previous next
ἐγώ (“ἐγώ”(“ν”), “μοι, ἐμοί, ἐμίν, με, ἐμέ; ἄμμες, ἄμμι”(“ν”), “ἄμμε; νῷν”) Apart from its use within direct speech, this pronoun in the singular may normally be referred to both Pindar and chorus, but to the chorus only Pae. 4.21 cf. Fränkel, W & F, 366^{1}, van Leeuwen, 407^{15}, 505^{36}. The plural is never certainly used to represent the singular.
1.ἐγώ”. (“ἐγών” before a vowel P. 3.77, but “ἐγώ” correpted I. 1.4) ““οὗτος ἐγὼ ταχυτᾶτι”” O. 4.24καὶ ἐγὼ νέκταρπέμπωνἱλάσκομαιO. 7.7εἰ δ᾽ ἐγὼκῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳO. 8.54ἐγὼ δέ τοιἀγγελίαν πέμψω ταύτανO. 9.21ἐγὼ δὲκλυτὸν ἔθνος Λοκρῶν ἀμφέπεσον, μέλιτι εὐάνορα πόλιν καταβρέχωνO. 10.97ἐγὼ δὲοὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ ΚορίνθῳO. 13.49διασωπάσομαί οἱ μόρον ἐγώO. 13.91ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαιP. 1.42ἀλλ᾽ ἐπεύξασθαι μὲν ἐγὼν ἐθέλωP. 3.77ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼ Μοίσαισι δώσωP. 4.67 ““μῆλά τε γάρ τοι^ ἐγὼἀφίημ̓”” P. 4.148ἐγὼ δ᾽ Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνωςN. 1.33ἐγὼ δὲκοινάσομαιN. 3.11ἐγὼ τόδε τοι πέμπωπόμ᾽ ἀοίδιμονN. 3.76ἑκόντι δ᾽ ἐγὼ νώτῳἄγγελος ἔβανN. 6.57ἐγὼ δὲ πλέον᾽ ἔλπομαι λόγον Ὀδυσσέος πάθαν διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ̓ ὍμηρονN. 7.20χρυσὸν εὔχονται, πεδίον δ᾽ ἕτεροι ἀπέραντον, ἐγὼ δ̓ ἀστοῖς ἁδὼνN. 8.38 (“ἄεθλοι”) “ὧν ἐγὼ μνασθεὶς ἐπασκήσω κλυταῖς ἥρωα τιμαῖςN. 9.9ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ ἈρκεσίλανN. 11.11ἀλλ̓ἐγω?̀ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέραςἐθέλωI. 1.14χαίρετ̓: ἐγὼ δὲ Ποσειδάωνιπεριστέλλων ἀοιδὰν γαρύσομαιI. 1.32ἐγὼ δ᾽ ὑψίθρονον Κλωθὼ κασιγνήτας τε προσεννέπω ἑσπέσθαι κλυταῖς ἀνδρὸς φίλου Μοίρας ἐφετμαῖςI. 6.16τῶ καὶ ἐγώ, καίπερ ἀχνύμενος θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι ΜοῖσανI. 8.5ἤτοι καὶ ἐγὼ σκόπελον ναίων διαγινώσκομαι” a chorus of Keans speaks “Πα. 4. 21. κλυτοὶ μάντιες Ἀπόλλωνος, ἐγὼ μὲν ὑπὲρ χθονὸς Pae. 8.14 σὲ δ᾽ ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα”, fr. 81 ad “Δ. 2. ἀλλ᾽ ἐγὼτάκομαι” (as opposed to those not affected by love of Theoxenos) fr. 123. 10. ]“νον ἐγὼ”[ fr. 140a. 77 (51). “ἐγὼ μ”[ fr. 140b. 11. “μαντεύεο, Μοῖσα, προφατεύσω δ᾽ ἐγώ” fr. 150. ““καὶ τότ᾽ ἐγὼ”” fr. 168. 4.
2. acc. a. “με, μ”(“ε”). “στέφανοι πράσσοντί με τοῦτο θεόδματον χρέοςO. 3.7 τε Πίσα με γεγωνεῖνO. 3.9τεαὶ γὰρ ὧραιμ᾽ ἔπεμψανμάρτυῤ ἀέθλωνO. 4.2 [“δεῖ σάμερόν μ᾽ ἐλθεῖν” (“μ̓” add. Boeckh met. gr.: om. codd.) O. 6.28] “ μ᾽ ἐθέλοντα προσέρπειO. 6.83μὴ βαλέτω με λίθῳ τραχεῖ φθόνοςO. 8.55ἁδόντα δ᾽ εἴη με τοῖς ἀγαθοῖς ὁμιλεῖνP. 2.96ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαιP. 7.13Χαρίτων κελαδεννᾶν μή με λίποι καθαρὸν φέγγοςP. 9.90ἀλλά με Πυθώ τε καὶ τὸ Πελινναῖον ἀπύειP. 10.4 μέ τις ἄνεμος ἔξω πλόου ἔβαλεν”; P. 11.39τὰ μακρὰ δ᾽ ἐξενέπειν ἐρύκει με τεθμὸςN. 4.33εἰ δέ τοι μάτρῳ μ᾽ ἔτι Καλλικλεῖ κελεύεις στάλαν θέμενN. 4.80οὐ μέμφεταί μ᾽ ἀνήρN. 7.64ἔα μεN. 7.75Λατόος ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ Pae. 5.44 λίσσομαι ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ ἀοίδιμον Πιερίδων προφάταν Pae. 6.5 Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ̓” fr. 75. 7. “ἀνδρὸς δ᾽ οὔτε γυναικόςχρή [μ]ε λαθεῖν ἀοιδὰν πρόσφορον Παρθ. 2. 37. Μοισαγέτας με καλεῖ χορεῦσαι Ἀπόλλων” fr. 94c. 1. “ἀλλὰ θαυμάζω τί με λέξοντι Ἰσθμοῦ δεσπόται” fr. 122. 13. “Μοῖσ᾽ ἀνέηκέ με” fr. 151. “οὔτοι με ξένον οὐδ᾽ ἀδαήμονα Μοισᾶν ἐπαίδευσαν κλυταὶ Θῆβαι” fr. 198. “ τάν, μή με κερτόμ[ει” (“με” a papyri correctore deletum metro tamen desideratur) fr. 215. 4. ““Κενταύρου με κοῦραι θρέψαν ἁγναί”.” P. 4.103 ““τοί μ᾽κρύβδα πέμπον”” P. 4.111 ““φὴρ δέ με θεῖος Ἰάσονα κικλῄσκων προσαύδα”” P. 4.119 ““κοὔ με πονεῖ”” P. 4.151 ““ἀλλ᾽ ἤδη με γηραιὸν μέρος ἁλικίας ἀμφιπολεῖ”” P. 4.157 ““καὶ ὡς τάχος ὀτρύνει με”” P. 4.164 ““ὥσπερ τόδε δέρμα με νῦν περιπλανᾶται θηρός”” (Stephanus: “μίμνοι” codd.: Herakles speaks) I. 6.47
3. dat.
a.μοι” (correpted O. 2.83, N. 1.21, N. 10.80, Pae. 7.10) “πολλά μοι^ ὑπ̓ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἔνδον ἐντὶ φαρέτρας” possessive O. 2.83Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι παρέστα μοι νεοσίγαλον εὑρόντι τρόπονO. 3.4τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν” possessive. O. 13.11ἀλαθής τέ μοι ἔξορκος ἐπέσσεταιἁδύγλωσσος βοὰO. 13.98εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαιP. 3.110 ““δόμουςφράσσατέ μοι σαφέως”” P. 4.117 ““ταῦτά μοι θαυμαστὸς ὄνειρος ἰὼν φωνεῖ”” P. 4.163μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόνP. 4.247τὸ δ᾽ ἐν ποσί μοι τράχον ἴτω τεὸν χρέος” possessive P. 8.32γείτων ὅτι μοι καὶ κτεάνων φύλαξ ἐμῶν ὑπάντασεν ἰόντιP. 8.58ἔνθα μοι ἁρμόδιον δεῖπνον κεκόσμηταιN. 1.21 (“ῥῆμα”) “τό μοι θέμενεἴηN. 4.9ἄπορα γὰρ λόγον Αἰακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖνN. 4.72μακρά μοι αὐτόθεν ἅλμαθ᾽ ὑποσκάπτοι τιςN. 5.19θρασύ μοι τόδ᾽ εἰπεῖνN. 7.50εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθοςN. 8.35τὸ δ᾽ αὖτις τεὰν ψυχὰν κομίξαι οὔ μοι δυνατόνN. 8.45βραχύ μοι στόμα πάντ᾽ ἀναγήσασθ̓N. 10.19 ““ἔσσι μοι^ υἱός”” N. 10.80μή μοι κραναὰ νεμεσάσαι ΔᾶλοςI. 1.3ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθοςI. 4.1πολλὰ μὲν ἀρτεπὴς γλῶσσά μοι τοξεύματ᾽ ἔχειI. 5.47τέθμιόν μοι φαμί σαφέστατον ἔμμενI. 6.20ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνοςI. 7.37κεἴ μοί τιν᾽ ἄνδρα τῶν θανόντων” fr. 4. “μή μοι μέγας ἕρπων κάμοι ἐξοπίσω χρόνος ἔμπεδος Pae. 2.26λίαν μοι [δέο]ς ἔμπεδον εἴη κεν”” possessive “Πα. 4. 49. ἔραται δέ μο[ι] γλῶσσα μέλιτος” “ἄωτον γλυκὺν”[ (sc. “καταλείβειν” simm., Wil.) “Πα. 6. 58. ]Χαρίτεσσί μοι^ ἄγχι θ[ Pae. 7.10 ]μη μο[ι Πα.” 7B. 7. “ἄπιστά μοι δέδοικα Πα.” 7B. 45. ]“εἰ δέ μοι”[ fr. 60a. 3. ““ τάλας ἐφάμερε, νήπια βάζεις, χρήματά μοι διακομπέων”” fr. 157. “δίχα μοι νόος ἀτρέκειαν εἰπεῖν” fr. 213. 4. “ἔστι μοι πατρίδ᾽ ἀρχαίαν” (“ἀγάλλειν” e. g. supp. Snell) fr. 215. 5. ethic dat., c. impv. “ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνωνO. 6.22ἀπό μοι λόγον τοῦτον, στόμα, ῥῖψονO. 9.35ἀνάγνωτέ μοι Ἀρχεστράτου παῖδαO. 10.1ἔλα νῦν μοι πεδόθενI. 5.38ἐ]να[ισίμ]ῳ νῦν μοι ποδὶ στείχ ων ἁγέο Παρθ”. 2. 66. cf. “καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππωνP. 1.59
b.ἐμοί”, emphatic form, never ethic, once possessive P. 5.76ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα γαστρίμαργον μακάρων τιν̓ εἰπεῖνO. 1.52ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν οὗτος ἄεθλος ὑποκείσεταιO. 1.84ἐμοὶ μὲν ὦν Μοῖσα καρτερώτατον βέλος ἀλκᾷ τρέφειO. 1.111ὣς ἐμοὶ φάσμα λέγειO. 8.43βουλαὶ δὲ πρεσβύτεραι ἀκίνδυνον ἐμοὶ ἔποςπαρέχοντιP. 2.66 ““τοῦτ᾽ ἔργονἐμοὶ τελέσαις” —” P. 4.230φῶτες Αἰγείδαι, ἐμοὶ πατέρες” (v. Wil., Pind., 477f; Fränkel, D & P, 485^{2}) P. 5.76ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστονP. 10.48ἐμοὶ δ᾽ ὁποίαν ἀρετὰν ἔδωκε Πότμος ἄναξN. 4.41 ““καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ”” N. 10.77 ““εἰ μὲναὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις <ναίειν ἐμοὶ> σύν τ᾽ Ἀθαναίᾳ”” (supp. Boeckh: om. codd.) N. 10.84ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάςI. 6.56ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν” (“ἀλλ᾽ ἐμὲ” coni. Boehmer) I. 8.11ἐμο[ὶ δ̓] Pae. 2.102 ““ἐμοὶ δ᾽ ὀλίγον δέδοται”” a chorus of Keans speaks “Πα. 4. 52. ἐμοὶ δὲ τοῦτον διέδω[κ.ν] ἀθάνατον πόνον*pa. 7B. 21.
7.νῷν” dual dat. ““οὐ πρέπει νῷντιμὰν δάσασθαι”” (“νῶ”(“ι”)“ν, νῶ”(“ι”) codd.) P. 4.147 ]“οͅ νῶιν”[ (“σὺν τῷ ϊ. Σ.”) P. Oxy. 841. fr. 94. 2.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: