previous next
μέν
1. where “μέν” is merely an emphatic particle, and is not balanced by “δέ” or another particle.
a. emphasising a demonstrative, not in nom., which refers back to a word in (esp. subject of) a preceding sentence. “ δ᾽ αὐτῷ πὰρ ποδὶ σχεδὸν φάνη: τῷ μὲν εἶπεO. 1.75οὐδ᾽ ἀκράντοις ἐφάψατο ἔπεσι: τὸν μὲν ἀγάλλων θεὸς ἔδωκενO. 1.86μαντεύσατο” “δ᾽ ἐς θεὸν ἐλθών. τῷ μὲν ΧρυσοκόμαςεἶπεO. 7.32Γλαῦκοντρόμεον Δαναοί. τοῖσι μὲν ἐξεύχετ̓O. 13.60 (“ὄρος”) “τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν γείτοναP. 1.30πατήρ. τῷ μὲνεἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγωνP. 3.72δεσπόταν: τὸν μὲνΦοῖβος ἀμνάσειP. 4.53ὣς φάτο: τὸν μὲνἔγνον ὀφθαλμοὶ πατρόςP. 4.120 (“δοιοὶ δ᾽ ὑψιχαῖται ἀνέρες”). “τῶν μὲν κλέοςP. 4.174Κυράναν: μὲν οὔθ᾽ ἱστῶν παλιμβάμους ἐφίλησεν ὁδούςP. 9.18γαμβρὸς Ἥρας. τῷ μὲνδαῖτα πορσύνοντες ἀστοὶI. 4.61 (“Αἰακὸν”) “τοῦ μὲν ἀντίθεοι ἀρίστευον υἱέεςI. 8.24 (“Ἀχιλεύς”) “τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ ἀοιδαὶἔλιπονI. 8.56 (“καὶ κεῖνος”) “τὸν μὲν οὐ κατελέγχει κριτοῦ γενεὰ πατραδελφεοῦI. 8.65Ὕλλου τε καὶ Αἰγιμιοῦ —: τῶν” (Hermann: “τὰ” cod.) “μὲν ὑπὸ στάθμᾳ νέμονταιI. 9.4 cf. fr. 140b. 16.
c. emphasising verb. “ἐπέγνω μὲν ΚυράναP. 4.279
d. where the balancing thought is,
g.γε μέν”, v. 4.
2.μένδέ”.
a. where sentences are opposed. “ἐμοὶ μὲντὺ δὲO. 1.84θανόντων μὲν ἐνθάδ᾽τὰ δ̓ ἐν τᾷδε Διὸς ἀρχᾷO. 2.57παρὰ μὲν τιμίοιςτοὶ δὲO. 2.65τὸν μὲνλεῖπε χαμαί: δύο δὲἐθρέψαντο δράκοντεςO. 6.44τὰ μὲνἐκ θεοῦ δ̓O. 11.8κελαδέοντι μὲνσὲ δ̓P. 2.15—8. “νεότατι μὲνβουλαὶ δὲ πρεσβύτεραιP. 2.63—5. “τόδε μὲνμέλος ὑπὲρ πολιᾶς ἁλὸς πέμπεται: τὸ Καστόρειον δ᾽θέλων ἄθρησονP. 2.67τῷ μὲν Ἀπόλλων —: ἀπὸ δ᾽ αὐτὸν ἐγὼP. 4.66τὸν μὲν οὐ γίνωσκον: ὀπιζομένων δ᾽ ἔμπας τις εἶπενP. 4.86 ““ἀλλὰ τούτων μὲν κεφάλαια λόγων ἴστε. λευκίππων δὲ δόμους πατέρωνφράσσατέ μοι”” P. 4.116μάκαρ μὲν ἀνδρῶν μέτα ἔναιεν, ἥρως δ᾽ ἔπειτα λαοσεβήςP. 5.95μάλιστα μὲν Κρονίδανθεῶν σέβεσθαι: ταύτας δὲ μή ποτε τιμᾶς ἀμείρειν γονέων βίον πεπρωμένονP. 6.23 μὲν που τεοῖς τε μήδεσι τοῦτ᾽ ἔπραξεν, τὸ δὲ συγγενὲς ἐμβέβακεν ἴχνεσιν πατρὸς” (contra Wil., 467.) P. 10.11—2. “οἱ μὲν πάλαι —, νῦν δ̓I. 2.1—9. “ἀλλ᾽ ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαι, συμπεσεῖν δ̓ ἀκμᾷ βαρύςI. 4.50—1. “ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμναν. τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάνI. 8.11 ““ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε: βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ᾽ ἐν πολέμῳ”” I. 8.35καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν ἐς μέσον χρὴ παντὶ λαῷ δεικνύναι: εἰ δέ τις ἀνθρώποισι θεόσδοτοςἀτληκηκοταςπροστύχῃ, ταύταν σκότει κρύπτειν ἔοικεν” fr. 42. 3—5. “ἀλλὰ [ ̣βαρεῖα μὲν] ἐπέπεσε μοῖρα: τλάντων δ᾽ ἔπειτα Πα. 2. 63—4. ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ̓ ἀμάχανον εὑρέμεν Πα. 6. 51—3. τὸν μὲν Ὑπερβορ[έοις] ἄνεμος ζαμενὴς ἔμειξ[] Μοῖσαι, τοῦ δὲ παντεχ[] τίς ῥυθμὸς ἐφαίνετο; Πα. 8. 63—5. χάλκεοι μὲν τοῖχοιχρύσεαι δ̓ ἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον κηληδόνες Πα. 8. 68—70. Κρῆτα μὲν καλέοντι τρόπον, τὸ δ̓ ὄργανον Μολοσσόν” *fr. 107b. 2.* “σῶμα μὲν πάντων ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, ζωὸν δ᾽ ἔτι λείπεται αἰῶνος εἴδωλον” fr. 131b. 1.
b. where sentences are joined. “ζώει μὲν ἐν ὈλυμπίοιςΣεμέλα —. λέγοντι δ᾽ ἐν καὶ θαλάσσᾳβίοτον ἄφθιτον Ἰνοῖ τετάχθαιO. 2.25 — 30. “Ὀλυμπίᾳ μὲν γὰρΠυθῶνι δ̓O. 2.48—9. “τᾷ μὲν Χρυσοκόμας πραύμητίν τ᾽ Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας. ἧλθεν δ̓ ὑπὸ σπλάγχνωνἼαμοςO. 6.41κείνοισι μὲν” (“κείνοις μὲν” coni. Mingarelli) —. “αὐτὰ δὲO. 7.49—50. “Ἄλτιν μὲν ὅγ᾽ ἐν καθαρῷ διέκρινε, τὸ δὲ κύκλῳ πέδον ἔθηκε δόρπου λύσινO. 10.45—7. “εἰ γὰρ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύνοι, καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν παράσχοιP. 1.46τοὶ μὲν ἀλλάλοισιν ἀμειβόμενοι γάρυον τοιαῦτ̓: ἀνὰ δ᾽ ἡμιόνοιςΠελίας ἵκετοP. 4.93—4. “ὀρφανίζει μὲν —, ἔμαθε δ̓P. 4.283—4. “τὸ μὲνἔχει συγγενὴς ὀφθαλμὸς” “αἰδοιότατον γέρας —. μάκαρ δὲ καὶ νῦνP. 5.15—20. “πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις —. τὰ δὲ καὶ ἀνδράσιν ἐμπρέπειP. 8.25—8. “τοιαῦτα μὲν ἐφθέγξατ᾽ Ἀμφιάρηος. χαίρων δὲ καὶ αὐτὸς Ἀλκμᾶνα στεφάνοισι βάλλωP. 8.55—6. “τὸ μὲν μέγιστον τόθι χαρμάτων ὤπασας, οἴκοι δὲ πρόσθεν ἁρπαλέαν δόσινἐπάγαγεςP. 8.64ποτὶ γραμμᾷ μέν αὐτὰν στᾶσε κοσμήσαις τέλος ἔμμεν ἄκρον, εἶπε δ̓P. 9.118—9. “θάνεν μὲν αὐτὸς ἥρως Ἀτρείδας —. δ᾽ ἄρα γέροντα ξένον Στροφίον ἐξίκετο” (others join “μέν” with “τ̓” v. 33) P. 11.31—4. “ δ᾽ ὀρθὸν μὲν ἄντεινεν κάρα, πειρᾶτο δὲ πρῶτον μάχαςN. 1.43ἐν Τροίᾳ μὲν Ἕκτωρ Αἴαντος ἄκουσεν. Τιμόδημε, σὲ δ᾽ ἀλκὰ παγκρατίου τλάθυμος ἀέξειN. 2.14 Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ᾽ ἐπιχώριος —. ἅλικας δ̓ ἐλθόντας οἴκοι τ̓ ἐκράτει Νίσου τ̓ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳN. 5.44—5. “καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον. ἕπομαι δὲ καὶ αὐτόςN. 6.53—4. “χρεῖαι δὲ παντοῖαι φίλων ἀνδρῶν. τὰ μὲν ἀμφὶ πόνοις ὑπερώτατα, μαστεύει δὲ καὶ τέρψις ἐν ὄμμασι θέσθαι πιστόνN. 8.42πεῖραν μὲν ἀγάνορα Φοινικοστόλων ἐγχέωνἀναβάλλομαι ὡς πόρσιστα, μοῖραν δ᾽ εὔνομον αἰτέωN. 9.28—9. “τὰν μένᾤκισσεν ἁγεμόνα. σὲ δ᾽ ἐς νᾶσον Οἰνοπίαν ἐνεγκὼν κοιμᾶτοI. 8.19—21. “καὶ τὸ μὲν διδότω θεός. [ὁ δ̓]ἐχθρὰ νοήσαις ἤδη φθόνος οἴχεται Πα. 2. 53—4. χρῆν μὲν κατὰ καιρὸν ἐρώτων δρέπεσθαι —, τὰς δὲ Θεοξένου ἀκτῖναςδρακείς, ὃς μὴ ποθῷ κυμαίνεται, — κεχάλκευται” (Hermann: “με” codd.) fr. 123. 1. “ὃς μὲν ἀχρήμων, ἀφνεὸς τότε, τοὶ δ᾽ αὖ πλουτέοντες” fr. 124. 8. “ἀπὸ μὲν λευκὸν γάλα χερσὶ τραπεζᾶν ὤθεον, αὐτόματοι δ᾽ἐπλάζοντο” fr. 166. 3.
d. where parts of sentences are opposed or joined. “ὃς σε μὲν Νεμέᾳ πρόφατον, Ἀλκιμέδοντα δὲ πὰρ Κρόνου λόφῳ θῆκεν ὈλυμπιονίκανO. 8.16αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρωνO. 9.48—9. “τέρας μὲν θαυμάσιον προσιδέσθαι, θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαιP. 1.26πράσσει γὰρ ἔργῳ μὲν σθένος, βουλαῖσι δὲ φρήνN. 1.26ὅσσους μὲν ἐν χέρσῳ κτανών, ὅσσους δὲ πόντῳ θῆρας ἀιδροδίκαςN. 1.62οἶον αἰνέων κε Μελησίαν ἔριδα στρέφοι ῥήματα πλέκων, ἀπάλαιστος ἐν λόγῳ ἕλκειν, μαλακὰ μὲν φρονέων ἐσλοῖς, τραχὺς δὲ παλιγκότοις ἔφεδροςN. 4.95—6. “Αἰακόν, ἐμᾷ μὲν πολίαρχον εὐωνύμῳ πάτρᾳ, Ἡράκλεες, σέο δὲ προπράον᾽ ἔμμεν ξεῖνον ἀδελφεόν τ̓N. 7.85ὥρα πότνιατὸν μὲν ἡμέροις ἀνάγκας χερσὶ βαστάζεις, ἕτερον δὲ ἑτέραιςN. 8.3τρὶς μὲν —, τρὶς δὲN. 10.27—8. ““ἥμισυ μὲνἥμισυ δ̓”” N. 10.87—8. “ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα ΚάστοροςN. 10.90ἀλλ᾽ ἐπέρα ποτὶ μὲν Φᾶσιν θερείαις, ἐν δὲ χειμῶνι πλέων Νείλου πρὸς ἀκτάνI. 2.41κατὰ μὲν φίλα τέκν᾽ ἔπεφνεν —, αὐτὸν δὲ τρίτον” fr. 171. “πολλοῖς μὲν ἐνάλου ὀρείου δὲ πολλοῖς ἄγρας ἀκροθινίοις” (“δὲ πολλοῖς” Duebner: “πολλάκις” codd.) ?fr. 357.
f. in enumeration
I.μένδέδέ” — (“δέ”. .) “στάδιον μὲν ἀρίστευσεν —. δὲ πάλᾳ κυδαίνων Ἔχεμος Τεγέαν. Δόρυκλος δὲ —. ἂν ἵπποισι δὲ —. μᾶκος δὲ —. ἐν δ̓” — O. 10.64ἐγγὺς μὲν Φέρης —. ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυθάν. ταχέως δ᾽ Ἄδματος ἶκεν καὶ ΜέλαμποςP. 4.125—6. “κρέσσονα μὲν ἁλικίας νόον φέρβεται γλῶσσάν τε: θάρσος δὲ” (“δὲ” Schneidewin: “τε” codd.)—. “ἀγωνίας δ̓P. 5.109—113. “ἄγοντι δέ με πέντε μὲν Ἰσθμοῖ νῖκαι, μία δ᾽ —. δύο δ̓P. 7.13—6. “ἡσυχία δὲ φιλεῖ μὲν συμπόσιον: νεοθαλὴς δ᾽ αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷ: θαρσαλέα δὲ παρὰ κρατῆρα φωνὰ γίνεταιN. 9.48μακρὰ μὲν —. πολλὰ δ᾽ —. οὐδ̓ Ὑπερμήστρα —. Διομήδεα δ̓ —. γαῖα δ̓N. 10.4τοὶ μὲν ὦν Θήβαισι —. ὅσσα δ᾽ —. ἀνορέαις δ̓I. 4.7—11. “ἐν μὲν Αἰτωλῶν θυσίαισι φαενναῖς Οἰνείδαι κρατεροί, ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει, Περσεὺς δ᾽ ἐν Ἄργει Κάστορος δ̓ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ̓ ἐπ̓ Ἐὐρώτα ῥεέθροις. ἀλλ̓ ἐν ΟἰνώνᾳI. 5.30—4. “τὸν μὲνἄνδωκε δ᾽ —. δ̓I. 6.37—41. “ἵπποι μὲν ἀθάναται Ποσειδᾶνος ἄγοντ᾽ Αἰακ[] Νηρεὺς δ̓ γέρων ἕπετα[ι] πατὴρ δὲ Κρονίων μολ[ Pae. 15.2—5 σεμνᾷ μὲν κατάρχει —. ἐν δὲ κέχλαδεν —. ἐν δὲ Ναίδων —. ἐν δ̓ Δ. 2. 8—15. τοῖσι λάμπει μὲν μένος ἀελίου —, φοινικορόδοις δ̓ ἐνὶ λειμώνεσσι” (“δ̓” supp. Bergk: “τ̓” Boeckh) “Θρ. 7. 1. τεῖρε δὲ στερεῶς ἄλλαν μὲν σκέλος, ἄλλαν δὲ πᾶχυν, τὰν δὲαὐχένα φέροισαν” fr. 169. 30—2. “ἀελλοπόδων μέν τιν᾽ εὐφραίνοισιν ἵππων τιμαὶ καὶ στέφανοι τοὺς δ̓ ἐν πολυχρύσοις θαλάμοις βιότα. τέρπεται δὲ καί τις” fr. 221.
g. μέν δέ” — (“ δέ”). “ἀλλ᾽ μὲν Πυθῶνάδ̓ᾤχετ̓ ἰὼν —. δὲτίκτε θεόφρονα κοῦρονO. 6.37—41. “τὸ μὲν γὰρ πατρόθεντὸ δ᾽ματρόθενO. 7.23ἐδόκησαν ἐπ᾽ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλος, τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντες, οἱ δ̓ ἀπὸ πάμπαν εἴργοντεςO. 13.58ἀμφοτέροις ὁμοῖοι τοκεῦσι, τὰ ματρόθεν μὲν κάτω, τὰ δ᾽ ὕπερθε πατρόςP. 2.48δόξαν εὑρεῖν τὰ μὲν ἐν ἱπποσόαισιν ἄνδρεσσι μαρνάμενον, τὰ δ᾽ ἐν πεζομάχαισιP. 2.65τὸν μὲν δ̓P. 3.8—12. “ἄλλον ἀλλοίων ἀχέων ἔξαγεν τοὺς μὲν μαλακαῖς ἐπαοιδαῖς ἀμφέπων, τοὺς δὲ προσανέα πίνοντας γυίοις περάπτων παντόθεν φάρμακα, τοὺς δὲ τομαῖς ἔστασεν ὀρθούςP. 3.51τὸν μὲντοῦ δὲP. 3.97—100. “τὰ μὲν παρίκει: τῶν νῦν δὲP. 6.43Κάστορος βίαν σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶν, τὸ μὲν παρ᾽ ἆμαρ ἕδραισι Θεράπνας, τὸ δ̓ οἰκέοντας ἔνδον ὈλύμπουP. 11.63ἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτος, καί τιν̓ ἀελπτίᾳ βαλὼν ἔμπαλιν γνώμας τὸ μὲν δώσει, τὸ δ̓ οὔπωP. 12.32τοὶ μὲν δ̓N. 1.41διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδὲν, δὲ χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος μένει οὐρανόςN. 6.3ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ Δὶ νέμονται τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίαςN. 10.55ἀλλὰ” “βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλον. τὸν δ᾽ αὖπαρέσφαλεν καλῶνθυμὸς ἄτολμος ἐώνN. 11.29 μὲν δ᾽ δ̓ Θρ. 3. 6—9. καὶ τοὶ μὲν ἵπποις γυμνασίοισι <τε̣>, τοὶ δὲ πεσσοῖς, τοὶ δὲ φορμίγγεσσι τέρπονται, παρὰ δέ σφισιν εὐανθὴς ἅπας τέθαλεν ὄλβος Θρ.” 7. 6—7. irregularly coordinated, “τὰ δ᾽ ἄλλαις ἁμέραις πολλὰ μὲν ἐν κονίᾳ χέρσῳ, τὰ δὲ γείτονι πόντῳ φάσομαιN. 9.43, cf. P. 3.51
l. where “μέν” and “δὲ” clauses are irregularly balanced. “Ἱέρωνοςὃς ἀμφέπει σκᾶπτονδρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν ἄπο πασᾶν, ἀγλαίζεται δὲ καὶ μουσικᾶς ἐν ἀώτῳO. 1.13οἱ ὤπασε θησαυρὸν δίδυμον μαντοσύνας, τόκα μὲν” “φωνὰν ἀκούειν —, εὖτ᾽ ἂν δὲ Ἡρακλέηςκτίσῃ —, τότ̓ αὖ χρηστήριον θέσθαι κέλευσενO. 6.66ὃς τύχᾳ μὲν δαίμονος, ἀνορέας δ᾽ οὐκ ἀμπλακὼνO. 8.67πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις παρὰ γνώμαν ἔπεσεν ἔμπαλιν μὲν τέρψιος, οἱ δὲO. 12.11οὐ ψεύσομ᾽ ἀμφὶ Κορίνθῳ, Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόν, καὶ τὰνΜήδειαν —. τὰ δὲ καί ποτ̓ ἐν ἀλκᾷἐδόκησαν ἐπ̓ ἀμφότερα μαχᾶν τάμνειν τέλοςO. 13.52—5. “πρύτανι κύριε πολλᾶν μὲν εὐστεφάνων ἀγυιᾶν καὶ στρατοῦ. εἰ δέ τις” (v. G. P., 374) P. 2.58διψῇ δὲ πρᾶγος ἄλλο μὲν ἄλλου, ἀεθλονικία δὲ μάλιστ᾽ ἀοιδὰν φιλεῖN. 3.6—7. “ δ᾽ ἀποπλέων Σκύρου μὲν ἅμαρτε πλαγχθέντες δ̓ εἰς Ἐφύραν ἵκοντοN. 7.37χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ κόμπον ἱείς, ἐπαοιδαῖς δ᾽ ἀνὴρ νώδυνον καί τις κάματον θῆκενN. 8.48—9 cf. N. 9.48ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ μακαρίζω μὲν πατέῤ Ἀρκεσίλαν —. εἰ δέ τιςN. 11.11 ““λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδετελέσαι, τὸν μὲν ἄρρηκτον φυάν, — θυμὸς δ᾽ ἑπέσθω”” I. 6.47—9. “μάτρωί θ᾽χάλκασπις πότμον μὲν Ἄρης ἔμειξεν, τιμὰ δ̓ ἀγαθοῖσιν ἀντίκειταιI. 7.25—6. “σὲ δ᾽ ἐγὼ παρά μιν αἰνέω μέν, Γηρυόνα, τὸ δὲ μὴ Δὶ φίλτερον σιγῷμι πάμπαν” fr. 81 ad “Δ. 2. πόλιν ἀμφινέμονται, πλεῖστα μὲν δῶρ᾽ ἀθανάτοις ἀνέχοντες, ἕσπετο δ̓ αἰενάου πλούτου νέφος” fr. 119. 3.
m.μένδέ” combined with other particles.
3.μέν” balanced with particles other than “δέ”.
a.μένἀλλά” lang=greek>
b.μέντε.
I.χαίταισι μέν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι πράσσοντί με τοῦτοχρέος, — τε ΠίσαO. 3.6ὄτρυνον νῦν ἑταίρους, Αἰνέα, πρῶτον μὲνκελαδῆσαι, γνῶναί τ᾽ ἔπειτ̓O. 6.88ἁδυμελεῖ θαμὰ μὲν φόρμιγγι παμφώνοισί τ᾽ ἐν ἔντεσιν αὐλῶνO. 7.12βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσος, ἔχει τέ μιν ὀξειᾶν γενέθλιος ἀκτίνων πατήρO. 7.69τίμα μὲνδίδοι τεO. 7.88παρέσταν μὲν ἄρα Μοῖραι σχεδὸν τ᾽ ἐξελέγχωνχρόνοςO. 10.52αἱ δύο δ᾽ ἀμπλακίαι φερέπονοι τελέθοντι: τὸ μένὅτι —, ὅτι τεP. 2.31 θεῖος ἀνὴρ πρίατο μὲν θανάτοιο κομιδὰν πατρός, ἐδόκησέν τεP. 6.39ὀφείλει δ᾽ ἔτιθαμὰ μὲν Ἰσθμιάδων δρέπεσθαι κάλλιστον ἄωτον ἐν Πυθίοισί τε νικᾶν Τιμονόου παῖδ̓N. 2.9 μὰν ἀνόμοιά γε” “δᾴοισιἕλκεα ῥῆξαντὰ μὲν ἀμφ᾽ Ἀχιλεῖ νεοκτόνῳ, ἄλλων τε μόχθων ἐν πολυφθόροις ἁμέραιςN. 8.30—1. “τὸ μὲν ἔλευσεν: ἴδον τ᾽ ἄποπτα[ Δ. 4. 39. γόνον ὑπάτων μὲν πατέρων μελπόμενοι γυναικῶν τε Καδμειᾶν” fr. 75. 11.
4.γε μέν”, yet cf. 2. m. “β” supra. ““νῦν γε μὲν”” (byz.: “μάν” codd.) P. 4.50τίν γε μέν” (cf. G. P., 387) N. 3.83
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: