previous next
γάρ particle, always in second or third position.
1. not joined with other particles.
a. gives reason for what precedes. “ἔστι δ᾽ ἀνδρὶ φάμεν ἐοικὸς ἀμφὶ δαιμόνων καλά. μείων γὰρ αἰτίαO. 1.35λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ᾽ ἄν. ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκειO. 2.19 (If a man had the qualities I describe, he would be celebrated.) “ἴστω γὰρ ἐν τούτῳ πεδίλῳ δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων Σωστράτου υἱός” (but cf. h infra) O. 6.8ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα, —. ἐσσὶ γὰρ ἄγγελος ὀρθόςO. 6.90ἀσκεῖται Θέμις ἔξοχ᾽ ἀνθρώπων” (sc. in Aigina). “ὅτι γὰρ πολὺ καὶ πολλᾷ ῥέπῃ, ὀρθᾷ διακρῖναι φρενὶδυσπαλέςbecause Aigina is a great commercial state — and is bound to reverence the rule of righteous dealing, Sandys O. 8.23πάγον Κρόνου προσεφθέγξατο: πρόσθε γὰρ νώνυμνοςO. 10.50Ἱμέραν εὐρυσθενἔ ἀμφιπόλει, σώτειρα Τύχα. τὶν γὰρ ἐν πόντῳ κυβερνῶνται θοαὶ νᾶες” (cf. f infra) O. 12.3ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι πρώτα χάριςπομπαῖον ἐλθεῖν οὖρον: ἐοικότα γὰρ καὶ” “τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖνP. 1.34ἐμὲ δὲ χρεὼν φεύγειν δάκος ἀδινὸν κακαγοριᾶν. εἶδον γὰρἈρχίλοχονP. 2.54 ““ἱκόμαν οἴκαδ᾽ —. πεύθομαι γάρ νιν Πελίανἁμετέρων ἀποσυλᾶσαι βιαίως ἀρχεδικᾶν τοκέων”” P. 4.109ἔλπετο δ᾽ οὐκέτι οἱ κεῖνον γε πράξασθαι πόνον. κεῖτο γὰρ” (“δέρμα” sc.) “λόχμᾳP. 4.244μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾽ ἀμαξιτόν: ὥρα γὰρ συνάπτειP. 4.247θεόθεν ἐραίμαν καλῶν, δυνατὰ μαιόμενος ἐν ἁλικίᾳ. τῶν γὰρ ἀνὰ πόλιν εὑρίσκων τὰ μέσα μεκροτέρῳ ὄλβῳ τεθαλότα, μέμφομ᾽ αἶσαν τυραννίδωνP. 11.52ἵκετ᾽ ὀξείαις ἀνίαισι τυπείς: τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνθ̓ ὁμῶςN. 1.53ἔστα δὲ θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τε μιχθείς. εἶδε γὰρN. 1.56ἵκεο Δωρίδα νᾶσον Αἴγιναν: ὕδατι γὰρ μένοντ᾽ ἐπ̓ Ἀσωπίῳ μελιγαρύων τέκτονες κώμων νεανίαιN. 3.3ἀπότρεπε αὖτις Εὐρώπαν ποτὶ χέρσον ἔντεα ναός: ἄπορα γὰρ λόγον Αἰκακοῦ παίδων τὸν ἅπαντά μοι διελθεῖνN. 4.71εὔθυν᾽ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, οὖρον ἐπέων εὐκλέα: παροιχομένων γὰρ ἀνέρωνN. 6.29ἀμπνέων τε πρίν τι φάμεν. πολλὰ γὰρ πολλᾷ λέλεκται, νεαρὰ δ᾽ ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ ἐς ἔλεγχον ἅπας κίνδυνοςN. 8.20ἀλλ᾽ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετε. τὸ κρατήσιππον γὰρ ἐς ἅρμ̓ ἀναβαίνωναὐδὰν μανύειN. 9.4ἔργα τε πολλὰ μενοινῶντες: δέδεται γὰρ ἀναιδεῖ ἐλπίδι γυῖαN. 11.45οἱ μὲν πάλαιῥίμφα παιδείους ἐτόξευον μελιγάρυας ὕμνους —: Μοῖσα γὰρ οὐ φιλοκερδής τω τότ᾽ ἦνI. 2.6ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθος: Μέλισς᾿, εὐμαχανίαν γὰρ ἔφαναςI. 4.2δαπάνᾳ χαῖρον ἵππων. τῶν ἀπειράτων γὰρ ἄγνωτοι σιωπαίI. 4.30προφρόνων Μοισᾶν τύχομεν, κεῖνον ἅψαι πυρσὸν ὕμνων καὶ Μελίσσῳ —. τόλμα γὰρ εἰκὼς θυμὸν ἐριβρεμετᾶν θηρῶν λεόντων ἐν πόνῳI. 4.45ἐμοὶ δὲ μακρὸν πάσας ἀναγήσασθ᾽ ἀρετάς: Φυλακίδᾳ γὰρ ἧλθον, Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε κώμωνI. 6.57κώμαζ᾽ ἔπειτενΣτρεψιάδᾳ: φέρει γὰρ Ἰσθμοῖ νίκαν παγκρατίουI. 7.21ἄλοχον” “εὐειδέα θέλων ἑκάτερος ἑὰν ἔμμεν. ἔρως γὰρ ἔχενI. 8.29τὸν αἰνεῖν ἀγαθῷ παρέχει: ἥβαν γὰρ οὐκ ἄπειρον ὑπὸ χειᾷ καλῶν δάμασενI. 8.70ἐν ζαθέῳ με δέξαι χρόνῳ —. ὕδατι γὰρ ἐπὶ χαλκοπύλῳἦλθον ἔταις ἀμαχανίαν ἀλέξων Pae. 6.7 ἀγῶνα Λοξίᾳ καταβάντ᾽ εὐρὺν ἐν θεῶν ξενίᾳ. θύεται γὰρ ἀγλαᾶς ὑπὲρ Πανελλάδος Pae. 6.62 πιστὰ δ̓ Ἀγασικλέει μάρτυς ἤλυθον ἐς χορὸν ἐσλοῖς τε γονεῦσιν ἀμφὶ προξενίαισι. τίμαθεν γὰρ” (Wil.: “τιμαθέντας Π.”) “Παρθ. 2. 42. ἀσκὸς δ᾽ οὔτε τις ἀμφορεὺς ἐλίνυεν δόμοις. πέλλαι γὰρ ξύλιναι πίθοι τε πλῆσθεν” *fr. 104b. 5.* “πρέπει δ᾽ ἐσλοῖσιν ὑμνεῖσθαι —. τοῦτο γὰρ ἀθανάτοις τιμαῖς ποτιψαύει” fr. 121. 3.
b. gives an explanation of what precedes. “αἴτει πανδόκῳ ἄλσει σκιαρόν τε φύτευμα —. ἤδη γὰρ αὐτῷἀντέφλεξε Μήνα” i. e. for by now all else was ready O. 3.19νίσεται σὺνπαισὶ Λήδας. τοῖς γὰρ ἐπέτρεπενἀγῶνα νέμεινO. 3.36ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνων —. κεῖναι γὰρ ἐξ ἀλλᾶν ὁδὸν ἁγεμονεῦσαι ταύταν ἐπίστανταιO. 6.25ἅπαντας ἐν οἴκῳ εἴρετο παῖδα τὸν Εὐάδνα τέκοι: Φοίβου γὰρ αὐτὸν φᾶ γεγάκειν πατρόςO. 6.49ἄγνωμον δὲ τὸ μὴ προμαθεῖν. κουφότεραι γὰρ ἀπειράτων φρένεςO. 8.61χαρίτων νέμομαι κᾶπον: κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν̓O. 9.28ἄνευ δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον. ἐντὶ γὰρ ἄλλαι ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι” i. e. since we are gifted in different directions O. 9.104τὰν ὀλβίαν Κόρινθον —. ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίειO. 13.6ἀνάγνωτέ μοι Ἀρχεστράτου παῖδα —. γλυκὺ γὰρ αὐτῷ μέλος ὀφείλων ἐπιλέλαθ̓O. 10.3ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰν ἀλιτόξενον. ἕκαθεν γὰρ ἐπελθὼν μέλλων χρόνος ἐμὸν καταίσχυνε βαθὺ χρέοςO. 10.7 May my poetry be effective. “Μοίσαις γὰρ ἀγλαοθρόνοις ἑκὼν Ὀλιγαιθίδαισίν τ᾽ ἔβαν ἐπίκουροςO. 13.96τόνδε κῶμον ἐπ᾽ εὐμενεῖ τύχᾳ κοῦφα βιβῶντα. Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ̓ ἀείδων ἔμολονO. 14.17καιρὸν εἰ φθέγ-” “ξαιο —, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώπων. ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει αἰανὴς ταχείας ἐλπίδαςP. 1.82 With the help of Artemis he mastered his horses. “ἐπὶ γὰρ ἰοχέαιρα παρθένος χερὶ διδύμᾳτίθησι κόσμονP. 2.9νεφέλᾳ παρελέξατο ψεῦδος γλυκὺ μεθέπων —. εἶδος γὰρ ὑπεροχωτάτᾳ πρέπεν Οὐρανιᾶν θυγατέρι ΚρόνουP. 2.38 ““αἷμά οἱ κείναν λάβε σὺν Δαναοῖς εὐρεῖαν ἄπειρον: τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος”” P. 4.48Μοίσαισι δώσω καὶ τὸ πάγχρυσον νάκος κριοῦ: μετὰ γὰρ κεῖνο πλευσάντων Μινυᾶν θεόπομποί σφισιν τιμαὶ φύτευθενP. 4.68 ““οὐ πρέπει νῷν χαλκοτόροις ξίφεσιν οὐδ᾽ ἀκόντεσσιν μεγάλαν προγόνων τιμὰν δάσασθαι. μῆλά τε γάρ τοι ἐγὼ καὶ βοῶν ξανθὰς ἀγέλας ἀφίημ̓”” P. 4.148κινηθμὸν ἀμαιμάκετον ἐκφυγεῖν πετρᾶν. δίδυμαι γὰρ ἔσαν”” P. 4.209ἀκηράτοις ἁνίαις —. κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδένP. 5.34ἔχεις καὶ πεδὰ μέγαν κάματον λόγων φερτάτων μναμήἰ: ἐν τεσσαράκοντα γὰρ πετόντεσσιν ἁνιόχοις ὅλον δίφρον κομίξαιςP. 5.49Ἡσυχία, — τιμὰν Ἀριστομένει δέκευ. τὺ γὰρ τὸ μαλθακὸν ἔρξαι τε καὶ παθεῖν ὁμῶς ἐπίστασαιP. 8.6 ““τὸ δὲ οἴκοθεν ἀντία πράξει. μόνος γὰρ ἐκ Δαναῶν στρατοῦ θανόντος ὀστέα λέξαις υἱοῦ”” P. 8.52θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθονον αἰτέω, <*>έναρκες, ὑμετέραις τύχαις. εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳ, πολλοῖς σοφὸς δοκεῖ” but ultimately it is god who is responsible for good fortune P. 8.73Ἱπποκλέᾳ θέλοντες ἀγαγεῖν ἐπικωμίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα: γεύεται γὰρ ἀέθλωνP. 10.7κώπαν σχάσον —. ἐγκωμίων γὰρ ἄωτος ὕμνων ἐπ᾽ ἄλλοτ̓ ἄλλον ὥτε μέλισσα θύνει λόγονP. 10.53χρὴ δ᾽ ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ. πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήνN. 1.26 I had rather be generous to my friends than miserly. “κοιναὶ γὰρ ἔρχοντ᾽ ἐλπίδες πολυπόνων ἀνδρῶν” (but cf. “Σ”: “ἐλπίδος ποτὲ διαπεσὼν τῆς ἴσης τύχοι ἂν ἀμοιβῆς”) N. 1.32κτείνοντ᾽ ἐλάφους ἄνευ κυνῶν δολίων θ̓ ἑρκέων. ποσσὶ γὰρ κράτεσκεN. 3.52τὸ δ᾽ ἐναντίον ἔσκεν: πολλὰ γάρ μιν παντὶ θυμῷ παρφαμένα λιτάνευενN. 5.31ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμων πατροπάτορος ὁμαιμίοις. κεῖνος γὰρ Ὀλυμπιόνικος ἐὼνN. 6.17εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης —. πόλιν γὰρ φιλόμολπον οἰκεῖN. 7.9εἰ δὲ τύχῃ τις ἔρδων, μελίφρον᾽ αἰτίαν ῥοαῖσι Μοισᾶν ἐνέβαλε: ταὶ μεγάλαι γὰρ ἀλκαὶ σκότον πολὺν ὕμνων ἔχοντι δεόμεναιN. 7.12βασιλῆα δὲ θεῶν πρέπει δάπεδον ἂν τόδε γαρυέμεν ἡμέρᾳ ὀπί. λέγοντι γὰρ Αἰακόν μινφυτεῦσαιN. 7.84λευκανθέα σώμασι πίαναν καπνόν: ἑπτὰ γὰρ δαίσαντο πυραὶ νεογυίους φῶταςN. 9.24ἴστω λαχὼνὄλβον. εἰ γὰρ ἅμα κτεάνοις πολλοῖς ἐπίδοξον ἄρηται κῦδος, οὐκ ἔστι πρόσωθενN. 9.46ἀξιωθείην κενἌργει μὴ κρύπτειν φάος ὀμμάτων. νικαφορίαις γὰρ ὅσαιςἱπποτρόφον ἄστυ τὸ Προίτοιο θάλησε픆 N. 10.41ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους. κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον ὄμμαN. 10.62οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμων —. οὐ γὰρ πάγος οὐδὲ προσάντης κέλευθος γίνεται, εἴ τις εὐδόξων ἐς ἀνδρῶν ἄγοι τιμὰς ἙλικωνιάδωνI. 2.33ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργων. ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσενI. 4.23ἔστιν δ᾽ ἀφάνεια τύχας καὶ μαρναμένων —. τῶν τε γὰρ καὶ τῶν διδοῖI. 4.33 Homer has perpetuated the fame of Aias. “τοῦτο γὰρ ἀθάνατον φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὖ εἴτῃ τιI. 4.40 We sing the praise of the victorious sons of Lampon. “εἰ γάρ τις ἀνθρώπωνπράσσει θεοδμάτους ἀρετὰς —, ἐσχατιαῖς ἤδη πρὸς ὄλβου βάλλετ᾽ ἄγκυρανI. 6.10τιμὰ δ᾽ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειται. ἴστω γὰρ σαφὲςἀστῶν γενεᾷ μέγιστον κλέος αὔξωνI. 7.27τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν. δόλιος γὰρ αἰὼν ἐπ᾽ ἀνδράσι κρέματαιI. 8.14ἐπέων δὲ καρπὸς οὐ κατέφθινε: φαντὶ γὰρ ξύν᾽ ἀλέγειν καὶ γάμον Θέτιος ἄνακταςI. 8.46ἔλαθεν” “οὐδὲ τὸν εὐρυφαρέτραν ἑκαβόλον: ὤμοσε [γὰρ θ]εὸς” (supp. Housman) “Πα. 6. 112. ἐπεύχομαιεὐμαχανίαν διδόμεν. τυφλα[ὶ γὰρ] ἀνδρῶν φρένες, ὅστις ἄνευθ᾽ Ἐλικωνιάδωνἐρευνᾷ σοφίας ὁδόν Πα.” 7 B. 18. “Δαμαίνας παῖ, — ἁγέο. τὶν γὰρ εὔφρων ἕψεται πρώτα θυγάτηρ ὁδοῦ Παρθ”. 2. 67. The soul survives the body. “τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν” fr. 131b. 2.
c. introduces narrative in elaboration of what precedes.—“δέξαιτόνδε κῶμον—. ψαύμιος γὰρ ἵκει ὀχέων, ὅςO. 4.10ἔμαθε δὲ σαφές: εὐμενέσσι γὰρ παρὰ Κρονίδαις γλυκὺν ἑλὼν βίοτον, μακρὸν οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβονP. 2.25ἔσχε τοι ταύταν μεγάλαν ἀυάταν καλλιπέπλου λῆμα Κορωνίδος. ἐλθόντος γὰρ εὐνάσθη ξένουP. 3.25 ““φαμὶ διδασκαλίαν Χίρωνος οἴσειν. ἀντρόθε γὰρ νέομαι”” P. 4.102 ““δύνασαι δ᾽ ἀφελεῖν μᾶνιν χθονίων. κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαι Φρίξος”” P. 4.159σπέρμ᾽ὑμετέρας ἀκτῖνος ὄλβου δέξατο μοιρίδιον ἆμαρ νύκτες: τόθι γὰρ γένος Εὐφάμου φυτευθὲνP. 4.256ἐπέγνω μὲν Κυράναδικαιᾶν Δαμοφίλου πραπίδων. κεῖνος γὰρ ἐν παισὶν νέοςP. 4.281ἔχοντι τὰν” (“Κυράναν” sc.) “χαλκοχάρμαι ξένοι Τρῶες Ἀντανορίδαι. σὺν Ἑλένᾳ γὰρ μόλονP. 5.83ἈντίλοχοςἀναμείναιςΜέμνονα. Νεστόρειον γὰρ ἵππος ἅρμ᾽ ἐπέδαP. 6.32ἴτω τεὸν χρέος, παῖ —. παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφεοὺςP. 8.35ἄκουσεν Δαναόν ποτ᾽ ἐν Ἄργει οἷον εὗρεν τεσσαράκοντα καὶ ὀκτὼ παρθένοισιὠκύτατον γάμον. ἔστασεν γὰρP. 9.114τυφλὸν δ᾽ ἔχει ἦτορ ὅμιλος ἀνδρῶν πλεῖστος. εἰ γὰρ ἦν τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὔ κεν ὅπλων χολωθεὶς καρτερὸς Αἴας ἔπαξεN. 7.24πολλά νιν πολλοὶ λιτάνευον ἰδεῖν: ἀβοατὶ γὰρ ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ἤθελονN. 8.9ἄμφαινε κυδαίνων πόλιν. φεῦγε γὰρ Ἀμφιαρῆ ποτὲN. 9.13φθιμένουΚάστορος ἐν πολέμῳ. τὸν γὰρ ἼδαςἔτρωσενN. 10.60καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις Ἀφαρητίδαι Διός: αὐτίκα γὰρ” “ἦλθε Λήδας παῖςN. 10.65ἐθέλω Καστορείῳ Ἰολάοἰ ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ. κεῖνοι γὰρ ἡρώων διφρηλάται Λακεδαίμονι καὶ Θήβαις ἐτέκνωθεν κράτιστοιI. 1.17ἤρχετο μόροιο κάρυξ. ἦν γάρ τι παλαίφατον”[ fr. 140a. 69 (43) introducing argument, proof, example: It is easy for a poet to praise a man for his labours. “μισθὸς γὰρ ἄλλοις ἄλλος ἐπ᾽ ἔργμασιν ἀνθρώποις γλυκὺς —. ὃς δ̓ ἀμφ̓ ἀέθλοιςἄρηται κῦδος ἁβρόν, εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεταιI. 1.47 You Graces are a source of pleasure to men. “οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖταςO. 14.8μέγιστον δ᾽ αἰόλῳ ψεύδει γέρας ἀντέταται. κρυφίαισι γὰρ ἐν ψάφοις Ὀδυσσῆ Δαναοὶ θεράπευσανN. 8.26 cf. N. 7.24
f. introduces an explanation of something not directly expressed. “στρατὸνἀκρόσοφόν τε καὶ αἰχματὰν ἀφίξεσθαι: τὸ γὰρ ἐμφυὲς” “οὔτ᾽ αἴθων ἀλώπηξ οὔτ̓ ἐρίβρομοι λέοντες διαλλάξαιντο ἦθος” i. e. they are unable to behave in another way for . . . O. 11.19Χαρίτωνμή με λίποι καθαρὸν φέγγος. Αἰγίνᾳ τε γάρ φαμιπόλιν τάνδ᾽ εὐκλείξαι” i. e. they did not leave me in the past for ... P. 9.90 Zeus buried Amphiareus before Periklymenos struck him from behind. (He was in full flight.) “ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶνN. 9.27 His parents' lackof ambition prevented Aristagoras competing in Ol. and Pyth. games. (I would have let him.) “ναὶ μὰ γὰρ ὅρκονκάλλιον ἂνδηριώντωνἐνόστησ᾽ ἀντιπάλωνN. 11.24 They won in different events. (but not in the pentathlon) “οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιονI. 1.26χρὴ δὲ πᾶν ἔρδοντ᾽ ἀμαυρῶσαι τὸν ἐχθρόν”. (Melissos had to use all means possible.) “οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχενI. 4.49 esp. after voc., “Ζεῦ: τεαὶ γὰρ ὧραι” i. e. on you I call O. 4.1 cf. O. 12.3, O. 14.5Φοῖβε, — ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν —, ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαιP. 1.41Ζεῦ, τεὸν γὰρ αἷμα, σέο δ᾽ ἀγώνN. 3.65
i. introducing a question, progressive. “τίς γὰρ ἱππείοις ἐν ἔντεσσιν μέτραἐπέθηκ̓”; O. 13.20 cf. P. 4.70
k. fragg. “ἐπικράνοισι γὰρ” fr. 6b. d. “ἀριστεύοντα γὰρ ἐν” fr. 6b. e. “ἦν γὰρ τὸ πάροιθε” fr. 33d. 1. “τῶν γὰρ ἀντομένων[ Pae. 2.42 ]γὰρ ἐπῆν πόνος[ Pae. 8.88 ]σοφίᾳ γὰρ Pae. 14.40 μὲν γὰρ εὔχομαι Pae. 16.3 ]ἔσσεται γὰρ ἁδυ[ Pae. 21.13 ἀιὼν γὰρ Pae. 22.8 ]γὰρ εὔχομαι. Δ. 1. 15. ]θαμὰ γὰρ οἰκόθεν[ Δ.” 4h. 11. “τὸ γὰρ πρὶν γενέ[σθαι Παρθ. 1. 20. γὰρ [Λοξ]ίας Παρθ. 2. 3. προβάτων γὰρ” *fr. 104b. 1. “νομάδεσσι γὰρ ἐν Σκύθαις” fr. 105b. 1. “πάντων γὰρ” fr. 140a. 54 (28). ]“γάρ σε” fr. 140a. 60 (34). “κεῖνοι γάρ τ᾽ ἄνοσοι καὶ ἀγήραοι” fr. 143. 1. “ γὰρἔπαινος” *fr. 181* ]“εν γὰρ, Ἄπολλον”[ fr. 215. 8. “νικώμενοι γὰρ” (v. l. “δέ”) fr. 229. ]“οντι γὰρ ανα”[ ?fr. 333a. 15. ]“εὔφρων γὰρ”[ P. Oxy. 1792. fr. 41. “οὐ γὰρ εικ”[ P. Oxy. 2442. fr. 68.
3. combined with other particles.
a.καὶ γάρ, καὶγάρ”.
I. for the fact is, emphasising the explanation. “ταχέεςἔβαν: καὶ γὰρ ἑκὼν θυμῷ γελανεῖ θᾶσσον ἔντυνεν βασιλεὺς ἀνέμωνP. 4.181ἔλπομαι δ᾽τὸν Ἱπποκλέανθαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμεν ἐν καὶ παλαιτέροις, νέαισίν τε παρθένοισι μέλημα. καὶ γὰρ ἑτέροις ἑτέρων ἕρωτες ἔκνιξαν φρέναςP. 10.59καί τιναφᾶσέ νιν δώσειν μόρῳ: καὶ γὰρβελέων ὑπὸ ῥιπαῖσι κείνου φαιδίμαν γαίᾳ πεφύρσεσθαι κόμαν ἔνεπενN. 1.67ἀθανάτοις Αἰνησιδάμου παῖδες ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν. καὶ γὰρ οὐκ ἀγνῶτες ὑμῖν ἐντὶ δόμοι οὔτε κώμωνοὔτε μελικόμπων ἀοιδᾶνI. 2.30νόμισαν χρυσὸν ἄνθρωποι περιώσιον ἄλλων. καὶ γὰρ ἐριζόμεναι νᾶες ἐν πόντῳ καὶ <ὑφ̓> ἅρμασιν ἵπποι διὰ τεάν, ὤνασσα, τιμὰνθαυμασταὶ πέλονταιI. 5.4ἀνορέας ἐπέτρεψας ἕκατι” “σαόφρονος. καὶ γὰρ πόντιος Ὀρσ[ιτ]ρίαινά νιν περίαλλα βροτῶν τίεν Pae. 9.47 καὶγὰρ”: “καὶ τοὶ γὰρ αἰθοίσας ἔχοντες σπέρμ᾽ ἀνέβαν φλογὸς οὔO. 7.48
b. introducing double reason.
e.ἀλλὰ γάρ” v. “ἀλλά”.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: