previous next554. II. Adjektivsätze,

durch die Relativpronomen o)/s, o(/stis u. s. w. eingeleitet.

Die Adjektivsätze entsprechen den Adjektiven oder Partizipien (§ 547, 5. 6) und bezeichnen wie die Adjektive eine nähere Bestimmung eines Substantivs. Sie werden eingeleitet durch die Relativpronomen: ὅς, , , ὅστις, ἥτις, ὅτι, οἷος u. s. w. Ἀνήρ, ὃς μάλα πολλὰ ἐπλάγχθη = ἀνὴρ μάλα πολλὰ πλαγχθείς. Τὰ πράγματα, Ἀλέξανδρος ἔπραξεν = τὰ πράγματα τὰ ὑπ᾽ Ἀλεξάνδρου πεπραγμένα. πόλις, ἐν Πεισίστρατος τύραννος ἦν = πόλις ὑπὸ Πεισιστράτου τυραννευθεῖσα. Daher entspricht oft einem vorangehenden Adjektive oder Partizipe ein durch καί angereihter Adjektivsatz. Dem. 18.35 οἱ παρὰ τούτου λόγοι τότε ῥηθέντες καὶ δι᾽ οὓς ἅπαντ᾽ ἀπώλετο. 20, 121 μεγάλων εὐεργεσιῶν . . μετρίων δὲ καὶ ὧν ἐν εἰρήνῃ τις καὶ πολιτείᾳ δύναιτ᾽ ἂν ἐφικέσθαι1).

Anmerk. 1. Das Pronomen ὅς bezeichnet einen einzelnen bestimmten Gegenstand, wie das deutsche der, die, das als Relativ, wird aber als das allgemeinste Relativpronomen zuweilen auch statt οἷος u. ὅστις gebraucht. Ὅστις (entstanden aus ὅς und dem Indefinitum τὶς) bezeichnet einen Gegenstand allgemein = quisquis quicunque oder einen einzelnen Gegenstand in Rücksicht auf seine Gattung, auf seine Art und sein Wesen, sein Vermögen, seine Fähigkeit (solcher, welcher), daher aucl wenn der Adjektivsatz einen Grund für die Handlung des Hauptsatzes enthält: als ein Mann der (= quippe qui c. conj.), wo der Lateiner qui mit dem Konjunktive verbindet2). b, 124 ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, ὅντινά οἱ νῦν | ἐν στήθεσσι τιθεῖσι θεοί, welch einen, einen solchen Sinn, welchen. S. Tr. 6 ἐγὼ δὲ τὸν ἐμὸν (αἰῶνα) . . | ἔξοιδ̓ ἔχουσα δυστυχῆ τε καὶ βαρύν, | ἥτις . . νυμφείων ὄτλον | ἄλγιστον ἔσχον (quippe quae). Ant. 1026 κεῖνος οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἀνὴρ | ἄβουλος οὐδ᾽ ἄνολβος, ὅστις ἐς κακὸν πεσὼν ἀκεῖται, von der Beschaffenheit, dass er u. s. w., oder welcher . . kann. Eur. Or. 285 Λοξίᾳ δὲ μέμφομαι, | ὅστις μ̓ ἐπάρας ἔργον ἀνοσιώτατον | τοῖς μὲν λόγοις ηὔφρανε, τοῖς δ̓ ἔργοισιν οὔ (quippe qui). X. oec. 19, 2 ἐγώ, ὅστις . . οἶδαego, qui sum e numero eorum, qui”. Breitenb. 21, 10. Ag. 1, 36. 37. 4, 5. X. A. 2.6.6 ταῦτα οὖν φιλοπολέμου δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις . . αἱρεῖται πολεμεῖν. Ib. 1. 3, 14 ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον, ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει, der . . führen kann. 2. 5, 12 τίς οὕτω μαίνεται, ὅστις οὐ βούλεταί σοι φίλος εἷναι; = ὥστε βούλεσθαι, s. § 563, 3, c). Dem. 18.137 ὅστις τῷ ὑπὸ τῶν πολεμίων πεμφθέντι μόνος μόνῳ συνῄει καὶ ἐκοινολογεῖτο, οὗτος αὐτὸς ὑπῆρχε τῇ φύσει κατάσκοπος καὶ πολέμιος τῇ πατρίδι, ein Mensch, der, von der Beschaffenheit, dass. Daher ἔστιν ὅστις, οὐκ ἔστιν ὅστις, οὐδεὶς ὅστις οὔ s. Nr. 4 u. A. 7; ferner: πᾶς ὅστις, jeder von der Beschaffenheit, dass. S. Ai. 1413 ἄγε πᾶς, φίλος ὅστις ἀνὴρ | φησὶ παρεῖναι, σούσθω, hingegen πᾶν ὅσον, alles, was, πάντες ὅσοι, omnes, quotquot, alle, welche. Aber schon bei Homer finden wir einen Übergang des Gebrauches von ὅστις zu dem von einem bestimmten Gegenstande; es scheint sich dann dadurch von ὅς zu unterscheiden, dass es eine innigere Beziehung der näheren Bestimmung zu seinem Gegenstande ausdrückt. *y, 43 οὐ μὰ Ζῆν̓, ὅστις τε θεῶν ὕπατος καὶ ἄριστος. Vgl. ρ, 52. S. OR. 1054 γύναι, νοεῖς ἐκεῖνον, ὅντιν̓ ἀρτίως | μολεῖν ἐφιέμεσθα τόν (= ὅν) θ̓ οὗτος λέγει; Vgl. Ai. 1300. Oft bei Hdt. 1, 7 Λυδοῦ τοῦ Ἄτυος, ἀπ᾽ ὅτευ δῆμος Λύδιος ἐκλήθη. 2, 99 πόλιν κτίσαι ταύτην, ἥτις νῦν Μέμφις καλέεται. Vgl. 3, 120 extr. 4, 8 ibiq. Baehr und Stein. 41, 45. Th. 6.3 Ἀπόλλωνος . . βωμόν, ὅστις νῦν ἔξω τῆς πόλεώς ἐστιν, ἱδρύσαντο. Sehr häufig ἐξ ὅτου, seitdem, neben ἐξ οὗ. Die spätere Gräzität, die sich der ursprünglichen Bedeutung nicht mehr klar bewusst war und stärkere Formen den schwächeren gern vorzog, gebraucht ὅς und ὅστις ohne Unterschied nebeneinander, bis endlich ὅς völlig durch ὅστις verdrängt wurde. Οἷος und ὁποῖος, qualis, bezeichnen einen Gegenstand nach seiner Qualität; ὅσος und ὁπόσος, quantus, nach seiner Quantität; der Plural ὅσοι entweder nach der Quantität = quanti oder nach der Zahl = quot; ἡλίκος und ὁπηλίκος nach der Beschaffenheit einer Eigenschaft hinsichtlich der Grösse, Stärke, des Alters u. s. w.; die zusammengesetzten Formen ὁποῖος, ὁπόσος, ὁπηλίκος schliessen wie ὅστις den Begriff der Unbestimmtheit oder der damit verbundenen Allgemeinheit ein.

Anmerk. 2. Über die Entwickelung des Relativpronomens aus einem ursprünglich anaphorischen Pronomen s. § 516, 1. Über den relativischen Gebrauch der mit τ anlautenden Pronomen § 460 u. § 516, 2.

Die gegenseitige Beziehung, in welcher das Substantiv zum Adjektivsatze und dieser zu jenem steht, kann dadurch ausgedrückt werden, dass ein im Hauptsatze stehendes demonstratives Adjektivpronomen oder der Artikel τό auf ein im Nebensatze stehendes relatives Adjektivpronomen hinweist und dieses wieder auf jenes zurückweist, als: οὗτος ἀνήρ, ὃν εἶδες, τὸ ῥόδον, εἶδες. So auch τοιοῦτος οἷος, τοσοῦτος ὅσος (§ 547, 9). Zuweilen jedoch wird das einfache Relativ auf ein vorangehendes τοιοῦτος bezogen, wie Pl. Gorg. 473, e ὅταν τοιαῦτα λέγῃς, οὐδεὶς ἂν φήσειεν ἀνθρώπων. Theaet. 191, c ἐν τοιούτῳ ἐχόμεθα ἐν ἀνάγκη πάντα μεταστρέφοντα λόγον βασανίζειν (vgl. §§ 558, 3. 9. 560, 6), sowie auch sonst ὅς öfters die Qualität bezeichnet und sich wenig von οἷος unterscheidet, wie im Lat. qui st. qualis und im Deutschen welcher st. was für einer, und οὗτος st. τοιοῦτος, is st. talis gebraucht werden kann3). P. Theaet. 197a οὐδένα (sc. τρόπον διαλέξομαι) ὤν γε, ὅς εἰμιquamdiu is sum, qui sum.” Phaedr. 243, e τοῦτο μὲν πιστεύω, ἕωσπερ ἂν ᾖς, ὃς εἶ. Men. 92, c τούτους γοῦν οἶδα, οἱ εἰσιν. Civ. 484, a. 493, b. 529, a. 559, a. Vgl. § 562, 4. Der Artikel τό hatte ursprünglich, wie wir (§ 457 ff.) gesehen haben, nicht bloss, wenn er allein steht, sondern auch, wenn er mit einem Substantive verbunden ist, demonstrative Bedeutung. Insofern nun dem demonstrativen Artikel τό das Relativpronomen ὅς entspricht und beide wie zwei Gelenkglieder ineinander greifen, nannten die alten Grammatiker beide sehr treffend ἄρθρα, und zwar jenen ἄρθρον προτακτικόν (articulum praepositivum), dieses ἄρθρον ὑποτακτικόν (articulum postpositivum). S. Apollon de synt. p. 85. Dionys. Thrax Gr. p. 640. Vgl. § 547, 9.(Smyth 2492)

Wenn aber der Gegenstand, auf den sich das Relativ bezieht, als ein allgemeiner aufgefasst werden soll, so wird der Artikel weggelassen und das Relativ unmittelbar auf das Substantiv bezogen, als: ἀνήρ, ὃς καλός ἐστιν (= ἀνὴρ καλός). Wenn das Relativ auf Personalpronomen bezogen wird, so vertritt dieses die Stelle des Demonstrativs, als: ἐγώ, ὅς, σύ, ὅς u. s. w. Liegt auf den Personalpronomen kein besonderer Nachdruck, so werden sie weggelassen und das Relativ auf die im Verb durch die Flexion ausgedrückte Person bezogen, als: καλῶς ἐποίησας, ὃς ταῦτα ἔπραξας. — Ist kein Substantiv vorhanden, auf welches sich der Adjektivsatz bezöge, so hat der allein stehende Adjektivsatz, wie das ohne Substantiv stehende Adjektiv, die Bedeutung eines Substantivs, als: ἦλθον οἳ ἄριστοι ἦσαν Hom. = ἦλθον οἱ ἄριστοι (sc. ἄνδρες), s. §§ 548, 1, b). 563, 1. S. OC. 1412.

Anmerk. 3. Wie im Lateinischen (s. Kühners Ausf. L. Gr. § 193, 6), werden auch im Griechischen statt des adjektivischen Relativs mit Präpositionen die adverbialen Relative ἔνθα, (ὅπου selt., nur poet.), ὅθεν, οἷ gebraucht, ganz gewöhnlich in örtlicher, selten in persönlicher Beziehung. *b, 852 ἐξ Ἐνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος = ἐξ ὧν. Vgl. g, 319. d, 220 εἰς οἶνον βάλε φάρμακον, ἔνθεν ἔπινον = ἐξ οὗ. t, 62 δέπα . ., ἔνθεν . . ἔπινον. S. El. 11 δῶμα Πελοπιδῶν τόδε, | ὅθεν σε . . ἤνεγκα. Ant. 892 οἴκησις . ., οἷ πορεύομαι. Ai. 1081 ὅπου δ̓ ὑβρίζειν δρᾶν θ̓, βούλεται, παρῇ, | ταύτην νόμιζε τὴν πόλιν χρόνῳ ποτὲ | . . ἐς βυθὸν πεσεῖν, vgl. Ph. 458. Hdt. 3.51 ἐξελαθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ παῖς δίαιταν ἐποιέετο, ἐς τούτους πέμπων ἄγγελον ἀπηγόρευε μή μιν δέκεσθαι οἰκίοισι ( = παρ᾽ οἷς, s. Struve opusc. 2 p. 296). 9, 1 ὅκου δὲ ἑκάστοτε γίνοιτο, τούτους παρελάμβανε. X. Hier. 2, 4 τυραννὶς τὰ χαλεπὰ ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν τυράννων κέκτηται ἀποκεκρυμμένα, ἔνθαπερ καὶ τὸ εὐδαιμονεῖν καὶ τὸ κακοδαιμονεῖν τοῖς ἀνθρώποις ἀπόκειται = ἐν αἷσπερ. Vgl. Cy. 2. 3, 22. An. 6. 2, 1. 2. 1, 3 ἐν τῷ σταθμῷ, ὅθεν . . ὥρμηντο. Pl. Hipp. 1. 283, b ἐκ Λακεδαίμονος, οἷπερ καὶ πλειστάκις ἀφῖξαι.

Anmerk. 4. Das Relativ kann auch auf ein Possessivpronomen bezogen werden. Aesch. Pr. 752 f. δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄθλους φέροις, | ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον (= τοὺς ἄθλους μου, ὅτῳ). Mehr Beisp. s. Nr. 6. Ebenso im Lat. S. Kühners Ausf. L. Gr. § 193, 7.

Anmerk. 5. Das Relativ wird im Griechischen nicht selten auf ein Substantiv bezogen, das sehr weit von ihm entfernt ist. Th. 1.10 νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην μὲν γενέσθαι τῶν πρὸ αὐτῆς, λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήσει εἴ τι χρὴ κἀνταῦθα πιστεύειν, ἣν (sc. στρατείαν) εὶκὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα κοσμῆσαι, ubi v. Poppo-Stahl. Vgl. c. 46 extr. 140, 5 τὸ γὰρ βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν τῆς γνώμης: οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχθήσεσθε, wo οἷς auf die Lakedämonier, die § 2 erwähnt sind, bezogen ist. Vgl. 4. 26, 4. 8. 76, 6. Isae. 3.24 ibiq. Schoemann. Dem. 23.36.

Sehr häufig fehlt ein substantivisches Demonstrativpronomen, worauf sich das Relativ beziehen könnte (vgl. Nr. 3), besonders wenn von irgend einem unbestimmten Gegenstande die Rede ist, wo alsdann das Relativ in si quis aufgelöst werden kann; häufig auch, wenn der Adjektivsatz vorangeht, wie wir § 556 sehen werden. In diesem Falle ist nicht eine eigentliche Ellipse des Demonstrativpronomens anzunehmen; vielmehr hat der Adjektivsatz die Geltung eines einheitlichen Substantivbegriffs und wird auch von den Griechen als ein solcher empfunden: ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν (= θεοφιλὴς) ἀποθνῄσκει νέος. b, 28 τίνα χρειὼ τόσον ἵκει | ἠὲ νέων ἀνδρῶν (sc. τούτων) οἳ προγενέστεροί εἰσιν; (= τῶν προγενεστέρων). z, 150 εἰ μέν τις θεός ἐσσι (sc. τούτωντοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν (= τῶν τὸν οὐρανὸν ἐχόντων). Vgl. d, 177. l, 434 (Clytaemnestra) δ̓ ἔξοχα λυγρὰ ἰδυῖα | οἷ τε κατ᾽ αἶσχος ἔχευε καὶ ἐσσο μένῃσιν ὀπίσσω | θηλυτέρῃσι γυναιξὶ καὶ (sc. ταύτῃ) κ̓ εὐεργὸς ἔῃσιν = auch wenn eine. S. Ph. 139 Ch. καὶ γνώμα (sc. ἐκείνου), παρ᾽ ὅτῳ τὸ θεῖον | Διὸς σκῆπτρον ἀνάσσεται. 957 θανὼν παρέξω δαῖθ᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐφερβόμην (= τούτοις ὑφ᾽ ὧν). Vgl. OR. 1362. Ai. 968 ὧν γὰρ ἠράσθη τυχεῖν, | (sc. ταῦταἐκτήσαθ᾽ αὑτῷ. 1050 δοκοῦντ᾽ ἐμοί, δοκοῦντα δ̓ ὃς κραίνει στρατοῦ. Ant. 36 ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, | (sc. τούτοις) φόνον προκεῖσθαι. Tr. 350 μὲν γὰρ ἐξείρηκας, (τούτων) ἀγνοία μ̓ ἔχει. El. 1060 Ch. τροφᾶς κηδομένους (sc. τούτων) ἀφ᾽ ὧν βλάστωσιν. Eur. Or. 603 f. γάμοι δ̓ ὅσοις μὲν εὖ καθεστᾶσιν βροτῶν, | (sc. τούτοις) μακάριος αἰών: οἷς δὲ μὴ πίπτουσιν εὖ, | (sc. οὗτοιτά τ᾽ ἔνδον εἰσὶ τά τε θύραζε δυστυχεῖς. Vgl. Io 560. Alc. 338 στυγῶ μὲν (sc. ἐκείνην) μ̓ ἔτικτεν. Th. 2.41 οὐδὲν προσδεόμενοι οὔτε Ὁμήρου ἐπαινέτου, οὔτε (sc. τοιούτου) ὅστις ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει κτλ. Hdt. 1.127 λήθην ποιεύμενος (sc. τούτων) τά μιν ἐόργεε. Lys. 19.10 μὴ οὖν προκαταγιγνώσκετε ἀδικίαν τοῦ εἰς αὑτὸν μὲν μικρὰ δαπανῶντος . ., ἀλλ᾽ ὅσοι (i. e. ἀλλὰ τούτων, ὅσοι) καὶ τὰ πατρῷα . . εἰς τὰς αἰσχίστας ἡδονὰς εἰθισμένοι εἰσὶν ἀναλίσκειν. X. conv. 4, 42 οἷς μάλιστα τὰ παρόντα ἀρκεῖ, (sc. οὗτοιἥκιστα τῶν ἀλλοτρίων ὀρέγονται. Cy. 5. 1, 26 ἐγὼ καὶ ὧν ἐγὼ κρατῶ μενοῦμεν. An. 5. 1, 8 εἰδέναι τὴν δύναμιν (sc. τούτων), ἐφ᾽ οὓς ἂν ἴωσιν. Comm. 1. 2, 6 διαλέγεσθαι (sc. τούτοις), παρ᾽ ὧν ἂν λάβοιεν τὸν μισθόν. Cy. 3. 1, 29 καὶ δύναιο ἂν ἐν τῷ παρόντι νῦν εὑρεῖν (sc. τοῦτον = τινά), ὅτῳ ἂν χαρίσαιο. Pl. civ. 373, b ( πόλις) ὄγκου ἐμπληστέα καὶ πλήθους (sc. τούτων), οὐκέτι τοῦ ἀναγκαίου ἕνεκά ἐστιν ἐν ταῖς πόλεσιν, ubi v. Stallb. Vgl. im Lateinischen: Sallust. Cat. 58 maximum est periculum (sc. iis), qui maxime timent, s. Kühners Ausf. L. Gr. § 193, 4. So in den Verbindungen: εἰσὶν οἵ, z. B. λέγουσιν = εἰσὶν οἱ λέγοντες, ἔστιν ὅστις, οὐκ ἔστιν ὅστις (selt. ὅς), fragend ἔστιν ὅστις; X. An. 1. 8, 20 οἱ δ̓ ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσταντο: ἔστι δ̓ ὅστις (Mancher, Einige) καὶ κατελήφθη. *x, 348 οὐκ ἔσθ̓, ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἀπαλάλκοι. *f, 103 οὐκ ἔσθ᾽ ὅς τις θάνατον φύγῃ. Vgl. Ψ, 345. Aesch. Ch. 172 οὐκ ἔστιν, ὅστις πλὴν ἐμοῦ κείραιτό νιν. Pl. ap. 27, c ἔσθ̓, ὅστις δαιμόνια μὲν νομίζει πράγματ᾽ εἶναι; Men. 85, b ἔστιν, ἥντινα δόξαν οὐχ αὑτοῦ οὗτος ἀπεκρίνατο; dies steht nicht für: ἔστι δόξα, ἥντινα . .; sondern es heisst: giebt es etwas, was er nicht als seine δόξα antwortete? X. oec. 3, 12 ἔστιν, ὅτῳ ἄλλῳ τῶν σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις τῇ γυναικί; d. h. giebt es irgend Einen, dem du als einem Anderen (ἄλλῳ ὄντι) anvertrauest? Vgl. Pl. civ. 352, e. 353, d. X. H. 4.4.3 ἔπαιον τὸν μέν τινα συνεστηκότα ἐν κύκλῳ, τὸν δὲ καθήμενον, τὸν δέ τινα ἐν θεάτρῳ, ἔστι δὲ ὃν καὶ κριτὴν καθήμενον (scil. ἔπαιον).

Anmerk. 6. In ähnlicher Weise fehlt zuweilen ein Ortsadverb, auf das sich das folgende Relativ beziehen könnte. X. C. 5.4.21 ἄξω ὑμᾶς ἔνθα τὸ πρᾶγμα ἐγένετο (statt: ἐκεῖσε ἔνθα). Comm. 2. 1, 16 ἀποκλείοντες ὅθεν ἄν τι λαβεῖν (st. ἐκεῖθεν ὅθεν).

Anmerk. 7. Statt οὐκ ἔστιν ὅστις kann auch gesagt werden: οὐδείς ἐστιν ὅστις oder fragend τίς ἐστιν, ὅστις, s. die Beispiele bei Elmsl. ad Eur. M. 775; aber οὔτις ἐστίν ὅς mehrmals bei den Tragikern, als: Aesch. Eum. 736 μήτηρ γὰρ οὔτις ἐστίν μ̓ ἐγείνατο. Eur. Alc. 194 f. 505. Heracl. 57, s. Elmsl. l. d. Vereinzelt Eur. M. 793 οὔτις ἐστίν ὅστις ἐξαιρήσεται. Der Unterschied zwischen οὐδείς ἐστιν ὅστις u. οὔτις ἐστίν ὅς liegt darin, dass οὐδείς ein Pron. definitum ist = non ullus, οὔτις ein Pr. indef. = non aliquis, so dass es nicht nötig ist, ein zweites Pr. indefin. (ὅστις) hinzuzufügen, wie Herm. ad Eur. M. l. d. richtig bemerkt. Sowie aber auf ἔστι τις das Pr. ὅστις folgen kann, z. B. Eur. Andr. 915 u. sonst, so auch nach οὔτις, wie hingegen, doch gleichfalls vereinzelt nach οὐδείς ἐστιν ὅστις Eur. Alc. 79 f. Ch.(Smyth 2509)

Eine eigentümliche Formel ist: ἔστιν οἵ, ὧν, οἷς, οὕς, , wie bei den lat. Dichtern est quibus = nonnullis. Diese Formel ist so starr geworden, dass gemeiniglich weder der Numerus des Relativs auf den des Verbs ἔστι Einfluss hat, noch die Zeitform eine Veränderung erfährt, wenn die Rede von der Vergangenheit oder Zukunft ist, und hat dadurch ganz den Charakter eines substantivischen Pronomens (ἔνιοι) angenommen, sowie auch, indem sich ἔστιν mit jedem Kasus des Relativs verbinden kann, eine vollständige Flexion, als:

Nom. ἔστιν οἵ (= ἔνιοι) ἀπέφυγον

Gen. ἔστιν ὧν (= ἐνίων) ἀπέσχετο

Dat. ἔστιν οἷς (= ἐνίοις) οὐχ οὕτως ἔδοξεν

Akk. ἔστιν οὓς (= ἐνίους) ἀπέκτεινεν.

Der Nominativ ἔστιν οἵ ist sehr selten, z. B. X. C. 2.3.18 οἱ μὲν βάλλοντες ἔστιν οἳ καὶ ἐτύγχανον καὶ θωράκων καὶ γέρρων, οἱ δὲ καὶ μηροῦ, ubi v. Born. in ed. Lips. An. 6. 2, 6 ἔστι δ̓ οἳ καὶ Ξενοφῶντα, so cd. A., s. Kühners Bmrk. Pl. leg. 753, e οἵτινες δὲ εἶεν ἂν πρὸς πασῶν τῶν ἀρχῶν γεγονότες οὐκ ἔστι; Arrian. ven. 14, 5 καὶ τοὺς ὄνυχας ἔστιν αἳ ἀπολλύουσι, ubi v. Sauppe. Exped. 4. 4, 4 ἔστιν οἳ αὐτῶν ἐτιτρώσκοντο. 6. 11, 8. Gewöhnlich dafür: εἰσὶν οἳ. Hdt. 3.45 εἰσὶ δὲ οἳ λέγουσι κτλ. Th. 6.10 εἰσὶ δ̓ οἳ . . ἐδέξαντο. Vgl. 7, 44, 57. X. r. eq. 3, 4 εἰσὶ δὲ καὶ οἳ . . φεύγουσιν. Vgl. 11, 4. An. 2. 5, 18. Ven. 3, 6 u. 10. Pl. leg. 934, d. Auch findet sich εἰσὶν οἱ λέγοντες. Dem. 4.18 εἰσὶν οἱ πάντ᾽ ἐξαγγέλλοντες ἐκείνῳ. Sehr häufig im Nominative auch von einer vergangenen Handlung: ἦσαν οἵ. X. A. 5.2.14 ἦσαν δὲ οἳ καὶ πῦρ προσέφερον. Vgl. 5. 7, 22. 23. Hell. 4. 8, 19. Cy. 3. 1, 3. — Gen. Th. 3.92 Λακεδαιμόνιοι τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τὸν βουλόμενον ἐκέλευον ἕπεσθαι, πλὴν Ἰώνων καὶ Ἀχαιῶν καὶ ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθνῶν. Vgl. 7, 11. 8, 65 ἔστιν ἀφ᾽ ὧν χωρίων καὶ ὁπλίτας ἔχοντες . . ἦλθον ἐς τὰς Ἀθήνας. — Dat. Th. 1.6 καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν οἷς . . ἆθλα τίθεται. 5, 25 τοῖς Ἀθηναίοις οἱ Λακεδαιμόνιοι . . ὕποπτοι ἐγένοντο, ἔστιν ἐν οἷς οὐ ποιοῦντες ἐκ τῶν ξυγκειμένων εἴρητο. Vgl. 1, 23. Pl. Alc. 2, 143, c. εἴ γε μὴ προσθείημεν τὴν ἔστιν ὧν τε ἄγνοιαν καὶ ἔστιν οἷς καὶ ἔχουσί πως ἀγαθόν, ὥσπερ ἐκείνοις κακόν. Mit der Negation: X. M. 3.5.3 καὶ μὴν προγόνων γε καλὰ ἔργα οὐκ ἔστιν, οἷς μείζω καὶ πλείω ὑπάρχει Ἀθηναίοις. In der Frage: X. M. 2.3.6 πότερα οὐδενὶ ἀρέσαι δύναται Χαιρεφῶν . ., ἔστιν οἷς καὶ πάνυ ἀρέσκει; — Acc. X. H. 2.4.6 καὶ ἔστι μὲν ους αὐτῶν κατέβαλον. P. Phaed. 111d ἔστι δ̓ οὓς καὶ βραχυτέρους τῷ βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους. Th. 1.65 (Φορμίων) τὴν Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἐδῄου καὶ ἔστιν καὶ πολίσματα εἷλε. Vgl. 1, 12. 2, 26. In der Frage: X. M. 1.4.2 εἰπέ μοι . .: Ἔστιν οὕστινας ἀνθρώπους τεθαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ; Bei Xenophon findet sich auch ἦν. Hell. 3. 1, 7 ἦν δὲ ἃς ἀσθενεῖς οὔσας . . Θίβρων ἐλάμβανε. 7. 5, 17 τῶν δὲ πολεμίων ἦν οὓς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. An. 1. 5, 7 ἦν δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὓς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν. — Wenn der Schriftsteller gewisse Personen im Sinne hat, so wird εἰσί τινες, οἵ gesagt, wie X. Hipparch. 8, 10, wo X. den Iphikrates und Andere von dessen Ansicht meint, s. Sauppe.

Anmerk. 8. In der Formel οὐδὲν οἷον c. inf. oder mit τό c. inf. fehlt nicht bloss das Demonstrativ τοιοῦτον, sondern auch ἐστί. Ar. Av. 966 οὐδὲν οἷόν ἐστ᾽ ἀκοῦσαι τῶν ἐπῶν st. οὐδέν ἐστι τοιοῦτον, οἷόν ἐστιν ἀκοῦσαι, es ist nichts so schön als. L. 135 οὐδὲν γὰρ οἷον sc. τοῦτο, es geht nichts darüber. X. oec. 3, 14 οὐδὲν οἷον τὸ ἐπισκοπεῖσθαι. P. Gorg. 447c οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν. Dem. 21.46 οὐδὲν γὰρ οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόμου4).

Anmerk. 9. Sowie man ἔστιν οἵ ohne Substantivpronomen sagt, so verbindet man auch ἔστιν mit einem relativen Adverb ohne Zufügung des demonstrativen5), als:

ἔστιν ὅτε = ἐνιότε, est quando, i. e. interdum;

ἔστιν ἵνα oder ὅπου, est ubi i. e. aliquando;

ἔστιν οὗ oder ἔνθα, est ubi, an manchen Orten, zuweilen;

οὐκ ἔσθ᾽ ὅπου, nusquam; οὐκ ἔστιν ὅθεν, nirgends woher;

ἔστιν ὅποι, irgend wohin;

ἔστιν oder ὅπῃ, quodammodo oder: an manchen Stellen; οὐκ ἔστιν ὅπῃ, nirgends hin;

οὐκ ἔστιν ὅπως (selt. ὡς), nullo modo, οὐκ ἔστιν ὅπως οὐ, durchaus;

ἔστιν ὅπως; in der Frage: ist es möglich, dass?

Diese Ausdrücke gehören vorzugsweise den Attikern, sowohl den Prosaikern als Dichtern, an, als: X. C. 3.1.20 μὲν γὰρ ἰσχύι κρατηθεὶς ἔστιν ὅτε ᾠήθη σωμασκήσας ἀναμαχεῖσθαι. 24 δουλεύοντες ἔστιν ὅτε δύνανται μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσθίειν τε καὶ καθεύδειν. Mit ἦν Hell. 4. 7, 6 ἦν δὲ ὅτε . . προσῆλθεν. Eur. J. A. 924 f. ἔστιν μὲν οὖν ἵν᾽ ἡδὺ μὴ λίαν φρονεῖν, | ἔστιν δὲ χὥπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν. Or. 638 f. ἔστι δ̓ οὗ σιγὴ λόγου | κρείσσων γένοιτ᾽ ἄν, ἔστι δ̓ οὗ σιγῆς λόγος. H. f. 186 οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπου | ἐσθλόν τι δράσας μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν. S. OR. 448 οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπου μ̓ ὀλεῖς. Vgl. Ai. 1070. Dem. 18.22. Mit ἦν X. A. 4.5.31 οὐκ ἦν δ̓ ὅπου οὐ παρετίθεσαν . . κρέαberall). Cy. 7. 4, 15 σὺν ἄλλῃ δυνάμει μάλα ἔστιν ἔνθα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται. Eur. Hec. 857 ἔστιν γὰρ ταραγμὸς ἐμπέπτωκέ μοι (quodammodo). Th. 1.93 (λίθων) οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν (an manchen Stellen nicht bearbeitet). Pl. civ. 486, b κόσμιος . . ἔσθ᾽ ὅπῃ ἂν . . ἄδικος γένοιτο; (was mit Unrecht von Phrynichus p. 271 getadelt wird, s. Lobeck.) Aeschin. 3.209 οὐκ ἔστιν ὅποι ἀναπτήσομαι. Eur. Alc. 52 ἔστ᾽ οὗν ὅπως Ἄλκηστις εἰς γῆρας μόλοι; Hdt. 7.102 οὐκ ἔστι ὅκως κοτὲ σοὺς δέξονται λόγους. Ar. V. 212 οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως διαδὺς ἂν ἡμᾶς ἔτι λάθοι. Dem. 33.28 οὐκ ἔστιν ὅπως τούτῳ . . ἀπηχθόμην. S. Ant. 750 ταύτην ποτ᾽ οὐκ ἔσθ᾽ ὡς ἔτι ζῶσαν γαμεῖς. Ai. 378 οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ταῦθ᾽ ὅπως οὐχ ὧδ᾽ ἔχειν anakoluthisch = οὐκ ἂν γένοιτο ταῦτα οὐχ ὧδ᾽ ἔχειν, fieri non possit, ut haec non ita se habeant. X. A. 2.4.3 οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν, nullo non modo. Vgl Pl. ap. 27, e. Euthyphr. 15, d εἰ γὰρ μὴ ᾔδησθα σαφῶς τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ποτε ἐπεχείρησας . . πατέρα διωκάθειν φόνου. Isocr. 12.250 οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ ἂν ἐμίσησαν. (So auch Hdt. 2.160 οὐδεμίαν γὰρ εἷναι μηχανήν, ὅκως οὐ τῷ ἀστῷ ἀγωνιζομένῳ προσθήσονται, fieri non posse, quin.(Smyth 2513)

Die Person des Verbs im Adjektivsatze wird, wenn das Relativ Subjekt ist, durch das Substantiv oder das entweder ausgedrückte oder hinzuzudenkende Pronomen, auf welches das Relativ bezogen ist, bestimmt, als: ἐγώ, ὃς γράφω, σύ, ὃς γράφεις, ἀνήρ oder ἐκεῖνος ὃς γράφει. Th. 2.60 ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργίζεσθε, ὃς οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι. X. C. 5.2.15 καὶ οἰκία γε πολὺ μείζων ὑμετέρα τῆς ἐμῆς, οἵ γε οἰκίᾳ χρῆσθε γῇ τε καὶ οὐρανῷ. P. Crit. 45e ἡμᾶς . ., οἵτινές σε οὐχὶ ἐσώσαμεν. Isocr. 4.102 ἡμᾶς . ., οἵτινες . . ἠδυνήθημεν; So auch in Beziehung auf die im Verb liegende Person. *y, 753 ὄρνυσθ̓, οἳ καὶ τούτου ἀέθλου πειρήσεσθε. Ferner in Beziehung auf ein Substantiv, das st. des Personalpronomens gesetzt ist. *w, 521 πῶς ἔτλης . . ἐλθέμεν οἶος | ἀνδρὸς ἐς ὀφθαλμούς, ὅς τοι πολέας τε καὶ ἐσθλοὺς | υἱέας ἐξενάριξα. b, 41 οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνήρ . . |, ὃς λαὸν ἤγειρα. Daher steht nach dem Vokative die zweite Person, als: ἄνθρωπε, ὃς ἡμᾶς τοιαῦτα κακὰ ἐποίησας. — Zuweilen aber folgt, wie oft im Deutschen, auf das redende oder angeredete Subjekt die dritte Person, als: *r, 248 φίλοι, Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, | οἵτε παρ᾽ Ἀτρείδῃς, Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, | δήμια πίνουσιν καὶ σημαίνουσιν ἕκαστος λαοῖς. Häufiger war der Uebergang von einem besprochenen Subjekte im Hauptsatze zu der zweiten Person im Adjektivsatze vermittelst einer nachdrucksvollen Apostrophe. So d, 686 ὕστατα καὶ πύματα νῦν ἐνθάδε δειπνήσειαν: | οἳ θάμ᾽ ἀγειρόμενοι βίοτον κατακείρετε πολλόν: wo Nitzsch S. 300 richtig bemerkt: “Im lebendigen Gespräche geht man nicht bloss von anderen Redeformen leicht zur Anrede eines Gegenwärtigen über (z. B. r, 244 τῷ κέ τοι ἀγλαΐας γε διασκεδάσειεν ἁπάσας, | τὰς νῦν ὑβρίζων φορέεις); ein aufgeregtes Gemüth spricht auch zu einem Abwesenden, wie Eurykleia zum Odysseus, an den sie durch des Bettlers Ähnlichkeit erinnert worden ist.” Hdt. 8.142 ἄλλως τε, τούτων ἁπάντων αἰτίους γενέσθαι δουλοσύνης τοῖσι Ἕλλησι Ἀθηναίους, οὐδαμῶς ἀνασχετόν: οἵτινες αἰεὶ καὶ τὸ πάλαι φαίνεσθε πολλοὺς ἐλευθερώσαντες (hier war der Schriftsteller aus der oratio recta in die obliqua übergegangen, und aus dieser kehrt er in dem Adjektivsatze wieder in die recta zurück). — Auch dann, wenn sich die Person des Verbs im Adjektivsatze nicht auf das Subjekt des Hauptsatzes, sondern auf ein anderes Substantiv bezieht, richtet sich gern die Person nach dem vom Schriftsteller dabei gedachten Subjekte. Isocr. 7.9 f. ἐοίκατε οὕτω διακειμένοις ἀνθρώποις, οἵτινες . . τεθύκαμεν . . ἐκκλησιάζομεν.

Anmerk. 10. Was ausserdem über die Kongruenz des Relativs zu bemerken ist, haben wir §§ 359 ff. erörtert.(Smyth 2501)

555. Kasus des Relativs. — Attraktion oder Assimilation des Kasus.

Der Kasus des Relativs im Adjektivsatze hängt von der Konstruktion dieses Nebensatzes ab und wird daher entweder von dem Prädikate oder von einem anderen Worte desselben bestimmt oder steht als Subjekt im Nominative. Da aber der adjektivische Nebensatz die Bedeutung eines attributiven Adjektivs oder Partizips hat, das attributive Adjektiv oder Partizip aber mit seinem Substantive in Geschlecht, Numerus und Kasus kongruiert und auf diese Weise mit demselben zur Einheit eines Begriffes verschmilzt: so strebt die Sprache, auch dem Adjektivsatze den Charakter eines mit seinem Substantive kongruierenden Adjektivs zu geben und durch eine kasuale Flexion des Adjektivsatzes diesen mit dem dazu gehörigen Substantive zu einer Einheit des Begriffes zu verschmelzen. Diese Verschmelzung besteht darin, dass das Relativ (ὅς, οἷος, ὅσοςnicht ὅστις, ausser in dem Nr. 3 angegebenen Falle) die Form seines Substantivs annimmt, d. h. in den Kasus tritt, in welchem sein Substantiv steht. Man nennt diese Verschmelzung, insofern in derselben die Form des Relativs gewissermassen von dem Kasus des Substantivs angezogen oder demselben assimiliert wird, Attraktion oder Assimilation.

Die Attraktion tritt aber in der Regel nur dann ein, wenn das Relativ im Akkusative stehen sollte und auf ein Substantiv im Genetive oder Dative bezogen wird, doch nicht immer, sondern gemeiniglich nur dann, wenn der Adjektivsatz fast noch ganz die Geltung eines attributiven Adjektivs beibehalten hat, selten wo dies der Fall nicht ist. Die Attraktion tritt auch dann ein, wenn statt des Substantivs ein substantivisches Demonstrativ steht, das aber, wenn nicht ein besonderer Nachdruck auf demselben liegt, weggelassen wird. Häufig verbindet sich mit der Attraktion eine Versetzung des Substantivs in den Adjektivsatz (Umstellung, s. § 556), wodurch sich die durch die Attraktion hervorgebrachte Verschmelzung des Adjektivsatzes mit seinem Substantive noch deutlicher darstellt. Hdt. 1.29 ἀπεδήμησε . . ἵνα δὴ μή τινα τῶν νόμων ἀναγκασθῇ λῦσαι τῶν ἔθετο (= τῶν νόμων τῶν τεθεισῶν). 7, 3 συνεβούλευε λέγειν πρὸς τοῖσι ἔλεγε ἔπεσι (= πρὸς τοῖς λεχθεῖσιν ἔπεσι). Th. 7.21 ἄγων ἀπὸ τῶν πόλεων ὧν ἔπεισε (= τῶν πεισθεισῶν) στρατιάν. Ar. Th. 835 ἔν τε ταῖς ἄλλαις ἑορταῖς αἷσιν ἡμεῖς ἤγομεν. S. OC. 334 (ἦλθον) ξὺν ᾧπερ εἶχον οἰκετῶν πιστῷ μόνῳ. Th. 5.87 ἐκ τῶν παρόντων καὶ ὧν ὁρᾶτε (st. καὶ ἐκ τούτων, ὁρᾶτε). X. A. 1.7.3 ὅπως ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς κέκτησθε. 1. 1, 8 Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνης ἐτύγχανεν ἔχων. Cy. 1. 3, 2 Μήδων ὅσων ἑώρακα . . . ἐμὸς πάππος κάλλιστος. 3. 1, 33 σὺν τοῖς θησαυροῖς οἷς πατὴρ κατέλιπεν (= τοῖς ὑπὸ τοῦ πατρὸς καταλειφθεῖσι), 2, 4. 17 ὁπότε δὲ σὺ προεληλυθοίης σὺν ἔχοις δυνάμει. 3, 1. 34 ἐγὼ ὑπισχνοῦμαι, ἢν θεὸς εὖ διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ἂν ἐμοὶ δανείσῃς, ἄλλα πλείονος ἄξια εὐεργετήσειν (st. ἀντὶ τούτων, ). An. 1, 9. 14 τούτους ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας. 25 δεῖταί σου τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. Pl. civ. 556, b ἐλάττω φύοιτο τῶν τοιούτων κακῶν οἵων νῦν δὴ εἴπομεν. Crat. 435, a τὸ λάβδα ἀνόμοιόν ἐστι τῇ φῂς σὺ σκληρότητι, d. i. ταύτῃ τῇ σκλ., ἣν σὺ φῄς. Phaed. 70, a ( ψυχὴ) ἀπηλλαγμένη τούτων τῶν κακῶν ὧν σὺ νῦν δὴ διῆλθες. Menex. 237, e πᾶν τὸ τεκὸν τροφὴν ἔχει ἐπιτηδείαν ἂν τέκῃ. Gorg. 519, a ὅταν τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύωσι πρὸς οἷς ἐκτήσαντο (st. πρὸς τούτοις, ). Isocr. 4.113 αὐτοὶ πλείους ἐν τρισὶ μησὶν ἀκρίτους ἀποκτείναντες ὧν πόλις ἐπὶ τῆς ἀρχῆς ἁπάσης ἔκρινεν. Vgl. 15, 6. 4, 29 ὧν ἔλαβεν ἅπασι μετέδωκεν (st. τούτων, ἔλ.). 9, 48 ἐπιδόσεις τὰς πόλεις λαμβάνειν οὐχ οἷόν τ᾽ ἐστίν, ἢν μή τις αὐτὰς διοικῇ τοιούτοις ἤθεσιν οἵοις Εὐαγόρας εἶχεν. Dem. 2.31 λέγω πάντας εἰσφέρειν ἀφ᾽ ὅσων ἕκαστος ἔχει (st. ἀπὸ τοσούτων ὅσα ἔχει). 37, 2 μάρτυρας ὧν ἂν λέγω παρασχόμενον. 39, 34 ὧν πράττεις πάντων παῦσαι. Seltener in Beispielen, in welchen die Einheit der Verschmelzung minder deutlich hervortritt, wie Lys. 12.27 τίνα εἰκὸς ἦν ἧττον ταῦτα ὑπηρετῆσαι τὸν ἀντειπόντα οἷς ἐκεῖνοι ἐβούλοντο πραχθῆναι st. τούτοις, ἐβούλοντο πραχθῆναι (bemerkenswerte Attr. des Subjekts akkusativ beim Infinitiv, wie unten X. r. eq. 1, 2 u. a.). Auch in elliptischen Sätzen. S. Ph. 1227 ἔπραξας ἔργον ποῖον ὧν οὔ σοι πρέπον; st. τούτων, οὔ σοι πρᾶξαι πρέπον. OR. 862 οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ᾽ ἂν ὧν οὐ σοὶ φίλον st. τούτων, πρᾶξαι ἐμὲ οὐ σοὶ φίλον ἐστίν. X. r. eq. 1, 2 μὴ ὑποκειμένων οἵων δεῖ θεμελίων st. οἷα δεῖ ὑποκεῖσθαι. Hipparch. 1, 5 τῶν ἵππων ὑπαρχόντων οἵων δεῖ, τοὺς ἱππέας . . ἀσκητέον. Cy. 8. 1, 12 μὴ ὄντων μὲν οὖν οἵων δεῖ. So auch Comm. 4. 1, 4 ἐξεργαστικωτάτους ὧν ἂν ἐγχειρῶσι st. τούτων, ἂν ἐξεργάζεσθαι ἐγχειρῶσι, s. Kühners Bmrk.

Anmerk. 1. Nicht selten findet sich Attraktion bei Präpositionen mit Wiederholung derselben. Th. 3.64 ἀφ᾽ ὧν ἐγένεσθε ἀγαθοί, ἀπὸ τούτων ὠφελεῖσθαι, hier könnte entweder ἀπὸ τούτων fehlen oder st. ἀφ᾽ ὧν bloss stehen, da der Sinn ist: daraus Nutzen ziehen, worin ihr euch brav gezeigt habt. X. vect. 4, 13 ἀπ᾽ αὐτῶν μὲν οὖν ἔγωγε, ἀφ᾽ ὧν μέλλω λέγειν, οὐδέν τι ἀξιῶ θαυμάζεσθαι st. ἀπ᾽ αὐτῶν, μ. λέγειν, s. Sauppe. Lycurg. 129 εἰς αὐτὸ τοῦτο τὴν τιμωρίαν τάξαντες, εἰς μάλιστα φοβούμενοι τυγχάνουσι, ubi v. Maetzner. Isocr. 4.140 οὐκ ἐκ τούτων δίκαιόν ἐστι σκοπεῖν τὴν βασιλέως δύναμιν, ἐξ ὧν (st. μεθ᾽ ἑκατέρων γέγονεν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ πεπολέμηκεν. Dem. 8.23 καὶ περὶ ὧν ἄν φασι μέλλειν αὐτὸν ποιεῖν, καὶ περὶ τούτων προκατηγορούντων ἀκροᾶσθε st. ἄν φασι κτλ. 26 ἀφ᾽ ὧν ἀγείρει καὶ προσαιτεῖ καὶ δανείζεται, ἀπὸ τούτων διάγει. Seltsam: Hdt. 3.31 οἱ βασιλήιοι δικασταὶ κεκριμένοι ἄνδρες γίνονται Περσέων, ἐς οὗ ἀποθάνωσι σφι παρευρεθῇ τι ἄδικον, μέχρι τούτου (ἐς οὗ ist rein formelhaft geworden, = ἕως).

Anmerk. 2. Auch bei solchen transitiven Verben, welche mit einem doppelten Akkusative verbunden werden, wie νίκην νικᾶν τινα (§ 411, 3), sowie auch bei intransitiven Verben, die mit dem Akkusative eines Substantivs gleichen Stammes oder verwandter Bedeutung verbunden werden, wie φεύγειν φυγήν, und bei passiven Verben, wie παιδεύομαι παίδευσιν, wird die Attraktion angewendet6). P. Gorg. 512c ἐξ ὧν τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς, τίνι δικαίῳ λόγῳ τοῦ μηχανοποιοῦ καταφρονεῖς καὶ τῶν ἄλλων ὧν νῦν δὴ ἔλεγον st. ἐκ τούτων, τὰ σαυτοῦ ἐπαινεῖς nach ἐπαινεῖν τινά τι § 411, A. 4, vgl. Stallb. Dem. 18.198 δηλοῖς δὲ καὶ ἐξ ὧν ζῇς st. ἐκ τούτων ζῇς. 18, 18 (Θηβαῖοι) οἷς ηὐτυχήκεσαν ἐν Λεύκτροις, οὐ μετρίως ἐκέχρηντο, st. ηὐτυχήκεσαν. 21, 2 δίκην ἅμα βουλόμενοι λαβεῖν ὧν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐτεθέαντο θρασὺν ὄντα st. τούτων, . . ἐτεθ. θρασὺν ὄντα nach θρασύς τι § 410, 6. Diod. 11. 82, 261 ἀπὸ τῆς μάχης ἧς ἐνίκησε τοὺς Βοιωτούς. Aelian. V. H. 13, 2 τῆς καταδουλώσεως ἧς ἐδουλώσαντο αὐτοὺς Μακεδόνες. (Doch die älteren Schriftsteller ziehen hier ausser bei dem Neutrum des Relativs den Akk. vor. Eur. Hel. 1099 ἅλις δὲ λύμης, ἥν μ̓ ἐλυμήνω πάρος. Dem. 53.22 βούλομαι δὲ καὶ περὶ τῆς προκλήσεως εἰπεῖν, ἣν οὗτοί με προυκαλέσαντο.) Lys. 13.74 τῆς φυγῆς ἧς αὐτοὶ ἔφυγον. Dem. 18.117 τῆς μὲν ἀρχῆς ἧς ἦρχεν ὑπεύθυνος ἦν. Ar. Ach. 677 οὐ γὰρ ἀξίως ἐκείνων ὧν ἐναυμαχήσαμεν | γηροβοσκούμεσθ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν (wie ναυμαχίαν ναυμαχεῖν). Pl. 1044 τῆς ὕβρεως ἧς ὑβρίζομαι. Hippocr. de octim. T. I. p. 457 τῆς διαθέσεως ἧς διέκειτο τὸ σῶμα. Hdt. 4.78 ἀπὸ παιδεύσιος τῆς (= ἧς) ἐπεπαίδευτο. (Aber S. Ai. 493 ist nach d. best. cdd. zu lesen: εὐνῆς τε τῆς σῆς, συνηλλάχθης ἐμοί und nicht mit Lobeck nach anderen cdd. ἧς συνηλλ.)

Anmerk. 3. Übrigens finden sich nicht wenige Stellen, an welchen die Attraktion unterlassen ist, obwohl der Adjektivsatz ganz die Geltung eines attributiven Adjektivs hat. Eur. M. 753 ἐμμενεῖν σου κλύω st. οἷς σου κλύω, ubi v. Pflugk. 758 τυχοῦσ᾽ βούλομαι. Or. 1079 τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ̓ ἐσφάλης | ἥν σοι κατηγγύησα. Heracl. 152 τοσαύτης ἣν ἐπῆλθον Ἑλλάδος. Th. 2.6 μηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν οὓς ἔχουσι Θηβαίων. 2, 70 τὸ δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψε. 75 τοῖς δένδρεσιν, ἔκοψαν. 2, 85 περὶ τῆς ναυμαχίας, ἣν ἐνίκησαν. X. A. 4.7.17 διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν, ἐκ τῶν Ταόχων ἔλαβον. Vgl. 7. 7, 7. Hell. 6. 5, 2 ἐμμενῶ ταῖς σπονδαῖς, ἃς βασιλεὺς κατέπεμψε. Cy. 5. 5, 2 τῇ ἄλλῃ κατασκευῇ, ἣν εἶχον. Vgl. Hier. 7, 8. P. Gorg. 520b. Phaedr. 249, c. 254, c. 262, c ἐν τῷ Λυσίου λόγῳ, ὃν φέρεις, καὶ ἐν οἷς ἡμεῖς εἴπομεν. Isocr. 6.21 τοῖς ὅρκοις, οὓς ἐποιήσασθε. Vgl. 89. Ps. Dem. 42.17 τοῦ ὅρκου, ὃν ὤμοσα. Vgl. 19, 239. 27, 68. Aeschin. 1.170. 3, 8. 112. 127.

Anmerk. 4. Nur sehr selten erleiden auch der Nominativ und der Dativ des Relativs die Attraktion. Hdt. 1.78 οὐδέν κω εἰδότες τῶν (= ὧνἧν περὶ Σάρδις τε καὶ αὐτὸν Κροῖσον st. τούτων, , s. Baehr. Th. 7.67 πολλαὶ (νῆες) ῥᾷσται ἐς τὸ βλάπτεσθαι ἀφ᾽ ὧν ἡμῖν παρεσκεύασται st. ἀπὸ τούτων, . Dem. 57.46 τὰ μὲν ἐξ ὧν μεμαρτύρηται μεμαθήκατε πάντες st. ἐκ τούτων . Aeschin. 1.90 ἀξιώσει μὴ ἐξ ὧν γιγνώσκεται, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν μαρτυριῶν κρίνεσθαι. P. Prot. 353b ἐμμένειν οἶς ἄρτι ἔδοξεν ἡμῖν st. τούτοις, . Phaed. 69, a τοῦτο ὅμοιόν ἐστιν νῦν δὴ ἐλέγετο st. τούτῳ ἐλέγετο. Civ. 531, e ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα st. τούτων οἷς. Vgl. Gorg. 509, a. Prot. 361, e. Theaet. 144, a. X. C. 5.4.39 ἤγετο καὶ τῶν ἑαυτοῦ τῶν τε πιστῶν οἷς ἥδετο καὶ ὧν ἠπίστει πολλούς, st. καὶ ἐκείνων οἷς ἠπίστει. Aeschin. 2.117 παρ᾽ ὧν μὲν βοηθεῖς οὐκ ὰπολήψει χάριν st. παρὰ τούτων, οἷς. (Nicht gehören hierher folgende Stellen: S. El. 1128 ὥς ς᾿ ἀπ᾽ ἐλπίδων, | οὐχ ὧνπερ ἐξέπεμπον, εἰσεδεξάμην d. i. οὐκ ἀπὸ τούτων τῶν ἐλπίδων, ἀφ᾽ ὧν, wie erhalte ich dich wieder ἀπ᾽ ἐλπίδων = ἀπὸ δόξης § 430, 1, S. 456, aliter ac speraveram, nicht mit der Hoffnung, mit der (vgl. ἀπὸ σπουδῆς, mit Eifer u. dgl. § 430, 1, S. 458) ich dich entsandte). [Wecklein schr. οὐχ ὅνπερ]. Ψ. 649 τιμῆς ἧστέ μ̓ ἔοικε τετιμῆσθαι, denn man kann ἧστε als gen. pretii fassen wie bei ἄξιος. w, 30 τιμῆς ἀπονήμενος, ἧσπερ ἄνασσες, denn man sagt auch ἀνάσσειν τιμῆς, wie Υ, 180 u. Eur. J. T. 17 ἀνάσσειν στρατηγίας. Th. 1.1 ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει, hier gehört ὧν nicht zu πιστεῦσαι, sondern zu σκοποῦντι. Auch Beispiele wie Hdt. 1.1 ἕκτῃ ἡμέρῃ ἀπ᾽ ἧς ἀπίκοντο, vgl. 3, 14. X. A. 6.2.12. Hell. 4. 6, 6. Dem. 18.26, in denen man ἀφ᾽ ἧς auf ἀπὸ ταύτης od. ἐν zurückzuführen pflegt: “seit dem Tage, an welchem”, sind auszuschliessen; ἀφ᾽ ἧς entspricht wohl vielmehr nach griechischer (logisch unkorrekterer) Auffassung einem ἀπὸ ταύτης ἀφ᾽ ἧςseit dem Tage, seit welchem”, vgl. Dem. 9.19 ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀνεῖλε Φωκέας, ἀπὸ ταύτης ἔγωγ᾽ αὐτὸν πολεμεῖν ὁρίζομαι. Hdt. 2.146. Ebenso bei ἐξ οὗ, ἀφ᾽ οὗ, ex quo).

Anmerk. 5. Wenn zu dem attrahierten Relative prädikative Substantive oder Adjektive gehören, nehmen auch diese an der Attraktion teil. X. oec. 2, 1 οὐκ ἄν μοι δοκῶ ὑπό γε τούτων ὧν σὺ δεσποινῶν καλεῖς κωλύεσθαι. P. Phaedr. 247e οὐδ᾽ ἐστί που ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ οὖσα ὧν ἡμεῖς νῦν ὄντων (Wesen seiend) καλοῦμεν. Phaed. 104, a τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος, wie mit Heindorf notwendig st. ὅπερ, das alle cdd. haben, zu lesen ist. Dem. 18.298 ἐμὲ . . οὔτ᾽ ἐλπὶς οὔτε φόβος οὔτ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἐπῆρεν οὐδὲ προηγάγετο ὧν ἔκρινα δικαίων καὶ συμφερόντων τῇ πατρίδι οὐδὲν προδοῦναι st. τούτων, ἔκρ. δίκαια κ. συμφέροντα. 6, 17 οἷς οὖσιν ὑμετέροις ἔχει, τούτοις πάντα τἆλλα ἀσφαλῶς κέκτηται. Diese Verbindung ist ganz natürlich, da auch da, wo keine Attraktion stattfindet, die näheren Bestimmungen des Relativs mit diesem in gleichem Kasus stehen, wie X. Hipp. 9.6 ὁπόσων ἂν καλῶν ὄντων μεταδιδῶσιν αὐτοῖς οἱ πολῖται.

Anmerk. 6. Auch die Ortsadverbien erleiden zuweilen die Attraktion, indem das relative Adverb die Form des demonstrativen Adverbs oder, wenn statt dieses ein Substantiv vorangeht, die Form, welche die vom Substantive bezeichnete Richtung ausdrückt, annimmt. Th. 1.89 διεκομίζοντο εὐθὺς (sc. ἐντεῦθεν) ὅθεν (st. οἷ) ὑπεξέθεντο παῖδας. P. Polit. 263c τὸ τῆς ἀποπλανήσεως ὁπόθεν ἡμᾶς δεῦρ᾽ ἤγαγεν: οἶμαι μὲν γὰρ μάλιστα ὅθεν ἐρωτηθεὶς σὺ . . εἶπες st. ἐκεῖθεν, οὗ . . εἶπες. S. Tr. 701 ἐκ δὲ γῆς ὅθεν (ubi) προὔκειτ̓ ἀναζέουσι θρομβώδεις ἀφροί. Ph. 481 ἐμβαλοῦ μ̓ ὅπῃ θέλεις ἄγων, εἰς ἀντλίαν, εἰς πρῷραν, εἰς πρύμνην ὅποι (st. οὗ, ubi) ἥκιστα μέλλω τοὺς παρόντας ἀλγυνεῖν [wo man aber jetzt nach cod. Flor. Γ ὅπου schreibt]. Eur. Hel. 1607 ὅποι νοσοῖεν ξύμμαχοι κατασκοπῶν [Elmsley πη]. J. T. 119 χωρεῖν χρεὼν (ἐκεῖσε) ὅποι χθονὸς κρύψαντε λήσομεν δέμας. Heracl. 19 πέμπων (ἐκεῖσε) ὅποι γῆς πυνθάνοιθ̓ ἱδρυμένους κήρυκας ἐξαιτεῖ [al. ὅπου, ὅπῃ].(Smyth 2522)

Eine eigentümliche Attraktion tritt bei den Relativen οἷος, ὅσος, ἡλίκος (ὁποιοστισοῦν, ὁπόσος δή, ὅστις, häufiger ὅστις δή, ὁστισοῦν, ὁποιοσοῦν, ὁπότερος, ὁποτεροσοῦν) in Adjektivsätzen ein, in denen das Verb εἶναι unterdrückt ist: während im vollständigen Satze das Relativ nebst dem Subjekte im Nominativ stehen würde: πιστεύω ἀνδρὶ (τοιούτῳ) οἷος σὺ εἶ, “ich vertraue einem Manne (der so beschaffen ist) wie du bist”, tritt es nach Ellipse des Verbs nebst dem Subjekte in den Kasus des Substantivs, auf das es zurückweist: πιστεύω ἀνδρὶ οἵῳ σοίich vertraue einem Manne wie dir.” Häufig wird das Substantiv, auf das sich das Relativ bezieht, in den Adjektivsatz aufgenommen: πιστεύω οἵῳ σοὶ ἀνδρί. Ein solcher verschmolzener oder attrahierter Adjektivsatz trägt ganz das Gepräge eines flektierten Adjektivs an sich, z. B.:

Gen.ἐρῶ οἵου σοῦ ἀνδρός.ἐρῶ οἵου σοῦ.
Dat.χαρίζομαι οἵῳ σοὶ ἀνδρί.χαρίζομαι οἵῳ σοί.
Akk.ἐπαινῶ οἷον σὲ ἄνδρα.ἐπαινῶ οἷον σέ.
Gen.ἐρῶ οἵων ὑμῶν ἀνδρῶν.ἐρῶ οἵων ὑμῶν.
Dat.χαρίζομαι οἵοις ὑμῖν ἀνδράσιν.χαρίζομαι οἵοις ὑμῖν.
Akk.ἐπαινῶ οἵους ὑμᾶς ἄνδρας.ἐπαινῶ οἵους ὑμᾶς.

So erklärt es sich, dass ὁστισοῦν, ὁποιοσοῦν, ὅστις δή u. s. w. die feste Bedeutungwer nur immer”, “wie nur immer”, d. i. irgend ein beliebiger erhalten haben. Οἷος: Th. 7.21 πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς οἵους καὶ Ἀθηναίους st. οἷοι Ἀθηναῖοί εἰσιν. X. M. 2.9.3 χαριζόμενον οἵῳ σοὶ ἀνδρί. Pl. Euthyphr. 2, b εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτθέα Μέλητον, οἷον τετανότριχα, d. i. τοιοῦτον, οἷός ἐστι τετανόθριξ, s. Stallb. Lucian. Toxar. c. 11 οὐ φαῦλον τὸ ἔργον ἀνδρὶ οἵῳ σοὶ πολεμιστῇ μονομαχῆσαι. S. Tr. 444 πῶς δ̓ οὐ χἀτέρας (Ἔρως ἄρχει) οἵας γ̓ ἐμοῦ; st. τοιαύτης, οἵα γ̓ ἐγώ εἰμι. P. Soph. 237c οἵῳ γε ἐμοὶ παντάπασιν ἄπορον st. τῷ τοιούτῳ, οἷός γε ἐγώ εἰμι, ἄπορόν ἐστιν. Hierher gehört auch die Attraktion von οἷος beim Superlative, als: P. Symp. 220b ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου st. τοιούτου, οἷός ἐστι δεινότατος. Pl. Euthyd. 272, a ἄλλον διδάξαι λέγειν τε καὶ συγγράφεσθαι λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια d. i. λόγους, οἷοι εἰς τὰ δ. συγγράφονται. — Ὁποῖος δή, ὁποιοσοῦν: X. H. 5.4.58 ῥήγνυται ὁποία δὴ φλέψquaecunque erat”, i. e. incertum, quae fuerit, s. Breitenb., vgl. Oec. 8, 19. P. Theaet. 182d τί δὲ περὶ αἰσθήσεως ἐροῦμεν ὁποιασοῦν = ὁποιαοῦν ἐστι, qualiscunque est. Crat. 390, a ἕως ἂν τὸ τοῦ ὀνόματος εἶδος ἀποδιδῷ . . ἐν ὁποιαισοῦν συλλαβαῖς = ἐν συλλ., ὁποιαιοῦν εἰσιν. — Ὁπότερος, ὁποτεροσοῦν, utercunque. Th. 5.41 ἐξεῖναι δ̓ ὁποτεροισοῦν προκαλεσαμένοις . . διαμάχεσθαι = ὁποτεροιοῦν εἰσιν. Andoc. 3.26 πολλὴ ἀνάγκη ὁπότερον τούτων ἑλέσθαι. (Als Subjekt: X. C. 3.2.22 κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν ὁπότεροι. Vgl. 7. 4, 5. Ap. 29.) — Ὅσος: i, 322 τὸ μὲν (ῥόπαλον Κύκλωποςἄμμες ἐίσκομεν εἰσορόωντες | ὅσσον θ̓ ἱστὸν νηός, ubi v. Nitzsch, st. τόσσον ὅσσος τέ ἐστιν ἱστός. 325 τοῦ μὲν ὅσον τ᾽ ὄργυιαν ἐγὼν ἀπέκοψα παραστάς st. τοσοῦτον, ὅσον ἐστὶν ὄργυια. k, 113 τὴν δὲ γυναῖκα | εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος κορυφήν st. τοσαύτην, ὅση ἐστὶν ὄρεος κορυφή. Hdt. 1.160 ἐπὶ μισθῷ ὅσῳ δή, mercede, quantulacunque est. So öfter bei unbestimmten Angaben durch ὅσος. Hdt. 1.157 Μαζάρης τοῦ Κύρου στρατοῦ μοῖραν ὅσην δή κοτε ἔχων, partem, quantulacunque erat. X. A. 1.8.6 ἱππεῖς ὅσον ἑξακόσιοι. 6. 5, 8 ἔστησαν ἀπέχοντες ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίους. — Ὁστισοῦν, ὅστις δή, ὅστις: Hdt. 2.113 ἢν καταφυγὼν οἰκέτης ὁτευῶν ἀνθρώπων ἐπιβάληται στίγματα ἱρά . . οὐκ ἔξεστι τούτου ἅψασθαι. 1, 86 ἐν νόῳ ἔχων ἀκροθίνια ταῦτα καταγιεῖν ὅτεῳ δή. Pl. civ. 335, b ἔστιν ἄρα δικαίου ἀνδρὸς βλάπτειν καὶ ὁντινοῦν ἀνθρώπων; st. καὶ ὁστισοῦν ἐστιν. Hipp. 1. 282, d πλέον ἀργύριον ἀπὸ σοφίας εἴργασται ἄλλος δημιουργὸς ἀφ̓ ἧστινος τέχνης. Alc. 2. 144, c οὐδὲ τὴν ὁτουοῦν μητέρα διενοεῖτο ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ τὴν αὐτὸς αὑτοῦ, wie im Lat. cujuscunque matrem, d. i. alicujus, quicunque est. Leg. 925, e πρότερον δὲ οὕστινας ὁτιοῦν ἂν βουληθῆναι παθεῖν, (crede) prius quoscunque quodcunque pati velle. X. An. 4. 7, 25 ἐξαπίνης, ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος, οἱ στρατιῶται φέρουσι λίθους, d. i. παρεγγ. τινος, ὅστις δὴ ἦν. 5. 2, 24 ἀνέλαμψεν οἰκία, ὅτου δὴ ἐνάψαντος. Lys. 12.84 πῶς οὐκ αἰσχρὸν ὑμῖν καὶ ἡντινοῦν (δίκην) ἀπολιπεῖν, ἥντινά τις βούλοιτο παρὰ τούτων λαμβάνειν; d. i. δίκην, ἡτισοῦν ἐστιν, und dies wird durch den folgenden Satz mit ἥντινα noch näher bestimmt. (Ὅστις als Subjekt st. τὶς, ὅστις ἐστίν: P. Lys. 214e ὁτιοῦν ὅμοιον ὁτῳοῦν ὁμοίῳ τίν᾽ ὠφέλειαν ἔχειν τίνα βλάβην ἂν ποιῆσαι δύναιτο; Pausan. 3. 8, 1 τὸ ἐπίγραμμα ἐποίησεν ὅστις δή). — Ἡλίκος: Ar. Ach. 703 εἰκὸς ἄνδρα κυφὸν ἡλίκον Θουκυδίδην | ἐξολέσθαι. — Ungleich seltener erscheinen diese Sätze in vollständiger Form. X. C. 6.1.45 ἄσμενος ἂν πρὸς ἄνδρα, οἷος σὺ εἶ, ἀπαλλαγείη.

Anmerk. 7. Ὅσον ist oft durch nur zu übersetzen. *i, 354 ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν d. h. ἐπὶ τοσοῦτον, ὅσον ἐστὶν ἐς Σκ., er kam wie weit es ist bis, daher: nur bis z. Sk. Thore. P. Gorg. 485a φιλοσοφίας μέν, ὅσον παιδείας χάριν καλὸν (sc. ἐστί) μετέχειν, nur od. wenigstens um der allgemeinen Bildung willen. Th. 1.111 τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων, d. i. γῆς ἐκράτουν τοσαῦτα, ὅσα κρατεῖν ἐδύναντο μὴ πρ. Vgl. 4, 16. Daher die Ausdrücke der Milderung: ὅσον μόνον, tantum non, fast, ὅσον οὔ, prope, ὅσον οὐκ ἤδη, ὅσον οὔπω (οὐδέπω), fast schon, daher: alsbald. Th. 1.36 τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὐ παρόντα πόλεμον. Vgl. 2. 94, 1. 8. 26, 1. S. OR. 347. X. H. 6.2.16 ἐνόμιζέ τε ὅσον οὐκ ἤδη ἔχειν τὴν πόλιν. Vgl. 24. Eur. Ba. 1076 ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος ἦν θάσσων ἄνω. Th. 4.125 νομίσαντες πολλαπλασίους μὲν ἦλθον ἐπιέναι, ὅσον δὲ οὔπω παρεῖναι, jamjam adesse. 6. 34 extr. 8, 96. X. A. 7.2.5 ἐλέγετο, ὅτι . . Πῶλος ὅσον οὔ [πω] παρείη ἤδη.

Anmerk. 8. Auf eine ähnliche Weise finden sich bei Homer bisweilen die Demonstrative τοῖον u. τόσον gebraucht. *y, 246 τύμβον δ̓ οὐ μάλα πολλὸν ἐγὼ πονέεσθαι ἄνωγα, | ἀλλ᾽ ἐπιεικέα τοῖον i. e. τοῖον οἶον ἐπιεικέα oder τοῖον, οἷος ἐπιεικής ἐστιν. 454 ὃς τὸ μὲν ἄλλο τόσον φοῖνιξ ἦν, ἐν δὲ μετώπῳ | λευκὸν σῆμ᾽ ἐτέτυκτο, im übrigen zwar so weit (“die darin angedeutete Beschränkung ist in dem folgenden Gegensatze enthalten”). Vgl. *s, 378. Χ, 322.

Anmerk. 9. Die Attraktion tritt auch dann ein, wenn οἷος oder οἷός τε statt ὥστε steht und mit dem Infinitive verbunden wird, in der Bedeutung: ich bin so beschaffen, dass, is sum, qui c. conj., daher auch ich kann, als: ἀνδρὶ τοιούτῳ οἵῳ μήτε λυπεῖσθαι μήτ᾽ ὀργίζεσθαι. S. § 585, 5.

Anmerk. 10. Wenn der Adjektivsatz die Bedeutung eines Substantivs (s. Nr. 3) hat, so tritt zuweilen dem attrahierten οἷος, ἡλίκος der Artikel vor, und der adjektivische Substantivsatz nimmt dadurch ganz den Charakter eines flektierten Substantivs an, als:

Nom. οἷος σὺ ἀνἡρ.
Gen.τοῦ οἵου σοῦ ἀνδρός.
Dat.τῷ οἵῳ σοὶ ἀνδρί.
Akk.τὸν οἷον σὲ ἄνδρα.
Nom.οἱ οἷοι ὑμεῖς ἄνδρες.
Gen.τῶν οἵων ὑμῶν ἀνδρῶν.
Dat.τοῖς οἵοις ὑμῖν ἀνδράσιν.
Akk.τοὺς οἵους ὑμᾶς ἄνδρας.

X. C. 6.2.2 οἱ δὲ οἷοί περ ὑμεῖς ἄνδρες . . τὰ βουλευόμενα καταμανθάνουσιν. Hell. 2. 3, 25 γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν εἶναι δημοκρατίαν. Comm. 2. 9, 3. Cy. 6. 2, 2. P. Lach. 180d οὔτοι τι . . οἱ ἡλίκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσκομεν τοὺς νεωτέρους = οἱ τηλικοῦτοι, ἡλίκος ἐγώ εἰμι, ubi v. Stallb. Ar. Ec. 465 ἐκεῖνο δεινὸν τοῖσιν ἡλίκοισι νῷν st. τηλικούτοις, ἡλίκοι νῴ ἐσμεν. [Ähnlich Dem. 18.146 (Φίλιππος ἐκράτησε) τοὺς ὁποιουσδήποθ᾽ ὑμεῖς ἐξεπέμπετε στρατηγούς = τοὺς στρ., ὁποιοιδήποτέ εἰσιν, οὓς . ἐξεπέμπετε.] Mit dem Infinitive: X. M. 4.6.11 κακοὺς δὲ ἄρα (πρὸς τὰ τοιαῦτα νομίζεις) τοὺς οἵους τούτοις κακῶς χρῆσθαι; (Kurz vorher: τοὺς δυναμένους αὐτοῖς καλῶς χρῆσθαι.) S. § 585, 5.

Anmerk. 11. Selten sind die Beispiele, wo in dem attrahierten Adjektivsatze das Subjekt an der Attraktion des Relativs οἷος nicht teilnimmt, sondern im Nominative steht. Dies geschieht nur dann, wenn der Numerus des Subjekts und des attrahierten Relativs verschieden ist, als: Ar. Ach. 601 νεανίας δ̓ οἵους σὺ διαδεδρακότας. X. H. 1.4.16 οὐκ ἔφασαν δὲ τῶν οἵωνπερ αὐτὸς ὄντων εἶναι καινῶν δεῖσθαι πραγμάτων. Antiph. 5.78 τοὺς οἵους ὑμεῖς μισῶν συκοφάντας. Aeschin. 2.151 τρισμυρίους κιναίδους οἵουσπερ σύ. Dem. 24.185 οἵοισπερ σὺ χρώμενοι συμβούλοις (m. d. Var. οἷόσπερ, wie 22, 64 προσήκει καὶ μισεῖν τοὺς οἶόσπερ οὗτος. 19, 254 Σόλων ἐμίσει τοὺς οἷος οὗτος ἀνθρώπους. Danach ändern die Herausgeber auch an den übrigen Stellen, z. B. Ar. Ach. 601 νεανίας δ̓ οἷος σὺ διαδεδρακότας, wo Blaydes mehr Material zusammenträgt).

Anmerk. 12. Auf einer Verkürzung beruhen Ausdrucksweisen wie Pl. civ. 349, d τοιοῦτος ἄρα ἐστὶν ἑκάτερος αὐτῶν, οἷσπερ ἔοικεν, d. h. ἔστιν ἄρα ἑκάτερος αὐτῶν τοιοῦτος, οἷοι (ἐκεῖνοι), οἶσπερ ἔοικεν, s. Stallb. u. Schneider. 350, c ὡμολογοῦμεν ᾧγε ὅμοιος ἑκάτερος εἴη, τοιοῦτον καὶ ἑκάτερον εἶναι. Phaed. 92, b οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ σοι τοιοῦτόν ἐστιν, ἀπεικάζεις, d. i. τοιοῦτόν ἐστιν, οἶον (ἐκεῖνο,) ἀπεικάζεις, s. Hdrf. u. Stallb.(Smyth 2532)

Zuweilen tritt eine der eben erwähnten entgegengesetzte Attraktion ein, indem nicht das Relativ die Flexion seines Substantivs, sondern das Substantiv die Flexion des auf dasselbe bezogenen Relativs annimmt. Man nennt daher diese Art der Attraktion invertierte Attraktion (Attractio inversa). Am häufigsten tritt diese Attraktion ein, wenn das vom Relative angezogene Substantiv des Hauptsatzes im Nominative oder Akkusative stehen sollte. *c, 371 ἀσπίδες ὅσσαι ἄρισται ἐνὶ στρατῷ ἠδὲ μέγισται, ἑσσάμενοι . . ἴομεν, vgl. 75. *k, 416 φυλακὰς δ̓ ἃς εἴρεαι, ἥρως, | οὔτις κεκριμένη ῥύετᾶ{ι} στρατόν. *s, 192 ἄλλου δ̓ οὔ τευ οἶδα τεῦ ἂν κλυτὰ τεύχεα δύω, | εἰ μὴ Αἴαντός γε σάκος Τελαμωνιάδαο. S. OC. 1150 λόγος δ̓ ὃς ἐμπέπτωκεν ἀρτίως ἐμοὶ | στείχοντι δεῦρο, (sc. τούτου) συμβαλοῦ γνώμην, de eo tuam tecum reputa sententiam. Tr. 283 τάσδε δ̓ ἅσπερ εἰσορᾷς, | ἐξ ὀλβίων ἄζηλον εὑροῦσαι βίον | χωροῦσι πρὸς σέ. Hdt. 2.106 τὰς δὲ στήλας τὰς ἵστα . . Σέσωστρις, αἱ μὲν πλεῦνες οὐκέτι φαίνονται περιεοῦσαι, ubi v. Baehr. 9, 88 τοὺς δὲ ἄλλους ἄνδρας τοὺς ἐξέδοσαν οἱ Θηβαῖοι, οἱ μὲν ἐδόκεον κτλ. Isocr. 6.48 πολιτείαν οἵαν εἶναι χρή, παρὰ μόνοις ἡμῖν ἐστιν. Lys. 19.47 τὴν οὐσίαν ἣν κατέλιπε τῷ υἱεῖ, οὐ πλείονος ἀξία ἐστίν. X. H. 1.4.2 ἔλεγον, ὅτι Λακεδαιμόνιοι πάντων ὧν δέονται πεπραγότες εἶεν παρὰ βασιλέως. An. 5. 5, 19 Κοτυωρίτας δὲ οὓς ὑμετέρους φατὲ εἶναι, εἴ τι αὐτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί εἰσιν st. Κοτυωρῖται. Vgl. Ven. 1, 10. P. Lys. 221b οἷόν τε οὖν ἐστιν ἐπιθυμοῦντα καὶ ἐρῶντα τούτου οὗ ἐπιθυμεῖ καὶ ἐρᾷ μὴ φιλεῖν; st. τοῦτο, οὗ, s. Stallb. Nur selten findet sich bei dem Dative diese Attraktion, und zwar in Fällen, die auch die Annahme einer durch rhetorische Gründe hervorgerufenen Umstellung zulassen. S. El. 653 φίλοισί τε ξυνοῦσαν . . καὶ τέκνων ὅσων ἐμοὶ | δύσνοια μὴ πρόσεστιν st. καὶ τέκνοις od. auch st. καὶ ὅσων τέκνων, mit Voranstellung des τέκνων wegen des Gegensatzes zu φίλοισι. X. Hier. 7, 2 τοιαῦτα ποιοῦσι τοῖς τυράννοις οἱ ἀρχόμενοι καὶ ἄλλον ὅντινα ἂν ἀεὶ τιμῶντες τυγχάνωσι st. καὶ ἄλλῳ od. καὶ ὅντινα ἄλλον. Bisweilen findet sich auch das Demonstrativpronomen in dem Hauptsatze zur Ergänzung des fehlenden Kasus. Hymn. Cer. 66 κούρην τὴν ἔτεκον, γλυκερὸν θάλος, εἴδεϊ κυδρήν, | τῆς ἀδινὴν ὄπ᾽ ἄκουσα. Ar. Plut. 200 τὴν δύναμιν ἣν ὑμεῖς φατὲ | ἔχειν με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. S. OR. 449 τὸν ἄνδρα τοῦτον ὃν πάλαι | ζητεῖς ἀπειλῶν