previous next
θεός (“, ”; v. “θεά”: “θε<*>ός, θεός, θεοῦ, θεοῖο, θεῷ, θεῷ, θεόν; θεοί, θεοί, θεῶν, θεων, θεοῖς, θεοῖσι, θεούς, θεοί”.)
1.god
1. unspecified. (“Τάνταλος”) “θεοῖσι δεῖπνα παρέχωνO. 1.39θεὸς ἐπίτροπος ἐὼν τεαῖσι μήδεταιμερίμναισινO. 1.106ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόνfate dispensed by god O. 2.21παρὰ μὲν τιμίοις θεῶνἄδακρυν νέμονται αἰῶναO. 2.66θεὸς εὔφρων εἴη λοιπαῖς εὐχαῖςO. 4.12βωμοὺς ἓξ διδύμους ἐγέραρεν ἑορταῖς θεῶν μεγίσταις” at Olympia O. 5.5μὴ ματεύσῃ θεὸς γενέσθαιO. 5.24θεῶν κάρυκαἙρμᾶνO. 6.78θεῶν βασιλεὺς μέγαςO. 7.34θεῶν δ᾽ ὅρκον μέγαν μὴ παρφάμενO. 7.65Τλαπολέμῳ ἵσταταιὥσπερ θεῷπομπὰ καὶ κρίσιςO. 7.79ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεοὺς ἐχθρὰ σοφίαO. 9.37ἄνευ δὲ θεοῦ σεσιγαμένον οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστονO. 9.103μετὰ δώδεκ᾽ ἀνάκτων θεῶν” (cf. O. 5.5) O. 10.49θεῶν ναοῖσιν οἰωνῶν βασιλέα δίδυμον ἐπέθηκ̓”; O. 13.21Σίσυφον μὲν πυκνότατον παλάμαις ὡς θεόνO. 13.52τελεῖ δὲ θεῶν δύναμις καὶ τὰν παῤ ὅρκονκτίσινO. 13.83ἐν θεῷ γε μὰν τέλοςO. 13.104οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας” (“θεοὶ” etiam possis) O. 14.8θεῶν κρατίστου παῖδεςO. 14.14θεῶν πολέμιος, ΤυφὼςP. 1.15θεῶν παλάμαιςP. 1.48οὕτω δ᾽ Ἱέρωνι θε<*>ὸς ὀρθωτὴρ πέλοιP. 1.56θεὸς ἅπαν ἐπὶ ἐλπίδεσσι τέκμαρ ἀνύεται, θεός, καὶ πτερόεντ᾽ αἰετὸν κίχεP. 2.49—50. “χρὴ δὲ πρὸς θεὸν οὐκ ἐρίζεινP. 2.88καὶ θεοὶ δαίσαντο παρ᾽ ἀμφοτέροιςP. 3.93εἰ δέ μοι πλοῦτον θεὸς ἁβρὸν ὀρέξαιP. 3.110 ““σὺν τιμᾷ θεῶν”” P. 4.51ποινὰ τίς ἔσται πρὸς θεῶνP. 4.63θεῷ πίσυνοςP. 4.232σὺν θεῶν τιμαῖςP. 4.260εἰ μὴ θεὸς ἁγεμόνεσσι κυβερνατὴρ γένηταιP. 4.274παντὶ μὲν θεὸν αἴτιον ὑπερτιθέμενP. 5.25οὐ θεῶν ἄτερ ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγενP. 5.76κτίσεν δ᾽ ἄλσεα μείζονα θεῶνP. 5.89θεός τέ οἱ τὸ νῦν τε πρόφρων τελεῖ δύνασινP. 5.117μάλιστα μὲν Κρονίδανθεῶν σέβεσθαιP. 6.24 ““τύχᾳ θεῶν”” P. 8.53θεῶν δ᾽ ὄπιν ἄφθονον αἰτέωP. 8.71ὠκεῖα δ᾽ ἐπειγομένων ἤδη θεῶν πρᾶξιςP. 9.67μὴ φθονεραῖς ἐκ θεῶν μετατροπίαις ἐπικύρσαιενP. 10.20ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι θεῶν τελεσάντων οὐδέν ποτε φαίνεται ἔμμεν ἄπιστονP. 10.49Κάστορος βίαν σέ τε, ἄναξ Πολύδευκες, υἱοὶ θεῶνP. 11.62θεῶν βασιλέαN. 1.39ὅταν θεοὶ ἐν πεδίῳ Φλέγρας Γιγάντεσσιν μάχαν ἀντιάζωσινN. 1.67σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳN. 6.24τιμὰ δὲ γίνεται ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον τεθνακότωνN. 7.32βασιλῆα δὲ θεῶνN. 7.82εἰ δ᾽ αὐτὸ καὶ θεὸς ἀνέχοιN. 7.89ἐν γὰρ δαιμονίοισι φόβοις φεύγοντι καὶ παῖδες θεῶνN. 9.27Διομήδεα δ᾽ ἄμβροτον ξανθά ποτε Γλαυκῶπις ἔθηκε θεόνN. 10.7Ἥβακαλλίστα θεῶνN. 10.18ἐπεὶ τοῦτον πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ, εἵλετ̓ αἰῶναΠολυδεύκηςN. 10.58πολλὰ μὲνἀγαζόμενοι πρώταν θεῶν” (i. e. “Ἑστίαν”) N. 11.6καὶ θεῶν δαῖτας προσέπτυκτο πάσαςI. 2.39ἔστι μοι θεῶν ἕκατι μυρία παντᾷ κέλευθοςI. 4.1Πηλέοςἥρωος, εὐδαίμονος γαμβροῦ θεῶνI. 6.25δεξαμένα τὸν φέρτατον θεῶνI. 7.5χαλκόπεδον θεῶν ἕδρανI. 7.44ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ κεφαλᾶς γεΤαντάλου λίθον παρά τις ἔτρεψεν ἄμμι θεόςI. 8.10ἀλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδεςI. 8.30σὺν θεῶν δὲαἴσᾳ” (Boeckh: “θεῶ” codd.) I. 9.1θεοὶ συνετέλεσσαν Pae. 2.65 ἐν θεῶν ξενίᾳ” at the Delphic Theoxenia Pae. 6.61Ζεὺς θεῶν σκοπὸς Pae. 6.94 ]τράπεζαν θεῶν ἐπ᾽ ἀμβ[ρο Pae. 15.7 δεῦτ̓ ἐν χορόν, Ὀλύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν, θεοί” fr. 75. 2. “θεῶ[ν] Κυβέ[λαν] ματ[έρα” (supp. Gomperz, Snell) fr. 80. “ἀλλ᾽ οἶος ἄπλατον κεράιζε θεῶν ΤυφῶναΖεύς” fr. 93. “θεοῦ δὲ δείξαντος ἀρχὰν ἕκαστον ἐν πρᾶγος” fr. 108a. 1. “θεῷ δὲ δυνατὸν μελαίνας ἐκ νυκτὸς ἀμίαντον ὄρσαι φάος” fr. 108b. 1. “θεῶν ἐπὶ βωμοῖς” (haec verba praebent codd. Plutarchi, non habet, ut vid., “Π.”) “Θρ. 7. 10. τὸ γάρ ἐστι μόνον ἐκ θεῶν” fr. 131b. 3. “τί θεός”; fr. 140d. “σὺν θεοῖςO. 8.14σὺν θεοῖς ζεύξω τέλοςI. 1.6σὺν θεῷ γάρ τοι φυτευθεὶς ὄλβος ἀνθρώποισι παρμονώτεροςN. 8.17σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου τέλοςI. 4.5
2. opposed to men, mortals. “εἰ δὲ θεὸν ἀνήρ τις ἔλπεταιλαθέμενO. 1.64τίνα θεόν, τίν᾽ ἥρωα, τίνα δ̓ ἄνδρα κελαδήσομεν”; O. 2.2θάξαις δέ κε φύντ᾽ ἀρετᾷἀνὴρ θεοῦ σὺν παλάμᾳO. 10.21ἐκ θεοῦ δ᾽ ἀνὴρ σοφαῖς ἀνθεῖ πραπίδεσσιν ὁμοίωςO. 11.10ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖςP. 1.41θεῶν δ᾽ ἐφετμαῖς Ἰξίονα φαντὶ ταῦτα βροτοῖς λέγεινP. 2.22γόνονοὔτ᾽ ἐν ἄνδρασι γερασφόρον οὔτ̓ ἐν θεῶν νόμοιςP. 2.43κλέπτει τέ μιν οὐ θεὸς οὐ βροτὸςP. 3.30 ““παῖδες ὑπερθύμων τε φωτῶν καὶ θεῶν”” P. 4.13 ““θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ”” P. 4.21 ““ἔν τε θεοῖςκἀνθρώποις”” P. 9.40θεὸς εἴη ἀπήμων κέαρ. εὐδαίμων δὲ καὶ ὑμνητὸς οὗτος ἀνὴρ γίνεται σοφοῖςP. 10.21ἀρχαὶ δὲ βέβληνται θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖς” (“ἐκ θεῶν Σ”: ?on analogy of “ἄρχεσθαι”) N. 1.9ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένοςN. 6.1ἀνδρῶν δικαίων περικαδόμενοι. καὶ μὰν θεῶν πιστὸν γένοςN. 10.54σὺν θεῷ θνατὸν διέρχονται βιότου τέλοςI. 4.5ταῦτα θεοῖσι μὲν πιθεῖν σοφοὺς δυνατόν, βροτοῖσιν δ᾽ ἀμάχανον εὑρέμεν Pae. 6.51 οὐ γάρ ἔσθ̓ ὅπως τὰ θεῶν βουλεύματ̓ ἐρευνάσει βροτέᾳ φρενί” fr. 61. 3. “θεὸς πάντα τεύχων βροτοῖς” fr. 141. “θεῶν καὶ κατ᾽ ἀνθρώπων ἀγυιάς” fr. 194. 5. “ἴσον μὲν” “θεὸν ἄνδρα τε φίλον <θεῷ”> (add. Heyne: sc. “ὑποτρέσαι”) fr. 224. “ὁπόταν θεὸς ἀνδρὶ χάρμα πέμψῃ” fr. 225. “Ἀπόλλωνι μὲν θ[εῶν] ἀτὰρ ἀνδρῶν Ἐχεκ[ρά]τει” (supp. Blass) ?fr. 333a. 4.
3. specific gods.
f. Herakles. “ἥρως θεὸςN. 3.22
i. Honour, Aidos. “κείνα θεόςN. 9.36
k. Athene. “εὗρεν θεόςP. 12.22
5. frag. ]“οι: θεῶν[ Pae. 4.17
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: