previous next
δέ (the following combinations are to be found elsewhere: “μένδέ” v. “μέν. τεδέ” v. “τε δὲ δή” v. “δή. δ᾽ ὦν” v. “ὦν. δέ τοι” v. “τοι. δὲ καί” v. also “καί. δ̓αὖτε” v. also “αὖτε. δ̓αὖ” v. “αὖ. δ̓ἄρα” v. “ἄρα”. Since “δέ” is normallv used in a purely connective capacity, a decision between progressive and adversative “δέ” must often be arbitrary.)
1. adversative.
a. opposing one sentence to what precedes (*, = following negative sentence) “ἰδοῖσα δ̓O. 2.41λείφθη δὲO. 2.43μαθόντες δὲO. 2.87κρύψε δὲO. 6.31μαντεύσατο δ̓O. 7.32ἔστι δὲO. 8.77φέροις δὲO. 9.41ἕπεται δ̓O. 13.47ἐξίει δ̓” *P. 1.91χρὴ δὲP. 2.34, P. 2.88φέρειν δ̓P. 2.93ἁδόντα δ̓P. 2.96 ““πεύθομαι δ̓”” P. 4.38κλέπτων δὲP. 4.96ἐσσὶ δ̓P. 4.269φαντὶ δ̓P. 4.287λῦσε δὲP. 4.291εἰμὶ δ̓P. 8.29ἔλπομαι δ̓P. 11.55πειρῶντι δὲP. 10.67ἐλᾷ δὲN. 3.74ἔστι δ̓N. 3.80διείργει δὲN. 6.2εἴργει δὲ” *N. 7.6τυχεῖν δ̓N. 7.55χρὴ δ᾽ Pae. 2.56 θνᾴσκει δὲ” fr. 121. 4. “πέφνε δὲ” fr. 135. “Χάρις δ̓O. 1.30ἁμέραι δ̓O. 1.33αἰὼν δ̓” (v. l. “τ̓”) O. 2.10λάθα δὲO. 2.18πένθος δὲO. 2.23ῥοαὶ δ̓” *O. 2.33πολλοὶ δὲ” *O. 6.11τεθμὸς δὲO. 8.25Ἑρμᾶ δὲO. 8.91νεῖκος δὲO. 10.39ἀστῶν δ̓P. 1.84ἀμφοτέροισι δ̓P. 1.99ἑτέροισι δὲP. 2.52στάθμας δὲ” *P. 2.90αἰὼν δ̓P. 3.86παυροῖς δὲP. 3.115Μοῖραι δ̓P. 4.145πόνων δ̓” *P. 5.54φάει δὲ” *P. 6.14βία δὲP. 8.15δαίμων δὲP. 8.76βαιὰ δ̓P. 9.77πατὴρ δὲP. 9.11ναυσὶ δ̓P. 10.29φθονεροὶ δ̓P. 11.54φθονερὰ δ̓N. 4.39ἄλλοισι δ̓N. 4.91τιμὰ δὲN. 7.31ἐλπίδες δ̓N. 11.22κερδέων δὲN. 11.47πάντα δ̓I. 1.60αἰὼν δὲI. 3.17δαίμων δ̓I. 7.43ματρὸς δὲ Pae. 2.29 κέντρον δὲ” fr. 180. 3. “ἴσαις δὲO. 2.61ὑγίεντα δ̓εἴ τιςO. 5.23ἀκίνδυνοι δ̓O. 6.9ἄλλα δ̓O. 8.12τερπνὸν δ̓O. 8.53ἄγνωμον δὲO. 8.60κεῖνα δὲO. 8.62εὐανθέα δ̓P. 2.62ἀδύνατα δ̓P. 2.81 ““σὸν δ̓ἄνθος”” P. 4.158πότνια δ̓P. 4.213εὐδαίμων δὲP. 10.22μυριᾶν δ̓” *N. 3.42ἑκόντι δ̓N. 6.57πὰν δὲN. 10.29ἀρχαῖαι δ̓N. 11.37Πανελλάνεσσι δ̓” *I. 4.29ἰατὰ δ̓I. 8.15ματαίων δὲ Pae. 4.34 ἐμπείρων δὲ” fr. 110. “σφετέραν” “δ̓αἰνεῖ” fr. 215. 3. “ὡς δ̓O. 1.46εἰ δὲO. 1.64, O. 1.108ὅσοι δ̓O. 2.68εἰ δ̓O. 3.42ὅσσα δὲP. 1.13εἰ δὲP. 3.63, P. 3.80, P. 3.103, P. 9.50ὅσαις δὲ” *P. 10.28τῶν δ̓P. 10.61εἰ δὲP. 12.28, N. 3.19ὃς δὲN. 3.41εἰ δ̓N. 5.19, N. 5.50ὃς δ̓I. 1.50εἰ δέ τιςI. 1.67ἐμοὶ δ̓O. 1.52τὶν δ̓O. 10.93ἐγὼ δὲO. 10.97, O. 13.49ἐμὲ δ̓O. 13.93, P. 2.52τὶν δὲP. 3.84τὺ δ̓P. 8.61ἐμοὶ δὲP. 10.48ἐγὼ δ̓N. 1.33ἐμοὶ δ̓N. 4.41ἐγὼ δὲN. 7.20ἐγὼ δ̓N. 8.38σεῦ δ̓” *N. 8.46ἐγὼ δὲI. 1.32ἄμμι δ̓I. 1.52τὶν δ̓I. 5.17ἐμοὶ δὲI. 6.56ἄμμι δ̓I. 7.49ἐμοὶ δὲ Πα.” 7B. 21. “τοὶ δ̓O. 6.52τὸν δ̓O. 13.92 ““τῶν δ̓”” P. 4.41τὸν δ̓P. 4.101τὸ δ̓P. 7.18 δὲP. 8.48 ““τὸ δὲ”” P. 8.51τά δ̓P. 8.76 P. 10.63τὰν δ̓” fr. 107a. 6 “ δ̓” fr. 169. 26. “τὸ δ̓O. 1.99τῶν δ̓O. 2.15τῶν δὲ” *O. 12.9τὸν δὲP. 1.95 δὲP. 2.73τὰν δ̓” *P. 3.62τὸ δ̓P. 5.72, P. 8.32 δὲP. 8.88τὸ δὲN. 6.55 N. 7.102 δ̓N. 9.24τὸ δ̓N. 11.43, I. 5.19 δ̓I. 7.39ἐς δ̓O. 2.85σὺν δὲ”. O. 6.98ἀμφὶ δὲO. 7.24ἐν δὲO. 7.94ποτὶ δ̓P. 2.84ἐν δ̓αὖτε χρόνῳP. 3.96ἐν δ̓P. 8.92σὺν δὲN. 7.6ἐν δ̓I. 5.53ἐς δὲ” fr. 133. 5. “ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν” *N. 10.90αἰεὶ δ̓O. 5.15ὅμως δὲO. 10.9νῦν δὲO. 12.17ἄλλοτε δ̓P. 3.103εὐθὺς δ̓N. 1.54νῦν δ̓I. 1.39, I. 4.18κρυφᾷ δὲ” fr. 203. 2.
2. progressive, connective.
a. connecting sentences. “λάμπει δὲO. 1.23ἔστι δ̓O. 1.35ἔχει δ̓O. 1.59ἕλεν δ̓O. 1.88πέποιθα δὲO. 1.103ἕπεται δὲO. 2.22φιλεῖ δὲO. 2.26φύονται δὲO. 4.25ἵκων δὲO. 5.9ἀρχομένου δ̓O. 6.3ἀντεφθέγξατο δ̓O. 6.61ἵκοντο δ̓O. 6.64τιμῶντες δ̓O. 6.72εἶπον δὲO. 6.93τεῦξαν δ̓O. 7.48μνασθέντι δ̓O. 7.61ἐκέλευσεν δ̓O. 7.64τελεύταθεν δὲO. 7.68κέκληνται δὲO. 7.76ἄνεται δὲO. 8.8ἦν δὲO. 8.19κατακρύπτει δὲO. 8.79θάλλει δ̓O. 9.16ἀείδετο δὲO. 10.76χλιδῶσα δὲO. 10.84τρέφοντι δ̓O. 10.95ἔστι δ̓O. 11.2ἐθέλοντι δ̓O. 13.9δέξαι δὲ” (v. l. “τε”) O. 13.29νοῆσαι δὲO. 13.48φώνασε δ̓O. 13.67εὕδει δ̓P. 1.6φαντὶ δὲP. 1.52θέλοντι δὲP. 1.62ἔσχον δ̓P. 1.65ἔμαθε δὲP. 2.25καιομένα δ̓P. 3.44εἶπε δ̓P. 4.11ἔπταξαν δ̓P. 4.57ἧλθε δέ οἱP. 4.73τάφε δ̓P. 4.95 ““δύνασαι δ̓”” P. 4.158 ““μεμάντευμαι δ̓”” P. 4.163πέμψε δ̓P. 4.178ἔειπεν δ̓P. 4.229κτίσεν δ̓P. 5.89ἄγοντι δὲP. 7.13αὔξων δὲ” *P. 8.38ῥαίνων δὲP. 8.57ὑπέδεκτο δ̓P. 9.9γεύεται δ̓P. 9.35ἔστι δ̓N. 2.10ἄρχε δ̓N. 3.10δάμασε δὲN. 3.23ἕπεται δὲN. 3.29λεγόμενον δὲN. 3.52νύμφευσε δ̓N. 3.56φρονεῖν δ̓N. 3.75δέξαιτο δ̓N. 4.11χαίρω δ̓N. 5.46χρὴ δ̓N. 5.49πέταται δ̓N. 6.48ἀναπνέομεν δ̓N. 7.5πέσε δ̓N. 7.31ἐὼν δ̓N. 7.64μαθὼν δὲN. 7.68δύνασαι δὲN. 7.96ἔβλαστεν δ̓N. 8.7αὔξεται δ̓N. 8.40χαίρω δὲN. 8.48ἔστι δ̓N. 9.6ἔστι δὲN. 10.20ἐκράτησε δὲN. 10.25ἕπεται δὲN. 10.37μεταμειβόμενοι δ̓N. 10.55λάμπει δὲI. 1.22ἔστιν δ̓I. 4.31κρίνεται δ̓I. 5.11κλέονται δ̓I. 5.27τετείχισται δὲI. 5.44φέρε δ̓εὔμαλλον μίτρανI. 5.62φλέγεται δὲI. 7.23ἔτλαν δὲI. 7.37παυσάμενοι δ̓” *I. 8.7χρὴ δὲI. 8.15εἶπε δ̓I. 8.31ἰόντων δ̓I. 8.41ἔραται δέ Pae. 6.58 ἐπεύχομαι δ᾽ Πα.” 7B. 15. “πεφόρητο δ᾽ Πα.” 7B. 49. “ἐνέθηκε δὲ Pae. 8.82 ἔειπε δὲ[ Πα.” 8A. 23. “κατακρίθης δὲ Pae. 16.5 λέγοντι δὲ Δ. 1. 15. τρέχετο δὲ” fr. 74. “εὕδει δὲ” fr. 131b. 3. “μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δ̓ἐγώ” fr. 150. “λαβὼν δ̓” fr. 169. 20. “λάμπει δὲ” fr. 227. 2. “κόρῳ δ̓” *O. 1.56ἄνθεμα δὲO. 2.72Μοῖσα δ̓O. 3.4ξείνων δ̓O. 4.4χεῖρες δὲO. 4.25βασιλεὺς δ̓O. 6.47Οὐρανὸς δ̓O. 7.38Ὀρσοτρίαινα δ̓O. 8.48πατρὶ δὲO. 8.70λαοὶ δ̓O. 9.46κείνων δ̓” (“δ̓” del. Schr.) O. 9.53τόλμα δὲO. 9.82φῶτας δ̓O. 9.91μία δ̓O. 9.106ἀρχαῖς δὲO. 10.78πολλὰ δ̓O. 12.10πατρὸς δὲO. 13.35κῆλα δὲP. 1.12κίων δ̓P. 1.19στρωμνὰ δὲP. 1.28ἄνδρα δ̓P. 1.42χάρμα δ̓P. 1.59ἄλλοις δέP. 2.13θεῶν δ̓P. 2.21εὐναὶ δὲP. 2.35βουλαὶ δὲP. 2.65ψευδέων δ̓P. 3.29δαίμων δ̓P. 3.34βάματι δ̓P. 3.43Διὸς δ̓P. 3.95ἐσθὰς δ̓P. 4.79φὴρ δέP. 4.119δράκοντος δὲP. 4.244πολλοῖσι δ̓P. 4.248θεράπων δέ οἱP. 4.287σοφοὶ δέ τοιP. 5.12νόῳ δὲP. 6.47Μεγάροις δ̓P. 8.78 ““φόβῳ δ̓”” P. 9.32θαλάμῳ δὲP. 9.68ἀρεταὶ δ̓P. 9.76πατρὸς δ̓P. 10.2ἅρμα δ̓N. 1.7ἀρχαὶ δὲN. 1.8Ἀχάρναι δὲN. 2.16διψῇ δὲN. 3.6Λαομέδοντα δ̓N. 3.36σώματα δ̓N. 3.47βοὰ δὲN. 3.67ῥῆμα δ̓N. 4.6ἴυγγι δ̓N. 4.35Θεανδρίδαισι δ̓N. 4.73ὕμνος δὲN. 4.83πότμος δὲN. 5.40ἔργοις δὲN. 7.14σοφοὶ δὲN. 7.20σοφία δὲN. 7.23φυᾷ δ̓N. 7.54Διὸς δὲN. 7.80βασιλῆα δὲN. 7.82παίδων δὲ παῖδεςN. 7.100χρεῖαι δ̓N. 8.42ἀρχοὶ δὲN. 9.14Ἰσμηνοῦ δ̓N. 9.22παῦροι δὲN. 9.37ἡσυχία δὲN. 9.48Σικυωνόθε δ̓N. 10.43Κάστορος δ̓N. 10.49 ““παῦροι δ̓”” N. 10.78Ζεὺς δ̓N. 10.79λύρα δὲN. 11.7ἄνδρα δ̓N. 11.11προμαθείας δ̓N. 11.46μελέταν δ̓I. 5.28Λάμπων δὲI. 6.66γλῶσσα δ̓I. 6.72ἐπέων δὲI. 8.46Αἰολίδαν δὲ” fr. 5. “Παιὰν δὲ Πα. 2. 36, 72, 108. κείνοις δ᾽ Pae. 2.68 τέρας δ̓ Pae. 4.39 ἤτορι δὲ Pae. 6.12 Ἰλίου δὲ Pae. 6.81 ἀμφιπόλοις δὲ Pae. 6.117 ὑδάτεσσι δ̓ Pae. 6.134 γνώμας δ̓ Pae. 14.39 Ὀλυμ]πόθεν δέ Δ. 4. 37. πέτραι δ̓ Δ. 4. 41. ἁνδρὸς δ̓ Παρθ. 2. 36. ἀσκὸς δ̓” fr. 104b. 4. “πολλὰ δ̓” fr. 111. 2. “ὀδμὰ δ᾽ Θρ. 7. 8. πυρὶ δ̓” fr. 168. 3. “ἑπτὰ δ̓O. 6.15μελίφθογγοι δ̓O. 6.21κυρίῳ δ̓O. 6.32τερπνᾶς δ̓έπεὶO. 6.57ἁδύλογοι δὲO. 6.96ἀγαθαὶ δὲO. 6.100ἐμῶν δ̓O. 6.105τοῦτο δ̓O. 7.25πολλαὶ δ̓O. 8.13ἐσλὰ δ̓O. 8.84ὀξείας δὲO. 8.85πτερόεντα δ̓O. 9.11ἀγαθοὶ δὲO. 9.28ἄλλαι δὲO. 9.86ταύτᾳ δὲO. 10.51ἀφθόνητος δ̓O. 11.7ἄμαχον δὲO. 13.13δύο δ̓O. 13.32κελαινῶπιν δ̓P. 1.7ναυσιφορήτοις δ̓P. 1.33ἀψευδεῖ δὲP. 1.86εὐανθεῖ δ̓P. 1.89πολλὰν δ̓P. 3.36αἴθων δὲP. 3.58εἴκοσι δ̓P. 4.104 ““Κρονίδᾳ δὲ”” P. 4.115 ““τρίταισιν δ̓”” P. 4.143ταχέες δ̓” (“δ̓” del. Boeckh) P. 4.179χαλκέαις δ̓P. 4.226ὀρθὰς δ̓P. 4.227μεγάλαν δ̓P. 5.98γλυκεῖα δὲP. 6.82νέᾳ δ̓P. 7.18τέτρασι δ̓P. 8.81ὠκεῖα δ̓P. 9.67χρυσοστεφάνου δὲP. 9.109Ἰσμήνιον δ̓P. 11.6κακολόγοι δὲP. 11.28ξυναῖσι δ̓” (om. Tricl.) P. 11.54μεγάλων δ̓N. 1.11ἁδυμελεῖ δ̓N. 2.25χαρίεντα δ̓N. 3.12καματωδέων δὲ” *N. 3.17ποτίφορον δὲN. 3.31συγγενεῖ δέN. 3.40ξανθὸς δ̓N. 3.43κραγέται δὲN. 3.82τυφλὸν δ̓N. 7.23ποτίφορος δ̓N. 7.63ἀγαπατὰ δὲN. 8.4μέγιστον δ̓N. 8.25χρυσέων δ̓N. 8.27κενεᾶν δ̓N. 8.45θεσπεσία δ̓” *N. 9.7κρέσσων δὲN. 9.15ἀργυρέαισι δὲN. 9.51ὕπατον δ̓N. 10.32λαιψηροῖς δὲN. 10.63 ““τόνδε δ̓”” N. 10.80ἀπροσίκτων δ̓N. 11.48μυρίαι δ̓I. 6.22ἁδεῖα δ̓I. 6.50ἀμνάμονες δὲI. 7.17θνατᾶς δ̓” fr. 61. 5. “σειρῆνα δὲ Παρθ. 2. 13. πιοστὰ δ᾽ Παρθ. 2. 38. ἀκλεὴς δ̓” (om. codd.: supp. Boeckh) fr. 105b. 3. “εἰ δὲO. 2.56, O. 6.77, O. 8.54οἷον δ̓O. 9.89εἰ δὲO. 11.2, O. 13.105, P. 3.110ὅσσα δὲN. 2.17εἰ δ̓N. 4.13, N. 7.11, N. 7.86, N. 7.89, I. 1.41, I. 5.22τὰ δ̓N. 4.91οἷοι δ̓I. 9.6εἰ δέ τις Pae. 2.31 οἷσι δὲ” (Boeckh: “γὰρ ἂν” codd.) fr. 133. 1. “ἐμὲ δὲO. 1.100τὶν δὲO. 5.7ὔμμιν δὲO. 13.14τὺ δὲP. 2.57τὶν δὲP. 4.275σὲ δ̓P. 5.14σεῦ δ̓N. 1.26ἐγὼ δὲN. 3.11τὺ δ̓N. 5.41ἐγὼ δ̓I. 6.16τὺ δέI. 7.31τὶν δὲ Pae. 3.13 ἐμοὶ δ᾽ Pae. 4.52 δ̓O. 7.10τὰ δ̓O. 13.101 O. 13.106” “δὲP. 1.8οἱ δ̓P. 4.133τῶν δ̓P. 4.277τὸν δὲP. 9.38 δὲ” P.9.107. ““ταὶδ̓”” P. 9.62τὰ δ̓N. 9.42τοὶ δ̓N. 10.66, I. 8.45 δὲ” fr. 130. 6. “τὸ δὲO. 1.93, O. 2.51αἱ δὲO. 7.30τὸ δὲO. 10.55 δὲP. 1.35τὸ δὲP. 1.99τὸν δὲP. 2.40 P. 3.108 δὲP. 3.114τὸν δὲP. 4.184 δ̓P. 5.60τὸ δ̓P. 5.85 δὲP. 9.78τῶν δ̓P. 10.19αἱ δὲN. 4.2 δὲN. 7.67τὸ δὲI. 7.47τὰ]ν δὲ Pae. 1.9 δὲ Pae. 2.66 τὸ δὲ Pae. 4.32 ἐν δὲO. 7.5, O. 7.43ἄτερ δ̓O. 9.44ἐν δὲO. 13.22, O. 13.40σὺν δ̓P. 1.51ἐν δ̓P. 2.41ἐκ δ̓P. 2.46 ““ἐν δὲ”” P. 4.88ἐς δ̓P. 4.188σὺν δ̓P. 4.221ἐν δὲP. 4.291σὺν δ̓P. 9.115ἐν δ̓P. 10.71ἐκ δὲN. 10.44ἂν δ̓” fr. 33d. 7, fr. 119. 1. “σὺν δ̓” fr. 122. 9. “πρὸς δ̓” fr. 123. 6. “οὕτω δὲO. 2.35ἠυ δὲO. 5.16ἄλλοτε δ̓O. 7.11ἀπάτερθε δ̓O. 7.74μάλα δὲO. 10.87νῦν δ̓O. 13.104οὕτω δ̓P. 1.56εὖ δ̓P. 1.99ἁμᾶ δ̓P. 3.36τάχα δ̓P. 4.83αἶψα δ̓P. 4.133ἀκᾷ δ̓P. 4.156τάχα δὲP. 4.171ἄτερθε δὲP. 5.96οὕτω δὲP. 8.93 ““νῦν δ̓”” P. 9.55οὕτω δ̓P. 9.117ταχὺ δ̓P. 10.51θαμὰ δ̓N. 1.22μάλα δ̓N. 7.10ἅμα δ̓” fr. 74. “ἔνθεν δὲ” fr. 119. 2. “ταχέως δ̓” fr. 169. 24.
b. in enumeration, narration, simm. “ δ᾽ἐμὲ δ̓κράτει δὲ” — O. 1.73—8. “ἔργα δὲἦν δὲδαέντι δὲ καὶφαντὶ δ᾽ —, ἁλμυροῖς δ̓ —, ἀπεόντος δ̓” —. O. 7.52—8. “γλαυκοὶ δὲ —, οἱ δύο μὲν —, αὖθι δ᾽ —. εἷς δ̓ἔννεπε δ̓” — O. 8.37—41. “ἔχεν δὲ —, μάτρωος δὲ —. πόλιν δ᾽ —. ἀφίκοντο δὲ —. υἱὸν δὲ” — O. 9.61—9. “τὰ δὲ —. σύνδικος δ᾽ —. τὸ δὲ —. πολλοὶ δὲ —. ἄνευ δὲ” — O. 9.94—103. “τράπε δὲ —. πύκτας δ᾽ —. θάξαις δὲ —. ἄπονον δ̓ —. ἀγῶνα δ̓ —, πέφνε δ̓ —. λόχμαισι δὲ” — O. 10.15—30. “ἀνὰ δ᾽ —. παρκείμενον δὲ —. ἐνυπνίῳ δ̓ —. τελεῖ δὲ —. ἀναβαὶς δ̓ —. σὺν δὲ” — O. 13.72—87. ““δώδεκα δὲ —. τουτάκι δ᾽ —. φιλίων δ̓ —. φάτο δ̓ —. γίνωσκε δ̓ —. ἂν δ̓” —” P. 4.25—34. “ἐσσύμενοι δ᾽ —. τῶν δ̓ —. πραὺν δ̓” — P. 4.135—6. “ἐπεὶ δ᾽ —. ἐκ νεφέων δὲ —. λαμπραὶ δ̓ —. ἀμπνοὰν δ̓ —. κάρυξε δ̓ —. εἰρεσία δ̓ —. σὺν Νότου δ̓ —. φοίνισσα δὲ —. ἐς δὲ κίνδυνον” — P. 4.191—207. “πῦρ δὲ —. σπασσάμενος δ᾽ —. ἴυξεν δ̓ —. πρὸς δ̓ —. αὐτίκα δ̓ —. ἔλπετο δ̓” — P. 4.233—43. “ δ᾽ —. Μεσσανίου δὲ —. χαμαιπετὲς δ̓ —. αὐτοῦ μένων δ̓” — P. 6.33—8. “κέρδος δὲ —. βία δὲ —. δμᾶθεν δὲ —. ἔπεσε —. τελέαν δ̓” — P. 8.13—24. “Μοῖσα δ᾽ —. παντᾷ δὲ —. νόσοι δ̓ —. πόνων δὲ —. θρασείᾳ δὲ —. ἁγεῖτο δ̓” — P. 10.37—45. “ἔσταν δ᾽ —. λέλογχε δὲ —. τέχναι δ̓ —. χρὴ δ̓” — N. 1.19—25. “ταχὺ δὲ —. ἐν χερὶ δ᾽ —. ἔστα δὲ —. παλίγγλωσσον δέ —. γείτονα δ̓ —. δέ” — N. 1.51—61. “ἐν δ᾽ —. Θέτις δὲ —. Νεοπτόλεμος δ̓ —. Παλίου δὲ —. τὰ Δαιδάλου δὲ —. ἄλαλκε δὲ —. πῦρ δὲ —. εἶδεν δ̓” — N. 4.49—66. “πρόφρων δὲ —. ἐν δὲ —. αἱ δὲ —. ψεύσταν δὲ —. τὸ δ᾽ —. τοῖο δ̓ —. εὐθὺς δ̓ —. δ̓” — N. 5.22—34. “ δ᾽Μολοσσίᾳ δ̓ —. ᾤχετο δὲ —. βάρυνθεν δὲ —. ἐχρῆν δέ” — N. 7.36—44. “νεαρὰ δ᾽ —. ὄψον δὲ —. ἅπτεται δ̓ —. χειρόνεσσι δ̓” —. N. 8.20—2. “πατρὶ δ̓” — (Heyne: “τ̓” codd.) “θρέψε δ᾽ —. δ̓” — N. 10.12—3. “Ζεὺς δ᾽ —. ἅμα δ̓ —. χαλεπὰ δ̓ —. ταχέως δ̓” — N. 10.71—3. “Ζεῦ, μεγάλαι δ᾽ —. ζώει δὲ —. πλαγίαις δὲ —. εὐκλέων δ̓ —. ἔστι δὲ —. τὰ δὲ —. ἀνδρῶν δ̓” — I. 3.4—13. “εἷλε δὲ —. πέφνεν δὲ —, σφετέρας δ̓” — I. 6.31—3. “ἐν δὲ —, ἄγγελλε δὲ —. νῦν δ̓αὖΠα. 2. 75—80. νέφεσσι δ᾽ —. περὶ δ̓ —. ἐπεὶ δ̓Πα. 6. 92—8. ἔλαμψαν δ̓ —. τελέσαι δ̓ —. ἐφθέγξαντο δ̓Πα. 12. 14—9. ῥίμφα δ̓ —. δὲ —. ἐμὲ δ̓” — N. 2.19—23. “τιμαὶ δὲ —. παντὶ δ᾽ —. δὲ —. φιλέων δ̓Παρθ. 1. 7—11. πολλὰ δ̓ —. τέλος δ̓ —. αἰὼν δὲ” — fr. 111. 2—5. “ἐν δ᾽ —, παρὰ ναῦν δὲ —. κάπρῳ δὲ” — fr. 234. 2. connecting imperatives. “δίδοι φωνάν, ἀνὰ δ̓ἱστία τεῖνον —, πύκταν τέ νιν καὶ παγκρατίου φθέγξαι ἑλεῖν” — “ἀρετάν, προθύροισιν δ̓Αἰακοῦ ἀνθέων ποιάεντα φέρε στεφανώματα” (Wil.: “φέρειν” codd.) N. 5.51—4.
c. connecting subordinate clauses. “ὅτεσύτο —, κράτει δὲ προσέμειξεO. 1.22φιάλαν ὡς εἴ τιςδωρήσεται —, ἐν δὲθῆκεO. 7.5ἁνίκ᾽ἤρειδε Ποσειδάν, ἤρειδε δέ μιν” (Hermann: “τε” codd.) O. 9.31ἔλπομαι μὴβαλεῖν ἔξω —, μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους” *P. 1.45ἀλλ᾽ ἐπεὶ τείχει θέσαν —, σέλας δ̓ ἀμφέδραμενP. 3.39ὁπόθ᾽ Ἁρμονίαν γᾶμεν βοῶπιν, δὲ Νηρέος εὐβούλου Θέτιν παῖδαP. 3.92ὄφραἀφέλοιτ᾽ αἰδῶ, ποθεινὰ δ̓ Ἑλλὰς δονέοιP. 4.218εἰ γάρ τιςἐξερείψειεναἰσχύνοι δὲP. 4.264διαγγέλοις᾿, ὅτινίκηἐκ δὲ ΚρόνουΑἰακίδας ἐγέραιρενN. 5.7εἰ δὲμάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσονN. 10.86εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτονἄλλοισι δ̓ἐμπίπτων γελᾷI. 1.68 Δωρίδ᾽ ἀποικίαν οὕνεκεν ὀρθῷ ἔστασας ἐπὶ σφυρῷ Λακεδαιμονίων, ἕλον δ̓ ἈμύκλαςI. 7.14τέρας, ἅν τε βροτοὶ Δᾶλον κικλῄσκοισιν, μάκαρες δ̓ἐν Ὀλύμπῳχθονὸς ἄστρον” fr. 33c. 5. “ἁνίκ᾽οἴχονται μέριμναιπελάγει δ̓ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου πάντες ἴσᾳ νέομεν” fr. 124. 6.
d. connecting parts of sentences. “ἴσαις δὲ νύκτεσσιν αἰεί, ἴσαις δ᾽ ἁμέραιςO. 2.62μαιομένων μεγάλαν ἀρετὰν θυμῷ λαβεῖν, τῶν δὲ μόχθων ἀμπνοὰνO. 8.7ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ ἔπειτ̓O. 8.58Ἄργει τ᾽ ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν παῖς δ̓ ἐν ἈθάναιςO. 9.88πόλλ̓ἄνω, τὰ δ̓αὖ κάτωO. 12.6οἶκον ἥμερον ἀστοῖς ξένοισι δὲ θεράποντα” (v. 1. “τε”) O. 13.3ἐν Ἀθάναισι τρία ἔργα ποδαρκὴς ἁμέρα θῆκε κάλλιστ᾽ ἀμφὶ κόμαις, Ἑλλώτια δ̓ ἑπτάκιςO. 13.40Ζηνὸς υἱοὶ τρεῖςδοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται ἀνέρεςP. 4.172κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυςP. 4.282βουσὶν εἰρήναν παρέχοισα πατρῴαις, τὸν δὲ σύγκοιτον γλυκὺνὕπνον ἀναλίσκοισαP. 9.23 ““θήσονταί τέ νιν ἀθάνατον, Ζῆνα καὶ ἁγνὸν Ἀπόλλων᾽Ἀγρέα καὶ Νόμιον, τοῖς δ̓ Ἀρισταῖον” “καλεῖν”” P. 9.65ἑξέτης τὸ πρῶτον, ὅλον δ᾽ ἔπειτ̓ ἂν χρόνονN. 3.49πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος Νεμέᾳ δὲ τρεῖςN. 6.20χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντονN. 8.37αἰνέων αἰνητά, μομφὰν δ᾽ ἐπισπείρων ἀλιτροῖςN. 8.39μορφὰν βραχύς, ψυχὰν δ᾽ ἄκαμπτος, προσπαλαίσων ἦλθ̓ ἀνὴρI. 4.53τὶν δ᾽ ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοις᾿ ἀρετά, Φυλακίδα, κεῖται, Νεμέᾳ δὲ καὶ ἀμφοῖν Πυθέᾳ τε, παγκρατίουI. 5.18ἄραντο γὰρ νίκαςτρεῖς ἀπ᾽ Ἰσθμοῦ τὰς δ̓ ἀπ̓ εὐφύλλου ΝεμέαςI. 6.61εἴπερ τριῶν Ἰσθμ”(“οῖ”), “Νεμ<έ>α<ι δ> δυ[οῖν” (supp. Lobel e “Σ”.) fr. 6a. h. “ὃς ἀνα[ίνετο] αὐταρχεῖν, πολίων δ᾽ ἑκατὸν πεδεχεῖν Πα.” 4. 37, similarly, connecting subordinate infinitives, O. 13.80, N. 7.46, N. 9.31νίκαις, αἷς ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ κλυ]τᾶς, ταῖς δὲ ναὸν Ἰτωνίας []ἐκόσμηθεν Παρθ. 2. 47. θεῷ δὲ δύνατονὄρσαι φάος, κελαινεφέι δὲ σκότει καλύψαι” fr. 108b. 3. irregularly coordinating: “τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳ, μῆτιν δ᾽ ἀλώπηξI. 4.65
g.
h. where “δέ” replaces an expected “γάρ. χαλκέοισι δ̓ἐν ἔντεσι” (“ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.”) O. 4.22ἐκ Λυκίας δὲ” (“ἀντὶ τοῦ γάρ. Σ.”) O. 13.60Πυθιάδος δ̓P. 1.32ἔστι δὲP. 3.21βαρὺ δέ σφιν νεῖκοςN. 6.50φλέγεται δ̓N. 10.2ἐκ δὲN. 11.19 The “Σ” also comment “ἀντὶτοῦ γάρ”: O. 2.58, O. 6.3, P. 3.12, but “δέ” often contains a notion of explanation.
4. where “δέ” does not occupy second position in the sentence.
IV. following two emphatically connected words. “φιλεῖ δὲ —, μάλα φιλεῖ δὲ” (post “μάλα” distinxerunt codd.: corr. Bergk) O. 2.27αὐτοῦ μένων δ᾽ θεῖος ἀνὴρ” (post “αὐτοῦ” distinxerunt codd.: corr. Heyne: “δ̓” del. Bergk) P. 6.38τῶν νῦν δὲ” (byz.: “τῶν δὲ νῦν” codd.) P. 6.43 <“οὐ πενθέων δ̓”> (supp. Blass e Plutarcho) “Πα. 4. 53. νηλεεῖ νοῷ δ̓” fr. 177e.
V. for metrical convenience? “παῖδ᾽ ἐρατὸν δ̓ Ἀρχεστράτου” (“δ̓” supp. Mosch.: om. codd.) O. 10.99
5. beginning fragments, where its value is obscure. fr. 2. 1, fr. 6. a. d, fr. 33a. 3, fr. 44, “Πα. 2. 37, 50, Πα.” 7B. 14, “Πα. 12. 5, Πα.” 13a. 18, “Πα.” 13c. 5, “Πα. 14. 31, 38, Πα. 15. 9, Πα. 20. 10, Πα. 21. 16, Πα.” 21. 21, fr. 60a. 3, fr. 81, “Δ. 4. 18, Δ.” 4. 46, fr. 74, fr. 108a. 1, b. 1, fr. 110, fr. 121, fr. 124c, fr. 177f, fr. 179, fr. 185, fr. 215. 2, fr. 215b. 4, fr. 219, 227, 233, 236, 237, 260. 2, 5, “Θρ. 4. 2, Θρ.” 6. 7, fr. 131a, fr. 135, fr. 153, fr. 166. 1, fr. 169. 49, fr. 177c.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: