previous next573. I. *ei) mit dem Indikative aller Zeitformen.

Εἰ wird mit dem Indikative aller Zeitformen verbunden, wenn der Redende die Bedingung als ein Gewisses, Unbezweifeltes, Wirkliches mit Bestimmtheit ausspricht, ohne seine persönliche Ansicht über Wirklichkeit oder Verwirklichung des Ausgesagten anzudeuten (§ 571, 2, I.). Die Folge wird alsdann ausgedrückt:

a) In der Regel wieder durch den Indikativ aller Zeitformen (oder durch den Imperativ) und dadurch als eine gewisse, unbezweifelte, wirkliche, nothwendige dargestellt [§ 572, 1, a)]. Ει᾽ ἔστι θεός, σοφός ἐστι. e, 89 τελέσαι δέ με θυμὸς ἄνωγεν, | εἰ δύναμαι τελέσαι. *z, 142 εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, | ἆσσον ἴθι. Pl. civ. 408, c εἰ μὲν (Ἀσκληπιὸς) θεοῦ (sc. Ἀπόλλωνος υἱὸς) ἦν, οὐκ ἦν, φήσομεν, αἰσχροκερδής: εἰ δ̓ αἰσχροκερδής, οὐκ ἦν θεοῦ, si Apollinis filius erat, non erat sordidi lucri cupidus. Prot. 319, a καλόν, ἦν δ̓ ἐγώ, τέχνημα ἄρα κέκτησαι, εἴπερ κέκτησαι. X. A. 4.6.10 εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι, τοῦτο δεῖ παρασκευάσασθαι, ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεθα: εἰ δὲ βουλόμεθα ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοκεῖ σκεπτέον κτλ. 2. 5, 41 Κλέαρχος εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει, wenn K. (wie seine Feinde behaupten) vertragsbrüchig ist, hat er seine Strafe. Th. 3.65 εἰ μὲν ἡμεῖς αὐτοὶ πρός τε τὴν πόλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεθα καὶ τὴν γῆν ἐδῃοῦμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν: εἰ δε ἄνδρες ὑμῶν . . ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί ἀδικοῦμεν; wenn wir aus eigenem Antrieb vor eure Stadt gerückt sind (wie ihr behauptet), haben wir unrecht gethan; wenn aber eure eigenen Leute uns herbeigerufen haben (wie wir behaupten), worin besteht da unser Unrecht? Th. 6.91 εἰ αὕτη πόλις ληφθήσεται, ἔχεται καὶ πο̂σα Σικελία. X. C. 7.1.19 εἰ φθάσομεν τοὺς πολεμίους κατακανόντες, οὐδεὶς ἡμῶν ἀποθανεῖται. Oft wird εἰ c. ind. fut. in modaler Bdtg. (§ 387, 5) von dem, was Einer thun will oder soll gebraucht. Th. 6.91 εἰ μὴ βοηθήσετε, οὐ περιέσται τἀκεῖ. X. A. 4.7.3 τῇ στρατιᾷ οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον. 1. 5, 16. Comm. 3. 6, 13 λέγεις παμμέγεθες πρᾶγμα, εἴγε καὶ τῶν τοιούτων ἐπιμελεῖσθαι δεήσει. 2. 1, 7. In apodosi der Impr.: *a, 504 εἴ ποτε δή σε . . ὄνησα | ἔπει ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ. Vgl. oben *z, 143. Η, 205. X. A. 5.4.7. P. Symp. 217b εἰ ψεύδομαι, ἐξέλεγχε.

Anmerk. 1. Da der Redende mit dieser Ausdrucksform seine Ansicht über das Verhältnis des angenommenen Falles zur Wirklichkeit ganz unberücksichtigt lässt, kann er (wie anch aus den obigen Beispielen ersichtlich) εἰ c. ind. auch von dem gebrauchen, wovon er weiss, dass es sich gar nicht verwirklichen kann. Hdt. 3.62 sagt Prexaspes zum Kambyses: dein Bruder Smerdis hat sich auf keinen Fall gegen dich erhoben; denn ich selbst habe ihn begraben; εἰ μέν νυν οἱ τεθνεῶτες ἀνεστέασι, προσδέκεό τοι καὶ Ἀστυάγεα τὸν Μῆδον ἐπαναστήσεσθαι: εἰ δ̓ ἔστι ὥσπερ πρὸ τοῦ, οὐ μή τί τοι ἔκ γε ἐκείνου νεώτερον ἀναβλαστήσει. Diese Ausdrucksweise kann gewissermassen als eine rhetorische Figur angesehen werden und ist nicht etwa bloss der Griechischen Sprache eigentümlich, sondern wird in allen Sprachen angewendet. Ebenso kann auch εἰ c. ind. von einer Bedingung gebraucht werden, deren Verwirklichung der Redner persönlich nicht erwartet oder nicht wünscht. X. A. 1.5.16 εἰ ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον. Vgl. 3. 2, 23. 4. 7, 3. — Über den Indikativ des Aorists im Nachsatze zur nachdrücklichen Bezeichnung zukünftiger Ereignisse s. § 386, 11.

b) Sehr oft durch den Optativ mit ἄν, wenn die Folge als ungewiss, zweifelhaft, als ein unentschieden Mögliches dargestellt wird [§ 572, 1, c)], daher oft als ein mildernder, urbaner Ausdruck statt des Indikativs des Präsens oder Futurs. Ει᾽ τοῦτο λέγεις, ἁμαρτάνοις ἄν. *z, 129 εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουθας, | οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην. *a, 293 γάρ κεν δειλός τε καὶ οὐτιδανὸς καλεοίμην, | εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι κεν εἴπῃς. *w, 297 εἰ δέ τοι οὐ δώσει ἑὸν ἄγγελον εὐρύοπα Ζεύς, | οὐκ ἂν ἔγωγέ ς᾿ ἔπειτα ἐποτρύνουσα κελοίμην . . ἰέναι. Vgl. Φ, 463. S. El. 798 πολλῶν ἂν ἥκοις, ξέν̓, ἄξιος τυχεῖν, | εἰ τήνδ᾽ ἔπαυσας τῆς πολυγλώσσου βοῆς, du dürftest reichlich Lohn verdienen, wenn du (wirklich) diese beschwichtigt hast, vgl. Schneidew. Eur. Hipp. 472 ἀλλ̓ εἰ τὰ πλείω χρηστὰ τῶν κακῶν ἔχεις, | ἄνθρωπος οὖσα, κάρτα γ̓ εὖ πράξειας ἄν. Med. 1134 δὶς τόσον γὰρ ἂν | τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεθνᾶσι παγκάκως. Th. 6.92 εἰ πολέμιός γε ὢν σφόδρα ἔβλαπτον (nocebam), κἂν φίλος ὢν ἱκανῶς ὠφελοίην. X. M. 1.2.28 εἰ Σωκράτης σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν δικαίως τῆς οὐκ ἐνούσης αὐτῷ κακίας αἰτίαν ἔχοι; 2. 2, 7 εἰ καὶ πάντα ταῦτα πεποίηκε (sc. μήτηρ) καὶ ἄλλα τούτων πολλαπλάσια, οὐδεὶς ἂν δύναιτο αὐτῆς ἀνασχέσθαι τὴν χαλεπότητα. Pl. Ap. 25, b πολλὴ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, εἰ εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δ̓ ἄλλοι ὠφελοῦσιν, gross würde das Glück der Jünglinge sein, wenn wirklich (wie du sagst) Einer nur sie verdirbt. Vgl. Anm. 1. 37, c πολλὴ μέντ᾽ ἄν με φιλοψυχία ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰμι. 30, b εἰ μὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ᾽ ἂν εἴη βλαβερά. Phaedr. 242, e εἰ ἔστιν, ὥσπερ οὖν ἔστι, θεὸς τι θεῖον Ἔρως, οὐδὲν ἂν κακὸν εἴη. Alc. 2, 149, e καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, εἰ πρὸς τὰ δῶρα καὶ τὰς θυσίας ἀποβλέπουσιν ἡμῶν οἱ θεοί, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν ψυχήν, ἄν τις ὅσιος καὶ δίκαιος ὢν τυγχάνῃ. Theaet. 171, b οὐκοῦν τὴν αὑτοῦ (οἴησιν) ἂν ψευδῆ ξυγχωροῖ, εἰ τὴν τῶν ἡγουμένων αὐτὸν ψεύδεσθαι ὁμολογεῖ ἀληθῆ εἶναι; Prot. 340, e. Lycurg. 93 δεινὸν ἂν εἴη, εἰ ταὐτὰ σημεῖα τοῖς εὐσεβέσι καὶ τοῖς κακούργοις φαίνονται, ubi v. Maetzner. Andoc. 2.12 εἰ μεγάλων ἀγαθῶν αἴτια ὑμᾶς εἰργάσαντο ἐκεῖνοι, μέρος ἐγὼ οὐκ ἂν ἐλάχιστον δικαίως ταύτης τῆς αἰτίας ἔχοιμι. Vgl. Th. 2.60 extr. Dem. 4.42 νῦν δ̓ ἴσως ἂν ἐκκαλέσαιθ᾽ ὑμᾶς ( Φίλιππος), εἴπερ μὴ παντάπασιν ἀπεγνώκατε. Lys. 7.41 ἀθλιώτατος ἂν γενοίμην, εἰ φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι. Vgl. 3, 43. 22, 17. 13, 94. Lycurg. 56 ibiq. Maetzn.

c) Selten durch den Indikativ einer historischen Zeitform mit ἄν, und zwar α) wenn die Wirklichkeit der Folge verneint wird [§ 572, 1, b)]. Eur. Or. 569 sq. εἰ γὰρ γυναῖκες ἐς τόδ᾽ ἥξουσιν θράσους | ἄνδρας φονεύειν, καταφυγὰς ποιούμεναι | ἐς τέκνα, . . | παρ᾽ οὐδὲν αὐταῖς ἦν ἂν ὀλλύναι πόσεις, so würde sein (Ggs.: aber so ist es nicht). Dem. 27.63 εἰ ἐκεῖνα ἀνήλωται ὀρθῶς, οὐδὲν ἂν τῶν νῦν παραδοθέντων ἐξήρκεσεν εἰς ἕκτον ἔτος, ἀλλ᾽ παρ᾽ αὑτῶν ἄν με ἔτρεφον τῷ λιμῷ περιεῖδον ἀπολόμενον. Mit χρῆν ohne ἄν, oportebat, § 391, 5. Eur. Hipp. 459 χρῆν ς᾿ ἐπὶ ῥητοῖς ἄρα | πατέρα φυτεύειν ᾿πὶ δεσπόταις θεοῖς | ἄλλοισιν, εἰ μὴ τούσδε γε στέρξεις νόμους. Vgl. 507. Pl. Ap. 33, d εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε τῶν νέων τοὺς μὲν διαφθείρω, τοὺς δὲ διέφθαρκα, χρῆν δήπου . . νυνὶ αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ἐμοῦ κατηγορεῖν. Die Apodosis kann sich aber auch auf eine aus dem Zusammenhange zu ergänzende Protasis beziehen. Dem. 19.153 εἰ γὰρ ἦσαν (si erant), ὡς ἦσαν τότε, Φωκεῖς σῷ καὶ Πύλας εἶχον (habebant), ἐκεῖνος μὲν ὑμῖν οὐδὲν ἂν εἶχεν ἀνατείνασθαι φοβερόν, δι᾽ τῶν δικαίων ἄν τι παρείδετε, d. i. so würde jener, wenn er es auch versucht hätte, nicht im Stande gewesen sein, euch ein Schreckmittel vorzuhalten. — β) Wenn die Folge als unentschieden möglich vom Standpunkte der Vergangenheit aus dargestellt wird (der sogen. Potentialis der Vergangenheit, § 392, 5). Isocr. 14.12 εἰ δεῖ τινας κακῶς παθεῖν διὰ τὴν Λακεδαιμονίων συμμαχίαν, οὐκ ἂν Πλαταιεῖς ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων προὐκρίθησαν δικαίως, wenn durchaus jemand . . Übles erleiden muss, so durften doch wohl die Platäer nicht mit Recht dazu ausersehen werden. Vgl. Dem. 32.16.

Anmerk. 2. Ausserdem kommen nach εἰ c. indic. noch folgende Formen der Apodosis vor: a) Konjunktiv der Aufmunterung. S. Ph. 526 ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, πλέωμεν, ὁρμάσθω (Φιλοκτήτης) ταχύς. Vgl. 645. P. Phaed. 78b ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. Dem. 57.27 εἰ μηδεὶς λόγος ἐξητάσθη, δῶμεν τοῦτο λεληθέναι. — b) Optativ des Wunsches. d, 193 εἴ τί που ἔστι, πίθοιό μοι. r, 476 ἀλλ᾽ εἴ που πτωχῶν γε θεοὶ καὶ Ἐρινύες εἰσίν, | Ἀντίνοον πρὸ γάμοιο τέλος θανάτοιο κιχείη. S. OR. 644 f. μὴ νῦν ὀναίμην, ἀλλ᾽ ἀραῖος, εἴ σέ τι | δέδρακ̓, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ με δρᾶν. Eur. Ph. 1201 εἰ δ̓ ἀμείνον᾽ οἱ θεοὶ | γνώμην ἔχουσιν, εὐτυχὴς εἴην ἐγώ.

Anmerk. 3. Über den Indic. Fut. c. ἄν (κέν) in der Apodosis b. Homer, z. B. X, 50, s. § 392, 1. Auch gebraucht er mehrmals εἴκε c. ind. fut. (§ 392, 1). *b, 258 εἴ κ̓ ἔτι ς᾿ ἀφραίνοντα κιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε, | μηκέτ̓ ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆι κάρη ὤμοισιν ἐπείη, | εἰ μὴ ἐγώ σε λαβὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἱματα δύσω. Vgl. *e, 212. Ο, 213 ff. Ρ, 557 f. ε, 417.(Smyth 2298)

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: