previous next


593. Form der Hauptsätze in der abhängigen Rede.

Die Hauptsätze der direkten Rede, d. h. die grammatischen, zu denen auch die durch die beiordnenden Konjunktionen, als: καί, τέ, δέ, ἀλλά, καίτοι, , γάρ, οὖν, eingeleiteten Sätze gehören (§ 515, 5), werden in der abhängigen Rede

1) wenn sie Aussagesätze sind, d. h. wenn sie eine einfache Aussage (eine Behauptung oder ein Urteil) enthalten, entweder durch den Akkusativ mit dem Infinitive (§ 475, 3, 4) oder durch ὅτι und ὡς mit dem Verbum finitum nach den § 550 f. erörterten Gesetzen ausgedrückt (die Negation ist in beiden Fällen οὔ), als: ἐπήγγειλε τοὺς πολεμίους οὔπω παρεῖναι oder ἐπήγγειλεν, ὅτι οἱ πολέμιοι οὔπω πάρεισι (παρεῖεν);

2) wenn sie Heischesätze sind, d. h. Befehle, Mahnungen, Wünsche, Begehrungen enthalten, durch den Infinitiv oder Acc. c. Inf. (§ 473, 2) (die Negation ist in diesem Falle μή). Th. 3, 15 οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς ξυμμάχοις παροῦσι κατὰ τάχος ἔφραζον ἰέναι ἐς τὸν Ἰσθμόν, irent (or. recta: κατὰ τάχος ἴτε). X. C. 1.4.14 ἀπηγόρευε μηδένα βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν (or. r.: μηδεὶς βαλλέτω, πρὶν ἂν Κῦρος ἐμπλησθῇ θηρῶν). Bei fortgesetzter Oratio obliqua werden der Deutlichkeit wegen die Infinitive δεῖν oder χρῆναι hinzugefügt, obwohl auch in diesem Falle der blosse Infinitiv gebraucht werden kann, wie Th. 4.50 πολλῶν γὰρ ἐλθόντων πρέσβεων οὐδένα ταὐτὰ λέγειν: εἰ οὖν βούλονται σαφὲς λέγειν, πέμψαι . . ἄνδρας ὡς αὐτόν, so möchten sie schicken, mitterent. Vgl. 1. 27, 1 μένειν.

Anmerk. 1. Die Konstruktion des Acc. c. Inf. hängt zuweilen von einem weggelassenen Verb der Wahrnehmung oder Mitteilung, dessen Begriff jedoch auch von einem vorausgehenden Verb involviert sein kann, ab. Th. 1.136 καὶ οὐκ ἀξιοῖ . . φεύγοντα τιμωρεῖσθαι: καὶ γὰρ ἂν . . κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι κτλ. (in ἀξιοῖ liegt der Begriff des Meinens). 3, 31 καὶ οἱ Λέσβιοι . . παρῄνουν . . τῶν ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων καταλαβεῖν τινα . ., ἐλπίδα δ̓ εἶναι: οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχθαι: . . πείσειν τε οἴεσθαι κτλ. (παρῄνουν involviert den Begriff von ἔλεγον); so nach ἀναπείθεσθαι 3, 94, nach κελεύειν 3, 94 X. H. 2.2.12, nach ἐᾶν Th. 5.41, nach ἐπιμαρτύρεσθαι 6, 29, nach παραιτεῖσθαι 5, 63, nach ἐπικαλεῖν 5, 56, nach μέμφεσθαι 8, 50, nach διανοεῖσθαι 6, 96, nach ὁρᾶν 4, 27. 7, 42, nach εἰδέναι 6, 64, nach φοβεῖσθαι 4, 8, vgl. 4, 108, nach θαυμάζειν X. M. 1.1.13.

Anmerk. 2. Zwischensätze, und namentlich solche, welche mit γάρ oder auch οὖν angereiht werden, werden häufig, obwohl sie in direkter Rede grammatische Hauptsätze sind, in der obliquen Rede im Optative ohne einleitende Konjunktion eingeschoben, und zwar in der Regel, wenn ein durch ὅτι oder ὡς eingeleiteter Satz im Optativ oder auch der Acc. c. Inf. vorausgeht, so dass der Zwischensatz eine Fortsetzung des Angeführten bildet. Dieser Gebrauch findet sich erst bei Herodot und den Attikern, und bei diesen mehr in der Prosa als in der Poesie. Aesch. Ag. 604 ταῦτ᾽ ἀπάγγειλον πόσει, | ἥκειν ὅπως τάχιστ᾽ ἐράσμιον πόλει: | γυναῖκα πιστὴν δ̓ ἐν δόμοις εὕροι μολών, | οἵαν περ οὖν ἔλειπε. Vgl. S. Ph. 617 οἴοιτο μέν κτλ. Hdt. 7.3 ἔλεγε . ., ὡς αὐτὸς μὲν γένοιτο Δαρείῳ ἤδη βασιλεύοντι . ., Ἀρτοβαζάνης δὲ ἔτι ἰδιώτῃ ἐόντι Δαρείῳ: οὐκ ὦν οὔτ᾽ οἰκὸς εἴη οὔτε δίκαιον ἄλλον τινὰ τὸ γέρας ἔχειν πρὸ ἑωυτοῦ. Th. 2.72 ἀπεκρίναντο αὐτῷ, ὅτι ἀδύνατα σφίσιν εἴη ποιεῖν . .: παῖδες γὰρ σφῶν καὶ γυναῖκες παρ᾽ ἐκείνοις εἴησαν. X. A. 7.3.13 ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτά, ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι Σεύθης: χειμὼν γὰρ εἴη, καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ βουλομένῳ δυνατὸν εἴη κτλ. Hell. 3. 2, 23 ἀποκριναμένων δὲ τῶν Ἠλείων, ὅτι οὐ ποιήσοιεν ταῦτα: ἐπιληΐδας γὰρ ἔχοιεν τὰς πόλεις: φρουρὰν ἔφηναν οἱ ἔφοροι. Vgl. 6. 5, 36. 7. 1, 23. Pl. Phil. 58, a ibiq. Stallb. Symp. 201, a. Antiph. 6.22 ibiq. Maetzner. Andoc. 1.40 οὔκουν δέοιτο. Lys. 13.78 (λέγων) νῦν μὲν δεῖν αὐτοὺς ἡσυχίαν ἔχειν: εἰ δέ ποτε οἴκαδε κατέλθοιεν, τότε καὶ τιμωρήσοιντο τοὺς ἀδικοῦντας. Pl. Charm. 155, e. Dem. 1.22. 50, 50 ἀποκρίνεται αὐτῷ Ποσείδιππος, ὅτι τριήραρχός τε ἐγὼ τῆς νεὼς εἴην καὶ ὑπεύθυνος καὶ τὸν μισθὸν παρ᾽ ἐμοῦ λαμβάνοι: πλεύσοιτο οὖν, οἶ ἐγὼ κελεύω, εἰς Θάσον. Selten nach ὅτι mit dem Indikative. Isae. 8.22 εἶπον, ὅτι ἐντεῦθεν ποιήσομαι τὴν ταφήν: δεδεημένη γὰρ εἴη ταῦτα ποιεῖν τούτου ἀδελφή. [Aber Lys. 13.9 ist nach d. cdd. zu lesen: λέγει, ὅτι . . ποιήσειν (st. ποιήσει) . .: οἴοιτο δέ κτλ., über ὅτι c. inf. s. § 550, A. 3, b).] Bemerkenswert in einer irrealen Periode Pl. civ. 420, c εἰ ἡμᾶς ἀνδριάντας γράφοντας προσελθών τις ἔψεγε λέγων ὅτι οὐ τοῖς καλλίστοις τοῦ ζῴου τὰ κάλλιστα φάρμακα προστίθεμεν: οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ κάλλιστον ὂν οὐκ ὀστρείῳ ἐναληλιμμένοι εἶεν ἀλλὰ μέλανι. Auffallend nach einem Partizip Isae. 9.5 ἐπειδὴ . . ᾐσθόμην καρπουμένους τούτους τὰ ἐκείνου, δὲ υἱὸς αὐτοῦ ποιηθείη ὑπὸ Ἀστυφίλου, καὶ τούτων διαθήκας καταλίποι παρὰ Ἱεροκλεῖ Ἡφαιστιάδῃ, ἀκούσας ἐγὼ λέγοντος αὐτοῦ ταῦτα ἐπορευόμην παρὰ τὸν Ιεροκλέα (wohl schon unter der Einwirkung des folgenden ἀκούσας λέγοντος). Auch der Indikativ und der Optativ mit ἄν finden sich in derartigen Zwischensätzen. Hdt. 7.168 ὑπίσχοντο . . ἀμυνέειν, φράζοντες ὡς οὔ σφι περιοπτέη ἐστὶ Ἑλλὰς ἀπολλυμένη: ἢν γὰρ σφαλῇ, σφεῖς γε οὐδὲν ἄλλο δουλεύσουσι τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερέων: ἀλλὰ τιμωρητέον εἴη. Isocr. 17.21 λέγων ὅτι οὐδὲν αὐτῷ πλέον ἔσται, εἰ τὰ μὲν χρήματ᾽ . . ἀποδώσει, αὐτὸς δ̓ ὁμοίως ἐνθάδε καταγέλαστος ἔσοιτο: γὰρ παῖς . . τἀληθῆ κατερεῖ (Bekker u. a. ohne Not κατεροῖ). Dem. 50.44 ᾔδειν οὖν ὅτι οὗτος μὲν . . κακῶς ἔμελλε τριηραρχήσειν: οὔτε γὰρ τῷ τριηραρχήματι οὔτε τοῖς ἐπιβάταις καὶ τῇ ὑπηρεσίᾳ χρήσοιτο: οὐδεὶς γὰρ αὐτῷ παραμενεῖ (Bekker παραμενοῖ). X. A. 6.2.10 οἱ δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς, ὡς αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν Ἀθηναῖον Πελοποννησίων . . εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμένους Ἀρκάδας καὶ Ἀχαιούς, . . εἰ οὖν σωφρονοῖεν, αὐτοὶ συστάντες καὶ στρατηγοὺς ἑλόμενοι ἑαυτῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἂν τὴν πορείαν ποιοῖντο. Vgl. Pl. leg. 719, b. Diese Zwischensätze erscheinen der Form nach als völlig unabhängig, also als Übergang in die direkte Rede. Wahrscheinlich aber wirkt die ganze oblique Darstellung in der Weise nach, dass auch sie noch als zur indirekten Rede gehörig, als innerlich abhängig empfunden werden. Ebenso ist zu urteilen über die Fälle, wo ein Haupttempus vorangeht, die Abhängigkeit also überhaupt nicht durch den Modus bezeichnet werden könnte. X. C. 2.3.4 λεγέτω . . ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν μᾶλλον οἴεται ἀσκεῖσθαι παρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλοι πλεῖστα καὶ πονεῖν καὶ κινδυνεύειν ἐθέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσθαι, ἂν εἰδῶμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν εἶναι: ὁμοίως γὰρ πάντες τῶν ἴσων τευξόμεθα. P. Phaed. 86a εἴ τις διισχυρίζοιτο . . ὡς ἀνάγκη ἔτι εἷναι τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι: οὐδεμία γὰρ μηχανὴ ἂν εἴη κτλ. P. Phaed. 95d erklärt sich der Optativus obliquus nach den vorausgehenden Indikativen daraus, dass φῄς, wovon die ganze Rede abhängt, den Sinn eines Präteritums hat. Vgl. § 551, 2.(Smyth 2592)

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: