previous next493. a. Nominativ des Partizips st. eines anderen Kasus.

Der Nominativ des Partizips wird häufig auf ein im Dative oder Akkusative oder Genetive stehendes Substantiv bezogen, wenn der Dativ oder Akkusativ oder Genetiv in grammatischer Hinsicht zwar das Objekt, in logischer Hinsicht aber das Subjekt ausdrückt, und durch diese Konstruktion das logische Subjekt als Hauptbegriff hervorgehoben werden soll, wie z. B. in: δοκεῖ μοι = ἐγὼ ἡγοῦμαι1). So besonders wenn das Partizip durch längere Zwischenglieder von seinem Bezugsworte getrennt ist. — a. Dativ. Th. 3.36 ἔδοξεν αὐτοῖς (i. e. ἐψηφίσαντο) οὐ τοὺς παρόντας μόνον ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαντας Μιτυληναίους . . ἐπικαλοῦντες κτλ., vgl. X. C. 6.1.31. 7. 5, 37. Th. 4.108 καὶ γὰρ καὶ ἄδεια ἐφαίνετο αὐτοῖς (i. q. ἡγοῦντο ἄδειαν ἔχειν) ἐψευσμένοις μὲν τῆς Ἀθηναίων δυνάμεως ἐπὶ τοσοῦτον, ὅση ὕστερον διεφάνη, τὸ δὲ πλέον βουλήσει κρίνοντες ἀσαφεῖ προνοίᾳ ἀσφαλεῖ. 6, 24 καὶ ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν (= ἐπεθύμουν πάντες) ὁμοίως ἐκπλεῦσαι: τοῖς μὲν πρεσβυτέροις ὡς . . καταστρεψομένοις ἐφ᾽ ἔπλεον . ., τοῖς δ̓ ἐν ἡλικίᾳ . . καὶ εὐέλπιδες ὄντες σωθήσεσθαι. 7, 42 τοῖς Συρακουσίοις καὶ ξυμμάχοις κατάπληξις ἐν τῷ αὐτίκα οὐκ ὀλίγη ἐγένετο (= οἱ Συρακούσιοι κατεπλάγησαν) . . ὁρῶντες κτλ. Vgl. 4, 40. Lys. 32.23 ἐξῆν αὐτῷ μισθῶσαι τὸν οἶκον ἀπηλλαγμένος πολλῶν πραγμάτων. X. C. 8.8.10 ἦν αὐτοῖς νόμιμον (= νόμιμον ἡγοῦντο) μηδὲ προχοΐδας εἰσφέρεσθαι εἰς τὰ συμπόσια, δηλονότι νομίζοντες τῷ μὴ ὑπερπίνειν ἧττον ἂν καὶ σώματα καὶ γνώμας σφάλλειν. Hdt. 3.16 κατακαίειν τοὺς νεκροὺς οὐδαμῶς ἐν νόμῳ οὐδετέροισι ἐστί, Πέρσῃσι μὲν . . λέγοντες. 7, 177 ἅπαντα προσκεψάμενοι . . ἔδοξε (= ἐβουλεύσαντο). 8, 87 οὐκ ἔχουσα διαφυγεῖν . . ἔδοξέ οἱ τόδε ποιῆσαι. Eur. Cy. 330 δοραῖσι θηρῶν σῶμα περιβαλὼν ἐμὸν | καὶ πῦρ ἀναίθων χιόνος οὐδέν μοι μέλει (= οὐδὲν φροντίζω). P. Leg. 686d ἀποβλέψας πρὸς τοῦτον τὸν στόλον . . ἔδοξέ μοι πάγκαλος εἶναι. 769, c θνητὸς ὢν σμικρόν τινα χρόνον αὐτῷ πόνος παραμενεῖ πάμπολυς = θνητὸς ὢν πόνον ἔχει, s. Stallb. Dem. 41.5 τὴν προῖκα οὐ κομισάμενος ἅπασαν . . πρὸς ἐκεῖνον ἦν μοι τὸ συμβόλαιον. Zuerst der Nomin., dann epanaleptisch der Dat.: X. C. 4.2.3 ἐννοηθέντες . ., ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδοξεν αὐτοῖς καλὸν εἶναι ἀποστῆναι. — b. Akkusativ, besonders wenn der Schriftsteller mit der passiven Konstruktion beginnt oder dieselbe doch im Sinne hat und dann in die aktive übergeht. *z, 510 δ̓ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς | ῥίμφα γοῦνα φέρει (= ῥίμφα φέρεται). Eur. Hel. 289 κλῄθροις ἂν εἰργοίμεσθα τὴν ὑπ᾽ Ἰλίῳ | δοκοῦντες Ἑλένην Μενέλεώ μ̓ ἐλθεῖν μέτα (= μ̓ ἂν εἴργοιεν). J. T. 947 ἐλθὼν δ̓ ἐκεῖσε πρῶτα μέν μ̓ οὐδεὶς ξένων | ἑκὼν ἐδέξατο = ἐγὼ ἐδέχθην. 964 εἰπὼν δ̓ ἀκούσας θ̓ αἵματος μητρὸς πέρι | Φοῖβός μ̓ ἔσωσε (= ὑπὸ Φοίβου ἐσώθην). Th. 6.61 ἔρητο . . θεραπεύοντες (= εἰρήκεσαν). Isocr. 4.107 f. ἔχοντες . . ὅμως οὐδὲν τούτων ἡμᾶς ἐπῆρε = οὐδενὶ τούτων ἐπήρθημεν. Oder wenn der Schriftsteller mit der aktiven Konstruktion beginnt, dann aber in die passive übergeht. Th. 2.53 θεῶν δὲ φόβος ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες κτλ. = θεῶν φόβῳ οὐδενὶ ἀπείργοντο. *e, 135 καὶ πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι, | δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλε μένος (= ἐχώσατο). Eur. Hec. 970 αἰδώς μ̓ ἔχει (= αἰδοῦμαι) ἐν τῷδε πότμῳ τυγχάνους᾿, ἵν᾽ εἰμὶ νῦν, ubi v. Pflugk. Hipp. 23 τὰ πολλὰ δὲ | πάλαι προκόψασ᾽ οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ (= οὐ πολλοῦ πόνου δέομαι). Zuweilen steht der Nomin. des Partizips in der Or. obliqua nach einem Acc. c. Inf., als ob or. recta vorangegangen wäre. Β, 350 ff. φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα . . . ἀστράπτων . . φαίνων, dem Dichter schwebte die direkte Ausdrucksform Κρονίων κατένευσε vor. X. C. 1.4.26 πολλὰ δὲ δῶρα διαδοῦναί φασιν αὐτόν . ., τέλος δὲ καὶ . . ἐκδύντα δοῦναί τινι, δηλῶν, ὅτι κτλ. (hier freilich wegen des unmittelbar vorhergehenden ἐκδύντα höchst verdächtig). P. Phaedr. 241d ᾤμην γε μεσοῦν αὐτὸν καὶ ἐρεῖν . . λέγων κτλ. (Schanz schr. λέγονθ̓). Eur. M. 595 εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσθι μὴ γυναικὸς οὕνεκα | γῆμαί με λέκτρα βασιλέων . . |, ἀλλ᾽ ὥσπερ εἶπον καὶ πάρος, σῶσαι θέλων | σέ κτλ.2). — c. Genetiv. Aesch. Eum. 100 παθοῦσα δ̓ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων, | οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται (= οὐδενὸς δαίμονος μῆνιν ἔχω). Hdt. 4.132 Δαρείου γνώμη ἦν (= ἐγίγνωσκε) . . εἰκάζων. 8, 49 αἱ γνῶμαι τῶν λεγόντων αἱ πλεῖσται συνεξέπιπτον . . ναυμαχέειν (= οἱ λέγοντες πλεῖστοι ἔγνωσαν) . . ἐπιλέγοντες τὸν λόγον τόνδε. Th. 4.52 ἦν αὐτῶν διάνοια . . κρατυνάμενοι αὐτὴν (τὴν Ἄντανδρον) . . τὴν Λέσβον . . κακώσειν (= διενοοῦντο).

Anmerk. 1. Th. 8.104 ἐπειγομένων δὲ τῶν Πελοποννησίων πρότερόν τε ξυμμεῖξαι καὶ κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν τῶν Ἀθηναίων, ὑπερσχόντες αὐτοὶ τῷ εὐωνύμῳ, ἀποκλῇσαι τοῦ ἔξω αὐτοὺς ἔκπλου steht der Nom. ὑπερσχόντες αὐτοί, als ob vorherginge: ἐπεὶ ἠπείγοντο, vielleicht um dadurch den durch das Partizip ausgedrückten Grund hervorzuheben.

Ein ähnliches Verhältnis findet in solchen Beispielen statt, in welchen sich an das Prädikat des Satzes zwei oder mehrere Substantive oder Pronomina und die dazu gehörigen Partizipien im Nominative in der Form einer partitiven oder distributiven Apposition nur mit Rücksicht auf den Sinn und die Bedeutung der Konstruktion des vorangehenden Satzes anschliessen. Auch in dieser Verbindung tritt das Streben hervor, das logische (thätige) Subjekt auch in der Form zu bezeichnen und hervorzuheben. Th. 4.23 τὰ περὶ Πύλον ὑπ᾽ ἀμφοτέρων κατὰ κράτος ἐπολεμεῖτο (= ἀμφότεροι ἐπολέμουν), Ἀθηναῖοι μὲν . . τὴν νῆσον περιπλέοντες . ., Πελοποννήσιοι δὲ ἐν τῇ ἠπείρῳ στρατοπεδευόμενοι. 5, 70 μετὰ ταῦτα ξύνοδος ἦν (= ξυνῆλθον: Ἀργεῖοι μὲν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐντόνως καὶ ὀργῇ χωροῦντες, Λακεδαιμόνιοι δὲ βραδέως. Aesch. Pr. 200 στάσις τ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροθύνετο, | οἱ μὲν θέλοντες ἐκβαλεῖν ἕδρας Κρόνον, | . . οἱ δὲ τοὔμπαλιν σπεύδοντες κτλ. (= στάσιν ὠρόθυνον). S. Ant. 260 λόγοι δ̓ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόθουν κακοί (= κακοὺς λόγους εἶπον ἀλλήλους), | φύλαξ ἐλέγχων φύλακα. Eur. Ph. 1462 ἦν δ̓ ἔρις στρατηλάταις, | οἱ μὲν πατάξαι πρόσθε Πολυνείκην δορί, | οἱ δ̓ ὡς θανόντων οὐδαμοῦ νίκη πέλοι. Ba. 1132 ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, | μὲν στενάζων . . |, αἱ δ̓ ἠλάλαζον. X. H. 2.2.3 οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς . . εἰς ἄστυ διῆκεν, ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων (= ᾤμωζον3).

Anmerk. 2. Über den Nominativ des Partizips in der partitiven Apposition s. § 406, 7. 8 u. Anm. 11.

Eine rhetorische Anakoluthie, durch welche das handelnde und einem anderen entgegengestellte Subjekt als das den ganzen Satz beherrschende bezeichnet und hervorgehoben werden soll, besteht darin, dass der Nominativ mit einem Partizipe so zu Anfang des Satzes gesetzt wird, dass unmittelbar darauf ein anderes Subjekt mit μέν und dem Verbum finitum, auf diesen Satz aber jenes frühere Subjekt, welches jetzt mit δέ wiederholt wird, mit seinem Verbum finitum folgt. Th. 3.34 δὲ (Πάχης) προκαλεσάμενος ἐς λόγους Ἱππίαν. ., μὲν (Ἱππίας) ἐξῆλθε παρ᾽ αὐτόν, (Πάχης) δ̓ ἐκεῖνον μὲν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν st. δὲ προκαλεσάμενος ἐς λ. Ἱππίαν . . ἐξελθόντα αὐτὸν ἐν φυλακῇ εἶχεν, s. Poppo-Stahl. 4, 80 καὶ προκρίναντες (οἱ Λακεδαιμόνιοι) ἐς δισχιλίους (sc. Εἵλωτας), οἱ μὲν (Εἵλωτες) ἐστεφανώσαντό τε καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλθον, ὡς ἠλευθερωμένοι: οἱ δὲ (Λακεδαιμόνιοι) οὐ πολλῷ ὕστερον ἠφάνισαν αὐτούς st. προκρίναντες ἐς δ. αὐτοὺς στεφανωσαμένους τε καὶ τ. . περιελθόντας . . ἠφάνισαν. Vgl. X. C. 4.6.3, ubi v. Poppo4). Dem. 52.30.

Überhaupt ist das Streben, das logische (thätige) Subjekt hervorzuheben, oftmals der Grund, dass der Nominativ eines Substantivs mit einem Partizipe ohne Rücksicht auf die Konstruktion der folgenden Worte vorausgeschickt wird, während nach der gewöhnlichen Grammatik Genetivi absoluti erwartet werden, durch die aber das Subjekt mit seinem Partizipe in den Hintergrund gestellt würde5). Hdt. 7.157 ἁλὴς γενομένη πᾶσα Ἑλλὰς χεὶρ μεγάλη συνάγεται. Die Vorstellung: “die Vereinigung von ganz Hellaswird als die Hauptvorstellung, als das logische Subjekt eines hypothetischen Urteils im Nominative auf energische Weise vorausgeschickt ohne Rücksicht auf die passive Konstruktion des Satzes, als ob folgen sollte: χεῖρα μεγάλην συνάγει; wäre nach der gewöhnlichen Ausdrucksweise ἁλέος γενομένης πάσης τῆς Ἑλλάδος gesagt, so würde die Vorstellung: “die Vereinigung von ganz H.” als eine blosse Nebenvorstellung bezeichnet worden sein. 4, 50 ἀντιτιθέμενα δὲ ταῦτα ἀντισήκωσις γίνεται (dem Sinne nach = hält einander das Gleichgewicht, gleicht sich gegenseitig aus). Eur. J. T. 695 f. σωθεὶς δὲ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου | κτησάμενος . . ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἄπαις δόμος | πατρῷος οὑμὸς ἐξαλειφθείη ποτ᾽ ἄν. Dem Dichter schwebt der Gedanke vor: gerettet und Kinder zeugend kannst du meinen Namen erhalten u. s. w. [Wecklein schreibt κτήσαι᾽ ἂν.] Ph. 283 μέλλων δὲ πέμπειν μ̓ Οἰδίπου κλεινὸς γόνος | μαντεῖα σεμνὰ Λοξίου τ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάρας, | ἐν τῷδ̓ ἐπεστράτευσαν Ἀργεῖοι πόλιν, der Dichter beginnt: “der edle Spross des Oedipus, gedenkend mich . . zu schicken,” als ob darauf folgen würde: konnte seinen Entschluss nicht ausführen, da in diesem Augenblicke die A. die Stadt bestürmten. Pl. civ. 455, d ὁμοίως διεσπαρμέναι αἱ φύσεις (sc. ἀνδρὸς καὶ γυναικός) καὶ πάντων μὲν μετέχει γυνὴ ἐπιτηδευμάτων κατὰ φύσιν, πάντων δὲ ἀνήρ. X. H. 4.1.24 ἐπιπεσὼν τῇ Φαρναβάζου στρατοπεδείᾳ, τῆς μὲν προφυλακῆς αὐτοῦ Μυσῶν ὄντων πολλοὶ ἔπεσον κτλ., als ob folgen sollte πολλοὺς ἀπέκτεινε. Cy. 6. 3, 2 ὄπισθεν δὲ φάλαγξ ἐφεπομένη, εἴ τι τῶν σκευοφόρων ὑπολείποιτο, οἱ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμέλοντο, ὡς μὴ κωλύοιντο πορεύεσθαι. Dem Schriftsteller schwebte der Gedanke vor: die Phalanx hatte, da sie hinten nachfolgte, die Aufgabe, Sorge zu tragen, dass u. s. w.

Anmerk. 3. Zuweilen steht der Nominativ des Partizips in einem Satze allein ohne Verbum finitum, so dass das Partizip die Stelle des Verbi finiti zu vertreten scheint, aber nur scheint. Das Verbum finitum nämlich muss alsdann aus dem vorausgehenden oder folgenden Satze ergänzt werden. *q, 307 μήκων δ̓ ὡς ἑτέρωσε κάρη βάλεν, ἥτ᾽ ἐνὶ κήπῳ | καρπῷ βριθομένη sc. ἑτέρωσε κάρη βάλλει. *y, 546 τὰ φρονέων, ὅτι οἱ βλάβεν ἅρματα καὶ ταχέ᾽ ἵππω, | αὐτός τ᾽ ἐσθλὸς ἐών sc. ἐβλάβη, s. Spitzner. S. OC. 1503 τίς . . ἠχεῖται κτύπος . .; μή τις Διὸς κεραυνὸς τις ὀμβρία | χάλαζ᾽ ἐπιρράξασα; sc. ἠχεῖται, es ertönt doch wohl nicht ein Donner des Zeus oder ein stürmendes Hagelwetter? Hdt. 1.82 Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐναντία τούτων ἔθεντο νόμον: οὐ γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου ἀπὸ τούτου κομᾶν (scil. νόμον ἔθεντο). Th. 1.25 Κορίνθιοι κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι: οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες (scil. παρημέλουν) γέρα τὰ νομιζόμενα, οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν κτλ. So auch bei Konjunktionen, als: εἰ, ἐάν, ὅταν u. s. w. X. M. 2.1.23 ὁρῶ σε ἀποροῦντα, ποίαν ὁδὸν ἐπὶ τὸν βίον τράπῃ: ἐὰν οὖν ἐμὲ φίλην ποιησάμενος (scil. τὴν ἐπὶ τὸν βίον ὁδὸν τράπῃ). Ferner bei ὅσα μή = soweit es möglich ist, ohne m. d. Infin. Th. 1.111 τῆς γῆς ἐκράτουν, ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων = ὅσα κρατεῖν ἐδύναντο μὴ προϊόντες, s. Poppo-Stahl, sie bemächtigten sich des Landes, soweit es möglich war, ohne sich weit vom Lager zu entfernen. 4, 16 φυλάσσειν τὴν νῆσον Ἀθηναίους μηδὲν ἧσσον, ὅσα μὴ ἀποβαίνοντας = ὅσα δύναιντο μὴ ἀποβαίνοντες, die A. sollten nichts destoweniger die Insel bewachen, aber nur insoweit es möglich wäre, ohne auf derselben zu landen. — In Dialogen in Beziehung auf die vorhergehende Rede eines anderen. X. conv. 4, 53 αἰσθάνομαι γάρ τινας ἐπιβουλεύοντας διαφθεῖραι αὐτόν. Καὶ Σωκράτης ἀκούσας: Ἡράκλεις, ἔφη, τί τοσοῦτον νομίζοντες ἠδικῆσθαι . .; sc. ἐπιβουλεύουσιν, aus ἐπιβουλεύοντας zu entnehmen. P. Phaedr. 228d ἐν κεφαλαίοις ἐφεξῆς δίειμι, ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ πρώτου. ΕΩ. δείξας γε πρῶτον, φιλότης, τί ἄρα ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἔχεις, sc. δίελθε, aus δίειμι zu entnehmen. Phaed. 74, b καὶ ἐπιστάμεθα αὐτὸ ἔστιν; Πάνυ γε, δ̓ ὅς. Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην; sc. ἐπιστάμεθα. Phil. 30, a τὸ παῤ ἡμῖν σῶμα ἆρ᾽ οὐ ψυχὴν φήσομεν ἔχειν; Prot. Δῆλον, ὅτι φήσομεν. Socr. Πόθεν λαβόν; sc. ἔχει. S. Ant. 404 καὶ ξυνίης καὶ λέγεις ὀρθῶς φῄς; Φύλ. Ταύτην γ̓ ἰδὼν θάπτουσαν sc. ξυνίημι καὶ λέγω. So auch 321 Κρέων. Οἴμ̓, ὡς λάλημα δῆλον ἐκπεφυκὸς εἶ. Φύλ. Οὔκουν τό γ̓ ἔργον τοῦτο ποιήσας ποτέ, d. h. οὔκουν ἐκπεφυκώς εἰμι τό γ̓ ἔργον τ. ποιήσας, doch sicherlich nicht als ein solcher, welcher. Vgl. Eur. M. 606 sqq.6). An sehr vielen Stellen aber lässt sich das Partizip durch Ergänzung von εἰμί erklären. S. § 354, b) u. A. 1. u. 2. (Smyth 2148)

1 Vgl. Hermann ad Vig. 894. Richter de anac. Gr. spec. 1 p. 7. Lobeck ad Phryn. p. 755. Poppo ad Th. P. 1. Vol. 1. p. 110 sqq. Sauppe ad Xen. R. Ath. 3, 1. Stallbaum ad Pl. ap. 21, c. Phaedr. 241, d. Bremi ad Isocr. p. 63, 107 sq. ad Lys. Excurs. V. p. 441 sq. Maetzner ad Antiph. 1.17.

2 Vgl. Wentzel absol. Partizipialkonstr. Glogau 1857, S. 12. Ebhardt, de anacoluthorum usu. Dillenburg 1860, S. 5.

3 Vgl. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. 1. p. 109. P. III. Vol. 3. p. 82. Richter l. d. p. 6. Klotz ad Eur. Ph. 1467 sq.

4 Vgl. Poppo ad Th. P. I. Vol. 1. p. 108. Richter l. d. p. 9 sq.

5 Vgl. Wentzel l. d. p. 21 sqq. Solche Nominative absolute zu nennen ist offenbar unrichtig, da die absoluten Partizipialkonstruktionen nur adverbiale Verhältnisse ausdrücken, diese aber nie durch den Nominativ, den Subjektskasus, bezeichnet werden können.

6 Vgl. Matthiae II. § 556, A. 1. 2. 3. § 560, A. Hermann ad Vig. p. 770, 215. p. 776, 227. Wannowski de casib. abs. p. 213 sqq. Poppo ad Thuc. P. I. Vol. 1. p. 147 sq. P. III. Vol. 1. p. 216 sq. Vol. 2. p. 351 sq. Stallb. ad Pl. Alc. 1. 110, c. Kühner ad Xen. Comm. 1. 2, 42.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: