previous next564. III. Adverbialsätze.

Die Adverbialsätze entsprechen den Adverbien oder adverbialen Ausdrücken, z. B. einer Präposition mit ihrem Kasus (§ 547, 5, 6) und dienen wie die Adverbien dazu, den Begriff des Prädikats näher zu bestimmen. Die Adverbialsätze werden mit dem Hauptsatze durch relative Konjunktionen, als: οὗ, ὅτε, ὡς u. s. w. verbunden. Den relativen Konjunktionen des Nebensatzes können im Hauptsatze demonstrative Adverbien entsprechen, wodurch beide Sätzeder Haupt- und der Nebensatzzu einer Einheit verschmolzen werden (§ 547, 9), als: ὅτε Κῦρος ἦλθε, τότε οἱ στρατιῶται πρὸς τὴν πορείαν παρεσκευάσαντο. Ὡς ἔλεξας, οὕτως ἔπραξας. Die demonstrativen Adverbien geben die Beziehung an, in welcher der Adverbialsatz aufzufassen ist. Sowie nämlich die demonstrativen Adverbien, wozu wir auch die mit einer Präposition verbundenen und auf adverbiale Weise gebrauchten Demonstrative rechnen, entweder die Beziehung des Ortes, als: ἐνταῦθα, ἐκεῖ, oder der Zeit, als: τότε, oder der Art und Weise, als: οὕτως, oder der Kausalität, als: ἐκ τοότου, ἐπὶ τούτῳ, oder der Vergleichung, als: οὕτως, τοσοῦτον, τοσούτῳ, ausdrücken; ebenso werden dieselben Beziehungen auch durch die Adverbialsätze ausgedrückt.(Smyth 2191)

565. A. Adverbialsätze der Ortsbeziehung.

Die Adverbialsätze der Ortsbeziehung werden durch die relativen Ortsadverbien oder richtiger Ortskonjunktionen (σύνδεσμοι τοπικοί): οὗ, , ὅπῃ, ὅπου, ἔνθα, ἵνα meist poet. (ubi); ὅθεν, ἔνθεν (unde); οἷ, ὅποι, , ὅπῃ (quo) eingeleitet und drücken, wie die Ortsadverbien, die drei Richtungsverhältnisse: das Wo, das Woher und das Wohin aus. Den relativen Ortsadverbien des Nebensatzes entsprechen demonstrative Ortsadverbien im Hauptsatze, als: ἐνταῦθα, ἐκεῖ, ἐκεῖσε, ταύτῃ u. s. w. (§ 547, 9). Der Gebrauch der Modi in den Adverbialsätzen der Ortsbeziehung stimmt gänzlich mit dem in den Adjektivsätzen überein.

Indikativ. i, 136 ἐν δὲ λιμὴν εὔορμος, ἵν᾽ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν. Der Indikativ des Futurs von einer Absicht (§ 558, 4). S. El. 380 f. μέλλουσι γάρ σε . . | ἐνταῦθα πέμψειν, ἔνθα μή ποθ᾽ ἡλίου | φέγγος προσόψει κτλ. 436 f. κρύψον νιν, | ἔνθα μή ποτ᾽ εἰς εὐνὴν πατρὸς | τούτων πρόσεισιν (als Fut.) μηδέν. Vgl. OR. 1412. 1437. Ai. 659. Tr. 800.

Indikativ der Präterita mit ἄν (§ 558, 9). Ps. Dem. 42, 1 οὐκ οἶδ̓, ὅποι προῆλθεν ἂν Φαινίππου τόλμα, quo progressa esset. Auch von einer unter Umständen wiederholten vergangenen Handlung (nach § 392, 4). X. Ag. 2, 24 ὅπου μὲν πλεῖον ἂν εἶχον οἱ πολέμιοι, wo die Feinde eventuell das Übergewicht hatten.

Konjunktiv nach § 559, 1 (in der gewöhnlichen Sprache wird die Konjunktion mit ἄν verbunden). *m, 48 ὅππῃ τ᾽ ἰθύσῃ, τῇ τ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν, quocunque . . ibi. c, 139 οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλον | ἤπιον ὧδε ἄνακτα κιχήσομαι, ὁππόσ᾽ ἐπέλθω. Hs. Op. 208 τῇ δ̓ εἶς, ς᾿ ἂν ἐγώ περ ἄγω, eo . . quocunque. Eur. Io. 315 ἅπαν θεοῦ μοι δῶμ̓, ἵν᾽ ἂν λάβῃ μ̓ ὕπνος. Th. 2.11 ἕπεσθε ὅπῃ ἄν τις ἡγῆται. X. C. 5.1.24 ὅπου δ̓ ἂν μένῃ ( τῶν μελιττῶν ἡγεμών), οὐδὲ μία ἐντεῦθεν ἀπέρχεται: ἐὰν δέ που ἐξίῃ, οὐδὲ μία αὐτοῦ ἀπολείπεται = ἐάν που μένῃ. P. Symp. 175b ἐνίοτε ἀποστὰς ὅποι ἂν τύχῃ, ἕστηκεν. Ap. 28, d οὗ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ . ., ἐνταῦθα δεῖ . . μένοντα κινδυνεύειν. In Prosa selten ohne ἄν. Th. 4.17 (τοὺς λόγους οὐ μηκυνοῦμεν) ἐπιχώριον ὂν ἡμῖν οὗ μὲν βραχεῖς ἀρκῶσι μὴ πολλοῖς χρῆσθαι. — Nach § 559, 2. μ, 81 (σπέος) ᾗπερ ἂν ὑμεῖς | νῆα . . ἰθύνετε (= -ητε), wo ihr eintretenden Falls vorbeilenken werdet.

Optativ nach § 560, 1. Hdt. 3.39 ὅκου ἰθύσειε στρατεύεσθαι, πάντα οἱ ἐχώρεε εὐτυχέως. 5, 37 ἄλλον ἐς ἄλλην πόλιν παραδιδοὺς ὅθεν εἴη ἕκαστος in suam quemque urbem. Th. 2.100 καὶ μὲν προσπέσοιεν, οὐδεὶς ὑπέμενεν ἄνδρας. 3, 1 καὶ προσβολαὶ ἐγίγνοντο τῶν Ἀθηναίων ἱππέων, ὅπῃ παρείκοι (quocunque licebat). X. H. 6.2.28 πολλάκις δὲ καὶ ὅπῃ μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμα δειπνοποιεῖσθαι, ἐπανήγαγεν ἂν τὸ κέρας, über ἄν s. § 392, 4. An. 4. 2, 24 μαχόμενοι οἱ πολέμιοι καὶ ὅπῃ εἴη στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνοντες ἐκώλυον τὰς παρόδους. Vgl. 1. 9, 15. 27. 3. 1, 32. 4. 5, 30. 32. Cy. 3. 3, 5 ἐθήρα, ὅπουπερ ἐπιτυγχάνοιεν θηρίοις, überall wo. — Nach § 560, 4. a) X. Ag. 1, 27 ὅπου γὰρ ἄνδρες θεοὺς μὲν σέβοιεν, . . πειθαρχίαν δὲ μελετῷεν, πῶς οὐκ εἰκὸς ἐνταῦθα πάντα μεστὰ ἐλπίδων ἀγαθῶν εἶναι; = εἴ που. b) S. Ph. 529 μόνον θεοὶ σῴζοιεν ἔκ τε τῆσδε γῆς | ἡμᾶς, ὅποι τ᾽ ἐνθένδε βουλοίμεσθα πλεῖν.

Optativ mit ἄν nach § 560, 6. S. OC. 190 ἄγε νυν σύ με, παῖ, | ἵν᾽ ἂν . . | τὸ μὲν εἴποιμεν, τὸ δ̓ ἀκούσαιμεν, wo wir teils reden, teils hören können. Eur. Or. 639 ἔστι δ̓, οὗ σιγὴ λόγου | κρείσσων γένοιτ̓ ἄν, ἔστι δ̓, οὗ σιγῆς λόγος. Rh. 626 χρὴ δ̓ ἄνδρα τάσσειν, οὗ μάλιστ᾽ ἂν ὠφελοῖ. Theocr. 25, 61 ἐγὼ δέ τοι ἡγεμονεύσω | αὖλιν ἐφ᾽ ἡμετέρην, ἵνα κεν τέτμοιμεν ἄνακτα. Dem. 1.13 τὰς δ̓ ἐπ᾽ Ἰλλυριοὺς καὶ Παίονας αὐτοῦ καὶ πρὸς Ἀρύββαν καὶ ὅποι τις ἂν εἴποι παραλείπω στρατείας.

Anmerk. Über die Attraktion der Ortsadverbien s. § 555, A. 6, über die prägnante Konstruktion derselben nach Art der Präpositionen § 447, A. 4, über den Übergang der relativen Konstruktion in die demonstrative § 561, A. 1.(Smyth 2498)

566. B. Adverbialsätze der Zeitbeziehung.

Die Adverbialsätze der Zeitbeziehung werden durch folgende Konjunktionen eingeleitet:

a) Bei der Angabe der Gleichzeitigkeit mit dem Hauptsatze: ὅτε, cum; εὖτε = ὅτε, alt- u. neuion., auch lyr. u. trag.; ὁπότε (unbestimmter u. allgemeiner als ὅτε, da es den Stamm des Indefin. πο in sich aufgenommen hat); ὡς, b. Hdt. auch ὥσπερ, völlig entsprechend unserem wie, das in dem älteren Deutsch und noch jetzt in der Volkssprache in der Bedeutung des temporalen als gebraucht wird; ὅπως (neuion. ὅκως), das sich von ὡς so unterscheidet wie ὁπότε von ὅτε, und in der alt- u. neuion. Mundart und in der attischen Poesie gebraucht wird; ὅπου attisch; ἡνίκα und allgemeiner ὁπηνίκα, von einer bestimmten Zeit gebraucht = als gerade, z. B. an dem Tage, zu der Stunde gerade, als (beide erst nachhom.); ὁσάκις (ὁσσάκι Hom.) u. allgemeiner ὁποσάκις (erst attisch), quotiescunque; ἦμος, alt- u. neuion., auch trag., selt. lyr., eigtl. zu welcher Tageszeit, dann = ὅτε; ὄφρα (st. ὅφρα, die Ableit. des φρα ist ungewiss), ep. u. lyr., bei den Tragikern selten und nur an lyrischen Stellen, so lange als; μέχρι u. selten ἄχρι, so lange als; ἔστε (nachhom., in attischer Prosa nur b. Xenophon häufiger); ἕως, ἐν , während; über τέως = ἕως s. § 516, 21).

b) Bei der Angabe des dem im Hauptsatze Ausgesagten Vorangehenden: ἐπεί, ἐπειή ep. (entst. aus ἐπεὶ § 504, A. 1), ἐπείτε (entst. aus ἐπεί u. dem indefiniten τέ § 518, S. 237 f.), alt- u. besonders neuion., ἐπειδή, postquam; ἐξ οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ᾽ οὗ, auch ἐξ ὧν, ex quo seitdem; ὡς od. ἐπεὶ τάχιστα, ἐπειδὴ τάχιστα, sobald als.

c) Bei der Angabe des dem im Hauptsatze Ausgesagten Nachfolgenden: πρίν, πρὶν 2), priusquam (b. Hom. auch πρίν . . πρίν § 516, 1, ähnl. b. d. Att. πρότερον . . πρίν, πρόσθεν . . πρίν), πρότερον , πρὶν ὅτε Hom., πάρος (b. Hom., aber nur m. d. Inf.); — ἕως, ἕως οὗ (Hdt.), ὄφρα s. a), ἔστε, μέχρι, selten ἄχρι (b. Hom. nur als Adv. u. Präp.), μέχρι οὗ, ἄχρι οὗ, ἐσὅ Hdt., ἐς οὗ Hdt. (s. Baehr u. Stein ad 1, 67), bis dass, bis (εἰς ὅτε κεν c. conj. β, 99).(Smyth 2383)

Den angegebenen Konjunktionen entsprechen oft im Hauptsatze Demonstrativadverbien (§ 547, 9), als: ὅτε . . τότε; ἕως . . τέως (poet.), ἦμος . . τῆμος poet.; ὄφρα . . τόφρα . . poet.; ἡνίκα . . τηκίκα (poet.), τηνικαῦτα; πρὶν (sc. τούτου), prius . . , quam; ἐν . . ἐν τούτῳ, während . . da, z. B. X. C. 2.1.20; ὡς . . ὥς, cum . . tum, b. Hom. *c, 294. *t, 16. Υ, 424; ferner: ἦμος . . δὴ τότε, καὶ τότε, καὶ τότε δή, καὶ τότ᾽ ἔπειτα Hom. ὅτε, εὖτε, ἕως . . τόφρα Hom.; ὡς, ὅτε . . ἐνταῦθα; ἐπεί, ἐπειδή, ἐπειδάν . ., τότε, τότε δή, τότ᾽ ἤδη, s. Herbst ad X. conv. 3, 5. Stallb. ad Pl. civ. 565, c; ἐπειδή . . οὕτω δή, sic demum, Th. 1.131. 2, 19. 2. 70; ὡς, ἐπεί . . ἐκ τούτου Herbst ad X. conv. 9, 5; ὡς, ἐπειδή . . ἐντεῦθεν Maetzner ad Antiph. 1.17.

Anmerk. Die Dichtersprache gebraucht zuweilen st. des einfachen νῦν mit grösserem Nachdrucke νῦν ὅτε, d. i. νῦν ἐστιν, ὅτε. Aesch. S. 705 Ch. νῦν ὅτε σοι παρέστακεν. Suppl. 630 Ch. νῦν ὅτε καὶ θεοὶ Διογενεῖς κλύοιτ̓ | εὐκταῖα γένει χεούσας. Passend vergleicht Lobeck ad Ai. 802 Plaut. Rud. 3. 3, 568 nunc id est, cum omnium copiarum viduitas nos tenet. Aber nicht gehört hierher S. Ai. 802 καθ᾽ ἡμέραν | τὴν νῦν, ὅτ᾽ αὐτῷ θάνατον βίον φέρει sc. ἔξοδος, an dem heutigen Tage, wo der Ausgang . . bringt, s. Schneidew. — Ein merkwürdiger Übergang von dem Verbum finitum zu dem Partizipe und von diesem wieder zu dem V. fin. findet statt Pind. J. 6, 5 ff. τίνι . . θυμὸν τεὸν | εὔφρανας; ῥα . .: | ἁνίκ᾽ εὐρυχαίταν | ἄντειλας (edidisti) Διόνυσον . . δεξαμένα (st. ἁνίκ᾽ ἐδέξω) τὸν φέρτατον θεῶν . .: ὅτε . . ἄμπεμψας (remisisti) . . ἐς Ἄργος ἵππιον;(Smyth 2384)

567. Gebrauch der Modi.

Der Indikativ wird, wie in anderen Sprachen, bei Erwähnung von wirklichen Ereignissen oder Thatsachen gebraucht. Die bis (so lange bis) bedeutenden Konjunktionen werden bei einer vergangenen Handlung mit dem Indikative des Aorists verbunden. *d, 221 ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, | τόφρα δ̓ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον. *w, 788 ἦμος δ̓ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος ἠώς, | τῆμος ἄρ᾽ . . ἤγρετο λαός. *w, 31 ἀλλ᾽ ὅτε δή ῤ̔ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ᾽ ἠώς, | καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἀθανάτοισι μετηύδα Φοῖβος Ἀπόλλων. *a, 432 οἱ δ̓ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο, | ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ̓ ἐν νηὶ μελαίνῃ. i, 233 μένομέν τέ μιν ἔνδον | ἥμενοι, ἕως (bis) ἐπῆλθε νέμων. *n, 495 Αἰνείᾳ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γεγήθειν, | ὡς ἴδε λαῶν ἔθνος ἐπισπόμενον ἑοῖ αὐτῷ. a, 363 κλαῖεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, φίλον πόσιν, ὄφρα (bis) οἱ ὕπνον | ἡδὺν ἐπὶ βλεφάροισι βάλε γλαυκῶπις Ἀθήνη. Hdt. 6.41 καὶ ὥσπερ ὡρμήθη ἐκ Καρδίης πόλιος, ἔπλεε διὰ τοῦ Μέλανος κόπου. 83 οἱ δοῦλοι ἔσχον πάντα τὰ πρήγματα, ἐς ἐπήβησαν οἱ τῶν ἀπολομένων παῖδες. 7, 7 ὡς δὲ ἀνεγνώσθη Ξέρξης στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἐνθαῦτα . . στρατηίην ποιέεται. 9, 6 ἐπεὶ δὲ . . σχολαίτερα ἐποίεον . ., οὕτω δὴ ὑπεξεκομίσαντο πάντα. 1, 11 ὡς δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε (ὡς τάχιστα, cum primum, sobald als). Th. 1.8 οἱ ἐκ τῶν νήσων κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτε περ (eben als) καὶ τὰς πολλὰς αὐτῶν κατῴκιζε. 3, 10 μέχρι (quamdiu) ἀπὸ τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προθύμως εἱπόμεθα. X. An. 2. 6, 2 (Κλέαρχος) ἕως μὲν πόλεμος ἦν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, παρέμενεν (in fide manebat). 3, 1, 19 ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν, οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτίρων κτλ., vgl. Comm. 1. 2, 18. Cy. 7. 1, 18 ἕως ἔτι σοι σχολή (sc. ἐστί), . . παρακάλει τοὺς σὺν σοὶ εἰς τὴν ἐμβολήν (ad impetum). Hell. 1. 1, 3 ἐμάχοντο, μέχρι οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν. An. 1. 8, 8 ἡνίκα δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτός. 2. 2, 15 ἐν ὡπλίζοντο (dum arma induunt), ἧκον οἱ σκοποί. Cy. 7. 5, 39 ὄχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέρρει, ἕωσπερ ἔφθασεν ἑσπέρα γενομένη, immerfort bis. Ps. Dem. 47.58 ἕως ἀφείλοντο τὸ κυμβίον ἐκ τοῦ κόλπου αὐτῆς, οὐκ ἐπαύσαντο ἄγχοντες καὶ τύπτοντες τὴν γραῦν. Lys. 25.26 καὶ οὐ πρότερον ἐπαύσαντο, ἕως τὴν πόλιν εἰς στάσεις κατέστησαν (st. d. gwhnl. οὐ πρότερον . . πρίν). Vgl. 12, 71. 15, 6.

Anmerk. 1. Die Negation in diesen Sätzen ist an sich οὔ [s. §. 510, 2, b)]; μή findet sich nur dann, wenn das zeitliche Verhältnis zugleich auch als ein hypothetisches aufzufassen ist, wie Pl. civ. 354, c ὁπότε τὸ δίκαιον μὴ οἶδα, ἐστι, σχολῇ εἴσομαι, εἴτε ἀρετή τις οὖσα τυγχάνει εἴτε καὶ οὔ. Phaed. 84, e ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν.

Anmerk. 2. Über πρίν c. indic. s. § 568; über den indic. praeteritorum von einem nicht eingetretenen Ereignisse s. § 399, 6, B. Bei Homer findet sich an einzelnen Stellen auch der Indikativ des Futurs mit κέν), s. § 392, 1, doch sind die Lesarten höchst zweifelhaft. *u, 335 ἀλλ᾽ ἀναχωρῆσαι (st. des Impr.), ὅτε κεν συμβλήσεαι αὐτῷ, wenn du unter Umständen mit ihm zusammentreffen wirst (wahrscheinl. ist mit Cobet συμβλήεαι zu schreiben). p, 282 ὁππότε κεν πολύβουλος ἐνὶ φρεσὶ θήσει Ἀθήνη, | νεύσω μέν τοι ἐγὼ κεφαλῇ (θήσει verschrieben für θῇσιν, wie q, 318 ἀλλά σφωε δόλος καὶ δεσμὸς ἐρύξει, | εἰσόκε μοι μάλα πάντα πατὴρ ἀποδώσει ἔεδνα ἀποδώσει für ἀποδῷσιν). — Völlige Gleichzeitigkeit wird auch dadurch bezeichnet, dass der logische Nebensatz als grammatischer Hauptsatz mit dem anderen Hauptsatze durch καί, τε . . καί, auch δέ verbunden wird. S. § 516, 8.(Smyth 2395)

Die § 566 angegebenen Konjunktionen, in der gewöhnlichen Sprache in Verbindung mit ἄν, ep. κέν: ὅταν, ὅτ᾽ ἄν u. ὅτε κεν ep., ὁπόταν, ὁπότ᾽ ἄν u. ὁππότε κεν ep., ἡνίκ᾽ ἄν, ἐπάν, ἐπήν, ἐπεὶ ἄν u. gwhnl. ἐπεί κεν ep., ἐπειδάν3), εὖτ᾽ ἄν § 566, 1, ἐν ἄν; πρὶν ἄν, πρίν γ̓ ὅταν b, 374. d, 477; ἕως ἄν, μέχρι ἄν, ἔστ᾽ ἄν, ὄφρ᾽ ἄν § 566, 1, ὄφρα κεν ep., die entweder so lange als oder bis bedeuten; εἰς κεν (εἰσόκεν), εἵως κεν, εἰς ὅτε κεν ep., werden mit dem Konjunktive verbunden, wenn die Handlung entweder als eine bestimmte einzelne in der Zukunft liegende oder als eine unbestimmt in der Gegenwart oder Zukunft wiederkehrende bezeichnet werden soll, vgl. § 399, 2; und zwar steht der Konjunktiv des Präsens, wenn die Handlung des Nebensatzes der des Hauptsatzes gleichzeitig ist, dagegen der Konjunktiv des Aorists, wenn die Handlung des Nebensatzes der des Hauptsatzes vorangeht, s. § 389, Anm. 3. Die Negation ist nach § 510, 4 b μή.(Smyth 2396)

Bezeichnet der Nebensatz eine bestimmte zukünftige Handlung, so steht im Hauptsatze das Futur, aber auch das Präsens (§ 382, 5), das Perfekt (§ 384, 5), und zuweilen der Aorist (§ 386, 7). Τ, 337 (ὀίομαι Πηλῆα ἀκάχησθαι) ἐμὴν ποτιδέγμενον αἰεὶ | λυγρὴν ἀγγελίην, τ᾽ ἀποφθιμένοιο πύθηται. *f, 323 οὐδέ τί μιν χρεὼ | ἔστι τυμβοχοῆς᾿, ὅτε μιν θάπτωσιν Ἀχαιοί. *f, 112 ἔσσεται . . ἦμαρ, ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο Ἄρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται. q, 444 μήτις τοι καθ᾽ ὁδὸν δηλήσεται, ὁππότ᾽ ἂν αὖτε | εὕδῃσθα γλυκὺν ὕπνον. a, 41 ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρείδαο, | ὁππότ᾽ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται (st. ἱμείρηται) αἴης. *f, 375 ὀμοῦμαι | μήποτ᾽ ἐπὶ Τρώεσσιν ἀλεξήσειν κακὸν ἦμαρ, | μηδ᾽ ὁπότ᾽ ἂν Τροίη . . δάηται, auch dann nicht, wenn, vgl. § 578, 2. b, 124 τόφρα γὰρ οὖν βίοτόν τε τεὸν καὶ κτήματ᾽ ἔδονται, | ὄφρα κε κείνη τοῦτον ἔχῃ νόον, so lange als sie . . haben wird. *o, 232 τόφρα γὰρ οὖν οἱ ἔγειρε μένος μέγα, ὄφρ᾽ ἂν Ἀχαιοὶ | φεύγοντες νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκωνται, bis sie . . kommen. *a, 509 τόφρα δ̓ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ᾽ ἂν Ἀχαιοὶ | υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ τιμῇ, bis sie ihn geehrt haben und ihn fernerhin mit Ehre verherrlichen werden. *i, 702 μαχήσεται, ὁππότε κέν μιν | θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ καὶ θεὸς ὄρσῃ. *b, 332 μίμνετε πάντες . . | αὐτοῦ, εἰσόκεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν, bis wir . . eingenommen haben. *i, 609 μ̓ ἕξει παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, εἰσόκ᾽ ἀυτμὴ | ἐν στήθεσσι μένῃ καί μοι φίλα γοῦνα ὀρώρῃ, so lange als . . bleiben wird u. s. w. z, 303 ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή, | ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηαι | μητέρ᾽ ἐμήν. *z, 412 οὐ γὰρ ἔτ̓ ἄλλη | ἔσται θαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς. S. OC. 593 ὅταν μάθῃς μου, νουθέτει, τὰ νῦν δ̓ ἔα. Ph. 464 ἡμεῖς δ̓ ἴωμεν, ὡς, ὁπηνίκ̓ ἂν θεὸς | πλοῦν ἧμιν εἴκῃ, τηνικαῦθ᾽ ὁρμώμεθα. P. Prot. 335b ἐπειδὰν σὺ βούλῃ διαλέγεσθαι, ὡς ἐγὼ δύναμαι ἕπεσθαι, τότε σοι διαλέξομαι. Ap. 29, d ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω καὶ οἷός τε , οὐ μὴ παύσωμαι φιλοσοφῶν, so lange als ich atmen werde. Phaed. 66, b ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν . ., οὐ μήποτε κτησώμεθα ἱκανῶς, οὗ ἐπιθυμοῦμεν. X. A. 4.4.11 ἡνίκα δ̓ ἄν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὑπὲρ ὑμῶν μαχούμεθα. 5. 1, 4 περιμένετε, ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω, usque dum rediero, vgl. 5. 6, 26. 2. 3, 24 μέχρι δ̓ ἂν ἐγὼ ἥκω, αἱ σπονδαὶ μενόντων. Cy. 3. 3, 18 οὐκ ἀναμένομεν, ἕως ἂν ἡμετέρα χώρα κακῶται, ἀλλὰ φθάνοντες ἤδη δῃοῦμεν τὴν ἐκείνων γῆν. Dem. 4.14 ἐπειδὰν ἅπαντα ἀκούσητε, κρίνατε.(Smyth 2398)

Bezeichnet der Nebensatz eine unbestimmte Wiederholung, so steht im Hauptsatze gewöhnlich das Präsens, doch auch die übrigen Haupttempora, und zuweilen der Aorist (vgl. § 386, 7). *f, 199 ἀλλὰ καὶ ὃς δείδοικε Διὸς μεγάλοιο κεραυνὸν | δεινήν τε βροντήν ὅτ᾽ ἀπ̓ οὐρανόθεν σμαραγήσῃ. Ι, 646, f. ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ, ὁππότ̓ ἐκείνων | μνήσομαι (st. -ωμαι), so oft ich gedenke. h, 202 θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖς | ἡμῖν, εὖτ᾽ ἔρδωμεν ἀγακλειτὰς ἑκατόμβας. d, 400 ἦμος δ̓ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκῃ, | τῆμος ἄρ᾽ ἐξ ἁλὸς εἶσι γέρων. z, 182 οὐ μὲν γὰρ τοῦ γε κρεῖσσον καὶ ἄρειον, | ὅθ᾽ ὁμοφρονέοντε νοήμασιν οἶκον ἔχητον | ἀνὴρ ἠδὲ γυνή. i, 138 ἀλλ᾽ ἐπικέλσαντας μεῖναι χρόνον, εἰσόκε ναυτέων | θυμὸς ἐποτρύνῃ καὶ ἐπιπνεύσωσιν ἀῆται (bis jedesmal). α, 192 (Λαέρτῃ) βρῶσίν τε πόσιν τε | παρτιθεῖ, εὖτ᾽ ἄν μιν κάματος κατὰ γυῖα λάβῃσιν. S. Ph. 111 ὅταν τι δρᾷς ἐς κέρδος, οὐκ ὀκνεῖν πρέπει. X. C. 3.2.7 (οἱ Χαλδαῖοι) μισθοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὐτῶν δέηται. 1. 2, 4 οἱ δὲ γεραίτεροι (εἰς τὰς ἑαυτῶν χώρας πάρεισιν), ἡνίκ᾽ ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ (bequem ist, beliebt). Oec. 1, 23 αἱ τοιαῦται δέσποιναι αἰκιζόμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ψυχὰς . . οὔποτε λήγουσιν, ἔστ᾽ ἂν ἄρχωσιν αὐτῶν. Comm. 3. 5, 6 ἔστ᾽ ἂν (quamdiu) . . πολεμίους δείσωσιν, . . τὰ κελευόμενα πάντα ποιοῦσιν. P. Tim. 83e ταῦτα γέγονεν, ὅταν αἷμα μὴ πληθύσῃ. Phaed. 108, c αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται. Dem. 9.69 ἕως ἂν σῴζηται τὸ σκάφος, . . τότε χρὴ καὶ ναύτην καὶ κυβερνήτην καὶ πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ἑξῆς πρυθύμους εἶναι. 8, 11 ἐπειδὰν πυθώμεθά τι γιγνόμενον, τηνικαῦτα θορυβούμεθα. X. O. 1.23 πολέμιοι γοῦν ἤδη ὅταν καλοὶ κἀγαθοὶ ὄντες καταδουλώσωνταί τινας, πολλοὺς δὴ βελτίους ἠνάγκασαν εἶναι (§ 386, 7, wo mehr Beisp.). *r, 728 ἀλλ᾽ ὅτε δή ῤ̔ ἐν τοῖσιν ἑλίξεται (= -ηται) ἀλκὶ πεποιθώς, | ἄψ τ᾽ ἀνεχώρησαν διά τ᾽ ἔτρεσαν (§ 386, 8).

Anmerk. 3. Zuweilen erklärt sich der Konjunktiv im Nebensatze neben einer historischen Zeitform im Hauptsatze daraus, dass die Handlung noch in der Gegenwart fortdauert. S. El. 91 Ch. πολλὰς δ̓ ἀντήρεις ᾔσθου | στέρνων πληγὰς αἱμασσομένων, | ὁπόταν δνοφερὰ νὺξ ὑπολειφθῇ (= ᾔσθου καὶ ἔτι νῦν αἰσθάνει). Lys. 12.41 πολλάκις ἐθαύμασα τῆς τόλμης τῶν λεγόντων ὑπὲρ αὐτοῦ πλὴν ὅταν ἐνθυμηθῶ κτλ.; in anderen Fällen aus der Neigung der Griechen, in der obliquen Rede die Form der direkten beizubehalten, z. B. Pl. Phaed. 59, e εἶπε περιμένειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ. S. § 595.

Über den epischen Gebrauch des Konjunktivs in Vergleichungen s. § 399, Anm. 1.

Über ὁσάκις, ὁποσάκις c. ind. st. ὁσάκις ἄν, ὁποσάκις ἄν c. conj. s. Anm. 5.

Über ἕως in der Odyssee als Finalkonjunktion s. § 553, A. 1.

Anmerk. 4. Die Weglassung der Partikel ἄν ist bei den Dichtern und Herodot nicht selten, in attischer Prosa aber nur bei μέχρι, bis (und bei πρίν, s. § 568) einigermassen kritisch gesichert. Aesch. S. 338 πολλὰ γὰρ, εὖτε πτόλις δαμασθῇ, | δυστυχῆ τε πράσσει. S. Ant. 1025 ἐπεὶ δ̓ ἁμάρτῃ, κεῖνος οὐκέτ̓ ἔστ᾽ ἀνὴρ | ἄβουλος κτλ. Vgl. OC. 1225. Ai. 554 ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος, | ἕως τὸ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσθαι μάθῃς. Vgl. Ph. 764. Ai. 1183 ἀρήγετ̓,

ἔστ᾽ ἐγὼ μολὼν | τάφου μεληθῶ. El. 225 ὄφρα με βίος ἔχῃ. Hdt. 8.22 ἐπεί τε ἀνενειχθῇ καὶ διαβληθῇ πρὸς Ξέρξην. 4, 172 τῶν δὲ ὡς ἕκαστός οἱ μιχθῇ, διδοῖ δῶρον, τὸ ἂν ἔχῃ φερόμενος ἐξ οἴκου. 3, 31 οἱ βασιλήιοι δικασταὶ κεκριμένοι ἄνδρες γίνονται Περσέων, ἐς οὗ ἀποθάνωσι σφι παρευρεθῇ τι ἄδικον, μέχρι τούτου. 8, 108 ἐς ἔλθῃ. 4, 119 μέχρι δὲ τοῦτο ἴδωμεν, μενέομεν. Th. 1.137 μέχρι πλοῦς γένηται. Vgl. 3, 28. 4, 16. 4, 41 ἐβούλευσαν δεσμοῖς αὐτοὺς φυλάσσειν, μέχρι οὗ τι ξυμβῶσιν. Vgl. 4, 46, 34).(Smyth 2399)

Der Optativ ohne ἄν steht erstens wie der Konjunktiv, bei unbestimmter Frequenz (Wiederholung einer Handlung), aber in Beziehung auf eine historische Zeitform des Hauptsatzes. Im Hauptsatze steht alsdann gemeiniglich das Imperfekt oder ein Plusquamperfekt mit Imperfektbedeutung oder eine Iterativform des Aorists oder auch des Imperfekts oder, doch seltener, der Aorist mit ἄν, s. § 392, 4. K. 14 αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐς νῆάς τε ἴδοι καὶ λαὸν Ἀχαιῶν, | πολλὰς ἐκ κεφαλῆς προθελύμνους ἕλκετο χαίτας, so oft er sah. h, 136 εὗρε δὲ Φαιήκων ἡγήτορας ἠδὲ μέδοντας | σπένδοντας δεπάεσσιν ἐυσκόπῳ Ἀργειφόντῃ, | πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου. λ, 510 sqq. ἤτοι ὅτ᾽ ἀμφὶ πόλιν Τροίην φραζοίμεθα βουλάς, | αἰεὶ πρῶτος ἔβαζε καὶ οὐχ ἡμάρτανε μύθων: | . . αὐτὰρ ὅτ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μαρναίμεθα χαλκῷ | οὔποτ᾽ ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν, . . ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε. *n, 711 λαοὶ ἕπονθ᾽ ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο, | ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ᾽ ἵκοιτο. *g, 215 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν Ὀδυσσεύς, | (Μενέλαος) στάσκεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσκε . ., | σκῆπτρον δ̓ οὔτ̓ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, | ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσκεν. *g, 233 πολλάκι μιν ξείνισσεν . . Μενέλαος | . ., ὁπότε Κρήτηθεν ἵκοιτο. Hier steht im Hauptsatze der Aorist, aber in Verbindung mit πολλάκι, das an sich schon eine Wiederholung ausdrückt. Hdt. 6.61 ὅκως δὲ ἐνείκειε τροφὸς (τὸ παιδίον), πρός τε τὤγαλμα ἵστα καὶ ἐλίσσετο τὴν θεὸν ἀπαλλάξαι τῆς δυσμορφίης τὸ παιδίον. 75 ὅκως γάρ τεῳ ἐντύχοι Σπαρτιητέων, ἐνέχραυε ἐς τὸ πρόσωπον τὸ σκῆπτρον. 7, 119 ὅκως δὲ ἀπίκοιτο στρατιή, σκηνὴ μὲν ἔσκε πεπηγυῖα ἑτοίμη, ἐς τὴν αὐτὸς σταθμὸν ποιεέσκετο Ξέρξης: δὲ ἄλλη στρατιὴ ἔσκε ὑπαίθριος: ὡς δὲ δείπνου γένοιτο ὥρη, οἱ μὲν δεκόμενοι ἔχεσκον πόνον: οἱ δέ, ὅκως πλησθέντες νύκτα αὐτοῦ ἀγάγοιεν, τῇ ὑστεραίῃ τήν τε σκηνὴν ἀνασπάσαντες καὶ τὰ ἔπιπλα πάντα λαβόντες οὕτω ἀπελαύνεσκον. 1, 17 ὡς δὲ ἐς τὴν Μιλησίην ἀπίκοιτο, so oft. Th. 2.49 ὁπότε ( πόνος, morbus) ἐς τὴν καρδίαν στηρίξειεν, ἀνέστρεφεν αὐτήν. 2, 10 ἐπειδὴ ἑκάστοις ἑτοῖμα γίγνοιτο κατὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον ξυνῄεσαν, gleich darauf aber: καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα συνειλεγμένον ἦν. 2, 15 ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυνῄεσαν βουλευσόμενοι. P. Phaed. 59d ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθειμεν φοιτᾶν . . πρὸς τὸν Σωκράτη: περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ δεσμωτήριον (jedesmal, bis): ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωκράτη. (Theaet. 183, c τούτων περανθέντων καὶ ἐμὲ δεῖ ἀπηλλάχθαι σοι ἀποκρινόμενον κατὰ τὰς συνθήκας, ἐπειδὴ τὸ περὶ τοῦ Πρωταγόρου λόγου τέλος σχοίη. Der Opt. σχοίη bezieht sich hier nicht auf das Präsens δεῖ, sondern auf die Worte κατὰ τὰς συνθήκας, in denen die Bedeutung der Vergangenheit liegt = καθ᾽ ξυνεθέμεθαquemadmodum antea inter nos convenerat factum iri, quum disputatio de Protagorae sententia finem habitura essetStallb.). X. A. 1.2.7 (Κῦρος ἄγρια θηρία) ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. Vgl. 1. 9, 25. 3. 4, 20. 6. 3, 7; ὅτε 2. 6, 12. 4. 1, 16. 17; ἐπεί 1. 5, 2. 8, 20. 4, 7, 17; ἐπειδή 4. 5, 8. 7, 10. Comm. 1. 2, 57 ἐπεὶ διομολογήσαιτο. 2. 9, 4 ὁπότε συγκομίζοι . . ὁπότε θύοι. Nach ὅπου X. Ag. 6, 5.

Anmerk. 5. Nur selten wird von einer unbestimmten Frequenz der Indikativ gebraucht. X. A. 4.7.16 καὶ ᾖδον καὶ ἐχόρευον, ὁπότε οἱ πολέμιοι ὄψεσθαι ἔμελλον. (Hingegen 1. 9, 28 εἰ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, . . ἐσπουδαιολογεῖτο.) Öfter bei ὁσάκις und ὁποσάκις. Auch hier kann nach einem Haupttempus der Konjunktiv, nach einer historischen Zeitform der Optativ eintreten (vgl. oben unter Nr. 4 u. Nr. 5), als: P. Theaet. 197d (φαῖμεν ἂντοῦτο ἐξεῖναι ποιεῖν, ὁποσάκις ἂν δοκῇ αὐτῷ. 143, a καὶ ὁσάκις Ἀθήναζε ἀφικοίμην, so oft ich nach Athen kommen mochte, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτην μὴ ἐμεμνήμην. Vgl. *f, 265. *x, 194. λ, 585; aber sie können auch mit dem Indikative verbunden werden, wenn es sich nicht um den Abstraktbegriff unbestimmter Wiederholung handelt, sondern um konkrete Einzelfälle, deren thatsächliches Vorhandensein betont wird. X. M. 3.4.3 ὁσάκις κεχορήγηκε, . . νενίκηκε. Cy. 2. 2, 30 ὁποσάκις αὐτὸν ἐκάλεσα, jedesmal wenn ich rief (dagegen ὁποσάκις καλέσαιμι so oft ich nur rufen mochte). 2. 3, 23 ὁποσάκις γε καὶ δειπνοποιούμεθα. R. Ath. 3, 11 ὁποσάκις δ̓ ἐπεχείρησαν αἱρεῖσθαι τοὺς βελτίστους κτλ. Ven. 3, 6 ὁσάκις δ̓ ἐπιτρέχουσι τὰ ἴχνη. Pl. Charm. 158, a ὁσάκις . . ἀφίκετο.

Anmerk. 6. Auch finden sich einzelne Beispiele, in denen nach einem Haupttempus im Hauptsatze der Optativ von einer unbestimmten Frequenz im Nebensatze steht. Alsdann hat der Redende zugleich eine andere der Vergangenheit angehörige Handlung im Sinne, auf die der Nebensatz bezogen wird. *d, 344 πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀκουάζεσθον ἐμεῖο, | ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζοιμεν (so in den besten Handschr.) Ἀχαιοί, ihr beiden werdet ja zuerst von mir zum Mahle gerufen, so oft die A. ein Mahl zurüsteten. Auffälliger w, 254 τοιούτῳ δὲ ἔοικας, ἐπεὶ λούσαιτο φάγοι τε, | εὑδέμεναι μαλακῶς. Aber w, 343 διατρύγιος δὲ ἕκαστος | ἤην, ἔνθα δ̓ ανὰ σταφυλαὶ παντοῖαι ἔασιν, | ὁππότε δὴ Διὸς ὧραι ἐπιβρίσειαν ὕπερθεν ist der Satz ἔνθα δ̓ . . ἔασιν als Parenthese zu fassen, während der iterative Nebensatz ὁππότε . . ἐπιβρίσειαν mit ἤην zu verbinden ist. Bei Schriftstellern der späten Gräzität wird der Optativ auch von einzelnen und bestimmten Handlungen st. des Indikativs gebraucht5).(Smyth 2414)

Als Vertreter des futurischen Konjunktivs (s. oben Nr. 3) erscheint der Optativ nach historischem Tempus der Natur der Sache nach nur in oratio obliqua, auch in dem § 594, 3 besprochenen weiteren Sinne. *i, 191 Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, | δέγμενος Αἰακίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων, wann er aufgehört hätte, vgl. Β, 794. X. H. 1.3.11 Φαρνάβαζος περιέμενεν ἐν Καλχηδόνι, μέχρι ἔλθοι (sc. Ἀλκιβιάδης) ἐκ τοῦ Βυζαντίου, bis A. käme.(Smyth 2408)

Ferner steht der Optativ ohne ἄν ohne Rücksicht auf das Zeitverhältnis des Hauptsatzes, wenn die Zeitangabe als blosse ungewisse Annahme, als reine Vorstellung bezeichnet werden soll. Vgl. § 399, 3. *g, 55 οὐκ ἄν τοι χραίσμῃ κίθαρις . ., ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείης, wenn du etwa im Staube liegen solltest. *d, 263 σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ | ἕστηχ̓, ὥσπερ ἐμοί, πιέειν, ὅτε θυμὸς ἀνώγοι (so Ludwich nach den besten Hdschr.), wenn das Gemüt dich etwa antreiben sollte. *n, 319 αἰπύ οἱ ἐσσεῖται . . νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ αὐτός γε Κρονίων | ἐμβάλοι . . δαλὸν νήεσσι, wenn nicht etwa . . würfe. Aesch. Eum. 725 οὔκουν δίκαιον (sc. ἐστί) τὸν σέβοντ᾽ εὐεργετεῖν, | ἄλλως τε πάντως χὤτε δεόμενος τύχοι; S. Tr. 94 καὶ γὰρ ὑστέρῳ τό γ̓ εὖ | πράσσειν, ἐπεὶ πύθοιτο, κέρδος ἐμπολᾷ, auch dem später Kommenden bringt das Wohlergehen, wenn er es erführe, Gewinn. X. Hipp. 7.4 φρονήσεως δεῖ πολλῆς πρὸς τοὺς πολὺ πλείους καὶ τόλμης, ὁπότε καιρὸς παραπέσοι, wenn sich vielleicht eine günstige Gelegenheit zeigen sollte. Pl. civ. 332, a ἀποδοτέον δέ γε (sc. παρακατέθετο) οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν τότε, ὁπότε τις μὴ σωφρόνως ἀπαιτοῖ; wenn einer es auf unverständige Weise zurückfordern sollte. Häufig steht ὅτε c. opt. und im Hauptsatze der Opt. mit ἄν in gleicher Bedeutung wie εἰ c. opt. (§ 576), nur mit dem Unterschiede, dass ὅτε neben der Bedingung zugleich die Zeit bezeichnet; die Negation ist alsdann μή. *q, 23 ἀλλ᾽ ὅτε . . ἐθέλοιμι ἐρύσσαι, αὐτῇ κεν γαίῃ ἐρύσαιμι. *c, 248 οὐκ ἂν ἔγωγε Κρονίονος ἆσσον ἱκοίμην, | . . ὅτε μὴ αὐτός γε κελεύοι. λ, 375 f. καί κεν ἐς ἠῶ δῖαν ἀνασχοίμην, ὅτε μοι σὺ | τλαίης . . τὰ σὰ κήδεα μυθήσασθαι. Ps. Pl. Amat. 133, a ὁπότε γάρ τοι τὸ φιλοσοφεῖν αἰσχρὸν ἡγησαίμην εἶναι, οὐδ᾽ ἂν ἄνθρωπον νομίσαιμι ἐμαυτὸν εἶναι. X. Cy. 1. 3, 11 ὁπότε βούλοιτο. 3. 1, 16 ὁπότε . . ἁλίσκοιντο. An. 7. 7, 17. Vgl. auch § 399, 6, A (Modusattraktion).(Smyth 2404)

Nur selten begegnet in diesen Sätzen der Optativ mit ἄν in ebenderselben Bedeutung, wie im Hauptsatze der Optativ mit ἄν gebraucht wird, wenn man eine Behauptung als unentschiedene Möglichkeit ausdrücken will (§ 396, 2). X. oec. 11, 14 ἐγὼ ἀνίστασθαι ἐξ εὐνῆς εἴθισμαι, ἡνίκ᾽ ἂν ἔτι ἔνδον καταλαμβάνοιμι, εἴ τινα δεόμενος ἰδεῖν τυγχάνοιμι, ich pflege zu der Stunde aufzustehen, wo, wenn ich jemanden zu sehen wünschte, ich ihn noch zu Hause antreffen dürfte oder antreffen kann. Dem. 4.31 φυλάξας Φίλιππος τοὺς ἐτησίας τὸν χειμῶνα ἐπιχειρεῖ (οἷς διαπράττεται), ἡνίκ᾽ ἂν ἡμεῖς μὴ δυναίμεθα ἐκεῖσε (εἰς τὴν τοῦ Φιλίππου χώραν) ἀφικέσθαι, zu einer Zeit gerade, wo wir wegen der Stürme dorthin nicht gelangen könnten.

Anmerk. 7. Bei Homer tritt in den unter Nr. 5 und Nr. 7 besprochenen Fällen zuweilen die Partikel κέν (ἄν) zur Konjunktion. a) *i, 525 οὕτω καὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν | ἡρώων, ὅτε κέν τιν᾽ ἐπιζάφελος χόλος ἵκοι. r, 298 ἐν πολλῇ κόπρῳ, οἱ προπάροιθε θυράων | . . κέχυτ᾽ ὄφρ᾽ ἂν ἄγοιεν | δμῶες. Zweifelhaft b, 105 νύκτας δ̓ ἀλλύεσκεν, ἐπὴν δαΐδας παραθεῖτο, vgl. t, 105. ω, 140. [Wahrscheinlich verderbt Hdt. 1.196 ὡς ἂν αἱ παρθένοι γενοίατο γάμων ὡραῖαι, . . ἐς ἓν χωρίον ἐσάγεσκον ἁλέας. Sicher verderbt X. C. 8.1.44 ὁπόταν ἐλαύνοιεν.] — b) *w, 227 αὐτίκα γάρ με κατακτείνειεν Ἀχιλλεὺς | ἀγκὰς ἑλόντ̓ ἐμὸν υἱόν, ἐπὴν γόου ἐξ ἔρον εἵην. Vgl. d, 223. b, 78 τόφρα γὰρ ἂν κατὰ ἄστυ ποτιπτυσσοίμεθα μύθῳ | χρήματ᾽ ἀπαιτίζοντες, ἕως κ̓ ἀπὸ πάντα δοθείη. *o, 70 ἐκ τοῦ δ̓ ἄν τοι ἔπειτα . . τεύχοιμι διαμπερές, εἰσόκ᾽ Ἀχαιοὶ | Ἴλιον αἰπὺ ἕλοιεν. Ar. equ. 1056 καί γε γυνὴ φέροι ἄχθος, ἐπεί κεν ἀνὴρ ἀναθείη. [Sonst nur durch Textverderbnis, z. B. X. C. 1.3.11 ὁπόταν ἥκοι, ἐπειδὰν σπουδάζοι. Pl. Alc. 2. 146, a ὁπόταν ὁρῴης. Civ. 412, a ὅταν . . οἴοιτο. 501, c ἕως ἂν . . ποιήσειαν. Phaed. 101, d ἕως ἂν . . σκέψαιο. Tim. 56, d μέχρι περ ἂν . . γένοιτο.]

Ebenso selten ist der Indikativ der historischen Zeitformen mit ἄν in der § 392, 4 u. 5 erwähnten Bedeutung. Dem. 29.16 εἴπερ ὡς ἀληθῶς ταῦτα μὴ ἐμαρτύρησεν, οὐκ ἂν νῦν ἔξαρνος ἦν, ἀλλὰ τότ̓ εὐθὺς ἐπὶ τοῖ δικαστηρίου τῆς μαρτυρίας ἀναγιγνωσκομένης, ἡνίκα μᾶλλον ἂν αὐτὸν νῦν ὠφέλει, wo es ihm mehr als jetzt genützt hätte. Vgl. Lycurg. 57. Lys. 19.13 δὲ . . ἐπείσθη δοῦναι, οὐκ εἰδὼς τὴν ἐσομένην διαβολήν, ἀλλ᾽ ὅτε καὶ ὑμῶν ὁστισοῦν ἂν ἐκείνοις ἠξίωσε κηδεστὴς γενέσθαι. [15, 6 δεινόν . . αὐτοὺς μὲν τοὺς στρατηγοὺς . . μὴ ἂν τολμῆσαι πρότερον ἡμῶν ἡγήσασθαι, ἕως ἂν ἐδοκιμάσθησαν κατὰ τοὺς νόμους, Ἀλκιβιάδην δὲ τολμᾶν κτλ.] Vgl. § 553, A. 7.(Smyth 2406)

568. Bemerkung über die Konstruktion der Konjunktion pri/n (§ 566, 1, c)Vgl. Sturm, Geschichtliche Entwicklung der Konstruktionen mit pri/n. Würzburg 1882.).

Die Konjunktion πρίν hat neben den § 567 angeführten Konstruktionen auch die mit dem Infinitive. Die verschiedenen Konstruktionen von πρίν unterscheiden sich also:

a) Πρίν (πρὶν , πρότερον ) wird mit dem Indikative einer historischen Zeitform oder des historischen Präsens verbunden, wenn die Rede von einem vergangenen, wirklich eingetretenen Ereignisse ist (noch nicht b. Hom. u. Hesiod, ausser πρίν γ̓ ὅτε, vgl. Anm. 8). Gewöhnlich steht der Aorist, der eine vorhergegangene, seltener das Imperfekt, das eine mit dem Hauptsatze gleichzeitige Handlung ausdrückt. Im Hauptsatze steht eine historische Zeitform. Der Hauptsatz ist entweder affirmativ, oder, und zwar weit häufiger, negativ. α) Hymn. Apoll. Pyth. 179 φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἦμαρ, | πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκεν . . Ἀπόλλων, bis Apollon entsandte. S. OR. 776 ἠγόμην (existimabar) δ̓ ἀνὴρ | ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη | τοιάδ᾽ ἐπέστη. Vgl. Eur. Andr. 1147. Mit dem Indik. des Praes. hist. Eur. Hec. 131. M. 1173. Pind. O. 1.3, 65 ἔπαθεν, πρίν γέ οἱ χρυσάμπυκα κούρα χαλινὸν | Παλλὰς ἤνεγκ̓. Vgl. 9, 57. Th. 1.51 ἐθαύμαζον τοὺς Κορινθίους πρύμναν κρουομένους, πρίν τινες ἰδόντες εἶπον, ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσι. 1. 118, 2. 3, 29 (οἱ Πελοποννήσιοιτοὺς μὲν . . Ἀθηναίους λανθάνουσι (Pr. hist.), πρὶν δὴ τῇ Δήλῳ ἔσχον. 104, 6. 7, 71 παραπλήσια δὲ καὶ οἱ ἐπὶ τῶν νεῶν αὐτοῖς ἔπασχον, πρίν γε δὴ οἱ Συρακόσιοι . . ἔτρεψαν τοὺς Ἀθηναίους. Mit Praes. hist. 7, 39 ἐπὶ πολὺ διῆγον τῆς ἡμέρας πειρώμενοι ἀλλήλων, πρὶν δὴ Ἀρίστων . . πείθει κτλ. X. A. 2.5.33 οἱ Ἕλληνες . ., τι ἐποίουν, ἠμφεγνόουν, πρὶν Νίκαρχος ἧκε. — β) Hdt. 6.45 οὐ πρότερον ἐπανέστη ἐκ τῶν χωρέων τούτων Μαρδόνιος, πρὶν σφεας ὑποχειρίους ἐποιήσατο. Vgl. 8, 8. 9, 22 ἐποίευν οὐδέν, πρίν γε δὴ μαθών τις τὸ ποιεύμενον παίει μιν. 7, 175 τὴν ἀτραπὸν οὐδὲ ᾔδεσαν ἐοῦσαν πρότερον, ἤπερ ἐπύθοντο Τρηχινίων. Th. 2.65 οὐ πρότερόν γε οἱ ξύμπαντες (Ἀθηναῖοι) ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτόν (sc. τὸν Περικλέα), πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν. 1, 132 οὐδ᾽ ὣς ἠξίωσαν νεώτερόν τι ποιεῖν ἐς αὐτόν, πρίν γε δὴ αὐτοῖς . . μηνυτὴς γίγνεται (Pr. hist.). X. A. 1.2.26 δὲ οὔτε πρότερον . . οὔτε τότε Κύρῳ (εἰς χεῖρας) ἰέναι ἤθελε, πρὶν γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. 3. 1, 16. 6. 1, 27 οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες, πρὶν ἐποίησαν πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν Λακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν ἡγεμόνας εἶναι. Ebenso Cy. 1. 4, 23. Ag. 2, 4. Ar. Av. 700 πρότερον δ̓ οὐκ ἦν γένος ἀθανάτων, πρὶν Ἔρως ξυνέμιξεν ἅπαντα. (Smyth 2430, 2441)

b) Πρίν, in att. Prosa regelmässig πρὶν ἄν, wird mit dem Konjunktive verbunden zur Bezeichnung einer erst erwarteten, zukünftigen, oder einer in Gegenwart oder Zukunft wiederholten Handlung. Vgl. § 567, 2. Gewöhnlich steht der Konjunktiv des Aorists, der die Handlung des Nebensatzes als der des Hauptsatzes vorangehend, seltener der Konjunktiv des Präsens, der dieselbe als gleichzeitig mit der des Hauptsatzes bezeichnet. Der Hauptsatz ist negativ oder enthält eine Frage, in der eine Negation liegt; seine Zeitform ist ein Haupttempus: Präsens, Perfekt, Futur oder eine Aoristform mit Präsensbedeutung. α) Zukünftige Handlung: k, 175 οὐ γάρ πω καταδυσόμεθα . . εἰς Ἀίδαο δόμους, πρὶν μόρσιμον ἦμαρ ἐπέλθῃ. n, 336. r, 9. *s, 135. 190. Ω, 781. Aesch. Pr. 755 νῦν δ̓ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον | μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐκπέσῃ τυραννίδος. S. Ph. 917 μὴ στέναζε, πρὶν μάθῃς. Eur. M. 276 κοὐκ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, | πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. Hdt. 7. 8, 2 οὐ πρότερον παύσομαι, πρὶν ἕλω τε καὶ πυρώσω τὰς Ἀθήνας. Vgl. 9, 87. Th. 7.63 (χρὴ) ξυμπεσούσης νηὶ νεὼς μὴ πρότερον ἀξιοῦν ἀπολύεσθαι, τοὺς ἀπὸ τοῦ πολεμίου καταστρώματος ὁπλίτας ἀπαράξητε (sc. εἰς τὴν θάλασσαν). X. A. 1.1.10 δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν καταλῦσαι (τὸν πόλεμον), πρὶν ἂν αὐτῷ συμβουλεύσηται. 5. 7, 12 μὴ ἀπέλθητε, πρὶν ἂν ἀκούσητε. Vgl. 5. 7, 5. Pl. civ. 487, e οὐ πρότερον κακῶν παύσονται αἱ πόλεις, πρὶν ἂν ἐν αὐταῖς οἱ φιλόσοφοι ἄρξωσιν. Phaedr. 271, c πρὶν ἂν οὖν τὸν τρόπον τοῦτον λέγωσί τε καὶ γράφωσι, μὴ πειθώμεθα αὐτοῖς τέχνῃ γράφειν. Dem. 23.179 οὐδὲν μὴ δύνηται (= οὐδὲν δυνήσεται) πρότερον λῦσαι, πρὶν ἂν ἐκβάλῃ τούτους. — β) Wiederholte Handlung: S. Ant. 175 ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν | ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν | ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ. Vgl. Ai. 965. Eur. Heracl. 180 τίς ἂν δίκην κρίνειεν γνοίη λόγον, | πρὶν ἂν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦθον ἐκμάθῃ σαφῶς; Hdt. 1.136 πρὶν δὲ πενταέτης γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί. 1, 199 οὐ πρότερον ἀπαλλάσσεται, τίς οἱ ξείνων . . μιχθῇ. 4, 196 οὔτε γὰρ αὐτοὺς τοῦ χρυσοῦ ἅπτεσθαι (λέγουσι) πρὶν ἄν σφι ἀπισωθῇ τῇ ἀξίῃ τῶν φορτίων, οὔτ̓ ἐκείνους τῶν φορτίων ἅπτεσθαι πρότερον αὐτοὶ τὸ χρυσίον λάβωσι. Pl. Jo 534, b οὐ πρότερον οἷός τε ποιεῖν (sc. ποιητής), πρὶν ἂν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων, καὶ νοῦς μηκέτι ἐν αὐτῷ ἐνῇ. Isocr. 1.24 μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάσῃς, πῶς κέχρηται τοῖς πρότερον φίλοις. Dem. 4.41 προορᾶτ᾽ οὐδέν, πρὶν ἂν γεγενημένον γιγνόμενόν τι πύθησθε.

Anmerk. 1. Die Partikel ἄν tritt bei Homer und Hesiod nie hinzu, bei Herodot und den Tragikern nicht immer (vgl. ausser den oben angeführten Beispielen S. Ant. 619. Tr. 608. 946. Ai. 742. fragm. 572. 583 ^{b} Bgk. Eur. Or. 1218); iu attischer Prosa dagegen regelmässig. Abweichungen kommen nur bei Thukydides in einigermassen bemerkenswerter Anzahl vor, so dass Textesänderungen nicht unberechtigt erscheinen. Th. 6.10 πρὶν ἣν ἔχομεν βεβαιωσώμεθα. 6, 38 πρὶν ἐν τῷ παθεῖν ὦμεν. 6, 29 πρὶν διαγνῶσι. 8, 9 πρὶν τὰ Ἴσθμια . . διεορτάσωσιν u. πρὶν λάβωσι. X. O. 12.1 οὐκ ἂν ἀπέλθοιμι πρὶν (ἂν) παντάπασιν ἀγορὰ λυθῇ. Ven. 3, 60 πρὶν (ἂν) ἴδωσιν. Antiph. 1.29. Aeschin. 3.60. Pl. leg. 873, a.

Anmerk. 2. Auf eine historische Zeitform folgt πρίν oder πρὶν ἄν c. conj. nur da, wo oratio obliqua im engeren oder weiteren Sinne (§ 595, 4 u. A. 2) vorliegt. Vgl. § 567, 6. *s, 190 μήτηρ δ̓ οὔ με φίλη πρίν γ̓ εἴα θωρήσσεσθαι, | πρίν γ̓ αὐτὴν ἐλθοῦσαν ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι. Vgl. Ω, 781. S. Ai. 742. Hdt. 1.19 οὐκ ἔφη χρήσειν, πρὶν τὸν νηὸν ἀνορθώσωσι. (Or. r. οὐ χρήσω, πρὶν ἀνορθώσητε.) 9, 93 extr. Th. 8.9 οὐ προεθυμήθησαν ξυμπλεῖν, πρὶν τὰ Ἴσθμια . . διεορτάσωσιν. X. C. 2.2.8 εἶπον μηδένα τῶν ὄπισθεν κινεῖσθαι, πρὶν ἂν πρόσθεν ἡγῆται.

Anmerk. 3. Nach einem positiven Hauptsatze findet sich πρίν c. conj. unter den älteren Schriftstellern nur b. Simonid. Jamb. 1, 12 (Bergk) φθάνει δὲ τὸν μὲν γῆρας ἄζηλον λαβόν, | πρὶν τέρμ᾽ ἵκηται. Hdt. 7. 10, 7 δὲ ἀδικέει ἀναπειθόμενος, πρὶν ἀτρεκέως ἐκμάθῃ. An einigen Stellen ist der Hauptsatz nur scheinbar positiv. Ar. Ec. 769 φυλάξομαι (sc. καταθεῖναι), | πρὶν ἄν γ̓ ἴδω τὸ πλῆθος τι βουλεύεται = οὐ καταθήσω. Eur. Or. 1218 φύλασσε δ̓, ἤν τις, πρὶν τελευτηθῇ φόνος, | ξύμμαχός τις κασίγνητος πατρὸς | ἐλθὼν ἐς οἴκους φθῇ = vide, ne quis domum prius intret, quam cett. Hdt. 1.32 πρὶν δ̓ ἂν τελευτήσῃ, ἐπισχεῖν μηδὲ καλέειν κω ὄλβιον = darf man sein Urteil nicht aussprechen. Ähnlich 7, 54. Lys. 22.4 αἰσχρὸν δ̓ ἡγοῦμαι πρότερον παύσασθαι, πρὶν ἂν ὑμεῖς περὶ αὐτῶν τι ἂν βούλησθε ψηφίσησθε, wo in αἰσχρόν die Negation liegt: ich kann es nicht für ehrenhaft (οὐ καλόν) halten, wie auch sonst αἰσχρός negativ aufgefasst wird, s. § 514, 5. Th. 6.38 ἡμεῖς δὲ κακοί (sc. ἐσμεν), πρὶν ἐν τῷ παθεῖν ὦμεν, προφυλάξασθαι, = οὐ προφυλασσόμεθα. Isocr. 4.16 ὅστις οὖν οἴεται τοὺς ἄλλους κοινῇ τι πράξειν ἀγαθόν, πρὶν ἂν τοὺς προεστῶτας αὐτῶν διαλλάξῃ, λίαν ἁπλῶς ἔχει καὶ πόρρω τῶν πραγμάτων ἐστίν, der Schriftsteller hat den negativen Gedanken im Sinne: Niemand möge meinen. Dem. 38.24 ὧν δὲ τοῦ μὴ κατηγορῆσαι τοσαῦτα χρήματα ἐπράξασθε, πρὶν ἂν ταῦτα ἀποδῶτε, σιωπᾶν ἐστε δίκαιοι καὶ μὴ κατηγορεῖν καὶ ἔχειν ist nicht bloss auf ς. ἐστε δίκαιοι, sondern zugleich auf καὶ μὴ κατ. Rücksicht genommen. Dass aber πρίν c. conj. einen negativen Hauptsatz erheischt, liegt in der Natur des Satzverhältnisses begründet: nach affirmativem Hauptsatze fügt der πρίν-Satz lediglich eine nähere Zeitbestimmung hinzu: κρίνει πρὶν ἐξετάζειν, er urteilt, ehe er geprüft hat, = vor der Prüfung; daher der limitierende Infinitiv (vgl. Anm. 8) oder, in nachhomerischer Zeit, der Indikativ. Nach negativem Satze dagegen erscheint die zeitliche Bestimmung zugleich als eine Forderung, eine Bedingung, die erfüllt werden muss, ehe die Handlung des Hauptsatzes verwirklicht werden kann: μὴ κρῖνε πρὶν ἂν ἐξετάσῃς urteile nicht ehe du geprüft hast = ἐὰν μὴ ἐξετ. wenn du nicht geprüft hast; daher der (ursprünglich voluntative) Konjunktiv.(Smyth 2443)

c) Πρίν ohne ἄν mit dem Optative dient zur Bezeichnung einer in der Vergangenheit erwarteten Handlung, also nur, wenn im Hauptsatze, der auch hier negativ sein muss, eine historische Zeitform steht. *f, 580 Ἀγήνωρ | οὐκ ἔθελεν φεύγειν, πρὶν πειρήσαιτ᾽ Ἀχιλῆος, priusquam tentasset. Hs. sc. 17 οὐδέ οἱ ἦεν | πρὶν λεχέων ἐπιβῆναι . . Ἠλεκτρυώνης, | πρίν γε φόνον τίσαιτο κασιγνήτων. S. Ph. 551 ἔδοξέ μοι μὴ σῖγα, πρὶν φράσαιμί σοι, | τὸν πλοῦν ποιεῖσθαι. X. C. 1.4.14 (Ἀστυάγης) ἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν (τὰ θῃρία), πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν. Hell. 6. 5, 19 οἱ Ἠλεῖοι . . ἔπειθον (αὐτοὺςμή ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἱ Θηβαῖοι παραγένοιντο. Isocr. 16.5 ἡγοῦντ̓ οὐδὲν οἷοί τ᾽ εἶναι κινεῖν τῶν καθεστώτων, πρὶν ἐκποδὼν ἐκεῖνος αὐτοῖς γένοιτο. Pl. Ap. 36, c ἐνταῦθα ᾖα, ἐπιχειρῶν ἕκαστον ὑμῶν πείθειν μὴ πρότερον τῶν ἑαυτοῦ μηδενὸς ἐπιμελεῖσθαι, πρὶν ἑαυτοῦ ἐπιμεληθείη.

Anmerk. 4. Dieser Optativ (der bei Herodot nie, bei Thukydides und den Rednern sehr selten vorkommt) ist als sogenannter optativus obliquus (s. § 399, 5) aufzufassen, da in allen hierher gehörigen Beispielen eine oratio obliqua in eigentlichem oder in weiterem Sinne (§ 594, 3) vorliegt. In verallgemeinerndem Sinne, von einer wiederholten Handlung, scheint der Optativ bei πρίν nicht vorzukommen (wohl aber bei dem anders gearteten homerischen πρίν γ̓ ὅτε *i, 488 οὐκ ἐθέλεσκες ἅμ᾽ ἄλλῳ | οὔτ᾽ ἐς δαῖτ᾽ ἰέναι οὔτ᾽ ἐν μεγάροισι πάσασθαι, | πρίν γ̓ ὅτε δή ς᾿ ἐπ᾽ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι καθίσσας | ὄψου τ̓ ἄσαιμι κτλ.). Ein Satz wie Hdt. 1.136 πρὶν πενταέτης γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί würde also, in die Vergangenheit versetzt, nicht lauten: οἱ τῶν Περσῶν παῖδες οὐκ ἀφικνοῦντο . . πρὶν πενταέτεις γένοιντο, sondern γενέσθαι. [X. A. 4.5.30 haben nur die geringeren Handschriften παραθεῖεν.]

Anmerk. 5. Dass zufolge der sogenannten Modusassimilation nach einem bedingten Satze mit dem Indikative der historischen Zeitformen πρίν mit dem Indikative einer historischen Zeitform, sowie nach einem optativischen Satze πρίν mit dem Optative verbunden werde, ist § 399, 6 erörtert worden.(Smyth 2448)

d) Πρίν (b. Hdt. auch πρὶν , 2, 2. 4, 167. 5, 65 u. sonst) mit dem Infinitive stellt die Handlung schlechtweg ohne alle Nebenbeziehung des Zeit- und Modalverhältnisses, das durch den Indikativ, Konjunktiv und Optativ ausgedrückt wird, als temporale nähere Bestimmung dar, s. Anm. 8. Daher kann diese Verbindung nicht allein in allen vorher angeführten Fällen stehen, sondern auch da, wo ein Modus des Verbi finiti nicht geeignet sein würde. Ganz natürlich und notwendig ist demnach die Verbindung von πρίν mit dem Infinitive, wenn von einer Handlung die Rede ist, welche gar nicht eingetreten ist oder nicht eintreten kann. Wenn der Infinitiv ein eigenes, im übergeordneten Satze nicht vorkommendes Subjekt hat, so steht es nach §§ 475, 3., 478, 1. 3 im Akkusative. Die Zeitform des Infinitivs ist meist der Aorist, welcher die Handlung des Nebensatzes schlechthin als eintretend, verwirklicht bezeichnet, während das Präsens sie in ihrem Verlaufe (ihrer Dauer oder Wiederholung) darstellt, das Perfekt ihre Vollendung hervorhebt.

α) Πρίν c. inf. st. πρίν c. indic. praeteriti. Der Hauptsatz ist in der Regel positiv, sehr selten negativ. *n, 172 ναῖε δὲ Πήδαιον, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Ἀχαιῶν. Vgl. Hs. sc. 40. S. OR. 104 ἦν ἧμιν, ὦναξ, Λάιός ποθ᾽ ἡγεμὼν | γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ᾽ ἀπευθύνειν πόλιν. Eur. M. 79 ἀπωλόμεσθ᾽ ἄῤ, εἰ κακὸν προσοίσομεν | νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι. Hdt. 6.119 Δαρεῖος, πρὶν μὲν αἰχμαλώτους γενέσθαι τοὺς Ἐρετριέας, ἐνεῖχέ σφι δεινὸν χόλον. 7, 2 ἦσαν Δαρείῳ, καὶ πρότερον βασιλεῦσαι, γεγονότες τρεῖς παῖδες. Vgl. 1, 72. 2, 2. 5, 65. 6, 91. Th. 1.69 τὸν Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ περάτων γῆς πρότερον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλθόντα, τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι. 6, 58 (Ἱππίας) ἐπὶ . . τοὺς ὁπλίτας πρότερον, αἰσθέσθαι αὐτοὺς ἄποθεν ὄντας, εὐθὺς ἐχώρησε. X. An. 1. 8, 19 πρὶν τόξευμα ἐξικνεῖσθαι, ἐκκλίνουσιν (pr. hist.) οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. 10, 19 πρὶν καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον, βασιλεὺς ἐφάνη. 4, 1, 7 ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος, πρίν τινα αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων. Cy. 7. 1, 4 πρὶν ὁρᾶν τοὺς πολεμίους, εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ στράτευμα. Comm. 1. 2, 40 λέγεται Ἀλκιβιάδης, πρὶν εἴκοσιν ἐτῶν εἶναι, Περικλεῖ τοιάδε διαλεχθῆναι περὶ νόμων. P. Charm. 153b ὀλίγον πρὶν ἡμᾶς ἀπιέναι, μάχη ἐγεγόνει ἐν τῇ Ποτειδαίᾳ. Nach einem negativen Hauptsatze. Hdt. 1.71 Πέρσῃσι γάρ, πρὶν Λυδοὺς καταστρέψασθαι, ἦν οὔτε ἁβρὸν οὔτε ἀγαθὸν οὐδέν. Antiph. 5.25 πρὶν ἀνάγεσθαί με εἰς τὴν Αἶνον . . οὐδεὶς ᾐτιάσατό με. Isocr. 9.32 οὐ πρότερον ἐπαύσατο μαχόμενος . . πρὶν ἑλεῖν τὸ βασίλειον: Th. 1.68 οὐ πρὶν πάσχειν, ἀλλ̓ ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμμάχους τούσδε παρεκαλέσατε (hier mit Betonung des affirmativen ἀλλ᾽ . . ἐσμέν), vgl. 5. 10, 3. Lys. 19.55 οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ ὤφθην οὐδεπώποτε, πρὶν ταύτην τὴν συμφορὰν γενέσθαι. Vgl. Dem. 23.187. X. C. 3.2.12 πρὶν μὲν οὖν ἔχεσθαι τὰ ἄκρα οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐδεῖσθε εἰρήνης.

β) Πρίν c. inf. st. πρὶν ἄν c. conj. nach einem negativen Hauptsatze. *a, 98 οὐδ᾽ ὅγε πρὶν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἀπώσει, | πρίν γ̓ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι (sc. Ἀγαμέμνονα) ἑλικώπιδα κούρην, | . . ἄγειν θ̓ ἱερὴν ἑκατόμβην | ἐς Χρύσην. *t, 423 οὐ λήξω, πρὶν Τρῶας ἄδην ἐλάσαι πολέμοιο. Vgl. *f, 225. *x, 266 οὔτε τι νῶιν | ὅρκια ἔσσονται, πρὶν ἕτερόν γε πεσόντα | αἵματος ἆσαι Ἄρηα. y, 138 μὴ πρόσθε κλέος εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται | ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ̓ ἡμέας ἐλθέμεν ἔξω | ἀγρὸν ἐς ἡμέτερον. Aesch. Ag. 1066 χαλινὸν δ̓ οὐκ ἐπίσταται φέρειν | πρὶν αἱματηρὸν ἐξαφρίζεσθαι μένος. S. Ai. 1418 πολλὰ βροτοῖς ἔστιν ἰδοῦσιν | γνῶναι: πρὶν ἰδεῖν δ̓, οὐδεὶς μάντις | τῶν μελλόντων, τι πράξει. Eur. M. 94 οὐδὲ παύσεται | χόλου, σάφ᾽ οἶδα, πρὶν κατασκῆψαί τινα. Isocr. 20, 14 οὐχ οἷόν τ᾽ ἐστὶν αἰσθέσθαι πρὶν κακῶς τινας παθεῖν. Dem. 3.12 πρὶν δὲ ταῦτα πρᾶξαι, μὴ σκοπεῖτε, τίς εἰπὼν τὰ βέλτιστα ὑπὲρ ὑμῶν ὑφ̓ ὑμῶν ἀπολέσθαι βουλήσεται. 5, 15 καί μοι μὴ θορυβήσῃ μηδείς, πρὶν ἀκοῦσαι.

γ) Πρίν c. inf. st. πρίν c. opt. nach einem negativen Hauptsatze. d, 747 ἐμεῦ δ̓ ἕλετο μέγαν ὅρκον | μὴ πρὶν σοὶ ἐρέειν, πρὶν δωδεκάτην γε γενέσθαι. Hdt. 1.165 ὤμοσαν μὴ πάλιν ἐς Φωκαίην ἥξειν, πρὶν τὸν μύδρον τοῦτον ἀναφανῆναι. X. Hell. 6, 5. 23 ἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων χώραν.

δ) Πρίν c. inf. von einer Nichtwirklichkeit (s. Anm. 5). S. El. 1133 ὡς ὤφελον πάροιθεν ἐκλιπεῖν βίον, | πρὶν ἐς ξένην σε γαῖαν ἐκπέμψαι. Eur. Andr. 295 εἴθε δ̓ ὑπὲρ κεφαλὰν ἔβαλεν κακὸν | τεκοῦσά νιν [Πάριν], πρὶν Ι᾿δαῖον κατοικίσαι λέπας. Alc. 362 καί μ̓ οὔθ᾽ Πλούτωνος κύων οὔθ̓ οὑπὶ κώπῃ ψυχοπομπὸς ἂν Χάρων | ἔσχον, πρὶν εἰς φῶς σὸν καταστῆσαι βίον. Vgl. Rh. 61. Isocr. 12.250 οὓς (λόγους) εἴ τις ἐπέδειξεν αὐτοῖς, πρὶν ἐμὲ διαλεχθῆναι περὶ αὐτῶν, οὐκ ἔστιν, ὅπως οὐκ ἂν ἐμίσησαν.

ε) Πρίν c. inf. nach einem optativischen Hauptsatze (s. Anm. 5). *z, 465 ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα καλύπτοι, | πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ̓ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. Vgl. *d, 115. *w, 245. d, 668. *i, 387 οὐδέ κεν ὣς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει᾽ Ἀγαμέμνων, | πρίν γ̓ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώβην. Vgl. x, 64. k, 384 τίς γάρ κεν ἀνήρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, | πρὶν τλαίη πάσσασθαι ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, | πρὶν λύσασθ᾽ ἑτάρους; Aesch. Suppl. 771 οὕτω γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἂν ἔκβασις στρατοῦ | καλή, πρὶν ὅρμῳ ναῦν θρασυνθῆναι. S. 455 ὄλοιτο . ., | πρὶν ἐμὸν ἐσθορεῖν δόμον. S. Tr. 197 τὸ γὰρ ποθοῦν ἕκαστος ἐκμαθεῖν θέλων | οὐκ ἂν μεθεῖτο, πρὶν καθ᾽ ἡδονὴν κλύειν. Eur. Hell. 322 πρὶν δ̓ οὐδὲν ὀρθῶς εἰδέναι, τί σοι πλέον | λυπουμένῃ γένοιτ᾽ ἄν; (Über οὐδέν st. τὶ s. § 514, 6.) Pl. leg. 769, e οὐκοῦν εἴ τις . . ἔχοι . ., οὐκ ἄν ποτε λέγων ἀπείποι τὸ τοιοῦτον, πρὶν ἐπὶ τέλος ἐλθεῖν; 968, e οὐδὲ γὰρ αὐτοῖς τοῖς μανθάνουσι δῆλα γίγνοιτ᾽ ἄν, τι πρὸς καιρὸν μανθάνεται, πρὶν ἐντὸς τῆς ψυχῆς ἑκάστῳ τοῦ μαθήματος ἐπιστήμην γεγονέναι.

ζ) Πρίν c. inf. wird überhaupt gebraucht, wo die oben angegebenen Konstruktionen mit einem Modus des Verbi finiti ungebräuchlich waren, d. h. nicht geeignet gewesen sein würden, z. B. nach einem affirmativen Haupttempus oder aoristischem Imperative. Ζ, 81 f λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων, | . . πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν | φεύγοντας (κατὰ σύνεσιν auf λαόν zu beziehen) πεσέειν. S. OC. 36 πρὶν νῦν τὰ πλείον᾽ ἱστορεῖν, ἐκ τῆσδ᾽ ἕδρας | ἔξελθε. Hdt. 2.44 καὶ ταῦτα καὶ πέντε γενεῇσι ἀνδρῶν πρότερά ἐστι, . . Ἡρακλέα ἐν τῇ Ἑλλάδι γενέσθαι (πρότερα st. πρὶν ). Th. 3.30 ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ Μυτιλήνην, πρὶν ἐκπύστους γενέσθαι, ὥσπερ ἔχομεν. X. M. 1.2.22 πολλοὶ χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι δύνανται. Cy. 2. 2, 10 πιθανοὶ οὕτως εἰσί τινες, ὥστε, πρὶν εἰδέναι τὸ τασσόμενον, πρότερον πείθονται. 5. 2, 9 (πολλοὶ ἄνθρωποι) ἀποθνῄσκουσι πρότερον, πρὶν δῆλοι γενέσθαι, οἷοι ἦσαν. Pl. Lysid. 205, d πρὶν νενικηκέναι, ποιεῖς τε καὶ ᾁδεις εἰς σαυτὸν ἐγκώμιον; Isocr. 4.157 ἐν τοῖς συλλόγοις ἔτι καὶ νῦν ἀρὰς ποιοῦνται, πρὶν ἄλλο τι χρηματίζειν. Aeschin. 3.12 πρὶν εὐθύνας δοῦναι γέγραφε μεταξὺ Δημοσθένην ἄρχοντα στεφανοῦν.

Anmerk. 6. Ein eigentümlicher Wechsel der Konstruktion findet sich β, 374 f. ἀλλ᾽ ὄμοσον μὴ μητρὶ φίλῃ τάδε μυθήσασθαι, | πρίν γ̓ ὅτ᾽ ἂν