Vgl. (neuion.) γρεῦς γρεός oben § 128 b, 5. Über die Betonung νηΰς wie γρηΰς s. § 128, 4. Mosch. 2, 104 οἱά τε νῆϋς ist von den Hsg. (mit Recht?) in οἷά τ᾽ ἐνηής geändert; Akk. νηῦν hat Apoll. Rhod. 1, 1358; Akk. Pl. νηῦς Demosth. Bithyn. (Hexam.) im Et. M. 437, 48.

16 S. Spitzner ad Il. ο, 704. Das ε für η setzt das Verschwinden des Digamma voraus, vgl. Ἀτρέος, Πηλεΐδης.

17 Die Gramm. (so Her. I, 328. 400. II, 553) erwähnen als dor. νᾶς und νᾶν (Ahrens II, 243), was sich zu βῶς, γραφής (arkad. f. γραφεύς) stellt; bei Alkman fr. 23, col. III, 27 scheint man zwischen νᾶΐ und νᾷ geschwankt zu haben.

18 Die Gramm. (so Her. I, 328. 400. II, 553) erwähnen als dor. νᾶς und νᾶν (Ahrens II, 243), was sich zu βῶς, γραφής (arkad. f. γραφεύς) stellt; bei Alkman fr. 23, col. III, 27 scheint man zwischen νᾶΐ und νᾷ geschwankt zu haben.

19 Od. ι, 283 mit Syniz.: νέα μέν μοι κατέαξεν, wofür Ahrens (Ῥᾷ p. 9) νῆ᾽ ἀμήν μοι ἔαξε vermutet.

20 Αι᾽ ναῦς und τὰς νῆας bei den Späteren. S. Lobeck ad Phryn. p. 170; Pierson ad Moer., p. 266. Die Inschr. bestätigen die oben angegebene Flexion, Meisterhans 112^{2}. Bei νεοῖν (nicht Inschr.) fällt dasselbe wie bei βασιλέοιν auf, oben § 128, A. 5. — Die Tragiker gebrauchen zuweilen auch ausserhalb der lyrischen Stellen die dor. (ep.) Formen, G. νᾶός z. B. Aesch. S. 62. P. 313. Ag. 897. Soph. Ai. 872. Ant. 715. Eur. Med. 523 (ubi v. Elmsl.); das ep. νηός, welches sich öfter findet, wird verworfen; D. νᾶΐ nur in lyr. St., als: Aesch. Suppl. 834. 861. Soph. Ai. 250. Eur. Iph. T. 884; Pl. νᾶες nur in lyr. St., als: Aesch. P. 560 ff. dreimal, 680. S. Ant. 953. Eur. Iph. A. 243; sonst νῆες, als Aesch. P. 417. Suppl. 734; G. νᾶῶν b. Aesch. sehr oft in lyr. St. und im Dial., als: P. 19. 39. 340 u. s.; Dindorf will nach Brunck und Blomfield zu P. 389 ναῶν nur da dulden, wo das Metrum es erfordert; νηῶν (Medic. Pers. 19) wird wie νηός verworfen; Dat. νηυσίν Med. Pers. 370, verwerflich; A. νῆας nur im Ch. Aesch. Suppl. 725 (νέας Meineke). Eur. Iph. A. 254.

21 Νεύς νευσί wird von den Grammatikern erwähnt (Her. I, 229. 401. II, 553, νευσί bestimmt als Homerisch); anderseits (Hdn. II, 391) νῆϋς wie γρῆϋς, indem ηυ als Diphthong ausser im Augment (ηὔδων) nicht vorkomme. Also schrieben diese Grammatiker bei Homer νεῦς νευσί. Vgl. (neuion.) γρεῦς γρεός oben § 128 b, 5. Über die Betonung νηΰς wie γρηΰς s. § 128, 4. Mosch. 2, 104 οἱά τε νῆϋς ist von den Hsg. (mit Recht?) in οἷά τ᾽ ἐνηής geändert; Akk. νηῦν hat Apoll. Rhod. 1, 1358; Akk. Pl. νηῦς Demosth. Bithyn. (Hexam.) im Et. M. 437, 48.

22 Ausser den angeführten Formen kommen bei Herodot an sehr vielen Stellen auch altionische vor: νηός, νῆα, νηῶν, νῆας, und zwar ohne Variante, so dass es misslich scheint, dieselben mit Bredov de dial. Her. p. 261 sq. zu ändern. Auch der att. Akk. Pl. ναῦς steht ohne Var. 6, 46, obwohl wenige Zeilen zuvor νέας steht; ferner νεώσοικοι 3, 45.

23 Αι᾽ ναῦς und τὰς νῆας bei den Späteren. S. Lobeck ad Phryn. p. 170; Pierson ad Moer., p. 266. Die Inschr. bestätigen die oben angegebene Flexion, Meisterhans 112^{2}. Bei νεοῖν (nicht Inschr.) fällt dasselbe wie bei βασιλέοιν auf, oben § 128, A. 5. — Die Tragiker gebrauchen zuweilen auch ausserhalb der lyrischen Stellen die dor. (ep.) Formen, G. νᾶός z. B. Aesch. S. 62. P. 313. Ag. 897. Soph. Ai. 872. Ant. 715. Eur. Med. 523 (ubi v. Elmsl.); das ep. νηός, welches sich öfter findet, wird verworfen; D. νᾶΐ nur in lyr. St., als: Aesch. Suppl. 834. 861. Soph. Ai. 250. Eur. Iph. T. 884; Pl. νᾶες nur in lyr. St., als: Aesch. P. 560 ff. dreimal, 680. S. Ant. 953. Eur. Iph. A. 243; sonst νῆες, als Aesch. P. 417. Suppl. 734; G. νᾶῶν b. Aesch. sehr oft in lyr. St. und im Dial., als: P. 19. 39. 340 u. s.; Dindorf will nach Brunck und Blomfield zu P. 389 ναῶν nur da dulden, wo das Metrum es erfordert; νηῶν (Medic. Pers. 19) wird wie νηός verworfen; Dat. νηυσίν Med. Pers. 370, verwerflich; A. νῆας nur im Ch. Aesch. Suppl. 725 (νέας Meineke). Eur. Iph. A. 254.

24 S. Ahrens, Dial. II, p. 246 sq.; Curtius, Et.^{5}, S. 403; Brugmann, C. Stud. IV, 143.

25 S. Lobeck ad Phryn., p. 211 sq.

26 S. Poppo ad Thuc. P. I, Vol. II, p. 248 sq.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: