previous next
χάρις [α^], , gen. χάρι^τος: acc. χάριν [ι_ in arsi, Il.5.874], etc.; also
A.χάριταHdt.6.41, 9.107, E.El.61, Hel.1378, X.HG3.5.16, Phylarch. 24 J., PGen.47.17 (iv A.D.), etc. (un-Attic, acc. to Moer.p.414P.): χάριταν Gloss.: pl. χάριτες; dat. χάρισι, χαρίτεσσι, Od.6.237, Il. 17.51, Pi.O.7.93: (χαίρω):—grace:
2. glory,Φερενίκου χ.Pi.O.1.18, cf. 8.57,80.
II. in subjective sense, grace or favour felt, whether on the part of the doer or the receiver (both senses appear in such phrases as “ὅτ᾽ . . χάρις χάριν φέροιS.OC779; “χάρις χάριν γάρ ἐστιν τίκτουσ᾽ ἀείId.Aj.522, cf. E.Hel.1234, Arist.Rh.1385a16):
2. more freq. on the part of the receiver, sense of favour received, thankfulness, gratitude,χάριν καὶ κῦδος ἄροιοIl.4.95; “ἀρέομαι πὰρ Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χ.Pi.P.1.76; τινος for a thing, “οὐδέ τίς ἐστι χάρις μετόπισθ᾽ εὐεργέωνOd.4.695, cf. 22.319; “ἀντὶ πόνων χ.Th.4.86: less freq. c. inf., οὐκ ἄρα τις χάρις ἦεν μάρνασθαι one has, it seems, no thanks for fighting, Il.9.316, 17.147; “οἵ οἱ ἀπεμνήσαντο χ. εὐεργεσιάωνHes.Th.503, cf. Th.1.137; “χάριν φέρειν τινίPi.O.10(11).17; “χ. τροφεῦσιν ἀμείβωνA.Ag.728 (lyr.); “φιλότητος ἀμειβόμεναι χ.S.El.134 (lyr.); χάριν εἰδέναι τινί to acknowledge a sense of favour, feel grateful, once in Hom., “ἐγὼ δέ κέ τοι ἰδέω χ. ἤματα πάνταIl.14.235; freq. in Prose, Hdt.3.21, Lys.2.23, Isoc.4.175, etc.; τούτων for a thing, X.Cyr.1.6.11, etc.; “τοῖς διαπεπραγμένοιςPlu.Alex.62; “μοι χ. οἶδεν ἐπὶ τούτοιςLuc. Bis Acc.17; “χ. προσειδέναιPl.Ap.20a; “ἀποδιδόναιId.R.338a; “τινὰ ἀποστερῆσαι χάριτοςId.Hp.Mi.372c; later “χ. γνῶναιPhilostr.VA2.17; “πολλὴν γνοῦσα χ.X.Eph.3.5; “χ. ἐπίσταμαι πᾶσιCharito 3.4, cf. 8.5, Poll.5.142, Jul.Or.8.246c; also “τῶν παροιχομένων ἔχειν σφι μεγάλην χ.Hdt.7.120, cf. 1.71, E.Heracl.767 (lyr.), IT847 (lyr.), Lys.16.1, Hyp.Ath.5: c. part., “χ. ἔχειν σωθέντεςX.An.2.5.14; also χάριτας ἔχων πατρός owing him a debt of gratitude, E.Or.244: but ἀσπασμάτων χάριν τίν᾽ ἕξει; what thanks will she have for . . ? Id.Hec. 830; “χ. ἂν ἐν τούτῳ μείζω ἔτι ἔσχενTh.8.87; χ. ὀφείλειν to owe gratitude, be beholden, “τοῖς θεοῖςS.Ant.331, cf. X.Cyr.3.2.30; “προσοφείλεινD.3.31; “χ. οὐδεμία ἐφαίνετο πρὸς ἈθηναίωνHdt.5.90; χάριν ἀθάνατον καταθέσθαι to lay up a store of undying gratitude, Id.7.178, cf. 6.41; “τῇ πόλει χ. καταθέσθαιAntipho 5.61, cf. Th.1.33; χάριν λαβεῖν τινος receive thanks from one, S.OT1004, etc.; “ἀπολαβεῖν παρά τινωνLys.20.31; τινος for a thing, X.Mem.2.2.5, Aeschin.2.4; “διπλῆν ἐξ ἐμοῦ κτήσει χάρινS.Ph.1370; “κἀπ᾽ ἐμοῦ κτήσει χ.Id.Tr.471; “κομίσασθαι χ.Th.3.58; “χάριτος τυχεῖνLycurg. 135; “ἀπέχειν χάριταςCall.Epigr.51.4, etc.; τοῖς θεοῖς χάρις (sc. ἐστί ὅτι . . , thank the gods that . . , X.An.3.3.14, Cyr.7.5.72; “χ. τινί τινοςLuc.Tim.36; “τινὶ ὑπέρ τινοςPlu.2.1122a.
3. favour, influence, opp. force, “χάριτι τὸ πλέον φόβῳTh.1.9; χ. καὶ δεήσει, opp. ἀπειλῇ, Plu.Sull.38.
4. love-charm, philtre, Luc. Alex.5, Merc.Cond.40.
III. in concrete sense, a favour done or returned, boon, χάριν φέρειν τινί confer a favour on one, do a thing to oblige him, Il.5.211,874, 9.613, Od.5.307, E.IT14, Or.239, And.2.24 (so in Med., of the recipient, ib.9); “ἄλλοις χ. φέροντεςTh.3.54; χάριν θέσθαι or τίθεσθαί τινι, Hdt.9.60,107, A. Pr.782, E.Hec.1211, etc.; “προσθέσθαιS.OC767; “χ. ὑπουργῆσαί τινιA.Pr.635; “παρασχεῖνS.OC1183; “πράσσεινE.Ion36, 896 (lyr.); “δράσαςTh.2.40; ἀνύσαι prob. in S.Tr.995 (anap.); “νέμεινId.Aj.1371; “χ. δοῦναί τινιA.Pr.821, S.OC1489 (but χ. δοῦναι, = χαρίζεσθαι (1.2), indulge, humour, ὀργῇ ib.855; “γαστρίCratin.317); χ. χαρίζεσθαι, v. χαρίζομαι 1.1: χ. ἀνθυπουργεῖν return a favour, S.Fr.339; “τίνεινA.Pr.985, Ag.821; “χάριτας πατρῴας ἐκτίνωνE.Or.453, cf. Pl. Mx.242c, etc.; “χ. ἀποδιδόναι τινίLys.12.60, 28.17; “ἀντί τινοςX.Ages.2.29; “ὑπέρ τινοςIsoc.4.56; “τῶν ἔργων τὰς χάριτας ἀποδ. τινίLys.31.24; “χάριτας ἀντιδιδόναιTh.3.63; opp. χάριν ἀπαιτεῖν to ask the repayment of a boon, E.Hec.276, cf. Lys.18.23, D.20.156; “χάριτας ἀπ.Lycurg.139; “χάριν ἐξαιτεῖσθαιS.OC586; χ. ἀποστερεῖν withhold a return for what one has received, Pl.Grg. 520c; τὰς αὑτοῦ εἰς τοὺς φίλους χ. the favours one has done them, Id.Lg.729d; χ. ἄχαρις α thankless favour, one which receives, or deserves, no thanks, A.Pr.545 (lyr.); “χ. ἀχάριτοςId.Ch.42 (lyr.), E.Ph.1757 (lyr.).
b. grant made in legal form, POxy.273.14 (i A.D.), PGrenf.2.70.5 (iii A.D.), etc.; αἱ τῶν Σεβαστῶν χ. imperial grants, OGI669.44 (Egypt, i A.D.).
2. esp. in erotic sense, of favours granted (v. “χαρίζομαι1.3), “ἀλόχου χάριν ἰδεῖνIl.11.243, cf. A.Ag.1206: more freq. in pl., X.Hier.1.34, 7.6, etc.; βίᾳ δ᾽ ἔπραξας χάριτας πείσας κόρην; Trag.Adesp.402; in full, “χάριτες ἀφροδισίων ἐρώτωνPi.Fr.128, cf. Pl.Phdr.254a, al.
V. δαιμόνων χάρις homage due to them, their worship, majesty, A.Ag. 182 (lyr.); ἀθίκτων χ. ib.371 (lyr.); “ὅρκωνE.Med.439 (lyr.).
VI. Special usages:
1. acc. sg. as Adv., χ. τινός in any one's favour, for his pleasure, for his sake,χ. ἝκτοροςIl.15.744; ψεύδεσθαι γλώσσης χ. for one's tongue's pleasure, i.e. for talking's sake, Hes.Op.709, cf. A.Ch.266; rarely with Art., “τὴν Ἀθηναίων χάριν ἐστρατεύοντοHdt.5.99.
b. as Prep., sts. before its case (once in Pi., P.2.70; “χάριν πλησμονῆςPl.Phdr.241c; “χ. φιλίαςEpicur.Sent.Vat.28; χ. τίνος; LXX 2 Ch.7.21, cf. POxy.743.29 (i B. C.), etc.), but mostly after, for the sake of, on behalf of, on account of,κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα δυσπότμου χάριν χλιδᾶςS.OT888 (lyr.); τοῦ χάριν; for what reason? Ar.Pl.53; “συγχωρῶ τοῦ λόγου χ.Pl.R.475a; so ἐμὴν χάριν, χάριν σήν, for my, thy pleasure or sake, A.Pers.1046 (lyr.), E.HF1238, etc.; “κείνου τε καὶ σὴν ἐξ ἴσου κοινὴν χ.S.Tr.485: less freq. with the Art., “τὴν σὴν δ᾽ ἥκω χ.Id.Ph.1413 (anap.); “σοῦ τε τήν τ᾽ ἐμὴν χ.E.Ph.762:—pleon., “τίνος χάριν ἕνεκα;Pl.Lg.701d; also χάριν τινός as far as regards . . , as to . . , “ἔπους σμικροῦ χ.S.OC443; δακρύων χάριν if tears would serve, Id.Fr.557.6; “χ. θανάτου πόλιν ἀτείχιστον οἰκοῦμενEpicur.Sent.Vat.31; also, about, ἔπεμφεν ἐπὶ τὴν πενθεράν σου χ. τοῦ κτήματος about the farm, PFay.126.5 (ii/iii A. D.).—Orig. an acc. in apposition with the sentence, as in Il.15.744, etc., being a favour, since it is (was) a favour, as is evident in “κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετοE.IT566; “τινὸς νίκας ἀκάρπωτον χ.S.Aj.176 (lyr.).
2. with Preps.:
c. ἐν χάριτι κρίνειν τινά to decide from partiality to one, Theoc.5.69; but also, for one's gratification, pleasure, ἐν χάριτι διδόναι or ποιεῖν τινί τι, X.Oec.8.10, Pl.Phd.115b: “παραλαμβάνειν ἐν χάρισινgratefully, Id.Lg.796b.
VII. metaph. of the cypress, Gp.11.4.1; of some kind of myrtle, Sch.Il.17.51; of salt, ὅτι τὸ ἀναγκαῖον ἡδὺ ποιοῦσιν (sc. ἅλες) Plu.2.685a.
B. Χάρις , , as a mythological pr. n. declined like χάρις, save that the acc. is generally Χάριτα (exc. AP5.148 (Mel.), Luc.DDeor. 15.1, Paus.9.35.4): poet. dat. pl. “ΧαρίτεσσιIl.17.51, Pi.N.9.54; Χάρισσιν ib.5.54:—Charis, wife of Hephaestus, Il.18.382; mostly in pl. Χάριτες, αἱ, the Graces, 14.267,275, Od.6.18, Pi.O.2.50, etc.; three in number, Hes.Th.907, etc. (“τέσσαρες αἱX., as a compliment, Call.Epigr.52.1); attendants of Aphrodite, Il.5.338, Hes. Op.73, h.Ven.61, Paus.6.24.7; coupled with Μοῦσαι, Hes.Th.64; κόμαι Χαρίτεσσιν ὁμοῖαι, i.e. like that of the Graces, Il.17.51; worshipped at Orchomenus in Boeotia, “Ἐτεόκλειοι Χάριτες θεαίTheoc. 16.104, cf. Sch. ad loc., Str.9.2.40, Paus.9.35.3, 9.38.1: but at Lacedaemon and Athens only two were orig. worshipped, Id.3.18.6, 9.35.2; “Χαρίτων ἱερὸν ἐμποδὼν ποιοῦνταιArist.EN1133a3; “θύειν ταῖςX. Plu.2.141f; in adjurations, “πρὸς τῶν ΧαρίτωνPl.Tht. 152c; “νὴ τὰςX. Luc.Hist.Conscr.26; “ φίλαιX. Plu.2.710d.— Rarely in sg., X.ζωθάλμιοςPi.O.7.11; “Χάριτος ἡδίστης θεῶνAntiph. 228.4.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: