previous next484. Bemerkungen über den Wechsel des ergänzenden Partizips und des ergänzenden Infinitivs.

Einige Verben und Ausdrücke der angeführten Klassen nehmen ihre Ergänzung, jedoch mit Verschiedenheit des Sinnes, auch im Infinitive zu sich. S. § 481, 1.

Ἀκούειν c. gen. et part. von einer unmittelbaren, c. acc. et part. von einer zwar nur mittelbaren, aber sicheren und begründeten Wahrnehmung; c. inf. von einer nur als Gerücht (durch Hörensagen) übermittelten Kunde: Ἀκούω αὐτοῦ διαλεγομένου, ejus sermones auribus meis percipio. Ἀκούω αὐτὸν παρόντα, ich erfahre, dass er da ist. Ἀκούω αὐτὸν παρεῖναι, ich höre, er wäre da. S. § 482, 1. X. Cy. 1. 3, 1 ἰδεῖν ἐπεθύμει Ἀστυάγης τὸν Κῦρον, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν κἀγαθὸν εἶναι. An. 3. 2, 34 ἀκούω κώμας εἶναι καλάς. Vgl. 2. 5, 13. 3. 1, 45. 3, 16. 5. 1, 13. 4, 5. 5, 23. 7, 5. 6. 6, 15. Comm. 3. 1, 1. 5, 9. 4. 2, 4. Ag. 1, 33. Dem. 18.39. 19, 202.

Ὁρᾶν c. partic. sehen, als: ὁρῶ τὸν παῖδα τρέχοντα; c. inf. nur Th. 8.60 ἑώρων οὐκέτι ἄνευ ναυμαχίας οἷόν τε εἶναι ἐς τὴν Χίον βοηθῆσαι (wo man es in d. Bdtg. urteilen fassen wollte, wie γιγνώσκειν; doch ist whrschl. εἶναι zu streichen) u. zuweilen bei Späteren, wie Dion. Ant. p. 2195 (XI, 16). Jos. B. J. 3. 7, 15, s. Poppo-Stahl ad Th. l. d.

Πυνθάνεσθαι (poet. πεύθεσθαι) c. part. als Thatsache erfahren, vernehmen; c. inf. gerüchtweise vernehmen, mit demselben Unterschiede wie ἀκούειν. S. § 482, 1. Th. 4.105 πυνθανόμενος τὸν Θουκυδίδην κτῆσιν ἔχειν τῶν χρυσείων μετάλλων ἐργασίας. Vgl. 29. 5, 55 πυθόμενοι τοὺς Λακεδαιμονίους ἐξεστρατεῦσθαι, vgl. X. A. 7.6.11. Hell. 1. 4, 11. Lys. 30.17. Lycurg. 55 ibiq. Maetzner. Isocr. 18.13. Dem. 19.201. Aeschin. 3.54. 189. Part. und Inf. nebeneinander Hdt. 5, 15 οἱ Πέρσαι πυθόμενοι συναλίσθαι τοὺς Παίονας καὶ τὴν πρὸς θαλάσσης ἐσβολὴν φυλάσσοντας . . τράπονται. Vgl. 8, 40.

Αἰσθάνεσθαι c. gen. et part. unmittelbar mit den Sinnen wahrnehmen, c. acc. et part. als Thatsache geistig wahrnehmen, bemerken, einsehen, erfahren; c. inf. wähnen, opinari. S. § 482, 1. Th. 5.4 οὐκέτι ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἔρχεται, αἰσθόμενος οὐκ ἂν πείθειν αὐτούς, opinans se eis non esse persuasurum. 6, 59 αἰσθανόμενος αὐτοὺς μέγα παρὰ βασιλεῖ Δαρείῳ δύνασθαι. P. Phaedr. 235c πλῆρές πως τὸ στῆθος ἔχων αἰσθάνομαι παρὰ (praeter) ταῦτα ἂν ἔχειν εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω, ich habe das Gefühl, als ob ich.

Γιγνώσκειν c. part. erkennen; c. inf. urteilen, beschliessen. S. § 482, 1. Hdt. 9.71 ἔγνωσαν (judicarunt) Ἀριστόδημον ἔργα ἀποδέξασθαι μεγάλα. Vgl. 5, 22. Th. 1.43 γνόντες (judicantesτοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν καιρόν. Vgl. 1, 69. X. H. 3.1.12 Φαρνάβαζος ἔγνω δεῖν τὴν γυναῖκα σατραπεύειν. Vgl. 7. 1, 41. An. 1. 9, 17 ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι, vgl. Comm. 2. 6, 35. Ap. 33 ἔγνω (Σωκράτης) τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι αὐτῷ κρεῖττον εἶναι, vgl. Cy. 2. 1, 22. Andoc. 2.10. — Hdt. 1.74 Ἀλυάττεα ἔγνωσαν (decreverunt) δοῦναι τὴν θυγατέρα Ἀστυάγεϊ. X. H. 4.6.9 Ἀγησίλαος ἔγνω (decrevit) διώκειν τοὺς ἐκ τῶν εὐωνύμων προσκειμένους. Isocr. 17.16 ἔγνωσαν Πασίωνα ἐμοὶ παραδοῦναι τὸν παῖδα, sie beschlossen, dass P. mir den K. übergebe. — S. Ant. 1089 (ἡμᾶς ἄπαγε, ἵνα) γνῷ τρέφειν τὴν γλῶσσαν ἡσυχωτέραν, damit er sich entschliesse.

Συγγιγνώσκω ἐμαυτῷ εὖ ποιήσαντι, ich bin mir bewusst, gut gehandelt zu haben, s. § 481, A. 3; aber συγγινώσκειν u. συγγινώσκεσθαι c. inf. b. Hdt. u. Spät. eingestehen, zugeben, inne werden. Hdt. 1, 89 ἐκεῖνοι συγγνόντες ποιέειν σε δίκαια ἑκόντες προήσουσι. 91 συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι τὴν ἁμαρτάδα καὶ οὐ τοῦ θεοῦ. 4, 43 Ξέρξης οὔ οἱ συγγινώσκων λέγειν ἀληθέα, ihm nicht einräumend, dass. 1, 45 συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι βαρυσυμφορώτατος, da er inne wurde, fŭhlte. 3, 53 ἐπεὶ Περίανδρος παρηβήκεε καὶ συεγινώσκετο ἑωυτῷ οὐκέτι εἶναι δυνατὸς τὰ πρήγματα ἐπορᾶν, und er sich eingestehen musste. Vgl. 6, 61. 140. Plut. Pompej. 14, 10 συνέγνωσαν βέλτιον αὐτῶν ἐκεῖνον λογίζεσθαι περὶ τοῦ πρέποντος.

Εἰδέναι und ἐπίστασθαι c. part. wissen, dass etwas ist; c. inf. verstehen etwas zu thun (können). S. § 482, 1. *h, 238 οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά, οἶδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν. Vgl. *o, 632. 679. *d, 404 ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. Ε, 60 u. s. oft. S. Ai. 666 εἰσόμεσθα μὲν θεοῖς εἴκειν. Ant. 472 εἴκειν δ̓ οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. Eur. Hipp. 996 ἐπίσταμαι . . θεοὺς σέβειν. P. Phaedr. 268c ἐπίσταται περὶ σμικροῦ πράγματος ῥήσεις παμμήκεις ποιεῖν. Auch finden sich εἰδέναι u. ἐπίστασθαι c. inf. in der Bedeutung vonsicher, fest glauben, eine Überzeugung haben”. Dieser Gebrauch ist von εἰδέναι im ganzen selten und mehr poet. als pros., von ἐπίστασθαι jedoch häufig bei Hdt. Aesch. P. 337 πλήθους μὴν ἂν σάφ᾽ ἴσθ᾽ ἕκατι βαρβάρους | ναυσὶν κρατῆσαι. S. Ph. 1329 καὶ παῦλαν ἴσθι τῆσδε μή ποτ᾽ ἂν τυχεῖν. Vgl. Ant. 473. 1064. OR. 690 ff. El. 616 εὖ νυν ἐπίστω τῶνδε μ̓ αἰσχύνην ἔχειν. Ant. 1092 ff. ἐπιστάμεσθα . . μή πώ ποτ᾽ αὐτὸν ψεῦδος ἐς πόλιν λακεῖν. Vgl. 293. Eur. J. A. 1005 ἴσθι μὴ ψευδῶς μ̓ ἐρεῖν. (Oft epexegetisch nach vorausgehendem τόδε, z. B. Aesch. P. 173. 431. 435. Eur. M. 593.) X. C. 8.3.44 ὅστις ἰσχυρῶς χρήμασιν ἥδεται, εὖ ἴσθι τοῦτον καὶ δαπανῶντα ἰσχυρῶς ἀνιᾶσθαι. Hdt. 1.122 ἐπιστάμενοι (τὸν Κῦρον) αὐτίκα τότε τελευτῆσαι. 3, 66 ἠπιστέατο ἐπὶ διαβολῇ εἰπεῖν Καμβύσεα. 134, 1. 140 Συλοσῶν ἠπίστατο τοῦτό οἱ ἀπολωλέναι. 7, 172 ἐπίστασθε ἡμέας ὁμολογήσειν τῷ Πέρσῃ u. sonst.

Anmerk. 1. Zuweilen geht nach den Verbis sentiendi die Konstruktion von dem Partizipe zu dem Infinitive über, da der Begriff eines solchen Verbs leicht in den eines Verbs des Glaubens übergehen kann, wie Th. 4.27 ὁρῶντες κομιδὴν ἀδύνατον ἐσομένην τόν τε ἔφορμον οὐκ ἐσόμενον, ἀλλ᾽ , σφῶν ἀνέντων τὴν φυλακήν, περιγενήσεσθαι τοὺς ἄνδρας τοῖς πλοίοις ἐκπλεύσεσθαι1).

Νομίζειν c. part. = εἰδέναι, wissen, nur ausnahmsweise; regelmässig c. inf. meinen. X. A. 6.6.24 νόμιζε, ἐὰν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς, ἄνδρα ἀγαθὸν ἀποκτείνων. (R. L. 1, 6 τοῦτο συμφέρον τῇ εὐγονίᾳ νομίζων.) Inf. u. Partic. Th. 7.68 νομίσωμεν ἅμα μὲν νομιμώτατον εἶναι . ., ἅμα δὲ ἐχθροὺς ἀμύνασθαι ἐγγενησόμενον ἡμῖν, wir wollen glauben, dass es durchaus gesetzlich sei und wollen überzeugt sein, dass es uns gestattet sein wird, s. Poppo III. 4 p. 549. [Pl. civ. 529, b οὐ δύναμαι ἄλλο τι νομίσαι ἄνω ποιοῦν ψυχὴν βλέπειν μάθημα, ich kann nicht glauben, dass eine andere Wissenschaft bewirkt, dass die Seele aufwärts schaue, muss wohl mit Hdrf. ad Theaet. p. 397 ποιεῖν gelesen werden.]

Μανθάνειν c. part. einsehen, dass etw. ist; c. inf. lernen, etw. zu thun. S. § 482, 1. Ζ, 444 f. ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλός | αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι. Aesch. Pr. 1068 τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαθον. X. A. 3.2.25 ἂν ἅπαξ μάθωμεν ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν κτλ., vgl. Cy. 4. 1, 18.

Μεμνῆσθαι c. part. eingedenk sein, im Gedächtnis haben; c. inf. darauf bedacht sein, etwas zu thun, sich bestreben. Μέμνημαι εὖ ποιήσας τοὺς πολίτας, ich erinnere mich, Gutes gethan zu haben, s. § 482, 1; aber εὖ ποιῆσαι, ich bin darauf bedacht, Gutes zu thun. X. A. 3.2.39 μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι. 6. 4, 11 ἐάν τις μνησθῇ δίχα τὸ στράτευμα ποιεῖν. Cy. 8. 6, 6 (οἱ σατράπαι) τι ἂν ἐν τῇ γῇ ἑκάστῃ καλὸν ἀγαθὸν , μεμνήσονται καὶ δεῦρο ἀποπέμπειν. Conv. 4, 20 ὅπως μεμνήσει διακριθῆναι περὶ τοῦ κάλλους, denke ja daran, vergiss nicht, mit mir zu streiten. Vgl. Oec. 8, 21. Ven. 10, 15 ibiq. Sauppe.

Ἐπιλανθάνομαι (poet. λανθάνεσθαι) c. Nom. part. ich vergesse, dass ich etw. bin, dass ich mit etw. beschäftigt bin; c. inf. ich vergesse, d. i. unterlasse, denke nicht daran, etwas zu thun. Eur. Ba. 188 f. ἐπιλελήσμεθ᾽ ἡδέως | γέροντες ὄντες, s. § 482, 1; aber Ar. V. 853 ἐπελαθόμην τοὺς καδίσκους ἐκφέρειν. Pl. civ. 563, b ὀλίγου ἐπελάθομεθ᾽ εἰπεῖν. Theaet. 206, c τὸ προκείμενον μὴ ἐπιλαθώμεθα δι᾽ αὐτὰ ἰδεῖν.

Λογίζεσθαι hat in der Bdtg. überlegen, erwägen, meinen, urteilen den Infinitiv bei sich; aber Hdt. 3.65 Σμέρδιν τὸν Κύρου μηκέτι ὑμῖν ἐόντᾶ λογίζεσθε kommt λογίζεσθε d. Bdtg. von ἴστε nahe: wisst, dass ihr den S. nicht mehr habt (oder: setzt ihn nicht mehr als Lebenden in Rechnung).

Φαίνεσθαι c. part. erscheinen, sich zeigen; c. inf. scheinen, videri. Ἐφαίνετο κλαίων, es war offenbar, dass er weinte, er weinte offenbar; aber κλαίειν, er schien zu weinen. X. conv. 1, 15 καὶ ἅμα λέγων ταῦτα ἀπεμύττετό τε ( γελωτοποιὸς) καὶ τῇ φωνῇ σαφῶς κλαίειν ἐφαίνετο (er weinte aber nicht). Hdt. 3.53 κατεφαίνετο εἶναι νωθέστερος. P. Crit. 52e μηδὲ δίκαιαι ἐφαίνοντό σοι αἱ ὁμολογίαι εἶναι. Vereinzelt in der klassischen Prosa steht Th. 4.47 οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἀθηναίων, κατάδηλοι ὄντες τοὺς ἄνδρας μὴ ἂν βούλεσθαι ὑπ᾽ ἄλλων κομισθέντας τὴν τιμὴν τοῖς ἄγουσι προσποιῆσαι (wo man βουλόμενοι erwartet) vielleicht um den Zusammenstoss zweier Partizipe zu vermeiden; öfters aber b. Appian, wie Mithr. c. 13. 23, s. Poppo.

Ἐοικέναι c. Nominat. part. erscheinen, c. Dat. part. gleichen, ähnlich sein (§ 481, A. 3); c. inf. scheinen. Ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον πολιτείαις ἡδόμενοι, ihr freut euch offenbar, ἔοικας ὀκνοῦντι λέγειν, du gleichst einem, der Bedenken trägt zu reden; aber X. Hier. 7, 1 ἔοικε μέγα τι εἶναι τιμή. Cy. 1. 4, 9 ποίει, ὅπως βούλει: σὺ γὰρ νῦν γε ἡμῶν ἔοικας βασιλεὺς εἶναι. Ap. 29 οὐκ ἔοικεν εἰδέναι.

Δεικνύναι, ἀποφαίνειν, δηλοῦν c. part. eine Thatsache beweisen; c. inf. eine Meinung aussprechen, sagen, andeuten (significare); auch jemd. anweisen, etw. zu thun. Th. 4.38 τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν δηλοῦντες προσίεσθαι τὰ κεκηρυγμένα, indem sie dadurch ihre Zustimmung erklärten. Hdt. 3.65 μάγος, τόν μοι δαίμων προέφαινε (praesignificabat) ἐν τῇ ὄψι ἐπαναστήσεσθαι. Dem. 18.136 ὅτε ἀπήλασεν βουλὴ καὶ προσέταξεν ἑτέρῳ, τότε καὶ προδότην εἶναι καὶ κακόνουν ὑμῖν ἀπέφηνεν, damit hat der Rat ausgesprochen, dass. 250 ἐν οἷς τὰς γραφὰς ἀπέφευγον, ἔννομα καὶ γράφειν καὶ λέγειν ἀπεδεικνύμην, damit wurde ausgesprochen, dass ich. Ar. Pl. 269 δηλοῖς γὰρ αὐτὸν σωρὸν ἥκειν χρημάτων ἔχοντα. Ἀποδείκνυμαι = γνώμην ἀποδείκνυμαι z. B. X. Comm. 4. 4, 18 τὸ αὐτὸ ἀποδείκνυμαι νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶναι. Übergang vom Partizip zum Infinitiv findet sich nach ἐπιδεικνύναι X. M. 4.1.3. [Th. 5.65 lesen die Neueren statt βουλομένην mit Recht βουλόμενον, wodurch die Konstruktion geändert wird. X. M. 2.3.17 κινδυνεύσεις ἐπιδεῖξαι σὺ μὲν χρηστός τε καὶ φιλάδελφος εἶναι, ἐκεῖνος δὲ φαῦλος ist ἐπιδεῖξαι zu streichen. Oec. 9, 4 steht die Lesart nicht fest.] — X. A. 2.3.14 ἀφίκοντο εἰς κώμας, ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, unde duces viae (monstrando) iusserunt milites cibaria capere. Ag. 1, 33 κηρύγματι ἐδήλου τοὺς ἐλευθερίας δεομένους ὡς πρὸς σύμμαχον αὐτὸν παρεῖναι, edixit, ut adessent.

Εὑρίσκειν c. part. finden; selten c. inf. finden = urteilen. S. § 482, 1. Hdt. 1.125 φροντίζων δὲ εὕρισκε ταῦτα καιριώτατα εἶναι. Pl. leg. 699, b ηὕρισκον καταφυγὴν αὑτοῖς εἰς αὑτοὺς μόνους εἶναι καὶ τοὺς θεούς; das Med. in d. Bdtg. impetrare Hdt. 9.28 παρὰ δὲ σφίσι εὕροντο παρὰ Παυσανίεω ἑστάναι . . τοὺς παρεόντας τριηκοσίους, impetrarunt a P., ut . . starent.Δοκιμάζειν c. part. erproben, erweisen als; c. inf. eine Meinung für richtig anerkennen (vgl. δεικνύναι, δηλοῦν, ἀποφαίνειν). Lys. 31.34 ὑμᾶς δεῖ τεκμηρίοις χρῆσθαι ὑμῖν αὐτοῖς, ὁποῖοί τινες ὄντες αὐτοὶ περὶ τὴν πόλιν ἐδοκιμάσθητε. Aber X. oec. 6, 8 ἐδοκιμάσαμεν ἀνδρὶ καλῷ τε κἀγαθῷ ἐργασίαν εἶναι κρατίστην γεωργίαν. Th. 2.35 τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσθη ταῦτα καλῶς ἔχειν.

Ἀγγέλλειν c. part. als Thatsache melden; c. inf. gerüchtweise melden (vgl. ἀκούειν, πυνθάνεσθαι). S. § 482, 2. X. C. 5.3.30 Ἀσσύριος εἰς τὴν χώραν ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται (ob die Sache sich so verhalte, ist noch ungewiss).

Ὁμολογεῖν zugestehen wird in der Regel mit dem Infinitive verbunden, selten mit dem Partizipe: anerkennen als. Pl. ap. 17, b ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. X. A. 1.9.20 (Κῦρος) ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν (τοὺς φίλους). Th. 4.62 τὴν ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ποιήσασθαι; Dagegen P. Crit. 50a ἐμμένομεν οἷς ὡμολογήσαμεν δικαίοις οὖσιν = τούτοις, ὡμ. δίκαια ὄντα. Isae. 6.49 τούτων μήτηρ ὁμολογουμένη οὖσα δούλη. S. § 482, 2.

Anmerk. 2. Die Verben des Sagens, Erwähnens, Leugnens werden in der Regel mit dem Infinitive verbunden, s. § 473, 1, in der Dichtersprache jedoch zuweilen, in der Prosa nur vereinzelt auch mit dem Partizipe, wenn das Objekt dieser Verben als ein thatsächlich bestehendes hervorgehoben werden soll. y, 2 γρῆυς δ̓ εἰς ὑπερῷ᾽ ἀνεβήσετο . . δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα. S. OC. 1580 λέξας Οἰδίπουν ὀλωλότα, wenn ich O. als tot bezeichne. El. 676 θανόντ᾽ Ὀρέστην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω. Eur. J. A. 803 τίς ἂν φράσειε προσπόλων τὸν Πηλέως | ζητοῦντά νιν παῖδ᾽ ἐν πύλαις Ἀχιλλέα; Hel. 1076 ἀτὰρ θανόντα τοῦ μ̓ ἐρεῖς πεπυσμένη; Eur. Tr. 478 οὐδὲ βάρβαρος | γυνὴ τεκοῦσα (sc. τοιαῦτα τέκνα) κομπάσειεν ἄν ποτε. Aesch. Ag. 583 νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀναίνομαι. Eur. Alc. 1158 οὐ γὰρ εὐτυχῶν ἀρνήσομαι. Or. 1581 ἀρνῇ κατακτάς; (Aber S. Ant. 995 ἔχω πεπονθὼς μαρτυρεῖν ὀνήσιμα heisst: ich kann es bezeugen, da ich Erspriessliches erfahren habe. Ebenso OC. 1024 οὐ μήποτε | χώρας φυγόντες τῆσδ᾽ ἐπεύξωνται θεοῖς, nie werden sie, entronnen, den Göttern Dank sagen, d. i. nie werden sie entrinnen, dass sie den Göttern danken könnten). Aus der Prosa P. Gorg. 481c πότερόν σε φῶμεν νυνὶ σπουδάζοντα παίζοντα; Phil. 22, e οὔτ᾽ ἂν τῶν πρωτείων (primarum partium) οὔτ᾽ αὖ τῶν δευτερείων ἡδονῇ μετὸν ἀληθῶς ἄν ποτε λέγοιτο. (Soph. 235, c οὔτε οὗτος οὔτε ἄλλο γένος οὐδὲν μήποτε ἐκφυγὸν ἐπεύξηται τὴν . . μέθοδον, nunquam certe gloriabitur se effugisse ähnlich wie S. OC. 10242).

Ποιεῖν c. part. darstellen, s. § 482, 2; c. inf. a) bewirken, b) annehmen, s. § 473, 3 u. § 475, 3.

Καθίζειν und καθιστάναι c. part. in einen Zustand versetzen; c. inf. = ποιεῖν, bewirken. S. § 473, 3. X. C. 2.2.14 τοῦ κλάειν καθίζοντος τοὺς φίλους, bald darauf νόμοι πολίτας διὰ τοῦ κλάοντας καθίζειν ἐς δικαιοσύνην προτρέπονται. 15 κλάοντας ἐκείνους πειράσει καθίζειν. Vgl. conv. 3, 11. Pl. Io 535, e ἐὰν κλαίοντας αὐτοὺς καθίσω. — Th. 6.16 Λακεδαιμονίους ἐς μίαν ἡμέραν κατέστησα ἐν Μαντινείᾳ περὶ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασθαι. Eur. Andr. 635 ὃς κλαίοντά σε | καὶ τὴν ἐν οἴκοις σὴν καταστήσει κόρην. X. comm. 2. 1, 12 ἐπίστανται οἱ κρείττονες τοὺς ἥττονας . . κλάοντας καθιστάντες δούλοις χρῆσθαι.

Αἰσχύνεσθαι und αἰδεῖσθαι c. part. sich schämen über etwas, was man thut; c. inf. sich schämen, scheuen, etwas zu thun, aus Scheu oder Scham etwas unterlassen. X. C. 5.1.21 τοῦτο μὲν (τὸ ἀποδιδόναι χάριν μήπω με δύνασθαι) οὐκ αἰσχύνομαι λέγων: τὸ δέ: Ἐὰν μένητε παρ᾽ ἐμοὶ, ἀποδώσω, εὖ ἴστε αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν. R. L. 9, 4 πᾶς ἄν τις αἰσχυνθείη τὸν κακὸν σύσκηνον παραλαβεῖν. Pl. ap. 22, b αἰσχύνομαι ὑμῖν εἰπεῖν τἀληθῆ. Eur. Hec. 968. X. A. 2.3.22 ᾐσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν, s. Kühners Bmrk. Conv. 8, 33 τούτους ἂν ἔφη οἴεσθαι μάλιστα αἰδεῖσθαι ἀλλήλους ἀπολείπειν. 35 αἰδοῦνται τοὺς παρόντας ἀπολείπειν.

Anmerk. 3. Auf gleiche Weise unterscheidet sich das ep. ὄθομαι c. part. u. c. inf. *e, 403 οὐκ ὄθετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, er empfand keine Scheu darüber, dass er Frevelhaftes that; aber Ο, 166 f. τοῦ δ̓ οὐκ ὄθεται φίλον ἦτορ | ἶσον ἐμοὶ φάσθαι, scheut sich nicht, trägt kein Bedenken, zu sagen. Vgl. 182 f. Die übrigen Verben der Affekte finden sich höchst selten mit dem Infinitive verbunden. υ, 202 f. οὐκ ἐλεαίρεις ἄνδρας . . μισγέμεναι κακότητι, worin der Begriff liegt: mitleidlos trägst du kein Bedenken; (aber d, 828 σὲ δ̓ ὀδυρομένην ἐλεαίρει, sie empfindet Mitleid darüber, dass du jammerst.) So auch S. Ai. 653 f. οἰκτίρω δέ νιν | . . λιπεῖν, aus Mitleid scheue ich mich, sie zu lassen. So immer seit Hom. στυγεῖν c. inf., ich hasse = ich verabscheue, etw. zu thun, s. § 473, 2. Φροντίζειν mit οὐ wird in der klassischen Sprache immer mit dem Partiz. und ohne οὐ mit ὡς c. part., wie S. El. 1370, oder mit einem Nebensatze verbunden, als: Eur. Hec. 256 οἳ τοὺς φίλους βλάπτοντες οὐ φροντίζετε. Aber bei den Späteren wird es auch mit dem Infinitive verbunden in der Bdtg. des Lat. curo facere, worin der Begriff des Bemühens, Strebens liegt, wie Plut. F. Max. 12, 25 καὶ τὰ πραττόμενα γινώσκειν ἐφρόντιζεν οὐ δι᾽ ἀγγέλων, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἔχων κατασκοπήν. *r, 272 μίσησεν δ̓ ἄρα μιν δηίων κυσὶ κύρμα γενέσθαι, er verabscheute es, dass er (Patroklos) eine Beute werde. Eur. Rh. 333 μισῶ φίλοισιν ὕστερον βοηδρομεῖν. Aber Eur. Suppl. 1108 δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ ς᾿ ἔχων = welch ein Hass erfüllt mich, dass ich dich habe! Θαυμάζειν wird nach § 417, A. 10 öfter mit dem Genetive und einem Partizipe verbunden, als: ἐθαύμασά σου λέγοντος (P. Prot. 329c), nur vereinzelt aber mit Akk. u. einem Partizipe Th. 1.51 ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κρουομένους, b. Pass. m. d. Nominat.: S. OR. 289 πάλαι δὲ μὴ παρὼν θαυμάζεται, man wundert sich, dass er nicht zugegen ist; c. acc. et inf. *e, 601 οἷον δὴ θαυμάζομεν Ἕκτορα δῖον | αἰχμητήν τ᾽ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν. S. Creus. fr. IV. 1 (325 Dindf.) καὶ μή τι θαυμάσῃς με τοῦ κέρδους, ἄναξ, | ὧδ̓ ἀντέχεσθαι. Eur. Alc. 1130. M. 268. Ἀγαπᾶν c. part. zufrieden sein, s. § 482, 3; c. inf., insofern der Begriff des Wollens darin liegt, nur vereinzelt in der klassischen Prosa: Dem. 55.19 ταῦτα ἐγὼ πάσχων ὑπὸ τούτων μὴ ὅτι δίκην λαβεῖν, ἀλλὰ μὴ προσοφλεῖν ἀγαπήσαιμ᾽ ἄν, öfter aber b. d. Spät., wie Themist. 4 p. 62. 8 p. 126, 29. Herodian. 2. 15 p. 54, 28. Luc. D. Mort. 12, 9. Plutarch. VI. p. 224. 35. An anderen Stellen bedeutet es wollen oder zeigt an, dass man etwas gern thut, wie Plutarch. I. p. 346, 19. III. p. 119, 10. Themist. 21 p. 311, 13. 27 p. 403, 133).

Ἀρκῶ und ἱκανός εἰμι ποιῶν τι, es ist genug, dass ich, s. § 482, 4; aber ἀρκεῖ unpers. c. inf., es genügt, etwas zu thun. Pl. civ. 539, d ἀρκεῖ ἐπὶ λόγων μεταλήψει μεῖναι. X. A. 5.8.13 ὅσοις σῴζεσθαι ἤρκει δι᾽ ἡμᾶς, iron. die es sich gefallen liessen, durch uns gerettet zu werden. Ἱκανός εἰμι ποιεῖν τι, ich bin fähig, etwas zu thun. S. § 473, 3.

Ἀνέχεσθαι, ὑπομένειν, τλῆναι, τολμᾶν c. part. ertragen, beharren in etw.; c. inf. audere, wagen, es über sich gewinnen, in animum inducere, s. §§ 482, 5 u. 473, 2. Ἀνέχομαι πάσχων τι; c. inf. selten bei den Klassik. Hdt. 7.139 καταμείναντες ἀνέσχοντο τὸν ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώρην δέξασθαι, ubi v. Baehr. Eur. Ph. 547 f. σὺ δ̓ οὐκ ἀνέξῃ, δωμάτων ἔχων ἴσον, | καὶ τῷδ᾽ ἀπονέμειν; ubi v. Herm., sehr häufig aber bei Späteren, wie Plutarch, Arrian, Herodian u. a.4). Ὑπομένω κολαζόμενος; aber X. M. 2.7, 11 νῦν δέ μοι δοκῶ εἰς ἔργων ἀφορμὴν ὑπομενεῖν αὐτὸ ποιῆσαι. Vgl. 2. 2, 5. P. Phaed. 104c οὐ φήσομεν τὰ τρία ἄλλο ὁτιοῦν πείσεσθαι, πρὶν ὑπομεῖναι ἔτι τρία ὄντα ἄρτια γενέσθαι; Dem. 18.204 τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν. In d. Bdtg. warten c. acc. et inf. (vgl. μένειν § 473, A. 3) a, 411 οὐδ̓ ὑπέμεινεν | γνώμεναι sc. τινά, dass man ihn hätte kennen lernen können. Τλῆναι u. τολμᾶν c. inf. wagen ganz gewöhnlich; aber c. part. ertragen nur poet., s. § 482, 5.

Περιορᾶν c. part. übersehen, nicht beachten, dass etwas geschieht (§ 482, 5); seltener c. inf. durch Unachtsamkeit etwas geschehen lassen, zulassen, nach Analogie von συγχωρεῖν, ἐᾶν c. inf. Hdt. 1.24 περιιδεῖν αὐτὸν ἐν τῇ σκευῇ πάσῃ ἀεῖσαι. 7. 16, 1 φασὶ πνεύματα ἄνεμων ἐμπίπτοντα οὐ περιορᾶν τὴν θάλασσαν φύσι τῇ ἑωυτῆς χρᾶσθαι. Th. 1.35 ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσλαβεῖν (sc. Κορινθίουςπεριόψεσθε. 4, 48 οὐδ᾽ ἐσιέναι ἔφασαν περιόψεσθαι οὐδένα. Vgl. 1, 36. 5, 29. 6, 38. 86. 2, 20 τοὺς Ἀθηναίους ἤλπιζεν . . τὴν γῆν οὐκ ἂν περιιδεῖν τμηθῆναι. (Aber ibid. οἱ Ἀχαρνῆς οὐ περιόψεσθαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα διαφθαρέντα, de re facta u. 2, 18 δὲ προσδεχόμενος τοὺς Ἀθηναίους τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔσης ἐνδώσειν τε καὶ κατοκνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τμηθεῖσαν, ἀνεῖχεν, de re nondum facta, vgl. 8, 26).

Ἐπιτρέπειν zulassen, wird in der Regel wie ἐᾶν mit dem Infinitive, selten mit dem Partizipe verbunden. X. A. 1.2.19 ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἕλλησιν. Vgl. Comm. 4. 3, 14. P. Lys. 208a u. b. Mit acc. c. inf. X. A. 7.7.8 ἀποπορευομένους ἡμὰς οὐδὲ καταυλισθῆναι ἐπιτρέπεις. Über d. Partiz. s. § 482, 5.

Ἀποκάμνειν c. part. ermatten in einer Handlung, s. § 482, 5; c. inf. (selten) aus Ermattung, Erschöpfung unterlassen, etw. zu thun. Eur. Io 134 f. (mel.) πόνους μοχθεῖν | οὐκ ἀποκάμνω. P. Crit. 45b μήτε ἀποκάμῃς σαυτὸν σῶσαι.

Ἄρχεσθαι c. part. im Anfange einer Thätigkeit begriffen sein (im Gegensatze zu dem Ende oder der Mitte ebenderselben Handlung) oder auch wenn die Art und Weise, in der der Anfang der Handlung geschieht, angegeben werden soll; c. inf. anfangen, sich anschicken, etwas zu thun. Ἄρχομαι λέγων, ich stehe am Anfange meiner Rede; ἄρχομαι λέγειν, ich beginne zu reden. Th. 1.107 ἤρξαντο τὰ μακρὰ τείχη Ἀθηναῖοι οἰκοδομεῖν. 5 ἤρξαντο περαιοῦσθαι ναυσὶν ἐπ᾽ ἀλλήλους. Vgl. 103. 2, 47. 3, 18 u. s. X. M. 3.1.5 πόθεν ἤρξατό σε διδάσκειν τὴν στρατηγίαν; 5, 15 ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται καταφρονεῖν τῶν γεραιτέρων, s. das. Kühners Bmrk. Vgl. 3. 5, 22. 6, 3. 4. 2, 3 λέγειν ἀρχόμενος ὧδε προοιμιάσεται. Dem. 19.333 τί οὖν λέγω καὶ πόθεν ἄρχομαι κατηγορεῖν; Aber P. Menex. 237a πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίμεθα ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐπαινοῦντες; X. C. 8.8.2 ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν θείων. P. Symp. 186b ἄρξομαι ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς λέγων. Bei Homer ἄρχω c. part. s. § 482, 6 u. c. inf. *b, 84 ἦρχε νέεσθαι. Vgl. Ν, 329 u. s. u. ἄρχομαι c. inf. Η, 324 u. s.

Παύειν c. part. aufhören lassen (§ 482, 6); c. inf. verhindern (= κωλύειν), abhalten. *l, 442 ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι. Ar. Ach. 634 φησὶν δ̓ εἶναι πολλῶν ἀγαθῶν ἄξιος ὑμῖν ποιητής, | παύσας ὑμᾶς ξενικοῖσι λόγοις μὴ λίαν ἐξαπατᾶσθαι. Hdt. 5.67 ῥαψῳδοὺς ἔπαυσε ἀγωνίζεσθαι. Vgl. 7, 54. Pl. civ. 416, c ἥτις (οὐσία) μήτε τοὺς φύλακας ὡς ἀρίστους εἶναι παύσοι αὐτούς κτλ.

Μεθιέναι c. part. lasse in etwas nach, s. § 482, 6; c. inf. unterlasse, etwas zu thun oder: lasse zu, gestatte, etw. zu thun. *n, 234 ὅστις . . ἑκὼν μεθιῇσι μάχεσθαι. X. M. 2.1.33 οὔτε διὰ τοῦτον (τὸν ὕπνον) μεθιᾶσι τὰ δέοντα πράττειν. S. El. 628 μεθεῖσά μοι λέγειν, gestattend. Ant. 653 μέθες | τὴν παῖδ᾽ ἐν ᾄδου τήνδε νυμφεύειν τινί, vgl. Hdt. 1.37 extr.

Πειρᾶσθαι c. part. sich in etwas versuchen, s. § 482, 8; gewöhnlich c. inf. versuchen, etwas zu thun. Über παρασκευάζεσθαι c. part. fut. od. c. inf. s. § 482, 8. Παντοῖος γίνομαι c. part. ich biete in der Ausführung einer Sache alles auf, s. § 482, 8; c. inf. biete alles auf, damit etw. geschehe. Hdt. 3.124 παντοίη ἐγίνετο μὴ ἀποδημῆσαι τὸν Πολυκράτεα. Ἐπείγεσθαι c. part. (selt.) sich in der Ausführung einer Sache beeilen, s. § 482, 8; c. inf. ich beeile mich, etwas zu thun. Hdt. 8. 68, 2 ἢν μὴ ἐπειχθῇς ναυμαχίην ποιεύμενος, wenn du dich nicht mit der Seeschlacht beeilst; darauf § 3 ἢν δὲ αὐτίκα ἐπειχθῇς ναυμαχῆσαι, wenn du dich sofort beeilst, eine Seeschlacht zu liefern, vgl. Aeschin. 1.145. Σπουδάζειν c. part. (selten) eifrig mit etw. beschäftigt sein, s. § 482, 8; gewöhnlich c. inf. sich bemühen, als: σπουδάζω μανθάνειν.

Die § 482, 9 erwähnten Ausdrücke werden häufiger mit dem Infinitive verbunden, indem die Thätigkeit des abhängigen Verbs gemeiniglich nicht als schon an der Person haftend, sondern als erst aus jenen Ausdrücken hervorgehend gedacht wird. Πρέπει μοι τῶν ἐπιστημῶν ἐπιμελεῖσθαι, es geziemt sich, die Wissenschaften zu treiben; aber πρέπει μοι τῶν ἐπ. ἐπιμελουμένῳ, es steht mir wohl an, wenn ich die Wiss. treibe. X. An. 3. 1. 7 ἠρώτα, πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι μένειν. Vgl. 6. 2, 15. 7. 6, 44. Aber Vect. 6, 2 ἐπερέσθαι τοὺς θεούς, εἰ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη ἂν τῇ πόλει οὕτω κατασκευαζομένῃ.

Φθάνειν wird nur sehr selten bei den Klassikern, häufiger aber bei den Späteren (s. Passow) mit dem Infinitive verbunden. Th. 1.33 μηδὲ δυοῖν φθάσαι ἁμάρτωσιν, κακῶσαι ἡμᾶς σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασθαι, ubi v. Poppo III. 1 p. 252. 3. 82, 7 φθάσας θαρσῆσαι, der zuerst wieder Mut fasste (hier wohl, um das Zusammentreffen zweier Partizipien zu vermeiden). Ar. Eq. 935 f. ὅπως . . φθαίης ἔτ᾽ εἰς ἐκκλησίαν ἐλθεῖν. Nub. 1384 κακκᾶν δ̓ ἂν οὐκ ἔφθης φράσαι. (Aber *k, 368 ἵνα μήτις . . | φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν hängt βαλέειν von ἐπευξ. ab, damit keiner sich zuvor rühme, geworfen zu haben. *p, 861 τίς δ̓ οἶδ̓, κ̓ Ἀχιλεὺς . . | φθήῃ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσαι bildet der Inf. ὀλέσσαι eine Ergänzung zu dem Vorhergehenden: ob A. nicht zuvor getroffen werde, so dass er sein Leben verliere. So auch Eur. M. 1170 μόλις φθάνει | θρόνοισιν ἐμπεσοῦσα μὴ χαμαὶ πεσεῖν = ὥστε μὴ πεσεῖν.) — Τυγχάνειν c. inf. gehört der späteren Gräcität an. Paus. 4. 20, 3 ἔτυχε ὕειν τὸν θεόν. Galen. 12, p. 178 εἰ μαλακόσαρκοι τύχοιεν εἶναι5). — Λανθάνειν c. inf. findet sich bei Klassikern nur in einer noch nicht genügend erklärten oder emendierten Stelle: Pl. civ. 333, e ἆρ᾽ οὖν καὶ νόσον ὅστις δεινὸς φυλάξασθαι, καὶ λαθεῖν οὗτος δεινότατος ἐμποιῆσαι; Schneider will daher ἐμποιήσας st. ἐμποιῆσαι lesen; in der späten Gräcität z. B. Pausan. 9. 41, 2 (p. 796 in.) καὶ σφὰς λέληθε Θεόδωρον καὶ Ῥοῖκον Σαμίους εἶναι. Aesop. 146 Fur. (46 Cor.) ἔλαθεν ἐμπεσεῖν. 165 (23 Cor.) ἔλαθε διαρρῆξαι. (Smyth 2123)

1 Vgl. Poppo-Stahl ad Thuc. 4. 3, 2.

2 Hdrf. ad P. Soph. 235c. Haage progr. Luneburg. 1841. p. 15.

3 S. Strange Lpz. Jbrb. Suppl. 1836. S. 352.

4 S. Strange Lpz. Jbrb. Suppl. 1836. S. 352.

5 S. Passow IV. S. 2005 a. Poppo ad Thuc. P. III. vol. 1. p. 252.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: