previous next476. Bemerkungen über die Konstruktion des Acc. c. Inf.

Wenn bei gleichem Subjekte des regierenden Verbs und des Infinitivs das Subjekt des Infinitivs nachdrücklich hervorgehoben werden soll, wie dies namentlich bei Gegensätzen der Fall ist, so steht wie im Lateinischen der Acc. c. Inf.1). q, 221 τῶν δ̓ ἄλλων ἐμέ φημι πολὺ προφερέστερον εἶναι. *h, 198 ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νήιδά γ̓ οὕτως | ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι (auch ich nicht, im Ggs. zu den vorherg. Worten: οὐ γάρ τις κτλ.). *n, 269 οὐδ᾽ ἐμέ φημι λελασμένον ἔμμεναι ἀλκῆς (im Ggs. zu den Worten des Idomeneus). Hdt. 2.2 οἱ Αἰγύπτιοι ἐνόμιζον ἑωυτοὺς πρὡτους γενέσθαι πάντων ἀνθρώπων (se, non alios homines). 1, 34 Κροῖσος ἐνόμιζε ἑωυτὸν εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων ὀλβιώτατον. X. A. 7.1.30 ἐγὼ μὲν τοίνυν εὔχομαι, πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενα, μυρίας ἐμέ γε κατὰ γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι. 1. 5, 16 νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον. Comm. 1. 4, 8 σὺ δὲ σαυτὸν δοκεῖς τι φρόνιμον ἔχειν; 2. 6, 38. Pl. Hipp. 1. 282, e οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι η ἄλλους. Soph. 234, e. Symp. 220, e. 175, c (ἔφη) τὸν Ἀγάθωνα πολλάκις κελεύειν μεταπέμψασθαι τὸν Σωκράτη, δὲ οὐκ ἐᾶν. 223, c ἄλλους τινὰς ἔφη Ἀριστόδημος οἴχεσθαι ἀπιόντας, δὲ ὕπνον λαβεῖν. Dem. 24.8 βουλοίμην δ̓ ἂν ἐμέ τε τυχεῖν ὧν βούλομαι, τοῦτόν τε παθεῖν ὧν ἄξιός ἐστι (Ggsatz.). Statt ἑαυτόν wird bei Entgegenstellung von Personen vermittelst der Attraktion auch αὐτός (ipsum st. se ipsum) gesagt2). Hdt. 7.136 Ξέρξης οὐκ ἔφη ὁμοῖος ἔσεσθαι Λακεδαιμονίοισι: κείνους μὲν γὰρ συγχέαι τὰ πάντων ἀνθρώπων νόμιμα ἀποκτείναντας κήρυκας, αὐτὸς δὲ ταῦτα οὐ ποιήσειν. Vgl. 8, 65. Th. 4.28 Κλέων οὐκ ἔφη αὐτός, ἀλλ᾽ ἐκεῖνον (Νικίαν) στρατηγεῖν. Statt αὐτοί steht σφεῖς Th. 4.114 τὰ δὲ πρότερα οὐ σφεῖς ἀδικεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐκείνους. Vgl. 5, 55. 8, 76 πόλιν τε γὰρ σφίσιν ὑπάρχειν Σάμον οὐκ ἀσθενῆ (sc. ἔφασαν οἱ ἐν Σάμῳ) . .: καὶ δυνατώτεροι εἶναι σφεῖς, ἔχοντες τὰς ναῦς, πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια τῶν ἐν τῇ πόλει. Nur ausnahmsweise der Akkusativ von αὐτός. Th. 8.63 ἐσκέψαντο Ἀλκιβιάδην μέν . . ἐᾶν . ., αὐτοὺς δὲ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν ὁρᾶν, ὅτῳ τρόπῳ κτλ. (X. H. 2.1.26 οἱ στρατηγοὶ ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν: αὐτοὺς γὰρ νῦν στρατηγεῖν, οὐκ ἐκεῖνον schreibt man jetzt αὐτοὶ st. αὐτούς). Statt des Akkusativs der Personalpronomen steht, jedoch seltener, in Gegensätzen nach vorausgegangenem Acc. c. Inf. mittels der Attraktion der Nominativ. Dem. 9.74 εἰ δ̓ οἴεσθε Χαλκιδέας τὴν Ἑλλάδα σώσειν Μεγαρέας, ὑμεῖς δ̓ ἀποδράσεσθαι τὰ πράγματα, οὐκ ὀρθῶς οἴεσθε. 21, 203 ἐμὲ οἴεσθ᾽ ὑμῖν εἰσοίσειν, ὑμεῖς δὲ νεμεῖσθαι; ἐμὲ οἴεσθε τριηραρχήσειν, ὑμεῖς δ̓ οὐκ ἐμβήσεσθαι; 204 νομίζεις ἡμᾶς μὲν ἀνέξεσθαι, αὐτὸς δὲ τυπτήσειν; καὶ ἡμᾶς μὲν ἀποψηφιεῖσθαί σου, σὺ δὲ οὐ παύσεσθαι; (Ähnlich *t, 261 ἴστω νῦν Ζεύς, . . μὴ μὲν ἐγὼ κούρῃ Βρισηΐδι χεῖρ᾽ ἐπενεῖκαι, | οὔτ᾽ εὐνῆς πρόφασιν κεχρημένος οὔτε τευ ἄλλου, wo, wenn die Lesart richtig ist, aus den Worten ἴστω Ζεύς das Verb ὄμνυμι zu entnehmen ist, wie auch ε, 187 nach ἴστω Γαῖα u. s. w. der Infinitiv folgt. Man schreibt jetzt ἐπένεικα, doch vgl. Lucian Toxar. p. 227 (Schm.) ἴστω τοίνυν Ζεὺς φίλιος, μήν, ὁπόσα ἂν λέγω πρὸς σέ, αὐτὸς εἰδὼς παρὰ ἄλλων, ὁπόσον οἷόν τε ἦν, δι᾽ ἀκριβείας ἐκπυνθανόμενος ἐρεῖν). Zuweilen steht der Akkusativ um der grösseren Bestimmtheit willen oder auch wohl aus periodologischen und rhetorischen Gründen. X. C. 8.2.26 ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς τὸ πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσθαι. Vgl. 5. 1, 21 ibiq. Born. Ohne besonderen Nachdruck stehen bisweilen die enklitischen Formen der Pron. Hs. op. 656 ἔνθα μέ φημι | ὕμνῳ νικήσαντα φέρειν τρίποδα. Pl. civ. 400, b οἶμαι δέ με ἀκηκοέναι, ubi v. Stallb. Vgl. Symp. 175, e. Charm. 173, a. X. M. 2.6.35.

Wenn das regierende Verb ein Objekt bei sich hat, und dieses Objekt zugleich auch Subjekt des Infinitivs ist, so wird der blosse Infinitiv (ohne Akkusativ) hinzugefügt, die prädikativen Bestimmungen aber stehen mittels der Attraktion in dem Kasus dieses Objekts. Th. 3.45 καὶ οὐδείς πω, καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι τῷ ἐπιβουλεύματι, ἦλθεν ἐς τὸ δεινόν, und noch niemand begab sich in die Gefahr, wenn er in betreff seiner urteilte, er werde sein Unternehmen nicht bestehen. X. oec. 2, 1 κατέγνωκας ἡμῶν ἱκανῶς πλουτεῖν; hast du über uns geurteilt, wir seien hinlänglich reich? Vgl. Cy. 6. 1, 36. (Aber P. Tim. 19d ταῦτ᾽ οὖν ἐμαυτοῦ μὲν αὐτὸς κατέγνωκα μήποτ᾽ ἂν δυνατὸς γενέσθαι τοὺς ἄνδρας ἱκανῶς ἐγκωμιάσαι findet die Beziehung auf das Subjekt des Satzes statt.) Th. 3.4 οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων προχωρήσειν st. οὐκ ἐπ. τοῖς ἀπὸ τ. . ταῦτα προχωρήσειν, nicht trauten sie dem, was sie von den Ath. erwarteten, zu, dass es gut von statten gehen werde. 4, 92 πιστεύσαντες τῷ θεῷ πρὸς ἡμῶν ἔσεσθαι. X. C. 3.5.55 οὐδ᾽ ἂν τούτοις ἐπίστευον ἐμμόνοις ἔσεσθαι. Vgl. X. M. 2.6.6 u. das. Kühners Bmrk. 4. 8, 6 οὐδενὶ ὑφείμην ἂν ἥδιον ἐμοῦ βεβιωκέναι. Wenn das Objekt des regierenden Verbs auch Objekt des Infinitivs ist, so wird es gleichfalls nur an der ersten Stelle gesetzt, an der zweiten aber weggelassen. X. M. 1.2.49 ἀλλὰ Σωκράτης γ̓, ἔφη κατήγορος, τοὺς πατέρας προπηλακίζειν ἐδίδασκε, πείθων μὲν τοὺς συνόντας αὐτῷ σοφωτέρους ποιεῖν τῶν πατέρων, persuadens discipulis suis se eos sapientiores reddere patribus.

In der Verbindung οἴομαι, φημὶ, ἡγοῦμαι δεῖν, χρῆναι, ἀνάγκην εἶναι wird gewöhnlich die dem Infinitive beigefügte Prädikatsbestimmung mittels der Attraktion auf das Subjekt des regierenden Verbs bezogen und in den Nominativ gesetzt3). X. A. 2.6.26 παρ᾽ οἷς ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς πρώτους τούτους ᾤετο δεῖν κτήσασθαι. P. Prot. 316c σκόπει, πότερον περὶ αὐτῶν μόνος οἴει δεῖν διαλέγεσθαι πρὸς μόνους. Lys. 25.18 εἰ δ̓ οἴεσθε χρῆναι, οὓς ἐκεῖνοι παρέλιπον ἀδικοῦντες, ὑμεῖς ἀπολέσαι, οὐδεὶς τῶν πολιτῶν ὑπολειφθήσεται. Vgl. 30, 8. Lycurg. 137 οὐχ ἡγούμην δεῖν περὶ προδοσίας τοῦτον κρίνων ὄνομα Διὸς Σωτῆρος ἐπιγράψαι πρὸς τὴν εἰσαγγελίαν. Dem. 19.235 ἡγούμην . . περιεῖναι δεῖν αὐτῶν καὶ μεγαλοψυχότερος φαίνεσθαι. (Dagegen 1, 16 οὐ μὴν οἶμαι δεῖν τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν σκοποῦνθ᾽ ὑποστείλασθαι περὶ ὧν ὑμῖν συμφέρειν ἡγοῦμαι vgl. Rehdantz ad h. l.). X. Hier. 2, 8 αὐτοί τε γοῦν ὡπλισμένοι οἴονται ἀνάγκην εἶναι διάγειν καὶ ἄλλους ὁπλοφόρους ἀεὶ συμπεριάγεσθαι (αὐτοί wegen des Gegensatzes).

Anmerk. Bei dem so ausgedehnten Gebrauche des Infinitivs im Griechischen darf man sich nicht wundern, dass selbst bei den sorgfältigsten Schriftstellern der Zusammenstoss mehrerer Infinitive keineswegs ängstlich vermieden worden ist. X. M. 3.6.15 νομίζεις δύνησεσθαι ποιῆσαι πείθεσθαί σοι, s. das. Kühners Bmrk. 4. 6, 6 οἴει τινὰς οἴεσθαι δεῖν μὴ ποιεῖν ταῦτα. An. 2. 3, 18 εἴ πως δυναίμην παρὰ βασιλέως αἰτήσασθαι δοῦναί μοι ἀποσῶσαι ὑμᾶς. Lys. 23.5 περὶ πολλοῦ ποιούμενος μηδενὶ δόξαι ὑβρίζειν βούλεσθαι. Pl. civ. 474, b τίνας λέγοντες τολμῶμεν φάναι δεῖν ἄρχειν; Aber nicht gehören hierher solche Beispiele, in welchen zwar mehrere Infinitive aufeinander folgen, aber so, dass bei einem Infinitive ein Einschnitt des Gedankens stattfindet. X. Comm. 2. 1, 6 οὐκοῦν δοκεῖ σοι τὸν μέλλοντα ἅρχειν ἀσκεῖν δεῖν καὶ ταῦτα εὐπετῶς φέρειν; wo ἄρχειν von μέλλοντα abhängt und nicht zu ἀσκεῖν δεῖν gehört. Cy. 1. 6, 6 μὴ ἐπισταμένους κυβερνᾶν σῴζειν εὔχεσθαι ναῦς κυβερνῶντας, wo κυβερνᾶν von ἐπιστ. abhängt.(Smyth 1972)

1 Vgl. G. T. A. Krüger gramm. Unters. III. § 147 ff. Stallbaum ad Pl. conv. 175, c.

2 Vgl. Fritzsche Quaest. Lucian. 101 sqq.

3 Vgl. Lobeck ad Phryn. p. 754. Stallbaum ad P. Crit. 50e. Fritzsche Quaestt. Lucian. p. 102 sq. Maetzner ad Lycurg. 137 p. 308. Voemel zu Dem. 19.235.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: