previous next
συ?́ν
1. prep. c. dat. (with second only of two nouns, P. 4.10, P. 8.99, N. 10.38, N. 10.53, N. 10.84, “Πα.” 6. 4: following noun c. adj., O. 2.18, P. 4.187, P. 8.7, P. 8.54; c. dependent gen., O. 13.58)
a. along with, accompanied by
I. of people, things “ἀντιθέοισιν νίσεται σὺνπαισὶ ΛήδαςO. 3.35κεῖνοςσὺν βαρυγδούπῳ πατρὶO. 6.81σὺν Διαγόρᾳ κατέβανO. 7.13ναίοντας Ἀργείᾳ σὺν αἰχμᾷO. 7.19ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαιO. 7.67κωμάζοντι φίλοις Ἐφαρμόστῳ σὺν ἑταίροιςO. 9.4ἔστα σὺν Ἀχιλλεῖ μόνοςO. 9.71ταὶ Διωνύσου πόθεν ἐξέφανεν σὺν βοηλάτᾳ χάριτες διθυράμβῳ”; O. 13.19Πτοιοδώρῳ σὺν πατρὶO. 13.41τοὶ μὲν γένει φίλῳ σὺν Ἀτρέος Ἑλέναν κομίζοντεςO. 13.58κοῦραι παρ᾽ ἐμὸν πρόθυρον σὺν Πανὶ μέλπονται θαμὰP. 3.78κωμάζοντι σὺν ἈρκεσίλᾳP. 4.2 ““ἐναλίαν βᾶμεν σὺν ἅλμᾳ”” P. 4.39σὺν κείνοισιP. 4.134ἅλιξινσὺν ἄλλοιςP. 4.187σὺν Ἑλένᾳ γὰρ μόλονP. 5.83 ““ἀφίξεται λαῷ σὺν ἀβλαβεῖ”” P. 8.54Αἴγινα φίλα μᾶτερ, ἐλευθέρῳ στόλῳ πόλιν τάνδε κόμιζε Δὶ καὶ κρέοντι σὺν Αἰακῷ Πηλεῖ τε κἀγαθῷ Τελαμῶνι σύν τ᾽ ἈχιλλεῖP. 8.99—100. “Πυθιονίκαν σὺν βαθυζώνοισιν ἀγγέλλων Τελεσικράτη Χαρίτεσσι γεγωνεῖνP. 9.2ἴτε σὺν Ἡρακλέος ἀριστογόνῳ ματρὶP. 11.3Κασσάνδραν πολιῷ χαλκῷ σὺν Ἀγαμεμνονίᾳ ψυχᾷ πόρεὐ Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ᾽ εὔσκιον νηλὴς γυνάP. 11.20διδύμῳ σὺν κασιγνήτῳ μόλενN. 1.36ἐγὼ τόδε τοι πέμπω μεμιγμένον μέλι λευκῷ σὺν γάλακτιN. 3.78 (“Ἡρακλέης”) “σὺν ποτε ΤροίανπόρθησεN. 4.25Ἑρμᾷ καὶ σὺν ἩρακλεῖN. 10.53 ““καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ”” N. 10.77 ““θέλεις <ναίειν ἐμοὶ> σύν τ᾽ Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ̓ Ἄρει”” N. 10.84Ἀμύκλαθεν γὰρ ἔβα σὺν ὈρέστᾳN. 11.34τὸν ἀκερσεκόμαν Φοῖβον χορεύων ἐν Κέῳ ἀμφιρύτᾳ σὺν ποντίοις ἀνδράσινI. 1.8σὺν Ὀρσέᾳ δέ νιν κωμάξομαιI. 4.72σὺν Χάρισιν δ᾽ ἔμολονI. 5.21ἑσπόμενοι Ἡρακλῆι πρότερον, καὶ σὺν ἈτρείδαιςI. 5.38ἆγε σὺν Τιρυνθίοισιν πρόφρονα σύμμαχονI. 6.28πέφνεν δὲ σὺν κείνῳ Μερόπων ἔθνεαI. 6.31πολίων δ᾽ ἑκατὸν πεδέχειν μέρος ἕβδομον Πασιφάας <σὺν> υἱ[οῖ]σι” (add. Housman metr. gr.: <“ἓξ”> Wil.: om. “Π.”) “Πα. 4. 38. χρυσέα κλυτόμαντι Πυθοῖ, λίσσομαι Χαρίτεσσίν τε καὶ σὺν Ἀφροδίτᾳμε δέξαι Pae. 6.4 κελαινεφεῖ σὺν πατρὶ Μναμοσύνᾳ τε τοῦτον ἔσχετ[ε τεθ]μόν Pae. 6.55 ὄφρα σὺν Χειμάρῳ μεθύων Ἀγαθωνίδᾳ βάλω κότταβον” fr. 128. 2. “πρῶτον μὲν Ἀλκμήνας σὺν υἱῷἦλθεν” fr. 172. 4.
b. by the aid of
II. of things, by means of, throughσὺν ἅρματι θοῷκλείζεινO. 1.110λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ᾽ ἄνO. 2.18Ἐρινὺς ἔπεφνέ οἱ σὺν ἀλλαλοφονίᾳ γένοςO. 2.42σὺν δὲ φιλοφροσύναις εὐηράτοις Ἁγησία δέξαιτο κῶμονO. 6.98σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπονO. 9.26θεοῦ σὺν παλάμᾳO. 10.21εἰ δὲ σὺν πόνῳ τις εὖ πράσσοιO. 11.4τὸ πλουτεῖν δὲ σὺν τύχᾳ πότμου σοφίας ἄριστονP. 2.56 ““σὺν τιμᾷ θεῶν”” P. 4.51σὺν Νότου δ᾽ αὔραις ἐπ̓ Ἀξείνου στόμα πεμπόμενοιP. 4.203σὺν δ᾽ ἐλαίῳ φαρμακώσαις᾿ ἀντίτομαP. 4.221ὔμμι Λατοίδας ἔπορεν Λιβύας πεδίον σὺν θεῶν τιμαῖς ὀφέλλεινP. 4.260σὺν ὀρθαῖς κιόνεσσιν δεσποσύναισιν ἐρειδομέναP. 4.267σὺν δ᾽ ἀέθλοις ἐκέλευσεν διακρῖναι ποδῶνP. 9.115τὸν Ἱπποκλέαν ἔτι καὶ μᾶλλον σὺν ἀοιδαῖς ἕκατι στεφάνων θαητὸν ἐν ἅλιξι θησέμενP. 10.57Ὀλυμπίᾳ τ᾽ ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποιςP. 11.48ὄφρα τὸν Εὐρυάλας ἐκ καρπαλιμᾶν γενύων χριμφθέντα σὺν ἔντεσι μιμήσαιτ᾽ ἐρικλάγκταν γόονP. 12.21ἀρχαὶ δὲ” (sc. “τοῦ ὕμνου”) “βέβληνται θεῶν κείνου σὺν ἀνδρὸς δαιμονίαις ἀρεταῖςN. 1.9σὺν Χαρίτων τύχᾳN. 4.7Μενάνδρου σὺν τύχᾳ μόχθων ἀμοιβὰν ἐπαύρεοN. 5.48σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳN. 6.24ἔργοις δὲ καλοῖς ἔσοπτρον ἴσαμεν ἑνὶ σὺν τρόπῳ, εἰN. 7.14νεοθαλὴς δ᾽ αὔξεται μαλθακᾷ νικαφορία σὺν ἀοιδᾷN. 9.49Σικυωνόθε δ᾽ ἀργυρωθέντες σὺν οἰνηραῖς φιάλαις ἀπέβανN. 10.43σὺν ποδῶν χειρῶν τε νικᾶσαι σθένειN. 10.48εὐτυχήσαις σὺν εὐδόξοις ἀέθλοις σθένει πλούτουI. 3.1εὐανθεῖ σὺν ὄλβῳ εἴ τις εὖ πάσχων λόγον ἐσλὸν ἀκούῃI. 5.12τοὶ καὶ σὺν μάχαις δὶς πόλιν Τρώων ἔπραθονI. 5.35κώμαζ᾽ ἔπειτεν ἁδυμελεῖ σὺν ὕμνῳ καὶ ΣτρεψιάδᾳI. 7.20ἰατὰ δ᾽ ἐστὶ βροτοῖς σύν γ̓ ἐλευθερίᾳ καὶ τάI. 8.15σὺν θεῶν δέ νιν αἴσᾳἐκτίσσατοI. 9.1τοὶ σὺν πολέμῳ κτησάμενοι” “χθόνα πολύδωρον Pae. 2.59 νέων δὲ μέριμναι σὺν πόνοις εἱλισσόμεναι δόξαν εὑρίσκοντι” fr. 227. 1.
c.
I. of accompanying circumstances, along withἁμέραν ὁπότεἀτειρεῖ σὺν ἀγαθῷ τελευτάσομενO. 2.33θεόρτῳ σὺν ὄλβῳ ἐπί τι καὶ πῆμ᾽ ἄγειO. 2.36Ἐρατιδᾶν τοι σὺν χαρίτεσσιν ἔχει θαλίας καὶ πόλιςO. 7.93ἔστασεν ἑορτὰν σὺν Ὀλυμπιάδι πρώτᾳ νικαφορίαισί τεO. 10.58πέτρας φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖαν φέρει πόντου πλάκα σὺν πατάγῳP. 1.24καὶ σὺν εὐφώνοις θαλίαις ὀνυμαστάνP. 1.38πόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳἔκτισσεP. 1.61 ““οὐκέτι τλάσομαι ψυχᾷ γένος ἁμὸν ὀλέσσαιματρὸς βαρείᾳ σὺν πάθᾳ”” P. 3.42νινσὺν εὐδοξίᾳ μετανίσεαιP. 5.8ἁρπαλέαν δόσιν πενταεθλίου σὺν ἑορταῖς ὑμαῖς ἐπάγαγεςP. 8.66εἰ γάρ τις ἐσλὰ πέπαται μὴ σὺν μακρῷ πόνῳP. 8.73κεῖνος αἰνεῖν καὶ τὸν ἐχθρὸν παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳ καλὰ ῥέζοντ᾽ ἔννεπεν” (“δικαίως Σ.”) P. 9.96ἵλαος ἀθανάτων ἀνδρῶν τε σὺν εὐμενίᾳ δέξαι στεφάνωμα τόδ̓P. 12.4θρῆνονλειβόμενον δυσπενθέι σὺν καμάτῳP. 12.10καί τινα σὺν πλαγίῳ ἀνδρῶν κόρῳ στείχονταN. 1.64ἔνθα μιν εὔφρονες ἶλαι σὺν καλάμοιο βοᾷ θεὸν δέκονταιN. 5.38ἐκ πόνων δ̓, οἳ σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳN. 9.44ἀλλὰ σὺν δόξᾳ τέλος δωδεκάμηνον περᾶσαί νιν ἀτρώτῳ κραδίᾳ” (Dissen: “περᾶσαι σὺν” codd.) N. 11.9ἐπεί νιν Ἀλκαθόου τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεότας δέκετο πρίνI. 8.67Λατόος ἔνθα με παῖδες εὐμενεῖ δέξασθε νόῳ θεράποντα ὑμέτερον κελαδεννᾷ σὺν μελιγάρυι παιᾶνος ἀγακλέος ὀμφᾷ Pae. 5.47 μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ̓ ὀρίνεται ῥιψαύχενι σὺν κλόνῳ Δ. 2. 13. Διόθεν τέ με σὺν ἀγλαίᾳ ἴδετε πορευθέντ̓ ἀοιδᾶν δεύτερον” fr. 75. 7. “ἀχεῖ τ᾽ ὀμφαὶ μελέων σὺν αὐλοῖς” fr. 75. 18.
e. fragg. “σὺν ἀπιομ[ήδ]ει φιλ[ Pae. 7.7 παρθένῳ σὺν πομ[ Πα.” 7C. a. 4. “σὺν παντ[ Πα.” 13. a. 7. ]“σὺν κτύπῳ[ Πα.” 13. a. 15. “πορφυρέᾳ σὺν κρόκ[ᾳ Πα.” 13. a. 19. “σὺν Χαρίτ[εσσι” P. Oxy. 841, fr. 112.
2. adv.
b. in tmesis “σὺνπρέπει” (v. “συμπρέπω”) N. 3.67
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: