previous next487. Accusativus absolutus und Accusativi absoluti.

Statt des absoluten Genetivs wird auch der Akkusativ gebraucht, aber nur dann, wenn das Partizip ohne bestimmtes Subjekt steht, also bei unpersönlichen Verben, als: ἐξόν, ἐνόν, παρόν, ὄν, ὑπάρχον, cum liceat (liceret); μετόν τινί τινος, da einer an etwas Anspruch hat (hatte); δέον, χρεών, cum necesse sit (esset), oporteat (oporteret); πρέπον, προσῆκον; δοκοῦν, δόξαν, cum videatur, videretur, visum esset; μέλον, μεταμέλον; τυχόν, παρατυχόν, wenn es sich trifft, traf; παρέχον, παρασχόν, wenn sich eine Gelegenheit darbietet, darbot; παρεστηκός Th. 4.133, da es in den Sinn kam; οὕτως ἔχον; bei unpersönlichen Passiven, als: δεδογμένον, cum decretum sit (esset), εἰρημένον, γεγραμμένον, ὁρισθέν, κυρωθέν, προσταχθέν; bei unpersönlichen Redensarten mit einem Neutrum eines Adjektivs und ὄν, als: δῆλον, ἄδηλον, δυνατόν, ἀδύνατον, καλόν, αἰσχρὸν ὄν u. s. w.; endlich, aber nur selten, in der Verbindung mit einem neutralen Pronomen, wie ταῦτα, οὐδέν, τί, ἄλλο u. dgl. Die Konstruktion des absoluten Akkusativs kennt die griechische Sprache erst seit Herodot und den Attikern.

Dass man in den angegebenen Fällen nicht oder doch nur höchst selten (§ 486, A. 2) den Genetiv, sondern den Akkusativ angewendet hat, davon liegt der Grund offenbar darin, dass in der Form des neutralen Genetivs der Unterschied des persönlichen und des sächlichen Geschlechtes nicht hervortritt, und der Akkusativ als der allgemeine Kasus der Ergänzung vielfach zur Bezeichnung adverbialer Verhältnisse angewendet wurde (§ 410, A. 5 ff.). Auch andere Sprachen bedienen sich des absoluten Akkusativs (§ 485, A 3), und die deutsche gebraucht denselben nicht bloss in Verbindung mit einem bestimmten Subjekte, als: keinen Menschen ausgenommen, sondern auch wie das Griechische bei unpersönlichen Passiven, als: vorausgesetzt, angenommen, gesetzt u. s. w. Die angegebenen unpersönlichen Ausdrücke sind in der Regel mit einem Infinitive oder einem Nebensatze verbunden, die als grammatische Subjekte zu betrachten sind. (Über die weitere Ausdehnung des absoluten Akkusativs nach ὡς vgl. § 489, d u. Anm.)

Beispiele. a. Accusativus absolutus. Hdt. 1.129 εἰ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι, ἄλλῳ περιέθηκε τὸ κράτος, vgl. 6, 72. 5, 49 παρέχον (cum liceat) τῆς Ἀσίης πάσης ἄρχειν εὐπετέως, ἄλλο τι αἱρήσεσθε; 50 χρεὸν γάρ μιν μὴ λέγειν τὸ ἐὸν λέγει. 3, 65 ἀδελφεοκτόνος, οὐδὲν δέον (cum fas non esset, fieri non deberet), γέγονα. Th. 3.40 ὑμεῖς ἂν οὐ χρεὼν ἄρχοιτε: εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν κτλ. 1, 76 οὐδείς πω, παρατυχὸν ἰσχύι τι κτήσασθαι, τοῦ μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. 120 ἀνδρῶν ἀγαθῶν (ἐστιν) ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, wenn sich eine gute Gelegenheit darbietet, vgl. 5, 14 καλῶς παρασχόν. 1, 124 καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν. 4, 125 δοκοῦν ἀναχωρεῖν. 8, 79 δόξαν αὐτοῖς. P. Menex. 246d ἡμῖν ἐξὸν ζῆν μὴ καλῶς, καλῶς αἱρούμεθα μᾶλλον τελευτᾶν, vgl. Crit. 45, e. X. A. 2.5.22. Cy. 8. 1, 8 συνδόξαν. 8. 5, 28 συνδόξαν τῷ πατρί, probante patre. Dem. 27, 59 προσῆκον. 23, 152 ἐκεῖσ᾽ ἐμίσθωσεν αὑτὸν πολλαχόσ᾽ ἄλλοσε μισθῶσαι παρόν. Vgl. Lys. 19.14. Dem. 2.24 πολλὰ ἰδίᾳ πλεονεκτῆσαι πολλάκις ὑμῖν ἐξὸν οὐκ ἠθελήσατε. 50, 22 ἐκβῆναι οὐκ ὂν . . ἀναγκαῖον ἦν ἐπ᾽ ἀγκύρας ἀποσαλεύειν. Andoc. 1.81 γενόμενον ἐφ᾽ ὑμῖν τιμωρεῖσθαι ἔγνωτε ἐᾶν τὰ γεγενημένα. Isocr. 16.36 ἐκγενόμενον αὐτῷ . . πλέον ἔχειν, οὐκ ἠθέλησεν. Isocr. 4.171 τυχὸν ἄν τι συνεπέραναν, si accidisset = fortasse. Vgl. X. A. 6.1.20. Dem. 18.221. Pl. Alc. 2. 150, c entspricht τυχὸν δέ dem vorhergehenden μηδ᾽ ἂν οὕτω τύχῃ. Phaed. 113, e μεταμέλον αὐτοῖς, cum eos paenituerit. Polit. 275, e τῷ πολιτικῷ δὲ οὐ μετὸν (sc. τοῦ τὰς ἀγέλας τρέφειν) ἐπηνέγκαμεν τοὔνομα. Lys. 31.32 ἧς νῦν ἀξιοῖ τυχεῖν οὐ μετὸν αὐτῷ, ἄλλων γε κατεργασαμένων. Th. 1.125 δεδογμένον αὐτοῖς εὐθὺς ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν ἀπαρασκεύοις οὖσιν. 1, 140 εἰρημένον. Vgl. 5, 30. 39. 7, 18. 5, 56 γεγραμμένον. [2, 47 νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσθαι τοῖς Ἀθηναίοις λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατασκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ μέντοι κτλ. ist λεγόμενον nicht sowohl acc. abs., als vielmehr Apposition zu einem vorschwebenden allgemeinen Begriffe wie νόσημα.] 3, 96 λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ ἀποθανεῖν, χρησθὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ τοῦτο παθεῖν. P. Phaedr. 265d ὁρισθέν, postquam definitum est. Lys. 30.4 τέτταρα ἔτη ἀνέγραψεν, ἐξὸν αὐτῷ τριάκοντα ἡμερῶν ἀπαλλαγῆναι: ἔπειτα διωρισμένον ἐξ ὧν ἔδει ἀναγράφειν, αὑτὸν ἁπάντων κύριον ἐποιήσατο. 30, 2 προσταχθὲν αὐτῷ, obwohl ihm aufgetragen war. Isae. 1.22 προσταχθὲν αὐτοῖς οὐκ ἐτόλμησαν εἰσαγαγεῖν. Vgl. Isocr. 12, 67. — Αἰσχρὸν ὄν X. Cy. 2, 20; ῥᾴδιον ὄν Oec. 20, 10; ἄδηλον ὄν Th. 1.2. Vgl. 8, 96. 7, 44 παρεκελεύοντο κραυγῇ οὐκ ὀλίγῃ χρώμενοι ἀδύνατον ὂν ἐν νυκτὶ ἄλλῳ τῳ σημῆναι. P. Crit. 46a οἷόν τε ὂν καὶ δυνατόν. Mit einem substantivierten Infinitive Pl. civ. 521, a περιμάχητον τὸ ἄρχειν γιγνόμενον. Auch ohne ὄν, als: δῆλον Pl. civ. 449, c1). S. § 491.

b. Accusativi absoluti. Hdt. 2.66 ταῦτα δὲ γινόμενα πένθεα μεγάλα τοὺς Αἰγυπτίους καταλαμβάνει2). Th. 4.125 κυρωθὲν δὲ οὐδὲν (cum nihil decretum esset), ἐχώρουν ἐπ᾽ οἴκου. 5, 65 δὲ ἄλλο τι δόξαν ἐξαίφνης πάλιν τὸ στράτευμα ἀπῆγε. Andoc. 1.92 τί αὐτοῖς ὑπάρχον ἑτέρων κατηγοροῦσι; X. H. 3.2.19 δόξαντα δὲ ταῦτα καὶ περανθέντα, τὰ στρατεύματα ἀπῆλθεν. Vgl. Andoc. 1.81. [Mit Unrecht zieht man hierher P. Tim. 32a τὸ μέσον μὲν πρῶτον καὶ ἔσχατον γιγνόμενον, τὸ δ̓ ἔσχατον καὶ τὸ πρῶτον αὖ μέσα ἀμφότερα, πάνθ᾽ οὕτως ἐξ ἀνάγκης τὰ αὐτὰ εἶναι ξυμβήσεται, wo τὸ μέσον und τὸ ἔσχατον sich zum folgenden πάντα wie die Teile zum Ganzen verhalten, vgl. § 406, 7; oder Tim. 69, b ταῦτα ἀτάκτως ἔχοντα θεὸς ἐν ἑκάστῳ . . συμμετρίας ἐνεποίησεν, wo ein Anakoluth vorliegt. Ebenso Leg. 844, c ἐὰν δὲ ἐκ Διὸς ὕδατα γιγνόμενα τὸν ἐπάνω γεωργοῦντα . . βλάπτῃ τις. Über S. OC. 1119 s. § 409, Anm. 3, über Hdt. 4.75 vgl. § 411, 3b. Ar. Ach. 1182 πτίλον δὲ τὸ μέγα κομπολακύθου πεσὸν | πρὸς ταῖς πέτραισι, δεινὸν ἐξηύδα μέλος scheint πεσὸν unrichtig.]

Anmerk. Wenn zu dem sonst unpersönlich gebrauchten Verb ein neutrales Pronomen als Subjekt hinzugefügt, es also persönlich gebraucht ist, so werden gemeiniglich die Genetivi absoluti angewendet. X. H. 1.1.36 δόξαντος τούτου ᾤχετο, hac re decreta. 1. 7, 30 u. 5. 2, 24 δοξάντων τούτων. Cy. 4. 5, 53 τούτου συνδοκοῦντος nach d. best. cdd. Auch findet sich δόξαν ταῦτα (aus ἔδοξε ταῦτα) X. A. 4.1.13 δόξαν ταῦτα ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν. Vgl. P. Prot. 314c. Bei solchen unpersönlichen Verben, wo das Subjekt gewissermassen im Verb liegt, steht der Genetiv, als: ὕοντος, σαλπίζοντος, s. § 486, A. 2. Sonst findet sich bei den unpersönlichen Redensarten nur sehr selten der Genetiv. S. § 486, A. 2. Zuweilen wechselt der Genetiv mit dem Akkusative ab. X. A. 5.8.3 χειμῶνός γε ὄντος οἵου λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος, οἴνου δὲ μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι παρόν, ὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων κτλ. Th. 3.53 τεκμαιρόμενοι προκατηγορίας τε ἡμῶν οὐ προγεγενημένης . . τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, κτλ. Öfter bei vorgesetztem ὡς (§ 488). Th. 7.15 βουλεύσασθε ἤδη ὡς τῶν γ̓ ἐνθάδε μηδὲ τοῖς παροῦσιν ἀνταρκούντων, ἀλλ᾽ τούτους μεταπέμπειν δέον κτλ. 25 ὡς Ἀθηναίων προσδοκίμων ὄντων . . καὶ διαπεπολεμησόμενον. P. Civ. 604b λέγει που νόμος, ὅτι κάλλιστον τι μάλιστα ἡσυχίαν ἄγειν ἐν ταῖς ξυμφοραῖς καὶ μὴ ἀγανακτεῖν, ὡς οὔτε δήλου ὄντος τοῦ ἀγαθοῦ τε καὶ κακοῦ τῶν τοιούτων (talium casuum) οὔτε εἰς τὸ πρόσθεν οὐδὲν προβαῖνον τῷ χαλεπῶς φέροντι, οὔτε τι τῶν ἀνθρωπίνων ἄξιον ὂν μεγάλης σπουδῆς, τε δεῖ ἐν αὐτοῖς τι τάχιστα παραγίγνεσθαι ἡμῖν, τούτῳ ἐμποδὼν γιγνόμενον τὸ λυπεῖσθαι, ubi v. Stallb. Dem. 19.304 ὡς ἐπιβουλευομένης μὲν ὑπὸ Φιλίππου τῆς Ἑλλάδος, ὑμῖν δὲ προσῆκον προορᾶν ταῦτα.(Smyth 2076)

1 Vgl. Stallbaum ad h. l. et ad Gorg. 495, c. Richter de anacol. Gr. I. p. 11.

2 Stein z. d. St. erklärt ταῦτα γινόμενα für Nominativ: “Da der Tod der Katzen und das Eintreten grosser Trauer zwei Ereignisse sind, die zeitlich unmittelbar zusammengehören und von denen die eine die andere zur Folge hat, so erzeugt sich leicht die Vorstellung, als seien sie ihrem materiellen Inhalte nach identisch und verhielten sich wie Subjekt und Prädikat in einem identischen Urteile: Dieser Vorfall ist das Eintreten grosser Trauer.” Diese Auffassung, die anderwärts, z. B. 4, 50 ἀντιτιθέμενα δὲ ταῦτα ἀντισήκωσις γίνεται, berechtigt ist, erscheint hier gekünstelt.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: