previous next562. Besondere Eigentümlichkeiten im Gebrauche des Relativs: Relativ mit Wiederholung des im Hauptsatze stehenden Verbs. — Relativ in Verbindung mit einem epexegetischen Infinitive oder ganzen Satze. — Zusammenziehung eines Nebensatzes mit dem Adjektivsatze. — Die Relative o(/s oi)=os u. s. w. scheinbar st. der Interrog. o(/stis, o(poi=os u. s. w.

Die Relativpronomen werden zuweilen, meistens in der Dichtersprache, mit Wiederholung des im Hauptsatze stehenden Verbs gesetzt, um durch die Unbestimmtheit des Ausdrucks die Bezeichnung einer unangenehmen Sache zu vermeiden1). Aesch. Ch. 780 μέλει θεοῖσιν ὧνπερ ἂν μέλῃ πέρι. Eum. 676 ἠκούσαθ̓, ὧν ἠκούσατ̓. Eur. M. 889 ἀλλ᾽ ἐσμέν, οἷόν ἐσμεν, οὐκ ἐρῶ κακόν, γυναῖκες. 1011 ἤγγειλας, οἰ̔̂ ἤγγειλας, οὔ σε μέμφομαι. So auch bei relativen Adverbien. S. OC. 273 ἱκόμην, ἵν᾽ ἱκόμην. 336 εἴς᾿, οὗπέρ εἰσι. Besonders mit ὡς, ὅπως. S. OR. 1376 ἀλλ᾽ τέκνων δῆτ᾽ ὄψις ἦν ἐφίμερος, | βλαστοῦς᾿, ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί. Tr. 1234 σοί τ᾽ αὖθις ὡς ἔχεις ἔχειν. Eur. J. A. 649 ἰδοὺ γέγηθά ς᾿ ὡς γέγηθ᾽ ὁρῶν, τέκνον. J. T. 575 ὄλωλεν, ὡς ὄλωλε. Vgl. Tr. 630. El. 289 Or. κατθανὼν δὲ σὸς πατὴρ τύμβου κυρεῖ; El. ἔκυρσεν, ὡς ἔκυρσεν, ἐκβληθεὶς δόμων. Or. 79 ἐπεὶ πρὸς Ἴλιον | ἔπλευς᾿, ὅπως ἔπλευσα, θεομανεῖ πότμῳ. Hec. 873 πάσχοντος ἀνδρὸς Θρῃκὸς οἷα πείσεται, Pflugk: Ita loquuntur, qui rei gravis aut male ominatae mentionem declinent. Lys. 13.53 νῦν δὲ πεισθείς, ὑφ᾽ ὧν τότε ἐπείσθης . ., μέγα τι ᾤου παρ᾽ αὐτῶν διαπράξασθαι. Vgl. 6, 35.

Sowie ein Substantiv als Epexegese des durch den Adjektivsatz umschriebenen Begriffes in diesen aufgenommen wird (§ 556, A. 1), so wird auch bisweilen auf ähnliche Weise das Relativ durch einen Infinitiv oder ganzen Satz, der gewissermassen eine Wiederholung dessen enthält, worauf sich das Relativ bezieht, erklärt2). Th. 5.6 ὥστε οὐκ ἂν ἔλαθεν ὁρμώμενος Κλέων τῷ στρατῷ: ὅπερ προσεδέχετο ποιήσειν αὐτόν, ἐπὶ τὴν Ἀμφίπολιν, ὑπεριδόντα σφῶν τὸ πλῆθος, ἀναβήσεσθαι. Vgl. 3. 59, 3. Antiph. 5.4 ἐγὼ οὖν αἰτήσομαι ὑμᾶς οὐχ ἅπερ οἱ πολλο^{} τῶν ἀγωνιζομένων, ἀκροᾶσθαι σφῶν αὐτῶν αἰτοῦνται, ubi v. Maetzner. 47 νῦν δὲ αὐτοὶ καταγνόντες τὸν θάνατον τοῦ ἀνδρὸς ἀπεκτείνατε: οὐδὲ πόλει ἔξεστιν, ἄνευ Ἀθηναίων οὐδένα θανάτῳ ζημιῶσαι. Isocr. 14.18 δοκεῖ πάντων δεινότατον εἶναι, δοριαλώτους γενέσθαι, τοῦτο κρεῖττον ἦν ἡμῖν παθεῖν κτλ. Vgl. 9, 72. So Cic. Off. 3. 31, 112 criminabatur etiam, quod Titum filium ab hominibus relegasset et ruri habitare jussisset. Quod cum audivisset adolescens filius, negotium exhiberi patri, accurrisse Romam dicitur. Aber auch in loserer Verbindung, wenn der Adjektivsatz nur einigermassen mit dem Vorhergehenden zusammenhängt. P. Symp. 222b οὓς οὗτος ἐξαπατῶν ὡς ἐραστὴς παιδικὰ μᾶλλον αὐτὸς καθίσταται ἀντ᾽ ἐραστοῦ: δὴ καὶ σοὶ λέγω . . μὴ ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τούτουdieses nun sage ich dir, dass du nämlich dich nicht von diesem täuschen lässestStallb. Ps. Dem. 26.7 καὶ δεινότατον ἂν εἴη συμβαῖνον κτλ. Eur. Io. 181 οἷς δ̓ ἔγκειμαι μόχθοις, | Φοίβῳ δουλεύσω κου᾽ λήξω | τοὺς βόσκοντας θεραπεύων. Doch kann sich das Relativ auch bloss auf etwas Folgendes beziehen, wie 642 δ̓ εὐκτὸν ἀνθρώποισι, κἂν ἄκουσιν , | δίκαιον εἶναί μ̓, νόμος φύσις θ̓ ἅμα | παρεῖχε τῷ θεῷ. Sowie im Lateinischen das Neutrum quod in der Bedeutung von: was das (den Umstand) anlangt, dass gebraucht wird3), wo wir oft Ausdrücke wie: so wisse, so vernimm einschieben; ebenso im Griechischen , zuweilen auch . X. oec. 15, 6 δὲ εἶπας, ὡς δεϊ μαθεῖν τὸν μέλλοντα ὀρθῶς γεωργίας ἐπιμελεῖσθαι καὶ δεῖ ποιεῖν καὶ ὡς δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα, ταῦτά μοι δοκοῦμεν ἀργότερόν πως ἐπιδεδραμηκέναι τῷ λόγῳ, ubi v. Breitenb. Vgl. An. 5. 5, 20. 22. 6. 1, 29. X. Hier. 6, 12 δ̓ ἐζήλωσας ἡμᾶς, ὡς τοὺς μὲν φίλους μάλιστα εὖ ποιεῖν δυνάμεθα, τοὺς δ̓ ἐχθροὺς πάντων μάλιστα χειρούμεθα, οὐδὲ ταῦθ᾽ οὕτως ἔχει. Hell. 2. 3, 45 δ̓ αὖ εἶπεν, ὡς ἐγώ εἰμι οἷος ἀεί ποτε μεταβάλλεσθαι, κατανοήσατε καὶ ταῦτα. | Eur. Or. 564 ἐφ᾽ οἷς δ̓ ἀπειλεῖς, ὡς πετρωθῆναί με δεῖ, | ἄκουσον ὡς ἅπασαν Ἑλλάδ̓ ὠφελῶ. Aber Hdt. 3.81 τὰ (= ) μὲν Ὀτάνης εἶπε τυραννίδα παύων, λελέχθω κἀμοὶ ταῦτα: τὰ (= ) δ̓ ἐς τὸ πλῆθος ἄνωγε φέρειν τὸ κράτος, γνώμης τῆς ἀρίστης ἡμάρτηκε steht der Plural τὰ δέ der Symmetrie wegen st. τὸ δέ (= δὲ), da τὰ μὲν vorangeht: “quod vero ad multitudinem summum imperium deferri jussitBaehr.(Smyth 2539)

Wenn in dem Nebensatze ein Substantiv mit einem Adjektivsatze, dessen Prädikat ein Verb des Nennens ist, stehen sollte, so werden häufig beide Sätze in Einen zusammengezogen. *l, 757 καὶ Ἀλεισίου ἔνθα κολώνη | κέκληται st. καὶ ἔνθα κολώνη ἐστίν, Ἀλεισίου κέκληται. Simon. ep. 107 Bgk. ἔνθα καλεῖται Ἀρτέμιδος τέμενος. Pind. N. 9, 41 ἔνθα Ῥέας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι. S. Tr. 638 ἔνθ᾽ Ἑλλάνων ἀγοραὶ | Πυλάτιδες κλέονται. OR. 1451 ὄρεσιν, ἔνθα κλῄζεται | οὑμὸς Κιθαιρὼν οὗτος. Eur. Or. 331 ἵνα μεσόμφαλοι λέγονται μυχοί. X. H. 5.1.10 ἔνθα Τριπυργία καλεῖται. Oec. 4, 6 πάντας ἅμα συνάγων . ., ἔνθα δὴ σύλλογος καλεῖται. (Aber 6, 12 τούτων τῶν ἀνδρῶν, ἐφ᾽ οἷς τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίως ἐστίν, καλεῖται καλός τε κἀγαθὸς ἀνήρ gehört nicht hierher.) Pl. Phaed. 107, c ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον, ἐν καλοῦμεν τὸ ζῆν st. ἐν ἔνεστι τὸ ζῆν, καλοῦμεν4).(Smyth 2544)

Dass das Relativ (ὅς, οἷος, ὅσος) in abhängigen Fragesätzen gleichbedeutend mit dem Fragepronomen ὅστις od. τίς, ὁποῖος od. ποῖος u. s. w. gebraucht werde, wird mit Unrecht angenommen. Wo wirklich nach einem Gegenstande gefragt wird (also insbesondere nach den Verben des Fragens), wird nur das Fragepronomen gebraucht; das Lateinische behandelt dagegen viele Sätze (z. B. nach den Verben des Wissens, Erfahrens u. a.) als indirekte Fragen, die es im Grunde nicht sind5). Wo ὅς in einer sogenannten abhängigen Frage gebraucht wird, hat es weniger die Bedeutung des fragenden τίς oder ὅστις, als vielmehr die Bedeutung des relativen οἷος, wie im Lat. qui st. qualis. S. OC. 1171 ἔξοιδ᾽ ἀκούων τῶνδ̓, ὅς ἐσθ᾽ προστάτης. OR. 1068 δύσποτμ̓, εἴθε μήποτε γνοίης ὃς εἶ. Ai. 1259. Eur. Alc. 640. Hel. 818 οὐ γνώσεταί γ̓ ὅς εἰμ᾽ ἐγώ. Ar. Ach. 442 τοὺς μὲν θεατὰς εἰδέναι μ̓ ὅς εἰμ᾽ ἐγώ. Hdt. 2. 121, 2 γνωρισθεὶς ὃς εἴη. Th. 1.136 δηλοῖ ὅς ἐστιν, er giebt sich als den zu erkennen, der er ist. X. C. 6.1.46 πέμπει πρὸς τὸν Κῦρον εἰπών, ὃς ἧν. Vgl. Dem. 52.7. P. Men. 80c περὶ ἀρετῆς, ἐστιν, ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα. Civ. 559, a προελώμεθα δή τι παράδειγμα ἑκατέρων, αἵ εἰσινsumamus igitur exemplum aliquod cupiditatum utriusque generis, quae (quales) sint,” vgl. Stallb. Wenn nach Elmsleys richtiger Beobachtung (ad Eur. Med. 1086) ὅς vorwiegend nach affirmativem Verb des Wissens u. s. w. steht, nach negativem Hauptsatze dagegen nur selten: οἶδά σε ὃς εἶ neben ὅστις εἶ, dagegen οὐκ οἶδά σε ὅστις εἶ, selten ὃς εἶ, so beruht dies wohl darauf, dass die Verben des Nichtwissens sich nahe mit den Verben des Fragens berühren, in denen nach dem Obigen das Fragepronomen erforderlich ist. — Zu beachten ist, dass der Relativsatz leicht den Schein einer abhängigen Frage annimmt, wenn das Substantiv, auf welches das Relativ zu beziehen ist, in den relativen Satz versetzt ist und sich diesem assimiliert hat, oder wenn das demonstrative Pronomen vor dem relativen weggelassen ist, oder wenn nach einem Idiome der griechischen Sprache (§ 600, 4) das Subjekt des Nebensatzes in den Hauptsatz herübergezogen und daselbst zum Objekte gemacht wird. *b, 365 γνώσῃ ἔπειθ̓, ὅς θ̓ ἡγεμόνων κακὸς ὅς τέ νυ λαῶν, dann wirst du denjenigen kennen lernen, der feig ist, und den, der tapfer ist. Hdt. 1.56 μετὰ δὲ ταῦτα ἐφρόντιζε ἱστορέων, τοὺς ἂν Ἑλλήνων δυνατωτάτους ἐόντας προσκτήσαιτο φίλους, er trug Sorge, diejenigen unter den Hellenen ausfindig zu machen, welche er als die mächtigsten sich zu Freunden gewinnen könnte. 2, 2 Ψαμμήτιχος ἠθέλησε εἰδέναι, οἵτινες γενοίατο πρῶτοι (sc. ἀνθρώπων), aber gleich darauf: Ψ. δὲ ὡς οὐκ ἐδύνατο πυνθανόμενος πόρον οὐδένα τούτου ἀνευρεῖν, οἳ γενοίατο πρωτοι ἀνθρώπων, da Ps. nachforschend nach denjenigen, welche die ältesten Menschen seien, keinen Weg dazu (τοῦ πυνθάνεσθαι) auffinden konnte. 4, 53 τὸ δὲ κατύπερθε δι᾽ ὧν ῥέει ἀνθρώπων (Βορυσθένης ποταμός), οὐδεὶς ἔχει φράσαι. Th. 1.136 εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽ διώκεται. 5, 9 τὴν δὲ ἐπιχείρησιν, τρόπῳ διανοοῦμαι ποιεῖσθαι, διδάξω. Aeschin. 3.94 συνέδριον συνήγαγον: ὃν δὲ τρόπον καὶ δι᾽ οἵων κακουργημάτων, ταῦτ᾽ ἤδη ἄξιόν ἐστιν ἀκοῦσαι. X. M. 2.6.29 μὴ οὖν ἀποκρύπτου με, οἷς ἂν βούλοιο φίλος γενέσθαι, d. h. τούτους, οἷς. Hdt. 4.44 βουλόμενος Ἰνδὸν ποταμὸν . . εἰδέναι, τῇ (= ) ἐς θάλασσαν ἐκδιδοῖ d. i. er wollte die Stelle wissen, wo der Fluss J. in das Meer mündet. Zuweilen wechselt das Relativ mit dem Interrogative ab. Th. 1.137 φράζει τῷ ναυκλήρῳ, ὅστις ἐστὶ καὶ δι᾽ φεύγει, quis sit et (ea), propter quae fugit, die Gründe seiner Flucht. Ps. Isocr. 1.5 μέλλομέν σοι συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι καὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσθαι καὶ ποίοις τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν καὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἰκονομεῖν. Vgl. S. OC. 571 ff. Eur. J. T. 767 f. — In Ausrufesätzen werden daher stets die Relativpronomen gebraucht, wodurch sie sich gerade von den Fragen unterscheiden, also: οἷος, ὅσος, ὡς, οἵως6). *f, 441 νηπύτι᾽ ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες. a, 32 πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται. s, 37 οἵην τερπωλὴν θεὸς ἤγαγεν ἐς τόδε δῶμα. Ar. Pl. 748 ὅσην ἔχεις τὴν δύναμιν. S. Ant. 572 ὥς ς᾿ ἀτιμάζει πατήρ. Ai. 923 δύσμορ᾽ Αἴας, οἷος ὢν οἵως ἔχεις. Pl. Euthyphr. 15, e οἷα ποιεῖς, ἑταῖρε. Vgl. Charm. 166, c. X, Cy. 1. 3, 4 πάππε, ὅσα πράγματα ἔχεις ἐν τῷ δείπνῳ. [Die indirekten, als: ὁπόσος, ὁποῖος, finden sich nur sehr selten so gebraucht: P. Gorg. 522a εἰ εἴποι τὴν ἀλήθειαν . ., ὁπόσον οἴει ἂν ἀναβοῆσαι τοὺς τοιούτους δικαστάς. Lys. 30.4 καὶ γάρ τοι, ἄνδρες δικασταί, ἐπειδὴ ἐκείνων δίκην οὐ δέδωκεν, ὁποίαν καὶ νῦν τὴν ἀρχὴν κατεστήσατο. Hier liegen wahrscheinlich Textverderbnisse vor].

1 Vgl. Hermann ad Vig. p. 709. Blomfield ad Aeschyl. Ag. 66 p. 150.

2 Vgl. Schoemann ad Isaeum 1, 20 p. 186 sq. Maetzner ad Lycurg. 15 p. 102.

3 S. Kühners Ausf. Gramm. d. Lat. Spr. II, § 192, A. 4.

4 Vgl. Bernhardy Synt. S. 194. Dissen ad Pind. l. d. Schneidewin ad S. OR. 1451. Stallbaum ad Pl. Phaed. l. d. Breitenbach ad X. Oec. 4, 6.

5 Vgl. Ed. Goebel Fuldaer Schulprogr. 1864. p. 24 sqq.

6 Vgl. Schmalfeld Synt. des Gr. Verbs § 256, A. 3.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: