previous next559. Konjunktiv ohne und mit a)/n.

Das Relativ, in der gewöhnlichen Sprache meistens in Verbindung mit ἄν (ὃς ἄν, ὅστις ἄν u. s. w.), steht mit dem Konjunktive als dem Modus der erwarteten Verwirklichung, wenn eine attributive Bestimmung nicht als eine thatsächlich vorhandene, sondern als eine unter gewissen Bedingungen, vorkommenden Falls eintretende bezeichnet werden soll, daher bei allgemeiner Angabe einer zukünftigen Handlung, einer ganzen Gattung, einer unbestimmten Wiederholung. Vgl. §§ 394, 1 u. 399, 2. Oft lässt sich ein solcher Adjektivsatz wie ein Bedingungssatz mit ἐάν c. conj. (§ 575) auffassen. Im Hauptsatze steht ein Haupttempus oder eine andere Verbalform, in der die Bedeutung eines Haupttempus liegt. Die Negation des Nebensatzes ist μή. a, 351 τὴν γὰρ ἀοιδὴν μᾶλλον ἐπικλείουσ᾽ ἄνθρωποι, | ἥτις ἀκουόντεσσι νεωτάτη ἀμφιπέληται (nicht ein bestimmter Gesang, sondern allgemein irgend ein Gesang, wenn er die Eigenschaft der Neuheit hat, ἐὰν . . ἀμφιπέληται, si quae i. q. quaecunque). *e, 407 οὐ δηναιός, ὃς ἀθανάτοισι μάχηται (von nicht langem Leben ist Einer, ἐὰν . . μ.). l, 428 ὣς οὐκ αἰνότερον καὶ κύντερον ἄλλο γυναικός, | ἥτις δὴ τοιαῦτα μετὰ φρεσὶν ἔργα βάληται. a, 415 οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι, ἥντινα μήτηρ, | ἐς μέγαρον καλέσασα θεοπρόπον, ἐξερέηται. *a, 554 ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι, ἅσσ᾽ ἐθέλῃσθα. m, 191 ἴδμεν δ̓ ὅσσα γένηται ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, alles was jedesmal geschieht. s, 136 τοῖος γὰρ νόος ἐστὶν ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, | οἷον ἐπ᾽ ἦμαρ ἄγῃσι πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. *o, 492 ῥεῖα δ̓ ἀρίγνωτος Διὸς ἀνδράσι γίγνεται ἀλκή, | ἠμὲν ὁτέοισιν κῦδος ὑπέρτερον ἐγγυαλίξῃ, | ἠδ᾽ ὅτινας μινύθῃ τε καὶ οὐκ ἐθέλῃσιν ἀμύνειν. h, 74 οἷσίν τ᾽ εὖ φρονέῃσι καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει (mit Verschränkung = ἐάν τισιν ἀνδράσιν εὖ φρονέῃσι, καὶ τούτοις ν. λ.). Vgl. m, 40. u, 335 σῇ τάδε μητρὶ παρεζόμενος κατάλεξον | γήμασθ᾽ ὅστις ἄριστος ἀνὴρ καὶ πλεῖστα πόρῃσιν. *i, 117 ἀντί νυ πολλῶν | λαῶν ἐστιν ἀνήρ, ὅν τε Ζεὺς κῆρι φιλήσῃ. Π, 386 ff. t, 577 ὃς δέ κε ῥηίτατ᾽ ἐντανύσῃ βιὸν . . τῷ κεν ἅμ᾽ ἑσποίμην. a, 139 δέ κεν κεχολώσεται, ὅν κεν ἵκωμαι. *s, 270 ἀσπασίως γὰρ ἀφίξεται Ἴλιον ἱρήν, | ὅς κε φύγῃ, si quis aufugerit. Vgl. *t, 72. *l, 409 ὃς δέ κ̓ ἀριστεύσῃ μάχῃ ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρεὼ | ἑστάμεναι κρατερῶς. *b, 391 ὃν δέ κ̓ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης ἐθέλοντα νοήσω | μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα | ἄρκιον ἐσσεῖται φυγέειν κύνας ἠδ᾽ οἰωνούς, so oft ich einen bemerken werde. *o, 348 ὃν δ̓ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε νεῶν ἑτέρωθι νοήσω, | αὐτοῦ οἱ θάνατον μητίσομαι. Vgl. *q, 10. t, 332 ὃς δ̓ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ, | τοῦ μέν τε κλέος εὐρὺ διὰ ξεῖνοι φορέουσιν. Hdt. 1.29 ὁρκίοισι μεγάλοισι κατείχοντο Ἀθηναῖοι δέκα ἔτεα χρήσεσθαι νόμοισι, τοὺς ἄν σφι Σόλων θῆται. Ebenso 6, 139 Πυθίη σφέας ἐκέλευε Ἀθηναίοισι δίκας διδόναι ταύτας, τὰς ἂν αὐτοὶ Ἀθηναῖοι δικάσωσι. X. A. 1.3.15 τῷ ἀνδρί, ὃν ἂν ἕλησθε, πείσομαι. Über ὅς c. conj. in Beziehung auf einen Aorist im Hauptsatze s. § 386, 7, S. 160. Vgl. *a, 218. *i, 509. κ, 327 f. μ, 66. Th. 2.62 καταφρόνησις δὲ (ἐγγίγνεται), ὃς ἂν καὶ γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προέχειν. X. M. 1.6.5 τοῖς μὲν λαμβάνουσιν ἀργύριον ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀπεργάζεσθαι τοῦτο, ἐφ᾽ ἂν μισθὸν λάβωσιν, ἐμοὶ δὲ μὴ λαμβάνοντι οὐκ ἀνάγκη διαλέγεσθαι, ἂν μὴ βούλωμαι (= ἐὰν μὴ β.). Hell. 2. 3, 51 νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Cy. 3. 1, 20 οὓς ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν ἡγήσωνται, τούτοις πολλάκις καὶ ἄνευ ἀνάγκης ἐθέλουσι πείθεσθαι. 1. 1, 2 ἄνθρωποι ἐπ᾽ οὐδένας μᾶλλον συνίστανται ἐπὶ τούτους, οὓς ἂν αἴσθωνται ἄρχειν αὐτῶν ἐπιχειροῦντας. 7. 5, 85 οὓς ἂν ὁρῶ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἐπιτηδεύοντας, τούτους τιμήσω. P. Civ. 402d ὅτου ἂν ξυμπίπτῃ ἔν τε τῇ ψυχῇ καλὰ ἤθη ἐνόντα καὶ ἐν τῷ εἴδει ὁμολογοῦντα ἐκείνοις καὶ ξυμφωνοῦντα, . . τοῦτ᾽ ἂν εἴη κάλλιστον θέαμα. X. C. 8.8.5 ὁποῖοί τινες ἂν οἱ προστάται ὦσι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίγνονται. P. Lach. 191a ἀνδρεῖός που οὗτος, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μάχηται τοῖς πολεμίοις. X. M. 4.2.29 ὁρᾷς δὲ καὶ τῶν πόλεων ὅτι ὅσαι ἂν ἀγνοήσασαι τὴν ἑαυτῶν δύναμιν κρείττοσι πολεμήσωσιν, αἱ μὲν ἀνάστατοι γίγνονται, αἱ δ̓ ἐξ ἐλευθέρων δοῦλαι. Cy. 1. 2, 6 οὓς δ̓ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται.

Anmerk. 1. Wie Homer, so gebrauchen auch die nachhomerischen Dichter den Konjunktiv ohne ἄν in gleichem Sinne wie den Konjunktiv mit ἄν. Aesch. S. 257 ὧν ἁλῷ πόλις. Eum. 211 ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ. 661 οἶσι μὴ βλάψῃ θεός. S. Ph. 1360 f. οἷς . . γένηται. Ai. 761 ὅστις . . φρονῇ. 1160 βιάζεσθαι παρῇ. OR. 1231 αἳ φανῶσ᾽ αὐθαίρετοι. OC. 395 ὃς νέος πέσῃ. Tr. 251 Ζεὺς ὅτου πράκτως φανῇ. El. 771 ὧν τέκῃ. 1061 ἀφ᾽ ὧν τε βλάστωσιν ἀφ᾽ ὧν τ᾽ ὄνησιν εὕρωσι. Eur. J. T. 1064 καλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ πιστὴ παρῇ. M. 516 ὃς κίβδηλος . Alc. 76 ὅτου τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἁγνίσῃ τρίχα. Or. 805 ὅστις τρόποισι συντακῇ. Tyrt. fr. 12, 33 ὅντιν᾽ ἀριστεύοντα . . Ἄρης ὀλέσῃ. In Prosa dagegen tritt regelmässig die Partikel ἄν hinzu. Abweichungen finden sich in den Handschriften nur vereinzelt und sind in den neueren Texten beseitigt, z. B. Hdt. 4.46 τοῖσι γὰρ (ἂν) μήτε ἄστεα μήτε τείχεα . 4, 66 τοῖσι (ἂν) ἄνδρες . . ἔωσι. Pl. leg. 737, b οἶς παλαιὰ ἐγκλήματα . . καὶ ὅσοις . . μετῇ ist verderbt. 848, a ὅσα (ἂν) ζῷα . . . Alc. 1, 134, e γὰρ (ἂν) . . . Isae. 2.8 τι γὰρ (ἂν) ἐκείνη πεισθῇ. 3, 60 ὅσοι μὲν (ἂν) καταλίπωσι. Von anderer Art sind Stellen, wo ἄν aus der vorangehenden Konjunktion ὅταν, ἐάν u. s. w. oder dem Rel. mit ἄν zu entnehmen ist, wie Pl. civ. 508, d ὅταν δέ γ̓ οἶμαι ὧν ἥλιος καταλάμπῃ σαφῶς ὁρῶσι. Vgl. leg. 873, e. Auszuscheiden ist auch Th. 4.18 οἵτινες . . ἔθεντο . . τόν τε πόλεμον νομίσωσι κτλ., wo sich die Unterdrückung der Partikel aus dem eigentümlichen Satzbau erklärt, vgl. Classen z. d. St.

Anmerk. 2. Der Begriff der Unbestimmtheit, welcher durch ὅς c. conj. ausgedrückt wird, ist verschieden von dem, der durch die unbestimmten Relative, wie: ὅστις, ὁπόσος u. s. w., mit dem Indikative (§ 558, 7) bezeichnet wird. In dem letzteren Falle wird die Unbestimmtheit immer auf den Gegenstand bezogen, in dem ersteren aber liegt sie im Prädikate. Wenn aber eine Unbestimmtheit in beiderlei Hinsicht bezeichnet werden soll, so steht ὅστις, ὁποῖος u. s. w. ἄν c. conj.(Smyth 2565)

Bei Homer wird der Konjunktiv, meistens mit κέ, auch in Adjektivsätzen (wie in Hauptsätzen, vgl. § 394, 2 u. 3) fast gleichbedeutend dem Futur gebraucht. *f, 103 νῦν δ̓ οὐκ ἔσθ᾽ ὅστις θάνατον φύγῃ. *g, 286 τιμὴν δ̓ Ἀργείοις ἀποτινέμεν . . τε καὶ ἐσσομένοισι μετ̓ ἀνθρώποισι πέληται. *y, 345 οὐκ ἔσθ̓, ὅς κέ ς᾿ ἕλῃσι μετάλμενος οὐδὲ παρέλθῃ. *q, 353 πόποι, . . οὐκέτι νῶι | ὀλλυμένων Δαναῶν κεκαδησόμεθ̓ ὑστάτιόν περ; | οἵ κεν δὴ κακὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται, die, wenn wir für sie nicht sorgen werden, umkommen werden. *b, 361 οὔτοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι κεν εἴπω. *b, 365 γνώσῃ ἔπειθ̓, ὅς θ̓ ἡγεμόνων κακὸς . . | ἠδ᾽ ὅς κ̓ ἐσθλὸς ἔῃσι, wer feig, und wer etwa tapfer sein wird. *h, 171, a, 158. b, 43. 161. d, 756. z, 202. θ, 549. Vgl. λ, 135.

Daher wird bei Homer ὅς c. conj., in der Regel mit κέν, in ähnlicher Weise von der Absicht gebraucht, wie sonst der Indikativ des Futurs. *i, 165 κλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ κε τάχιστα | ἔλθωσ᾽ ἐς κλισίην . . Ἀχιλῆος. b, 213 ἀλλ᾽ ἄγε μοι δότε . . εἴκοσ᾽ ἑταίρους, | οἵ κέ μοι ἔνθα καὶ ἔνθα διαπρήσσωσι κέλευθον. Vgl. *d, 191. *f, 127. d, 29. z, 37. k, 288. o, 311. ρ, 385. Ohne κέν ς, 335 f. [Th. 7.25 schreibt man jetzt statt οἵπερ τὰ σφέτερα φράσωσιν mit Vat. H. ὅπως. Beispiele wie Andoc. 3.16 εἰ δὲ μήτε, δι᾽ τι μήτε, ὅτοισι, μήτε, ἀφ᾽ ὅτου πολεμήσωμεν, ἔστι, πῶς οὐκ ἐκ παντὸς τρόπου τὴν εἰρήνην ποιητέον ἡμῖν; Isocr. 4.44 ἑκατέρους ἔχειν, ἐφ᾽ οἷς φιλοτιμηθῶσιν gehören zu § 394, 6.]

Anmerk. 3. Dass der Konjunktiv nach ὅς, und zwar ohne ἄν, bei Homer in Vergleichungen gebraucht werde, haben wir § 399, Anm. 1 gesehen. Ueber den Konjunktiv bei zweifelnden Fragen s. § 394, 6.(Smyth 2548)

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: