previous next585. Bemerkungen.

Übergang der Konstruktion von w(/ste c. inf. in die direkte Redeform. — *(/wste (w(s) c. inf. u. a)/n. — *(ws (selt. w(/ste) c. inf. in Zwischensätzen. — *oi(=os, o(/sos c. inf. st. w(/ste.

Zuweilen geht die Konstruktion von ὥστε c. inf. in die direkte Redeform über. Th. 5.14 ξυνέβη . ., ὥστε πολέμου μὲν μηδὲν ἔτι ἅψασθαι μηδετέρους, πρὸς δὲ τὴν εἰρήνην μᾶλλον τὴν γνώμην εἶχον, ubi v. Classen. 8, 5 ἀναπείθεται Ἆγις, ὥστε Εὐβοίας μὲν πέρι ἐπισχεῖν, τοῖς δὲ Λεσβίοις παρεσκεύαζε τὴν ἀπόστασιν. Vgl. 6, 77. X. An. 4, 2, 15 λείπουσιν οἱ βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ὥστε θαυμαστὸν πᾶσι γενέσθαι, καὶ ὑπώπτευον κτλ., s. das. Kühners Bmrk. Vgl. 4. 7, 17. Lycurg. 42 τοσαύτῃ δὲ πόλις ἐκέχρητο μεταβολῇ, ὥστε . . ἀγωνίζεσθαι . . ἀγαπᾶν . . ἐπάρχειν . . κινδυνεύειν, καὶ τὸν δῆμον . . οὗτος ἐδεῖτο . . μεταπέμψασθαι, ubi v. Maetzner. Isocr. 19.27 τοιαῦτα δ̓ ἔπασχεν, ὥσθ̓ ἡμᾶς μηδεμίαν ἡμέραν ἀδακρύτους διαγαγεῖν, ἀλλὰ θρηνοῦντες διετελοῦμεν κτλ. Vgl. 4, 112. 21, 4. Dem. 19.173. P. Phaed. 66d. Ar. P. 646 f.

Ist der mit ὥστε verbundene Infinitiv von einer Bedingung abhängig, so wird demselben das Modalverb ἄν hinzugefügt (§ 398, 1). Ein solcher Infinitiv mit ἄν entspricht in dem unabhängigen Satze entweder dem Optative mit ἄν (§ 396) oder dem Indikative einer historischen Zeitform mit ἄν in dem § 392, 5 u. 6 angegebenen Sinne. So zunächst in or. obl. Th. 4.29 τοὺ δὲ αὑτῶν στρατοπέδου καταφανῆ ἂν εἶναι πάντα τὰ ἁμαρτήματα, ὥστε προσπίπτειν ἂν αὐτοὺς ἀπροσδοκήτως, βούλοιντο. (Or. recta: ὥστε προσπίπτοιεν ἄν). 4, 73 νῦν δὲ κἂν τυχεῖν αὐτοὺς Ἀθηναίους μὴ βουληθέντας ἀγωνίζεσθαι, ὥστε ἀμαχεὶ ἂν περιγενέσθαι αὐτοῖς ὧν ἕνεκα ἦλθον. (Or. r.: ὥστε περιγένοιτο ἄν). Lys. 18.6. Dem. 14.34. Isae. 3.37 ἆῤ οὖν δοκεῖ τῳ ὑμῶν ὀλιγώρως οὕτως ἔχειν χρημάτων Νικόδημος, ὥστε παραλιπεῖν ἄν τι τῶν τοιούτων; (= παρέλιπεν ἄν). Ebenso in or. recta. X. C. 8.7.27 ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παθεῖν (= οὐδὲν ἂν ἔτι πάθοιμι). Vgl. 8. 8, 11. Pl. civ. 590, c. Lys. 12.1. Andoc. 2.5. S. OR. 374. Th. 2.49 τὰ δὲ ἐντὸς οὕτως ἐκάετο, ὥστε μήτε τῶν πάνυ λεπτῶν ἱματίων . . τὰς ἐπιβολὰς . . ἀνέχεσθαι ἥδιστά τε ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν (unabhängig: ἥδιστ᾽ ἂν . . ἐρρίπτουν). 7, 42 καὶ ἀποτετειχισμένοι ἂν ἦσαν, ὥστε μηδ᾽ εἰ μετέπεμψαν ἔτι ὁμοίως ἂν αὐτοὺς ὠφελεῖν (= οὐδ᾽ εἰ μετέπεμψαν ἔτι ὁμοίως ἂν αὐτοὺς ὠφέλουν.) P. Men. 94d ἐδύνατο μέγα ἐν τῇ πόλει . ., ὥστε, εἴπερ ἦν τοῦτο διδακτόν, ἐξευρεῖν ἄν, ὅστις ἔμελλεν αὐτοῦ τοὺς υἱεῖς ἀγαθοὺς ποιήσειν (= εἴπερ ἦν . . δ., ἐξεῦρεν ἄν, reperisset). Vgl. X. conv. 9, 6. An. 6. 1, 31 καί μοι οἱ θεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐσήμηναν, ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι, ὅτι τῆς μοναρχίας ἀπέχεσθαί με δεῖ (= καὶ ἰδιώτης ἔγνω ἄν). Comm. 4, 8, 1. Lys. 25.15. Andoc. 1.7.(Smyth 2270)

Eine besondere Erwähnung verdienen die sehr häufig vorkommenden formelhaften Infinitive (s. § 473 b), die in der Regel durch ὡς, nur vereinzelt durch ὥστε eingeleitet werden. Die Partikel ὡς steht hier in ähnlicher Weise einschränkend wie vor Appositionen (§ 581, 5): ὡς εἰπεῖν, soweit man das sagen kann, wenn man so sagen darf oder will, ὡς ἐμοὶ δοκεῖν, so weit meine Ansicht in Betracht kommt. So ganz gewöhnlich: ὡς ἔπος εἰπεῖν, wenn man das Wort gebrauchen darf (zur Milderung eines zu starken od. Entschuldigung eines ungenauen Ausdrucks). Pl. Ap. 17, a ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρήκασιν, so gut wie nichts. Vgl. Phaed. 78, e. Gorg. 456, a ὡς ἔπος εἰπεῖν ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ( ῥητορικὴ) ὑφ᾽ αὑτῇ ἔχει, paene dixerim omnes. Vgl. 450, b, ubi v. Stallb. Daher Civ. 341, b ποτέρως λέγεις τὸν ἄρχοντά τε καὶ τὸν κρείττονα τὸν ὡς ἔπος εἰπεῖν τὸν ἀκριβεῖ λόγῳ, meinst du denso zu sagenRegierenden (was man gewöhnlich so den Regierenden nennt), oder den R. im strengen Sinne des Wortes. Vgl. Stallb. u. Schneider z. d. St. Seltener ὡς εἰπεῖν (so stets bei Thukyd.). Th. 3.38 ζητοῦντες ἄλλο τι, ὡς εἰπεῖν, ἐν οἷς ζῶμεν, so zu sagen eine ganz andere Welt, als die, in der wir leben. Vgl. Hdt. 8.115. Th. 7.58 πρὸς ἅπαντας αὖθις, ὡς εἰπεῖν, τοὺς ἄλλους, im Verhältnis zu fast allen Übrigen, s. Poppo in ed. maj. Vgl. 1. 1, 2. 2. 51, 2. 6, 30 ξυγκατέβη δὲ καὶ ἄλλος ὅμιλος ἅπας, ὡς εἰπεῖν, fast die ganze Bevölkerung. Bei Hdt. ὡς εἰπεῖν λόγῳ 2, 37 oder ὡς λόγῳ εἰπεῖν 2, 15 u. s. X. oec. 12, 19 ὡς συντόμως εἰπεῖν, wenn man es kurz bezeichnen will, um es kurz zu sagen. Ag. 7, 1 ὡς ἐν βραχεῖ εἰπεῖν. Hdt. 2.24 f. ὡς μέν νυν ἐν ἐλαχίστῳ δηλῶσαι, πᾶν εἴρηται: ὡς δὲ ἐν πλέονι λόγῳ δηλῶσαι, ὧδε ἔχει. X. S. 4, 25 δοκεῖ μοί γ̓, ἔφη, ὡς ἐν ἡμῖν αὐτοῖς εἰρῆσθαι, οὗτος καὶ πεφιληκέναι τὸν Κλεινίαν, unter uns gesagt. Comm. 3. 8, 10 ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ut paucis absolvam. Pl. civ. 414, a ὡς ἐν τύπῳ, μὴ δι᾽ ἀκριβείας, εἰρῆσθαι, ut summatim dicamus neque rem diligenter persequamur. Isocr. 4.154 ὡς δ̓ ἁπλῶς εἰπεῖν καὶ μὴ καθ᾽ ἓν ἕκαστον1). Pl. Lysid. 216, a εὖ γε, ὥς γε οὑτωσὶ ἀκοῦσαι, wenn man's so hört. Hdt. 6.95 ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν. Vgl. 8, 30. Pl. civ. 432, b ὥς γε οὑτωσὶ δόξαι. Eur. Alc. 801 ὥς γ̓ ἐμοὶ χρῆσθαι κριτῇ. P. Soph. 234e ὡς γοῦν ἐμοὶ τηλικῷδε ὄντι κρῖναι ist eine Mischung zweier Ausdrucksformen: ὡς ἐμοί, s. § 423, 18, b, und ὡς ἐμὲ κρῖναι. Hdt. 2.125 ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσθαι, soweit ich es genau im Gedächtnisse habe. 7, 24 ὡς μὲν ἐμὲ συμβαλλόμενον εὑρίσκειν. 1, 34 ὡς εἰκάσαι. 9, 32 ὡς ἀπεικάσαι, soweit sich vermuten lässt. S. OC. 16 χῶρος δ̓ ὅδ᾽ ἱερός, ὡς ἀπεικάσαι. Vgl. Tr. 141. 1220. Eur. Or. 1298. Th. 4.36 ὡς μικρὸν μεγάλῳ εἰκάσαι, soweit sich Kleines mit Grossem vergleichen lässt. In gleichem Sinne bei Hdt. 4.99 ὡς εἶναι (= ἐξεῖναι) ταῦτα σμικρὰ μεγάλοισι συμβαλέειν, u. 2, 10 ὥστε εἶναι σμικρὰ ταῦτα κτλ. (wo man ohne Grund ὥς γε lesen will). Pl. Phaedr. 230, b τε αὖ πηγὴ χαριεστάτη . . ῥεῖ μάλα ψυχροῦ ὕδατος, ὥστε γε τῷ ποδὶ τεκμήρασθαι.

In ähnlicher Weise einschränkend findet sich ὡς vor einzelnen Wendungen mit dem Infinitiv εἶναι. Hdt. 2.8 τὸ ὦν δὴ ἀπὸ Ἡλίου πόλιος οὐκέτι πολλὸν χωρίον, ὡς εἶναι Αἰγύπτου, soweit die Zugehörigkeit zu Ägypten in Betracht kommt, soweit es zu Ägypten gehört. 4, 81 πλῆθος τὸ Σκυθέων οὐκ οἷός τε ἐγενόμην ἀτρεκέως πυθέσθαι, ἀλλὰ διαφόρους λόγους περὶ τοῦ ἀριθμοῦ ἤκουον: καὶ γὰρ κάρτα πολλοὺς εἶναί σφεας καὶ ὀλίγους ὡς Σκύθας εἶναι, soweit ihre Eigenschaft als Skythen in Betracht kommt, soweit es (eigentliche) Skythen seien. P. Gorg. 517b οὐδ̓ ἐγὼ ψέγω τούτους, ὥς γε διακόνους εἶναι πόλεως, soweit ihre Eigenschaft als Diener des Staates (ihre Dienste für den Staat) in Betracht kommt. Etwas anders Hdt. 2.135 Ῥοδῶπις . . κάρτα ἐπαφρόδιτος γενομένη μεγάλα ἐκτήσατο χρήματα, ὡς ἂν εἶναι Ῥοδῶπιν, ἀτὰρ οὐκ ὥς γε ἐς πυραμίδα τοιαύτην ἐξικέσθαι, die Rh. hatte sich grosse Schätze erworben, gross allerdings im Verhältnis dazu, dass sie Rhodopis (nur eine Freigelassene und Buhlerin) war, gross für eine R., aber doch nicht so gross, dass sie für den Bau einer so grossen Pyramide ausreichten; das Modaladverb ἄν ist zu dem Infinitive εἶναι gesetzt, weil in den Worten ὡς ἂν εἶναι Ῥοδῶπιν brachylogisch ein hypothetisches Satzgefüge liegt: gross würden sie allerdings sein, wenn man bedenkt, dass Rh. als Buhlerin sie erworben hat; grammatisch genauer würde sich Hdt. so ausgedrückt haben: . ἐκτήσατο χρήματα, μεγάλα ἂν ὄντα, ὡς εἶναι Ῥοδῶπιν. (Doch ist die Lesart höchst zweifelhaft.) Th. 1.21 εὑρῆσθαι δὲ ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς παλαιὰ εἶναι, ἀποχρώντως, ut vetusta, pro vetustate, in Anbetracht dessen, dass diese Dinge so weit zurückliegen.(Smyth 2012)

Wenn in dem Hauptsatze die Demonstrative τοιοῦτος und τοσοῦτος stehen, so kann der Folgesatz entweder, wie wir § 473, 3 u. § 584 gesehen haben, durch ὥστε c. inf. angereiht werden, das in seiner adverbialen Form dem in τοιοῦτος, τοσοῦτος liegenden Adverb οὕτως (so beschaffen, so gross) entspricht, oder auch durch οἷος (οἷός τε) und ὅσος c. inf., die die eigentlichen relativen Korrelative der Demonstrative τοιοῦτος, τοσοῦτος sind, und zwar nicht bloss im Nominative, sondern auch in den obliquen Kasus. Vgl. §§ 555, A. 9. 473, 3. Übrigens ist zu bemerken, dass diese Konstruktion fast nur gebraucht wird, wenn οἷος mit dem entweder gesetzten oder hinzuzudenkenden τοιοῦτος in gleichem Kasus steht. P. Crit. 46b ἐγὼ (sc. εἰμί) τοιοῦτος, οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείθεσθαι τῷ λόγῳ, ich bin so beschaffen, wie um . . zu gehorchen, dass ich . . gehorche, ego is sum qui obediam. Ap. 31, a ἐγὼ τυγχάνω ὢν τοιοῦτος, οἷος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι. X. H. 6.5.7 τοιοῦτος Στάσιππος ἦν, οἷος μὴ βούλεσθαι πολλοὺς ἀποκτιννύναι τῶν πολιτῶν. Cy. 1. 2, 3 οἱ Περσικοὶ νόμοι ἐπιμέλονται, ὅπως τὴν ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται, οἷοι πονηροῦ τινος αἰσχροῦ ἔργου ἐφίεσθαι. Comm. 2. 1, 15. 2. 6, 37. f, 172 οὐ γὰρ τοί σέ γε τοῖον ἐγείνατο πότνια μήτηρ | οἷόν τε ῥυτῆρα βιοῦ τ᾽ ἔμεναι καὶ ὀιστῶν. Pl. civ. 415, e στρατοπεδευσάμενοι . . εὐνὰς ποιησάσθων. Οὐκοῦν τοιαύτας οἵας χειμῶνός τε στέγειν καὶ θέρους ἱκανὰς εἶναι. X. An. 4. 8, 12 ἀλλά μοι δοκεῖ . . τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν . ., ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων. Dem. 2.19 (περὶ αὑτὸν Φίλιππος ἔχει) τοιούτους ἀνθρώπους οἵους μεθυσθέντας ὀρχεῖσθαι τοιαῦτα, οἷα ἐγὼ νῦν ὀκνῶ πρὸς ὑμᾶς ὀνομάσαι. Lucian. Hermot. c. 76 Στωικῷ τοιούτῳ . . οἵῳ μήτε λυπεῖσθαι μήτ᾽ ὀργίζεσθαι. Gewöhnlich aber ohne vorausgehendes Demonstrativ. τ, 160 f. ἀνὴρ οἷός τε μάλιστα | οἴκου κήδεσθαι. f, 117 ὅτ᾽ ἐγὼ κατόπισθε λιποίμην | οἷός τ᾽ ἤδη πατρὸς ἀέθλια κάλ᾽ ἀνελέσθαι. e, 483 φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή | (sc. τόσον) ὅσσον τ᾽ ἠὲ δύω ἠὲ τρεῖς ἄνδρας ἔρυσθαι. X. M. 3.11.1 γυναικὸς καλῆς καὶ οἵας συνεῖναι τῷ πείθοντι. 1. 4, 12 μόνην τὴν τῶν ἀνθρώπων (γλῶτταν) ἐποίησαν (οἱ θεοὶ) οἵαν ἀρθροῦν τε τὴν φωνήν κτλ. Vgl. 1. 4, 6. 2. 9, 4. An. 2. 3, 13. Hell. 4. 3, 13 ἐνεθυμήθη, ὅτι τοῦ στρατεύματος τὸ πλεῖστον εἴη αὐτῷ οἷον ἀγαθῶν μὲν γιγνομένων ἡδέως μετέχειν κτλ. P. Gorg. 487d ὅτι γε οἷος (sc. εἶ) παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτὸς φῄς. Ar. N. 434 μή μοί γε λέγειν (st. des Impr.) γνώμας μεγάλας, οὐ γὰρ τούτων ἐπιθυμῶ, ἀλλ᾽ ὅσ᾽ ἐμαυτῷ στρεψοδικῆσαι καὶ τοὺς χρήστας διολισθεῖν. X. A. 4.1.5 ἐλείπετο τῆς νυκτὸς (sc. τοσοῦτον) ὅσον σκοταίους διελθεῖν τὸ πεδίον. 7. 3, 22 ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ καταλιπών, tantum modo sibi relinquens, quantum satis esset ad gustandum. Oec. 11, 18 ἀριστῶ, ὅσα μήτε κενὸς μήτε ἄγαν πλήρης διημερεύειν. Dem. 2.17 ἤκουον ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου ψεύδεσθαι.(Smyth 2468)

Anmerk. 1. Die angegebene Konstruktion von οἷος, ὅσος findet sich in der Ilias noch gar nicht; in der Odyssee nur an den wenigen oben angeführten Stellen, auch bei Hesiod nicht; der Gebrauch derselben gehört besonders der attischen Prosa an. In der homerischen Sprache wird im Sinne von (τοιοῦτοςοἶος (ὅσος) c. inf. an mehreren Stellen bloss τοιοῦτος c. inf. gebraucht, s. § 473, 3, als: χήτεϊ τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀμύνειν νηλεὲς ἦμαρ (= τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς οἵου ἀμύνειν ν. .). Der Infinitiv dient zur Ergänzung des Demonstrativs τοιοῦτος, so beschaffen abzuwehren.

Anmerk. 2. Statt des Subjektsakkusativs bei dem Infinitive nach οἷος, ὅσος kommt auch, aber nur vereinzelt, der Dativ vor in dem Sinne: (so beschaffen, so gross), wie beschaffen, wie gross, wie genügend für einen etwas zu thun, = so beschaffen, so gross für einen, dass er etwas thun kann. Aesch. S. 730 Ch. ξένος δὲ κλήρους ἐπινωμᾷ . . χθόνα ναίειν διαπήλας | ὁπόσαν καὶ φθιμένοισι κατέχειν, nur so viel Land zu bewohnen, als auch für Verstorbene gross genug einzunehmen, d. h. nur so viel Land, als den Verstorbenen zu einem Grabe nötig ist. Th. 6.12 νομίσατε . . τὸ πρᾶγμα μέγα εἶναι καὶ μὴ οἷον νεωτέρῳ βουλεύσασθαί τε καὶ ὀξέως μεταχειρίσαι, die Unternehmung sei schwierig und nicht von der Art, wie für einen jungen Mann, um sie zu beraten und energisch zu leiten, d. i. für einen jungen Mann nicht geeignet sie zu beraten u. s. w. (So lässt sich die Lesart der Hdschr. rechtfertigen, die in den neueren Ausg. geändert ist in νεωτέρους.) Ähnlich 7, 14 τούτων δὲ πάντων ἀπορώτατον τό τε μὴ οἷόν τε εἶναι ταῦτα ἐμοὶ κωλῦσαι τῷ στρατηγῷ, . . καὶ ὅτι οὐδ᾽ ὁπόθεν ἐπιπληρωσώμεθα τὰς ναῦς ἔχομεν, entst. aus τὸ τοιοῦτον, οἶόν τε εἶναι; hier aber ist der Dativ notwendig, weil τὸ μὴ οἷόν τε εἶναι ταῦτα ἐμὲ κωλῦσαι heissen würde: dass ich nicht so beschaffen bin, nicht im Stande bin . . abzuwehren.

Anmerk. 3. So wird auch ὅσον, ὅσα nebst τι in adverbialer Bedeutung mit dem Infinitive gebraucht, und zwar meistens in einschränkendem Sinne. Vgl. Nr. 3. Ar. P. 856 εὐδαιμονικῶς γε πράττει, ὅσα γ̓ ὧδ᾽ ἰδεῖν, wenigstens insoweit, als ich es so sehe. N. 1252 P. οὐκ ἄρ᾽ ἀποδώσεις; Str. οὔχ, ὅσον γέ μ̓ εἰδέναι (ubi v. Kock), quod quidem ego sciam. Ec. 350 οὔκουν πονηρά γ̓ ἐστίν, τι κἄμ᾽ εἰδέναι, quod etiam ego sciam. P. Theaet. 145a Socr. οὖν ζωγραφικὸς Θεόδωρος; Th. οὔχ, ὅσον γέ με εἰδέναι, ubi v. Stallb. Th. 1.2 νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι, ὅσον ἀποζῆν, nur insoweit ihr Land bestellend, dass sie davon leben konnten, quantum satis esset ad vivendum. P. Prot. 334c διὰ τοῦτο οἱ ἰατροὶ πάντες ἀπαγορεύουσι τοῖς ἀσθενοῦσι μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ, ἀλλ᾽ τι σμικροτάτῳ . ., ὅσον μόνον τὴν δυσχέρειαν κατασβέσαι. Vollständig τοσοῦτον, ὅσον: Th. 3.49 μὲν (ναῦς) ἔφθασε τοσοῦτον, ὅσον Πάχητα ἀνεγνωκέναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδογμένα, kam nur um so viel früher, als nötig war, dass P. den Beschluss lesen konnte.

1 Über den Gebrauch von ὡς εἰπεῖν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν u. s. w. bei Aristoteles s. R. Eucken in N. Jhrb. f. Phil. u. Päd. 1869. S. 817—820.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: