previous next
εἰ (“κεἴ” fr. 4; repeated P. 9.93; followed by different moods P. 4.264f.; by different tenses N. 11.13f.; for “εἴ τις” also v. “τις”.) conditional.
1. c. pres. ind.
b. pres. ind. in apodosis. (cf. A. 1. h. infra.) “εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεται <τι> λαθέμεν ἔρδων, ἁμαρτάνειO. 1.64εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ, κτεάνων δὲ χρυσὸς αἰδοιέστατος, νῦν δὲΘήρωνἅπτεταιἭρακλέος σταλᾶν” (“νῦν γε” v. l.: “εἰ” has comparative force, just as) O. 3.42εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται πὰρ σέθενP. 1.87εἰ δέ τις ἤδηλέγει —, παλαιμονεῖ κενεάP. 2.58εἰ δὲἐπίστᾳ, μανθάνων οἶσθα προτέρωνP. 3.80εἰ δὲ νόῳ τις ἔχει θνατῶν ἀλαθείας ὁδόν, χρὴP. 3.103 ““Μοῖραι δ᾽ ἀφίσταντ̓, εἴ τις ἔχθρα πέλει”” with temporal force P. 4.145διδοῖ” (sc. “ δρῦς”) “ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον μόχθονἀμφέπει” (“ἀμφέπῃ” coni. Heyne: “εἰ” has temporal force) P. 4.266 ““εἰ μὲναὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις <ναίειν> —, ἔστι σοι τούτων λάχος”” N. 10.83εἰ δ᾽ ἀρετᾷ κατάκειται —, χρή νιν εὑρόντεσσιν ἀγάνορα κόμπον μὴ φθονεραῖσι φέρειν γνώμαιςI. 1.41εἰ δέ τις ἔνδον νέμει πλοῦτον κρυφαῖον, ἄλλοισι δ᾽ ἐμπίπτων γελᾷ, ψυχὰν Ἀίδα τελέων οὐ φράζεται δόξας ἄνευθενI. 1.67εἰ δέ τις ἀρκέων φίλοις ἐχθροισι τραχὺς ὑπαντιάζει, μόχθος ἡσυχίαν φέρει Pae. 2.31
g. apodosis omitted. “εἰ δὲτις οἶδεν τὸ μέλλον, ὅτιO. 2.56
h. pres. ind. understood in protasis.
II. impf. ind. c. “κε” in apodosis. “ἤθελον Χίρωνά κε Φιλλυρίδαν, εἰ χρεὼν τοῦθ᾽κοινὸν εὔξασθαι ἔπος, ζώειν” where the subordinate clause is parenthetic P. 3.2
3. c. impf. ind.
4. c. aor. ind.
c. impf. ind. in apodosis. “εἰτιν᾽ ἄνδραἐτίμασαν —, ἦν Τάνταλος οὗτοςO. 1.54
e. apodosis dub. “εἴ τις” (codd.: “τίς” Homan, “εἰ” expungens) — “αἰνὰν ὕβριν ἀπέφυγεν, μέλανος ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα θανάτου <στείχοι”> (coni. Wil.: “μέλανος δ᾽ ἂν ἐσχατιὰν καλλίονα θάνατον ἐν” codd.: “θάνατόν γ̓ἔσχε” Boeckh: locus conclamatus, v. van Groningen, Mnem., 1947, 233) P. 11.55
5. c. pres. subj., pres. ind. in apodosis. [“αἰσχύνῃ” (codd.: “αἰσχύνοι” Mosch. v. A. 10 infra) P. 4.264] [“ἀμφέπει” (codd.: “ἀμφέπῃ” Heyne v. A. 1. b supra) P. 4.266] “δύο δέ τοι ζωᾶς ἄωτον μοῦνα ποιμαίνοντι τὸν ἄλπνιστον, εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ εἴ τις εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃ” (v. 1. “ἀκούσῃ”: sic distinxit Hartung, post “ὄλβῳ”, edd. vulgo. The condition is strictly illogical, and “εἰἀκούῃ” stands in explanatory apposition to “δύο μοῦνα”) I. 5.13
6. c. aor. subj.
a. pres. or pf.-pres. in apodosis. “πολλοὶ δὲ μέμνανται, καλὸν εἴ τι ποναθῇO. 6.11 [“ἐξερείψῃ” (“κεν”) (coni. Boeckh, Bergk: “ἐξερείψαι κε” codd.: “ἐξερείψειεν” Thiersch) P. 4.264] “διδοῖ ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς, εἴ ποτε χειμέριον πῦρ ἐξίκηται λοίσθιον μόχθον ἀμφέπει” (codd.: “ἀμφέπῃ” Heyne) P. 4.266δυσπαλὲς δὴ γίνεται, ἐξαπίνας εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηταιP. 4.274ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰ Μναμοσύνας ἕκατι λιπαράμπυκος εὕρηται ἄποινα μόχθων κλυταῖς ἐπέων ἀοιδαῖς” (“εἰἀοιδαῖς” stands in explanatory apposition to “ἑνὶ σὺν τρόπῳ”) N. 7.15εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος, οὐκ ἔστι πρόσω-” “θενN. 9.46τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴπῃ τι” (“εἰτι” stand in explanatory apposition to “τοῦτο”) I. 4.41 [“ἀκούσῃ” (v. 1. “ἀκούῃ”. cf. A. 5 supra) I. 5.13] “εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτοςἀτληκηκοταςπροστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν” fr. 42. 5.
9. c. pf. ind.
10. dub. c. “κε” and opt., ind. in apodosis. “εἰ γάρ τις ὄζους ὀξυτόμῳ πελέκει ἐξερείψαι κεν” (codd.: “ἐξερείψειεν” Thiersch: “ἐξερείψῃ μὲν” Hermann) —, “αἰσχύνοι δὲ” (Mosch.: “αἰσχύνῃ” codd.) —, — “διδοῖ ψᾶφον περ᾽ αὐτᾶς” (“κε” is held to be highly improbable) P. 4.264]
12.εἴ τις”, with following verb suppressed. “λάγεταν γάρ τοι τύραννον δέρκεται, εἴ τιν᾽ ἀνθρώπων, μέγας πότμοςabove all men P. 3.86 cf. O. 1.54εἰ καί”, concessive. “εἰ καί τι Διωνύσου ἄρουρα φέρει βιόδωρον ἀμαχανίας ἄκος, ἄνιππός εἰμι Πα.” 4. 25, cf. “εἰ” concessive O. 8.54, N. 3.20, N. 7.75 introducing indirect question, c. ind. “γνῶναί τ᾽ ἔπειτ̓, ἀρχαῖον ὄνειδοςεἰ φεύγομεν, Βοιωτίαν ὗνO. 6.90παραπειρῶνται Διὸς ἀργικεραύνου, εἴ τιν᾽ ἔχει λόγονO. 8.4 ““μεμάντευμαι δ᾽ ἐπὶ Κασταλίᾳ, εἰ μετάλλατόν τι”” P. 4.164μαθὼν δέ τις ἀνερεῖ, εἰ πὰρ μέλος ἔρχομαιN. 7.69εἰ γάρ”, introducing a wish, c. opt.; cf. conditional “εἰ γάρP. 4.43εἰ γὰρ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοιP. 1.46εἰ γάρ σφισιν ἐμπεδοσθενέα βίοτον ἁρμόσαις ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραι διαπλέκοις εὐδαίμον᾽ ἐόντα παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦνN. 7.98ὡς εἰ”, in temporal comparisons; v. also “ὡσείτε. φιάλαν ὡς εἴ τιςδωρήσεται νεανίᾳ γαμβρῷ —, καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτὸνπέμπωνἱλάσκομαιO. 7.1 frag. ]“εἰ δέ μοι”[ fr. 60. a. 3. “ὡς εἴ τε” v. “ὡσείτε. εἴ περ” v. “εἴπερ”.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: