previous next
ἐν (in crasis
1.κἀνI. 4.25, I. 6.59 coni., but “καὶ ἐνP. 9.40: repeated 13 times O. 2.43, O. 6.55, I. 5.30 etc.: follows noun governed 7 times O. 13.44, P. 9.69, “Παρθ”. 2. 7, etc.: governs only the second of two nouns P. 4.130, O. 7.12: “ἐνίP. 6.18, “Θρ.” 7. 3, fr. 163: joined with “ἐπὶN. 5.2, “παράN. 9.34) prep. c. dat.
1. of time.
a. of point of time, in, at, onδεῖ σάμερον” “ἐλθεῖν ἐν ὥρᾳO. 6.28κυρίῳ δ᾽ ἐν μηνὶ πέμποις᾿ ἀμφιπόλουςO. 6.32νῦν ἐν καὶ τελευτᾷO. 7.26 [“κἀν” (Mosch.: “ἐν καὶ” codd. vulgo: “καὶ” cod. unus) P. 1.35] “ἀλλ᾽ ἐν ἕκτᾳ” (sc. “ἁμέρᾳ”) P. 4.132τὰν πολυξέναν ἐν ἱερομηνίᾳ Νεμεάδι ἵκεο Δωρίδα νᾶσον ΑἴγινανN. 3.2νιν ἐρειδόμενον ναυαγίαις ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳI. 1.37τοῖσιν ἐν δυθμαῖσιν αὐγᾶν φλὸξ ἀνατελλομένα συνεχὲς παννυχίζειI. 4.65 ““ἐν διχομηνίδεσσιν δὲ ἑσπέραις ἐρατὸν λύοι κεν χαλινὸν ὑφ᾽ ἥρωι παρθενίας”” I. 8.44ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ Pae. 6.5 ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ̓εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ Pae. 6.61 τῷδ᾽ ἐν ἄματι τερπνῷ Pae. 15.1 Ψ̔μέναιον, ὃν ἐν γάμοισι χροιζόμενον [Μοῖρα] σύμπρωτον λάβεν” (Welcker: “ἐργάμοισι” cod.) “Θρ. 3. 7. “ἦν διακρῖναι ἰδόντ᾽ <οὐ> πολλὸς ἐν καιρῷ χρόνος”” fr. 168. 6.
b. during, within, in the course ofἐν ἁμέρᾳO. 1.6ἐν παντὶ χρόνῳO. 6.36ἐν χειμερίᾳ νυκτὶO. 6.100ἐν δὲ μιᾷ μοίρᾳ χρόνουO. 7.94ἐν μικρῷχρόνῳO. 12.12ἐν ὄρφναῖσιP. 1.23ἐν δ᾽ αὖτε χρόνῳP. 3.96ἐν δαιτὸς δὲ μοίρᾳP. 4.127ἀθρόαις πέντενύκτεσσιν ἔν θ᾽ ἁμέραιςP. 4.130 [“ἐνχρόνῳ” (Chaeris: “ἄν” codd.) P.4. 258] “ἐν δὲ χρόνῳP. 4.291, P. 8.15ἐν δ᾽ ὀλίγῳ βροτῶν τὸ τερπνὸν αὔξεταιP. 8.92τέκεἐν μόναις ὠδῖσιν Ἀλκμήνα διδύμων κρατησίμαχον σθένος υἱῶνP. 9.85ἕποιτο μοῖρα καὶ ὑστέραισιν ἐν ἁμέραιςP. 10.18ἐν περισθενεῖ μαλαχθεὶς παγκρατίου στόλῳN. 3.16ἐν δὲ πείρᾳ τέλος διαφαίνεται ὧν τις ἐξοχώτερος γένηταιN. 3.70ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκεινN. 4.94ἀλλὰ γὰρ ἀνάπαυσις ἐν παντὶ γλυκεῖα ἔργῳN. 7.52 τιν᾽ ἄγλωσσον μὲν ἦτορ δ̓ ἄλκιμον, λάθα κατέχει ἐν λυγρῷ νείκει” (Hermann e “Σ”: “κατέχει τε, κατέχειν” codd.) N. 8.25ἐν πολυφθόροις ἁμέραις” (Boeckh: “πολυφθόροις ἐν” codd.) N. 8.31χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς” N.8.49. codd.) “ἐν πολέμῳ” N. 9.36. “ἐν ἁλικίᾳ πρώτᾳ” N.9.42. “ἐν τελεταῖς δὶς Ἀθαναίων” “μιν ὀμφαὶ κώμασανN. 10.34φθιμένουΚάστορος ἐν πολέμῳN. 10.59 ““παῦροι δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν καμάτου μεταλαμβάνειν”” N. 10.78ἐν δὲ χειμῶνι πλέωνI. 2.42ἀλλ᾽ ἁμέρᾳ γὰρ ἐν μιᾷI. 4.16ὀψίᾳ ἐν νυκτὶI. 4.36τόλμᾳ γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳI. 4.47καὶ νῦν ἐν Ἄρει μαρτυρήσαι κεν πόλις Αἴαντος ὀρθωθεῖσα ναύταις ἐν πολυφθόρῳ Σαλαμὶς Διὸς ὄμβρῳ” (bis) I. 5.48—9. ““Αἴαντα, λαῶν ἐν πόνοις ἔκπαγλον Ἐνυαλίου”” I. 6.54ἐν χρόνῳ δ᾽ ἔγεντ̓ Ἀπόλλων” fr. 33b = fr. 147 Schr. “ἄστρον ὑπέρτατον ἐν ἁμέρᾳ κλεπτόμενον Pae. 9.3 ]βαρβιτίξαι θυμὸν ἀμβλὺν ὄντα καὶ φωνὰν ἐν οἴνῳ”[ fr. 124d. “ἐν δείπνοισι Λυδῶν ψαλμὸν ἀντίφθογγον ὑψηλᾶς ἀκούων πακτίδος” fr. 125. 2. “μηδ᾽ ἀμαύρου τέρψιν ἐν βίῳ” fr. 126. 1. “ἀτὰρ εὑδόντεσσιν ἐν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερπνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν” fr. 131b. 3. “πενταετηρὶς ἑορτὰἐν πρῶτον εὐνάσθην” fr. 193.
2. of place.
a.ἐνΠέλοπος ἀποικίᾳ”. O. 1.24ἐν βάσσαις Κρονίου ΠέλοποςO. 3.23ἐν ΠίσᾳO. 6.5ἐν ὈλυμπίᾳO. 6.26ἐν ὈλυμπιάδιO. 10.16ἐν ΠίσᾳO. 10.43ἐν Ὀλυμπίοισί τε καὶ βαθυκόλπου Γᾶς ἀέθλοις ἔν τε καὶ πᾶσιν ἐπιχωρίοιςP. 9.101ἐν δὲ ΠυθῶνιO. 2.39ἐν ΔελφοῖσινO. 13.43Πυθιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳP. 1.32ἐν δ᾽ ἄρα μηλοδόκῳ ΠυθῶνιP. 3.27ἐν πολυχρύσῳ Ἀπολλωνίᾳ τετείχισται νάπᾳP. 6.8Κρισαίαις ἐνὶ πτυχαῖςP. 6.18Πυθῶνος ἐν γυάλοιςP. 8.63ἐν ΠυθιάδιP. 8.84ἐν ΠυθῶνιἀγαθέᾳP. 9.71ἀγῶνί τε Κίρρας, ἐν τῷ Θρασυδᾷος ἔμνασενP. 11.13ἐν ἀφνεαῖς ἀρούραισι Πυλάδα νικῶνP. 11.15Καφισίδος ἐν τεμένειP. 12.27ἐν Πυθίοισί τε νικᾶνN. 2.9ἐν ἀγαθέᾳΠυθῶνιN. 6.34ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις κεῖταιN. 7.34ἐν Πυθῶνι πειρᾶσθαι καὶ Ὀλυμπίᾳ ἀέθλωνN. 11.23ἐν ΚρίσᾳI. 2.18χόρτοις ἐν λέοντοςO. 13.44Νεμεαίου ἐν πολυυμνήτῳ Διὸς ἄλσειN. 2.5ἐν ΝεμέᾳN. 2.23ἐν βαθυπεδίῳ ΝεμέᾳN. 3.18κοίλᾳ λέοντος ἐν βαθυστέρνου νάπᾳI. 3.12ἐν ΝεμέᾳI. 6.3 ““θηρός, ὃν πάμπρωτον ἀέθλων κτεῖνά ποτ̓ἐν Νεμέᾳ”” I. 6.48κλεινᾷ τ̓ἐν ἸσθμῷO. 7.81ἐν Κορίνθου πύλαιςO. 9.86ἐν ἸσθμιάδεσσινO. 13.33ἐν δ̓ἀμφιάλοισι Ποτειδᾶνος τεθμοῖσινO. 13.40ἐν ἐσλοῦ Πέλοπος πτυχαῖςN. 2.21Ὀρσοτριαίναἐν ἀγῶνι βαρυκτύπουN. 4.87ἐν ἀμφικτιόνων ταυροφόνῳ τριετηρίδιN. 6.39τρὶς μὲν᾽ ἐν πόντοιο πύλαισι λαχώνN. 10.27Κορίνθου τ̓ἐν μυχοῖςN. 10.42ἐν βάσσαισιν ἸσθμοῦI. 3.11ἐν Ἰσθμῷ διπλόα θάλλοισ᾿ἀρετάI. 5.17 cf. (“Κόρινθον”) “ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίειO. 13.6ἐν ἄστει ΠειράναςO. 13.61ἐν ΘήβαισιO. 6.16τά τ̓ἐν Ἀρκαδίᾳ ἔργα καὶ ΘήβαιςO. 7.84ἐν ΘήβαιςO. 13.107ἐν ἑπταπύλοιςΘήβαιςP. 3.90, P. 8.39 ““ἐν Κάδμου πύλαις”” P. 8.47Θήβαις τ᾽ ἐν ἑπταπύλοιςN. 4.19ἐν ΘήβαιςN. 10.8ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ᾽ ἐν ἌργειI. 5.30—3. “ἐν ἑπταπύλοισι ΘήβαιςI. 8.16ἐ]ν ἑπταπύλοισι” —[ (sc. “Θήβαις”) fr. 169. 47. “κρανααῖς ἐν ἈθάναιςO. 7.82ἐν ἈθάναιςO. 9.88κρανααῖς ἐν ἈθάναισιO. 13.38, N. 8.11ταῖς λιπαραῖς ἐν ἈθάναιςI. 2.20 τε” “κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶν ἅρμα καρύξαισα νικᾶν ἔν τ᾽ Ἀδραστείοις ἀέθλοις” (Boeckh: “κεἰν, κἠν” codd.) I. 4.25ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀθάναις οἰχνεῖτε” fr. 75. 4. “ἐνΣικελίᾳO. 1.12ἐν ἌργειO. 7.83ἐν ΜεγάροισινO. 7.86ἐν ΜαραθῶνιO. 9.89ἐν ΣπάρτᾳP. 1.77ἐν ΦθίᾳP. 3.101 ““ἐν δὲ Νάξῳ”” P. 4.88Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ ΠύλῳP. 5.70ἐν Μεγάροις” (“ἐν” secl. byz.) P. 8.78ἐν ἌργειP. 9.112τῶν δ̓ἐν Ἑλλάδι τερπνῶνP. 10.19κλυταῖς ἐν ἈμύκλαιςP. 11.32ἄειδ᾽ ἐν Παλίῳ” (Pauw: “ἀείδει Παλίῳ” codd.) N. 5.22ἐν ΤροίᾳN. 2.14ποντίᾳ ἔν ποτε ΚύπρῳN. 8.18ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳI. 1.8ἐν ΦυλάκᾳI. 1.59ἀλλ᾽ ἐν ΟἰνώνᾳI. 5.34ἐν ἘπιδαύρῳI. 8.68 ]“ν ἐν Ἄργει μεγάλῳ[ Δ. 1. 7. ἐν Ἀρίμοις ποτέ” fr. 93. “ἐν ἀιόνεσσιν Ὀγχη[στοῦ]ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 2. 46—9. ἐν δ᾽ ἄρα καὶ Τενέδῳ” fr. 123. 13. “Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖςO. 9.59ἐν Παλίου σφυροῖςP. 2.45 ““Διὸς ἐν Ἄμμωνος θεμέθλοις”” P. 4.16 ““Τριτωνίδος ἐν προχοαῖς λίμνας”” P. 4.20Ἄπολλον, τεᾷ, Καρνήἰ, ἐν δαιτὶP. 5.80ἐν μυχοῖσι ΠιερίδωνP. 6.49μυχῷ τ᾽ ἐν ΜαραθῶνοςP. 8.79Πίνδου κλεεναῖς ἐν πτυχαῖςP. 9.15Αἰγίνᾳ τε γὰρΝίσου τ̓ἐν λόφῳP. 9.91τελεταῖς ὡρίαις ἐν ΠαλλάδοςP. 9.98ἐν πεδίῳ ΦλέγραςN. 1.67Νίσου τ᾽ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳN. 5.46ἐν γυάλοις ΘεράπναςN. 10.56ζαθεᾶς Πάρου ἐν γυάλοις” fr. 140a. 63 (37). “ἐν Κόλχων δόμοις” fr. 172. 7. “ἐν δρόμοισιO. 1.21ἐν δρόμοιςO. 1.94ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τεO. 2.43—4. “Αἶαν, τεόν τ̓ἐν δαιτί, Ἰλιάδα, νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόνO. 9.112ἱεροῖς ἐν ἀέθλοιςO. 13.15νικαφόροις ἐν ἀέθλοιςκαὶ θοαῖςἐν μάχαιςP. 8.26ἔν τ᾽ ἀέθλοισιν ἀριστεύωνN. 11.14ἔν τ᾽ ἀέθλοισιI. 1.18ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοιςἔν τ᾽ ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοιςI. 1.23ὠκυδινάτοις ἐν ἁμίλλαισιI. 5.6ἔν τ᾽ ἀγωνίοις ἀέθλοισιI. 5.7 ]“ἐν δαιτί τε πα[ Πα.” 13a. 21. “ἐν οἴκῳO. 6.48μεγαλοκευθέεσσιν ἔν ποτε θαλάμοιςP. 2.33ἐν θαλάμῳP. 3.11τείχειἐν ξυλίνῳP. 3.38 ““ἐν λέχεσιν”” P. 4.51 ““πολυχρύσῳ ποτ᾽ ἐν δώματι”” P. 4.53ἄλλοιςἐν τείχεσιν”” P.4.268. ““ἐν δώμασι”” P. 4.113θαλάμῳ δὲ μίγεν ἐν πολυχρύσῳ ΛιβύαςP. 9.69ἐν μεγάρῳN. 1.31Φιλύρας ἐν δόμοιςN. 3.43ἐν λέκτροις ἈκάστουN. 5.30Ἀμφιτρύωνος ἐν θυρέτροιςI. 7.6ἐν μεγάροις Δ. 2. 8. ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷO. 2.58ἐν ΟὐλύμπῳO. 13.92ἐν οὐρανῷO. 14.10ἐν αἰνᾷ ΤαρτάρῳP. 1.15χρυσέαις ἐν ἕδραιςP. 3.94 ““δώμασιν ἐν χρυσέοις”” P. 9.56ὀλβίοις ἐν δώμασιN. 1.71 ““οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισιν”” N. 10.88ἐν Ὀλύμπῳ” fr. 33c. 5. “ἐν καὶ θαλάσσᾳO. 2.28ἐν πελάγειO. 7.56ἁλμυροῖς δ᾽ ἐν βένθεσινO. 7.57ἐν πόντῳἐν χέρσῳ τεO. 12.3—4. ““ἐν θαλάσσᾳ καὶ ποταμοῖς”” P. 9.47ἐν χέρσῳN. 1.62ἐν πελάγειN. 3.23ἐν δ̓Εὐξείνῳ πελάγειN. 4.49ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳN. 9.43ἐν πόντῳI. 5.5ἐν πεδίῳI. 8.54ἐν πόντῳI. 9.7πελάγει δ᾽ ἐν πολυχρύσοιο πλούτου” fr. 124. 6. “ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει” fr. 140b. 16. “ἐν πόντῳ” P. Oxy. 2622. 13 ad ?fr. 346. “ἐν ναυσὶ κοίλαιςO. 6.10ἐν Μοισᾶν δίφρῳO. 9.81ἐν ναυσὶνP. 3.68ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ᾽ ἀκάτῳN. 5.2ἐν ναυσὶνI. 6.30κελεύθῳ τ̓ἐν καθαρᾷO. 6.23ἀλλ̓ἔν κέκρυπτο γὰρ σχοίνῳ βατιᾷ τ̓ἐν ἀπειρίτῳ” (v. “κρύπτω”) O. 6.55πτολιπόρθοις ἐν μάχαιςO. 8.35οὐλίῳἐν ἌρειO. 9.76ταύτᾳ δ̓ἐν πρωτογόνῳ τελετᾷO. 10.51ἐν ἅπαντι κράτειO. 10.82ἐν ἀλκᾷO. 13.55οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαιςP. 1.47Ἰξίοναἐν πτερόεντι τροχῷ παντᾷ κυλινδόμενονP. 2.22χρυσὸς ἐν χερσὶν φανεὶςP. 3.55ἐν ὄρειP. 3.90ἐν πολέμῳP. 3.101ἐν ἀργεννόεντι μαστῷP. 4.8ἐν ἀγορᾷP. 4.85ἐν πρύμνᾳP. 4.194ἐν μέσσοιςP. 4.224ἐν ἀλλοδαπαῖςἀρούραιςP. 4.254πειρῶντι δὲ καὶ χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθόςP. 10.67χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷN. 1.25παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ᾽ ἐν μάχαιςN. 9.34δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους” i. e. inside N. 10.61καὶ ξενίου Διὸς ἀσκεῖται θέμις αἰενάοις ἐν τραπέζαιςN. 11.8πατρίδιἐν καὶ τὸν ἀδείμαντον Ἀλκμήνα τέκεν παῖδαI. 1.12πατρωίαις ἐν ἀρούραις Pae. 6.106 <ἐν> [τεμέ]νει φίλῳ” (supp. Zenodot) “Πα. 6. 120. χρηστήριον[] ἐν Τήνερονἔτεκεν Pae. 9.41 ἐρατειναῖς ἐν εὐναῖς” (add. Boeckh: “ἐν” om. codd.) fr. 122. 7. “φοινικορόδοις δ᾽ ἐνὶ λειμώνεσσι” (coni. Boeckh: “ἐν” cod.) “Θρ. 7. 3. ἄγαν φιλοτιμίαν μνώμενοι ἐν πόλεσιν ἄνδρες” fr. 210.
3. in, contained in, surrounded by
5. among
a.ζώει μὲν ἐν ὈλυμπίοιςO. 2.25Πηλεύς τε καὶ Κάδμος ἐν τοῖσιν ἀλέγονταιO. 2.78φύονται δὲ καὶ νέοις ἐν ἀνδράσιν πολιαὶO. 4.26τερπνὸν δ᾽ ἐν ἀνθρώποις ἴσον ἔσσεται οὐδένO. 8.53τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτραἐπέθηκ̓”; O. 13.20οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ̓ ἐν θεῶν νόμοιςP. 2.43τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ᾽ ἐν πεζομάχαισιP. 2.65ἐν ἀγαθοῖςP. 2.81ἐν ἀνθρώποισιP. 3.21σμικρὸς ἐν σμικροῖς, μέγας ἐν μεγάλοις ἔσσομαιP. 3.107 ““τρίταισιν δ᾽ ἐν γοναῖς”” P. 4.143κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέος, ἐν δὲ βουλαῖς πρέσβυςP. 4.281—2. “ἔν τε σοφοῖςπολίταιςP. 4.295ἐν τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον δίφρον κομίξαιςP. 5.49θάρσος τε τανύπτερος ἐν ὄρνιξιν αἰετὸς ἔπλετοP. 5.112ἔν τε Μοίσαισι ποτανὸς ἀπὸ ματρὸς φίλαςP. 5.114 ““καὶ ἔν τε θεοῖς τοῦτο κἀνθρώποις ὁμῶς αἰδέοντ̓”” P. 9.40βαιὰ δ᾽ ἐν μακροῖσι ποικίλλειν ἀκοὰ σοφοῖς” P.9. 77. “εἶπε δ᾽ ἐν μέσσοις ἀπάγεσθαιP. 9.119θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροιςP. 10.58πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖςP. 11.37εἰ δέ τις ὄλβος ἐν ἀνθρώποισιν, ἄνευ καμάτου οὐ φαίνεταιP. 12.28ἐγὼ δ᾽ Ἡρακλέος ἀντέχομαι προφρόνως ἐν κορυφαῖς ἀρετᾶν μεγάλαιςN. 1.34παλαιαῖσι δ᾽ ἐν ἀρεταῖς γέγαθε Πηλεὺς ἄναξ, ὑπέραλλον αἰχμὰν ταμώνN. 3.32ἐν παισὶ νέοισι παῖς, ἐν ἀνδράσιν ἀνήρ, τρίτον ἐν παλαιτέροισιN. 3.72—3. “ἔστι δ̓αἰετὸς ὠκὺς ἐν ποτανοῖςN. 3.80ἐν δὲ μέσαις” (sc. “Μοίσαις”) “φόρμιγγ᾽ Ἀπόλλων ἑπτάγλωσσον χρυσέῳ πλάκτρῳ διώκωνN. 5.23ἔν τε δαμόταις ὄμματι δέρκομαι λαμπρόνN. 7.65ἀρετὰἐν σοφοῖς” “ἀνδρῶν ἀερθεῖσ᾽ ἐν δικαίοις τεN. 8.41ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶνN. 9.27Τυνδαρίδας δ᾽ ἐν Ἀχαιοῖς ὑψίπεδον Θεράπνας οἰκέων ἕδοςI. 1.31γαρύσομαι τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν τιμαῖσιν ἀγακλέα τὰν Ἀσωποδώρου πατρὸς αἶσανI. 1.34ἄμμι δ᾽ ἔοικεκαὶ σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα καὶ Εὔβοιαν, ἐν γναμπτοῖς δρόμοις” (when we talk of Farnell) I. 1.57Ἀοσφόρος θαητὸς ὣς ἄστροις ἐν ἄλλοιςI. 4.24αἰνέω καὶ Πυθέαν ἐν γυιοδάμαις Φυλακίδᾳ πλαγᾶν δρόμον εὐθυπορῆσαιI. 5.59φαίης κέ νιν ἄνδρ᾽ ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν πέτραις ἐν ἄλλαις χαλκοδάμαντ̓ ἀκόναν” (“ἀνδράσιν ἀεθληταῖσιν” coni. Heyne) I. 6.72εἶπε δ̓εὔβουλος ἐν μέσοισι ΘέμιςI. 8.31Ἄρτεμιςζεύξαισ᾽ ἐν ὀργαῖς Βακχίαις φῦλον λεόντων α[ Δ. 2. 20. νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις ἀλᾶται” fr. 105b. 1. “νέφεσσι δ᾽ ἐν χρυσέοις Ὀλύμποιο καὶ κορυφαῖσιν ἵζων Pae. 6.92
6. in (keeping with)
a.ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκανO. 2.16βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι ῬαδαμάνθυοςO. 2.75ἐν δίκᾳ” (“ἐνδίκας” coni. Snell) O. 6.12τελεύταθεν δὲ λόγων κορυφαὶ ἐν ἀλαθείᾳ πετοῖσαιO. 7.69πόλινΨ̔λλίδος στάθμας Ἱέρων ἐν νόμοις ἔκτισσεP. 1.62θέλοντι δὲαἰεὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ ΔωριεῖςP. 1.64οὔτ᾽ ἐν ἀνδράσι γερασφόρον οὔτ̓ ἐν θεῶν νόμοιςP. 2.43σὲ δ᾽ ἐν τούτῳ λόγῳ χρησμὸς ὤρθωσενP. 4.59 ““τᾶν ἐν δυνατῷ φιλοτάτων”” P. 4.92σὲ δ᾽ ἐρχόμενον ἐν δίκᾳP. 5.14τό γ᾽ ἐν ξυνῷ πεποναμένον εὗ μὴκρυπτέτω” i. e. in the common good P. 9.93θεόθεν ἐραίμαν καλῶν δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳP. 11.51αἰδέομαι μέγα εἰπεῖν ἐν δίκᾳ τε μὴ κεκινδυνευμένονN. 5.14ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμωνN. 6.15τρὶς μὲν ἐν πόντοιο πύλαισι λαχών, τρὶς δὲ καὶ σεμνοῖς δαπέδοις ἐν Ἀδραστείῳ νόμῳ” (cf. P. 2.43) N. 10.28ἱπποτροφίας τε νομίζων ἐν Πανελλάνων νόμῳI. 2.38ἐν ξυνῷ κεν εἴη συμπόταισίν τε γλυκερὸνκέντρον” fr. 124. 2. cf. “ἐγὼ δὲ ἴδιος ἐν κοινῷ σταλεὶς(in a public position) O. 13.49
8. upon, into following verbs of movement. “ἐν τέτρασιν παίδων ἀπεθήκατο γυίοις νόστον ἔχθιστονO. 8.68ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον ὧραι πολυάνθεμοι ἀρχαῖα σοφίσμαθ̓O. 13.16ὠπυπόρων ἀπὸ ναῶν σφιν ἐν πόντῳ βάλεθ᾽ ἁλικίανP. 1.74ἐν δ᾽ ἀφύκτοισι γυιοπέδαις πεσὼνP. 2.41καί τί οἱ φίλτρον ἐν θυμῷ μελιγάρυες ὕμνοι ἁμέτεροι τίθεν” (om. codd.: supp. Mosch.) P. 3.64 ““ἐν τᾷδ᾽ ἄφθιτον νάσῳ κέχυται Λιβύαςσπέρμα”” (cf. I. 1.4) P. 4.42ἐν ἀλύτῳ ζεύξαισα κύκλῳ μαινάδ᾽ ὄρνινP. 4.215τιθεῖς ὕβριν ἐν ἄντλῳP. 8.12 ““νέκταρ ἐν χείλεσσι καὶ ἀμβροσίαν στάξοισι”” P. 9.63ἔστασεν γὰρ ἅπαντα χορὸν ἐν τέρμασιν αὐτίκ᾽ ἀγῶνος” (“πρὸς” coni. Boeckh) P. 9.114Νίκας ἐν ἀγκώνεσσι πίτνων ποικίλων ἔψαυσας ὕμνωνN. 5.42 [“πέσε δ᾽ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντι” (coni. Fennel, Lobel: “δοκέοντα” codd.) N. 7.31] “ μὰν ἀνόμοιά γε δᾴοισιν ἐν θερμῷ χροὶ ἕλκεα ῥῆξανN. 8.28ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόνN. 10.70χρυσέας ἐν γούνασιν πίτνοντα ΝίκαςI. 2.26ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν” (sc. “φάμα παλαιά”) I. 4.23μήτ᾽ ἐν ὀρφανίᾳ πέσωμεν στεφάνωνI. 8.6ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν Pae. 6.99 τὸ κοινόν τις ἀστῶν ἐν εὐδίᾳ τιθεὶς” fr. 109. 1. “ἀλλαλοφόνους ἐπάξαντο λόγχας ἐνὶ σφίσιν αὐτοῖς” fr. 163. “φά[τναις] ἐν λιθίναις βαλ”[ fr. 169. 21, cf. N. 3.62
12. dub. ex. “οἷά τε χερσὶν ἀκοντίζοντες αἰχμαῖς, καὶ λιθίνοις ὁπότ᾽ ἐν δίσκοις ἵεν” (“ἐν” add. metr. causa Hermann, edd. vulgo: “ὁπότε” codd.: “ὁπόταν” Trypho ap. Eustath.: “ποτ᾽ ἀνὰ” Ammonius: v. “ἐνίμηι”) I. 1.25 [“νῦν αὖτ᾽ ἐν Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ” (codd.: “ἐν” del. Hermann) I. 6.5]
13. frag. ]“εν ὀρθῷ δρόμῳ” fr. 1a. 5.] “ἐν χρ[ Πα.” 13a. 25. ]“ἐν κλ[ Πα.” 13e. 4. ]“ἐν δασκίοισιν πατήρ” fr. 177e.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: