previous next
ὑπόθεσις , εως, , (ὑποτίθημι, ὑποτίθεμαι)
A.proposal, proposed action,τὴν ἐν φίλοις δικαιοτάτην . ἔχω ὑποτιθέναιX.Cyr.5.5.13; “ἵνα σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν . ὅπως ἂν βούλῃ περαίνῃςPl.Grg.454c; intention, policy,πολλὰ πρᾶξαι πρὸς τὴν . τῆς πατρίδος ὡς συχνῆς ἀδικίας δεομένηνThphr.Fr.136; “διὰ τὴν . τῆς πολιτείας . . ἠναγκάζετο χρῆσθαι τοῖς ὑπουργοῦσιPlu.Caes.51; πρὸς . τινα ἀγαθῶν ἀνδρῶν men good for a particular policy, Arist.Pol.1293b4; . τῆς δημοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία ib.1317a40; ἡμῖν τῶν νόμων . ἐνταῦθα ἔβλεπεν, ὅπως . . Pl.Lg.743c; “περὶ τῶν αὐτῶν οὐχ ὁμοίως ἅπασι βουλευτέον, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐξ ἀρχῆς ἕκαστοι τοῦ βίου ποιήσωνται τὴν .Isoc.6.90; “τοῖς φαύλοις ἐνδέχεται τὰ τυχόντα πράττειν: εὐθὺς γὰρ τοῦ βίου τοιαύτην πεποίηνται τὴν .Id.1.48; “ἀνάγκη τοῖς περὶ ὅλων τῶν πραγμάτων καλὰς τὰς . πεποιημένοις καὶ τὰ μέρη τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχειν ἐκείνοιςId.7.28; “πρὸς ταύτην τὴν . ἀποβλέποντες ἄμεινον βουλευσόμεθα καὶ περὶ τῶν ἄλλωνId.8.18; “ἐξέστητε τῆς . ἐφ᾽ ἧς ὑμᾶς οἱ πρόγονοι κατέλιπονD.10.46; οἱ τῆς αὐτῆς . προεστῶτες those who advocated the same policy, Plb.30.32.12; “ἅπαντας ἀπονεύσειν ἐπ᾽ ἐκείνην τὴν .Id.24.9.7; Ἀχαϊκωτέραν εἶναι . . ταύτην τὴν . καὶ νικητικωτέραν ἐν τοῖς πολλοῖς ib.4; “τὸ τῆς ἰδίας . λαμπρόνId.21.23.1; “τὸ τῶν σαρισῶν μέγεθός ἐστι κατὰ μὲν τὴν ἐξ ἀρχῆς . ἑκκαίδεκα πηχῶν, κατὰ δὲ τὴν ἁρμογὴν τὴν πρὸς τὴν ἀλήθειαν δεκατεττάρωνId.18.29.2; “τηροῦντες τὴν αὑτῶν .Id.5.5.5; “πρὸς ταύτην ἁρμοζόμενοι τὴν .Id.3.16.1, cf. 3.50.7; κατασκέψασθαι τὴν τῶν ὑπεναντίων ἐπίνοιαν καὶ τὴν ὅλην . ib.6; “Φάβιος . . κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς . οὐδαμῶς κρίνων ἐκκυβεύειν οὐδὲ παραβάλλεσθαι τοῖς ὅλοιςId.3.94.4.
2. case at law, lawsuit,γράφει Μαιίστας εἰς τὴν . ταύτηνIG11(4).1299.29 (Delos, iii B. C.), cf. OGI665.18,669.41 (both Egypt, i A. D.), POxy.237 vii 34, viii 22 (ii A. D.), 486.26 (ii A. D.); “τὰ περὶ ταύτης τῆς . πεπραγμέναPLips.34.18 (iv A. D.).
3. subject of a poem or treatise, Zeno Stoic.1.23, Plb.1.2.1, D.H.Pomp.3, Longin. 38.2, Plu.Pomp.42, Luc.Charid.14, Pseudol.5, al.; of a picture, Id.Zeux.5,7; of an impromptu declamation, “ἐπειδὰν οἱ παρόντες ὑποβάλωσί τινας . καὶ ἀφορμὰς λόγουId.Rh.Pr.18; plot, story,μῦθοι καὶ ὑποθέσειςPhld.Po.2.62, cf. 5.5, al., Arg.Men.Oxy.1235.113 (ii A. D.), Dicaearch. ap. S.E.M.3.3, Artem.4.59, Sch.S.Aj.Prooem., Arg.Ar. Ach. tit., etc.
4. speech,αἱ δικανικαὶ καὶ δημηγορικαὶ .Theon Prog.1; = ἐπίδειξις 1.3, ἀρξαμένων (v.l. -)“ τῆς .LXX 4 Ma.1.12; ἀνδρὸς ἀρετὰς ὅλην πληρούσας . providing matter for a whole speech, Chor.p.34B.
b. speech or subject of a speech in which the person, occasion, etc. are particularized, opp. θέσις v. 2, Aphth.Prog. 13, cf. Quint.Inst.3.5.7.
III. supposition, βούλεσθε . . ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἄρξωμαι καὶ τῆς ἐμαυτοῦ ., περὶ τοῦ ἑνὸς αὐτοῦ ὑποθέμενος, εἴτε ἕν ἐστιν εἴτε μὴ ἕν, τί χρὴ συμβαίνειν;Pl.Prm.137b; αὕτη ., εἰ ἓν μὴ ἔστιν ib.160b; χρὴ . . μὴ μόνον εἰ ἔστιν ἕκαστον ὑποτιθέμενον σκοπεῖν τὰ συμβαίνοντα ἐκ τῆς ., ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ ἔστι τὸ αὐτὸ τοῦτο ὑποτίθεσθαι ib.135e, cf. 136a; [σκοπεῖν] τί ἐφ᾽ ἑκατέρας τῆς . συμβήσεται ib. 136b; “εἰ ὀρθὴ . ἦν, τὸ ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναιId.Phd.94b, cf. 92d, Sph.244c; “πρὸς μὲν τὴν . ὀρθῶς λέγουσιν, ὅλως δ᾽ οὐκ ὀρθῶςArist. Metaph.1082b32; ἐξ ὑποθέσεως σκοπεῖσθαι examine by starting from an assumption, of reasoning by analysis in geometry, Pl.Men. 86e; τῶν τὴν τέχνην ζητεύντων ἐξ ὑποθέσιος λόγων arguments seeking to derive the (medical) art from an assumption, Hp.VM13; . αὐτοὶ αὑτοῖς ὑποθέμενοι τῷ λόγῳ ib.1; ἄγοντες ἐπὶ ὑπόθεσιν τὴν τέχνην ib. 15; “χρῆσιν ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύτην οὐκ ἐξ . ἀλλ᾽ ἁπλῶς: λέγω δ᾽ ἐξ . τἀναγκαῖα, οἷον . . τιμωρίαι καὶ κολάσεις . . τὸ καλῶς ἀναγκαίως ἔχουσιArist.Pol.1332810; πολιτεία ἐξ . ( = δοθεῖσα) the constitution based on a presupposition, ib. 1288b28; of currency, ἓν δή τι δεῖ εἶναι, τοῦτο δ᾽ ἐξ .: διὸ νόμισμα καλεῖται according to a presupposed convention, Id.EN1133b21 (cf. a29-31, APr.41a40); of reductio ad impossibile, “ δεικτικῶς ἐξ . τοῦ δ᾽ ἐξ . μέρος τὸ διὰ τοῦ ἀδυνάτουId.APr.40b25-6, cf. 41a25; “δυνατοῦ δεξάμενον ὑπόθεσιν ἐπ᾽ ἀδύνατον ἀπαχθῆναιArr.Epict.1.7.25, cf. Procl. in Euc.pp.76,252 F.; καθ᾽ ὑπόθεσιν by way of supposition, 'let us suppose', Phld.Rh. 1.95 S., Sign.12, Cleom.1.7.
V. mortgage, Thphr.Fr.97.1 (pl.).
VI. placing under,πτύγματοςSor.1.70a; “προσκεφαλαίουId.2.86.
2. thing placed under, base, τὰς . (signf. 111) “ποιούμενος οὐκ ἀρχὰς ἀλλὰ τῷ ὄντι ., οἷον ἐπιβάσεις τε καὶ ὁρμάςPl.R.511b, cf. Arr.Epict.1.7.22; in D.2.10 (v. supr. IV. 1) the ἀρχαί and ὑποθέσεις (i. e. basic principles) of actions are compared to the foundations (τὰ κάτωθεν) of a house or a ship; “Τριπτόλεμος . . τὰς πρώτας . βαλόμενος τῇ πόλειLib.Or.11.52.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (81 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (81):
  • Cicero, Letters to Atticus, 1.14.4
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 176
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 76
  • Demosthenes, Philippic 4, 46
  • Demosthenes, Olynthiac 2, 10
  • Demosthenes, Olynthiac 3, 1
  • Demosthenes, On the False Embassy, 242
  • Diodorus, Historical Library, 13.53
  • Isocrates, To Philip, 83
  • Isocrates, Archidamus, 90
  • Isocrates, Areopagiticus, 63
  • Isocrates, Panathenaicus, 161
  • Isocrates, Panathenaicus, 35
  • Isocrates, Panathenaicus, 88
  • Isocrates, To Demonicus, 48
  • Isocrates, Panegyricus, 63
  • Isocrates, Areopagiticus, 28
  • Isocrates, Areopagiticus, 77
  • Isocrates, On the Peace, 18
  • Plato, Laws, 743c
  • Plato, Republic, 511b
  • Plato, Phaedo, 94b
  • Plato, Phaedo, 92d
  • Plato, Sophist, 244c
  • Plato, Parmenides, 135e
  • Plato, Parmenides, 136a
  • Plato, Parmenides, 136b
  • Plato, Parmenides, 137b
  • Plato, Parmenides, 160b
  • Plato, Parmenides, 127d
  • Plato, Gorgias, 454c
  • Plato, Meno, 86e
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.5.13
  • Xenophon, Memorabilia, 4.6.13
  • Polybius, Histories, 12.15.7
  • Polybius, Histories, 15.35.2
  • Polybius, Histories, 18.29.2
  • Polybius, Histories, 1.15.9
  • Polybius, Histories, 1.2.1
  • Polybius, Histories, 21.23.1
  • Polybius, Histories, 24.9.7
  • Polybius, Histories, 28.16.5
  • Polybius, Histories, 2.48.8
  • Polybius, Histories, 2.52.6
  • Polybius, Histories, 30.32.12
  • Polybius, Histories, 3.16.1
  • Polybius, Histories, 3.50.7
  • Polybius, Histories, 3.94.4
  • Polybius, Histories, 4
  • Polybius, Histories, 4.24.2
  • Polybius, Histories, 5.5.5
  • Polybius, Histories, 11
  • Polybius, Histories, 6
  • Plutarch, Caesar, 51
  • Hippocrates, De prisca medicina, 15
  • Hippocrates, De prisca medicina, 1
  • Hippocrates, De prisca medicina, 13
  • Plutarch, Caius Marius, 31
  • Plutarch, Pericles, 12
  • Plutarch, Demosthenes, 22
  • Plutarch, Titus Flamininus, 15
  • Plutarch, Pompey, 42
  • Plutarch, Timoleon, 2
  • Lucian, Hippias, 4
  • Lucian, De mercede, 10
  • Lucian, De mercede, 5
  • Lucian, Rhetorum praeceptor, 18
  • Lucian, Pseudologista, 5
  • Lucian, Zeuxis, 5
  • Lucian, Zeuxis, 7
  • Dio Chrysostom, Orationes, 38.17
  • Dionysius of Halicarnassus, Epistula ad Pompeium Geminum, 3
  • Aelian, De Natura Animalium, 6.56
  • Cassius Dio, Historia Romana, 41.56
  • Cassius Dio, Historia Romana, 52.18
  • Cassius Dio, Historia Romana, 63.26
  • Philostratus the Lemnian (Philostratus Major), Imagines, 1.3
  • Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum, 10.31
  • Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum, 11.7
  • Marcus Aurelius, M. Antonius Imperator Ad Se Ipsum, 8.1
  • Chariton, De Chaerea et Callirhoe, 4.3
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: