previous next
ἐπεί conj.
a. temporal, c. aor. ind., after, whenτοῦἐράσσατοΠοσειδάν, ἐπεί νιν καθαροῦ λέβητος ἔξελε ΚλωθώO. 1.26Ἀχιλλέα τ᾽ ἔνεικ̓, ἐπεὶ Ζηνὸς ἦτορ λιταῖς ἔπεισε, μάτηρO. 2.79φθέγξατ᾽ ἐπεὶ κατὰ γαἶ αὐτόν τέ νιν καὶ φαιδίμας ἵππους ἔμαρψενO. 6.14βασιλεὺς δ̓, ἐπεὶ πετράεσσας ἐλαύνων ἵκετ᾽ ἐκ Πυθῶνος, ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδαO. 6.47τερπνᾶς δ᾽ ἐπεὶλάβεν καρπὸν Ἥβας, — ἐκάλεσσε Ποσειδᾶν̓O. 6.57δράκοντες, ἐπεὶ κτίσθη νέον, — οἱ δύο μὲν κάπετονO. 8.37ἐκτίσσατο, ἐπεὶ Ποσειδάνιον πέφνε ΚτέατονO. 10.26ἀλλ᾽ ἐπεὶ τείχει θέσαν ἐν ξυλίνῳ σύγγονοι κούραν”, “σέλας δ᾽ ἀμφέδραμεν λάβρον Ἁφαίστου, τότ̓ ἔειπενP. 3.38 ““τοί μ᾽ ἐπεὶ πάμπρωτον εἶδον φέγγος, — κρύβδα πέμπον”” i. e. as soon as P. 4.111ἐπεὶ κατέβα ναυτᾶν ἄωτος, λέξατοP. 4.188ἐπεὶ δ᾽ ἐμβόλου κρέμασαν ἀγκύρας ὕπερθεν, — ἐκάλειP. 4.191κεῖνόν γε καὶ βαρύκομποι λεόντες περὶ δείματι φύγον, γλῶσσαν ἐπεί σφιν ἀπένεικεν ὑπερποντίανP. 5.59μόλον, καπνωθεῖσαν πάτραν ἐπεὶ ἴδονP. 5.84τόν, Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν ἔπραθε φασγάνου ἀκμᾷ, κρύψανP. 9.80ἔνθ᾽ Ἀλεξίδαμος, ἐπεὶ φύγε λαιψηρὸν δρόμον, παρθένον κεδνὰν χερὶ χειρὸς ἑλὼν ἆγενP. 9.121μάντιν τ᾽ ὄλεσσε κόραν, ἐπεὶἔλυσε δόμους ἁβρότατοςP. 11.33ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατο, παρθένος αὐλῶν τεῦχε πάμφωνον μέλοςP. 12.18ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον, ὡς, ἑπεὶμόλεν, ὡςκροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβαN. 1.35Πριάμου πόλιν Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράθενN. 7.35 δ᾽ ὄλβῳ φέρτατος ἵκετ̓ ἐς κείνου γενεάν, ἐπεὶ ἐν χαλκέοις ὅπλοις Τηλεβόας ἔναρενN. 10.14ἐπεὶ δ᾽ ἄλκιμον νέκυν ἐν τάφῳ πολυστόνῳ θέντο Πηλείδαν, — ἦλθον ἄγγελοι Pae. 6.98 ἀνδροδάμαντα δ̓ ἐπεὶ Φῆρες δάεν ῥιπὰν μελιαδέος οἴνου, ἐσσυμένως ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον” fr. 166. 1.
b. causal, = “γάρ. Μοῖσα δ᾽ οὕτω ποι παρέστα μοι —. ἐπεὶστέφανοι πράσσοντί με τοῦτο θεόδματον χρέοςO. 3.6ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανται, στεφάνους ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐπεὶ δέξαντοO. 6.27ἀλλά νιν οὐκ εἴασεν. ἐπεὶεἶπεO. 7.61ποτὶ καὶ τὸν ἵκοντ̓. ἐπεὶ νεφέλᾳ παρελέξατοP. 2.36πέμψεν κασιγνήτανἐς Λακέρειαν, ἐπεὶ παρὰ Βοιβιάδος κρημνοῖσιν ᾤκει παρθένοςP. 3.34ἐκ δ᾽ ἄῤ αὐτοῦ πομφόλυξαν δάκρυα γηραλέων γλεφάρων, ἃν περὶ ψυχὰν ἐπεὶ γάθησενP. 4.122τὰν μάλα πολλοὶ ἀριστῆες ἀνδρῶν αἴτεον —. ἐπεὶ θαητὸν εἶδος ἔπλετοP. 9.108ἐπεὶ ῥέζοντά τι καὶ παθεῖν ἔοικενN. 4.31ὑπέρτατος Ἁγησιμάχοἰ ὑέων γένετο. ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον” “ἀρετᾶς ἦλθονN. 6.23ἐντὶ πρόσοδοι νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν. ἐπεί σφιν Αἰακίδαι ἔπορον ἔξοχον αἶσανN. 6.46διὰ τὸν ἁδυεπῆὍμηρον. ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τιN. 7.22 (by entertaining the Dioskouroi they have become great athletes) “ἐπεὶ εὐρυχόρου ταμίαι Σπάρτας ἀγώνων μοῖρανδιέποντιN. 10.51πότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον. ἐπεὶ τοῦτονεἵλετ᾽ αἰῶναN. 10.57χορεύωντὰν ἁλιερκέα Ἰσθμοῦ δειράδ̓. ἐπεὶ στεφάνους ἓξ ὤπασεν Καδμοῦ στρατῷ ἐξ ἀέθλωνI. 1.10μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαις. ἐπεὶ κούφα δόσις ἀνδρὶ σοφῷ ἀντὶ μόχθωνξυνὸν ὀρθῶσαι καλόνI. 1.45ἀλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδες, ἐπεὶ θεσφάτων ἐπάκουσανI. 8.31Δωρίων ἔλαχεν σελίνων. ἐπεὶ περικτίονας ἐνίκασεI. 8.64ἔσχον Δᾶλον, ἐπεί σφιν Ἀπόλλων δῶκενἈστερίας δέμας οἰκεῖν Pae. 5.40 ἐπεὶ αυ[ Πα.” 7B. 13. “πατρῶἰ ἐπεί[ Θρ.” 4. 12. following impv.: ““κράτει δὲ πέλασον. ἐπεὶ τρεῖς τε καὶ δέκ᾽ ἄνδρας ὀλέσαις”” O. 1.79δίδοι τέ οἱ αἰδοίαν χάριν —. ἐπεὶ ὕβριος ἐχθρὰν ὁδὸν εὐθυπορεῖO. 7.90ἀπό μοι λόγον τοῦτον, στόμα, ῥῖψον. ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς ἐχθρὰ σοφίαO. 9.37κλῦτ̓, ἐπεὶ εὔχομαιO. 14.5μήτ᾽ ἀρετάν ποτε σιγάτω πατρῴαν μηδὲ τούσδ̓ ὕμνους. ἐπεί τοι οὐκ ἐλινύσοντας αὐτοὺς ἐργασάμανI. 2.45Κλεάνδρῳ πλεκέτω μυρσίνας στέφανον, ἐπεί νιν Ἀλκαθόου τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίνI. 8.67 following a wish: “θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖς. ἐπεί νιν αἰνέωO. 4.14ἐν τίν κ᾽ ἐθέλοιεὐτυχῶς ναίειν —. ἐπεὶ τετραόροισιν ὥθ̓ ἁρμάτων ζυγοῖς ἐν τεμένεσσι δόμον ἔχει τεοῖςN. 7.93 introducing parenthesis: “ἐπεὶ πλοῦτος λαχὼν ποιμένα ἔπακτονστυγερώτατοςO. 10.88 introducing example: “τεκμαίρομαι ἔργοισιν Ἡρακλέος. ἐπεὶ Γηρυόνα βόαςἔλασεν” fr. 169. 6. introducing question: “ἐπεὶ ψάμμος ἀριθμὸν περιπέφευγεν, καὶ κεῖνος ὅσα χάρματ᾽ ἄλλοις ἔθηκεν, τίς” “ἂν φράσαι δύναιτο”; O. 2.98ἐπεὶ ἀντίον πῶς ἂν τριόδοντος Ἡρακλέης σκύταλον τίναξε χερσίν”; O. 9.29ἐπεὶ τίνα πάτραν, τίνα οἶκον ναίων ὀνυμάξεαι ἐπιφανέστερον”; P. 7.5
c. fragg. ]“διὰ θυρᾶν ἐπειδ[ Pae. 20.7 ]ἐπεὶ πάντα”[ ?fr. 334a. 11.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: