previous next
τε
1. connective,
a. joining words and phrases. “ἐς ἔρανον φίλαν τε ΣίπυλονO. 1.38νέκταρ ἀμβροσίαν τεO. 1.62βίαν παρθένον τεO. 1.88ταχυτὰς ποδῶνἀκμαί τ᾽ ἰσχύοςO. 1.96ἔρεισμ᾽ Ἀκράγαντος εὐωνύμων τε πατέρων ἄωτονO. 2.7ΠυθῶνιἸσθμοῖ τεO. 2.50ΚύκνονἈοῦς τε παῖδ᾽ ΑἰθίοπαO. 2.83ἄνδρα μᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἀφθονέστερόν τε χέραO. 2.94τὸ λαλαγῆσαι θέλων κρυφόν τε θέμεν” (“τιθέμεν” coni. Hermann) O. 2.97ὑπὸ βουθυσίαις ἀέθ-” “λων τε πεμπαμέροις ἁμίλλαιςO. 5.6πόνος δαπάνα τεO. 5.15ζώναν καταθηκαμένα κάλπιδά τ̓O. 6.40ἀγῶνας ἔχει μοῖράν τ᾽ ἀέθλωνO. 6.79λύραι μολπαί τεO. 6.97τῶνδε κείνων τεO. 6.102Ὀλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσινO. 7.10παῖδ᾽ Ἀφροδίτας Ἀελίοιό τε νύμφανO. 7.14πελώριον ἄνδραπατέρα τεO. 7.17ζωοῖσιν ἑρπόντεσσί θ᾽ ὁμοῖαO. 7.52τεθμὸν Ὀλυμπιονίκαν ἄνδρα τεO. 7.89παῖς Λατοῦς εὐρυμέδων τε ΠοσειδάνO. 8.31Θέμις θυγάτηρ τεO. 9.15πόλεμον μάχαν τε πᾶσανO. 9.40Πύρρα Δευκαλίων τεO. 9.43πόλιν δ᾽ ὤπασεν λαόν τε διαιτᾶνO. 9.66υἱὸν δ᾽ ἌκτοροςΑἰγίνας τε ΜενοίτιονO. 9.70προξενίᾳ δ᾽ ἀρετᾷ τ̓O. 9.83ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαιςO. 9.94Ἰολάου τύμβος ἐνναλίᾳ τ᾽ ἘλευσὶςO. 9.98ὑπὸ στερεῷ πυρὶ πλαγαῖς τε σιδάρουO. 10.37σὺν Ὀλυμπιάδι πρώτᾳ νικαφορίαισί τεO. 10.59ἐκ Πυθῶνος Ἰσθμοῖ τ̓O. 12.18Εὐνομίακασιγνήτα τεO. 13.6σταδίου τιμὰν διαύλου θ̓O. 13.37ΜοίσαιςὈλιγαιθίδαισίν τ̓O. 13.97ΔὶἘνυαλίῳ τ̓O. 13.106στεφάνοισιἵπποις τεP. 1.37ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώρανP. 1.40ἁγητὴρ ἀνήρ, υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλόμενος” (cf. A. 4. a infra) P. 1.70ἀνδρῶν ἵππων τεP. 2.2παρθένος τ᾽ ἐναγώνιος ἙρμᾶςP. 2.10ξεινίαν κοίταν ἄθεμίν τε δόλονP. 3.32ΛατοίδαισινΠυθῶνί τ̓P. 4.3Ἀπόλλων τε ΠυθὼP. 4.66νύκτεσσιν ἔν θ᾽ ἁμέραιςP. 4.130 ““ἐκ πόντου σαώθη ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων”” P. 4.162Ζήταν Κάλαίν τ̓P. 4.182δήσαιςἐμβάλλων τ̓P. 4.235πάχει μάκει τεP. 4.245ἀπὸ γᾶς ἀπό τε κτεάνωνP. 4.290Ἡρακλέος ἐκγόνους Αἰγιμιοῦ τεP. 5.72 [“θ̓” (codd.: om. byz.) P. 5.100] “σφὸν ὄλβον υἱῷ τε κοινὰν χάριν ἔνδικόν τ᾽ Ἀρκεσίλᾳ” (bis) P. 5.102νόον φέρβεται γλῶσσάν τεP. 5.111ἐπ᾽ ἔργοισιν ἀμφί τε βουλαῖςP. 5.119πατρὶ τεῷ, Θρασύβουλε, κοινάν τε γενεᾷνίκανP. 6.15στεροπᾶν κεραυνῶν τεP. 6.24 [“τίνα πάτραν, τίνα τ᾽ οἶκον” (“τ̓” del. Boeckh) P. 7.6κεραυνῷ τόξοισί τ᾽ ἈπόλλωνοςP. 8.18ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳP. 8.20 ““κύμασιν ῥιπαῖς τ᾽ ἀνέμων”” P. 9.48καλλίσταν πόλιν ἀμφέπει κλεινάν τ᾽ ἀέθλοιςP. 9.70παντὶ θυμῷ σύν τε δίκᾳP. 9.96τέλος ἀρχά τεP. 10.10θαλίαιςεὐφαμίαις τεP. 10.35ἐν καὶ παλαιτέροις νέαισίν τε παρθένοισι μέλημαP. 10.59ἑπταπύλοισι Θήβαις χάριν ἀγῶνί τε ΚίρραςP. 11.12τὸ δὲ νέαις ἀλόχοις ἔχθιστον ἀμπλάκιον καλύψαι τ᾽ ἀμάχανονP. 11.26ἄκρον ἑλὼν ἡσυχᾷ τε νεμόμενοςP. 11.55ἀθανάτων ἀνδρῶν τεP. 12.4δέξαι στεφάνωμα τόδ᾽ ἐκ Πυθῶνος εὐδόξῳ Μίδᾳ αὐτόν τέ νινP. 12.6Σερίφῳ λαοῖσί τεP. 12.12ἅρμα Νεμέᾳ τ̓N. 1.7θάμβει δυσφόρῳ τερπνῷ τεN. 1.56στεφάνων ἀρετᾶν τεN. 3.8ἐὼν καλὸς ἔρδων τ᾽ ἐοικόταN. 3.19Αἰακῷγένει τεN. 3.28κυνῶν δολίων θ᾽ ἑρκέωνN. 3.51τετραορίαςἥροάς τ̓N. 4.29τεθμὸς ὧραί τ̓N. 4.34οὐρανοῦ βασιλῆες πόντου τ̓N. 4.67ἐπὶ πάσας ὁλκάδος ἔν τ᾽ ἀκάτῳN. 5.2Αἰακίδας ἐγέραιρεν ματρόπολίν τεN. 5.8Θέτιν Πηλέα θ̓N. 5.26 Νεμέα μὲν ἄραρεν μείς τ᾽ ἐπιχώριοςN. 5.44ἀφνεὸς πενιχρός τεN. 7.19ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτανᾷ τε μαχανᾷ σεμνὸν ἔπεστί τι” (supp. Hermann: “τε” om. codd.) N. 7.22τεῶν Διός τ᾽ ἐκγόνωνN. 7.50ξεῖνον ἀδελφεόν τ̓N. 7.86ἥβᾳ λιπαρῷ τε γήραιN. 7.99τρὶς τετράκι τ̓N. 7.104Διὸς Αἰγίνας τεN. 8.6πάτρᾳ Χαριάδαις τ̓” (Sandys: “τε” codd.) N. 8.46τὰν Ἀδράστου τάν τε Καδμείων ἔρινN. 8.51πατρίων οἴκων ἀπό τ᾽ ἌργεοςN. 9.14ὅπλοισιν ἱππείοις τε σὺν ἔντεσινN. 9.22σὺν νεότατι γένωνται σύν τε δίκᾳN. 9.44Δαναοῦ πόλιν ἀγλαοθρόνων τε πεντήκοντα κορᾶνN. 10.1Ζεὺς ἐπ᾽ Ἀλκμήναν Δανάαν τε μολὼνN. 10.11πατρὶ δ᾽ Ἀδράστοιο Λυγκεῖ τεN. 10.12ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ἀέθλων τε κρίσινN. 10.23Θρασύκλου Ἀντία τεN. 10.40ποδῶν χειρῶν τε” (Er. Schmid: “ποδῶν τε χειρῶν” (“τε”) codd.) N. 10.48θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷN. 10.58Ἀρισταγόραν πάτραν τ̓N. 11.20κωμάσαις ἀνδησάμενός τεN. 11.28αἶσαν Ἐρχομενοῖό τε πατρῴαν ἄρουρανI. 1.35καὶ τόθι κλειναῖς τ᾽ Ἐρεχθειδᾶν χαρίτεσσιν ἀραρὼς” (“τ̓” supp. Bergk, om. codd.: “καὶ τόθι. κλειναῖς δ̓” coni. Heyne) I. 2.19φθιμένων ζωῶν τε φωτῶνI. 4.10κἀν γουνοῖς Ἀθανᾶνἔν τ᾽ Ἀδραστείοις ἀέθλοιςI. 4.26ἁλὸς ἐξευρὼν θέναρ, ναυτιλίαισί τε πορθμὸν ἡμερώσαις” (? c. “τε” v. 55) I. 4.57διπλόαν νίκαν ἀνεφάνατο παίδων τε τρίταν” (“τε” supp. Hermann, om. codd.) I. 4.71Κάστορος δ᾽ αἰχμὰ Πολυδεύκεός τ̓I. 5.33Αἰακοῦ παιδῶν τεI. 5.35Ἰσθμοῦ δεσπότᾳ Νηρείδεσσί τε πεντήκονταI. 6.6Ἀίδαν γῆράς τεI. 6.15Κλωθὼ κασιγνήτας τεI. 6.17αἰνέων δὲ καὶ Ἕκτορα Ἀμφιάρηόν τεI. 7.33Κλεάνδρῳ τις ἁλικίᾳ τεI. 8.1υἱέες υἱέων τ᾽ ἀρηίφιλοι παῖδεςI. 8.25Ζεὺςἀγλαός τ᾽ ἔρισαν ΠοσειδὰνI. 8.27Αἴγιναν σφετέραν τε ῥίζανI. 8.56οἷοι δ᾽ ἀρετὰν δελφῖνες ἐν πόντῳ, ταμίαι τε σοφοὶ Μοισᾶν ἀγωνίων τ̓ ἀέθλων” (bis) I. 9.7—8. “Ἀγαμήδει Τρεφωνίῳ θ̓” fr. 2. 2. “Ἐνιαυτὸς ὧραί τε Pae. 1.6 Θρονίας Ἄβδηρε χαλκοθώραξ [Ποσ]ειδᾶνός τε παῖ Pae. 2.2 Ἀπόλλωνα πάρ τ᾽ Ἀφρο[δίταν Pae. 2.5πόλεμον Διὸς Ἐννοσίδαν τεPae. 4.41κεραυνῷ τριόδοντί τεPae. 4.43πλούτου πειρῶν μακάρων τ̓ ἐπιχώριον τεθμὸνἀπωσάμενοςPae. 4.46 ἔταις τεοῖσιν ἐμαῖς τε τιμαῖς Pae. 6.11 σὺν πατρὶ Μναμοσύνᾳ τε Pae. 6.56 τεκέων ἀλόχων τε Pae. 8.78 καλάμῳμήδεσί τε φρενὸς Pae. 9.37 κρόταλ̓ αἰθομένα τε δαὶς Δ. 2. 10. στεφάνων τᾶν τ̓ ἐαριδρόπων ἀοιδᾶν” fr. 75. 6. “πάνδοξον Αἰολάδα σταθμὸν υἱοῦ τε Παγώνδα Παρθ. 2. 10. Ἀγασικλέειἐσλοῖς τε γονεῦσιν Παρθ. 2. 40. ἔν τε Πίσᾳ Παρθ. 2. 49. πέλλαιπίθοι <τε”> (supp. Schwartz: “τε” om. codd. Plutarchi) *fr. 104b. 5.* “ἵπποις γυμνασίοισι <τε”> (supp. Boeckh, om. codd. Plutarchi) “Θρ. 7. 6. τερπνῶνχαλεπῶν τε” fr. 131b. 4. “σθένει κραιπνοὶ σοφίᾳ τε μέγιστοι ἄνδρες” fr. 133. 4. “ἄνακτιπατρί τε” fr. 140a. 64 (38). “πόντον ὠκείας τ᾽ῥιπάς” fr. 140c. 2. “μένω[νἈμ]φιτρύωνί τε σᾶμα χέω[ν” (“τε” in lacuna add. Snell) fr. 169. 48. “ἀγλαὰ χθὼν πόντου τε ῥιπαὶ” fr. 220. 3. “θεὸν ἄνδρα τε” fr. 224. “κάπρων λεόντων τε” fr. 238. where “τε” joins words in apposition, “ Βάττου δ᾽ ἕπεται παλαιὸς ὄλβοςπύργος ἄστεος ὄμμα τε φαεννότατονP. 5.56πρόσθα μὲν ἶς Ἀχελωίου τὸν ἀοιδότατον Εὐρωπία κράνα Μέλανός τε ῥοαὶ τρέφον κάλαμον” (“τε ποταμου ροαι Π”: “ποταμοῦ” del. Wil.) fr. 70. 2. “διδύμας χάριτας εἰ κατέβαν ὑγίειαν ἄγωνκῶμόν τ̓P. 3.73 where the coordination is irregular, cf. A. 4 infra, “Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ᾽ ἕκατι τόνδε κῶμονO. 4.9Ἰσθμοῖ τά τ᾽ ἐν ΝεμέᾳO. 13.98 Φοίνιξ Τυρσανῶν τ᾽ ἀλαλατὸςP. 1.72ξεστὸν ὅταν δίφρον ἔν θ᾽ ἅρματα πεισιχάλινα καταζευγνύῃ σθένος ἵππιονP. 2.11παρθενίοις ὑπό τ᾽ ἀπλάτοις ὀφίων κεφαλαῖςP. 12.9παρθενηίοις παίδων τ᾽ ἐφίζοισα γλεφάροιςN. 8.2Πυθῶθεν Ὀλυμπιάδων τ᾽ ἐξαιρέτοις Ἀλφεοῦ ἔρνεσι φράξαι χεῖραI. 1.65ἔπειμι γῆρας ἔς τε τὸν μόρσιμον αἰῶναI. 7.41καλῶν μὲν ὦν μοῖράν τε τερπνῶν” fr. 42. 3. “θεόν, τὸν Βρόμιον, τὸν Ἐριβόαν τε βροτοὶ καλέομεν” (“τε” om. codd. nonnulli) fr. 75. 10.
b. joining clauses “χρυσέαισί τ᾽ ἄν̓ ἵπποις” (Er. Schmid: “κἀν̓, ἀν̓” codd.) O. 1.41ὃς Ἕκτορα σφᾶλεΚύκνον τε θανάτῳ πόρενO. 2.82κολλᾷ τεO. 5.13αἰτήσων πόλινδαιδάλλειν, σέ τ̓, Ὀλυμπιόνικε, — φέρειν γῆραςO. 5.21ὃςἄνασσε Φαισάνᾳ λάχε τ᾽ Ἀλφεὸν οἰκεῖνO. 6.34 (“Ἑρμᾶν”) “ὃςἔχειἈρκαδίαν τ᾽ εὐάνορα τιμᾷO. 6.80ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονταιὅς τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖταιP. 1.15ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν τελεύτασέν τε πόνους ΔαναοῖςP. 1.54ἤθελον Χίρωνά κεζώεινβάσσαισί τ᾽ ἄρχεινP. 3.4 ““κέλεται γὰρ ἑὰν ψυχὰν κομίξαιδέρμα τεἄγειν”” P. 4.161, cf. P. 4.294ὅτι μοιὑπάν-” “τασενμαντευμάτων τ᾽ ἐφάψατο συγγόνοισι τέχναιςP. 8.60εὔχομαι ταύταν ἀρετὰν κελαδῆσαι, ὑπὲρ πολλῶν τε τιμαλφεῖνN. 9.54εἰ δέ τιςμορφᾷ παραμεύσεται ἄλλους, ἔν τ᾽ ἀέθλοισιν ἀριστεύων ἐπέδειξεν βίανN. 11.14εἰ γάρ τιςπράσσει θεοδμάτους ἀρετὰν σύν τέ οἱ δαίμων φυτεύει δόξανI. 6.12οὕνεκα δίδυμαι γένοντο θύγατρεςΖηνί τε ἅδον” (Er. Schmid: “θ᾽ ἅδον” cod.) 1. 8. 18. with irregular coordination, “ὕμνον κελάδησεὅρμον στεφάνων πέμψανταΘήβαις τ᾽ ἐν ἑπταπύλοις οὕνεκ̓ Ἀμφιτρύωνος κτἑN. 4.19, cf. N. 5.26, A. 4 infra.
c. joining sentences [“τέκε τε” (byz.: “ τέκε” codd.: “ἔτεκε” Boehmer) O. 1.89] “Σικελίας τ̓O. 2.9Ἀχιλλέα τ̓O. 2.79μετάλλασσέν τεO. 6.62 O. 8.19εὐφράνθη τεO. 9.62Ἄργει τ᾽ ἔσχεθεO. 9.88ὁπᾷ τεO. 10.11μέλει τεO. 10.14δέξαι τε” (“δὲ” v. l.) O. 13.29Νέμεά τ̓O. 13.34ὅσσα τεO. 13.43εὗρεν δεῖξέν τεO. 13.75ἀλαθής τεO. 13.98τά τ᾽ ἐσσόμεναO. 13.103κλέπτει τεP. 3.29ἕδνα τεP. 3.94κυλινδέσκοντό τεP. 4.209λιτάς τ̓P. 4.217καταίνησάν τεP. 4.222ἔν τ᾽ ὠκεανοῦP. 4.251Παιάν τέ σοι τιμᾷ φάοςP. 4.270εὐθύτονόν τεP. 5.90τίν τ̓, ἘλέλιχθονP. 6.50ἅρπας᾿, ἔνεικέ τεP. 9.6 ““στάξοισι θήσονταί τε”” P. 9.63ὁδοί τεP. 9.68ἄφωνοί θ̓P. 9.98στρατῷ τ̓P. 10.8χαίρει γελᾷ θ̓P. 10.36δάφνᾳ τεP. 10.40ἔπεφνέ τεP. 10.46ἀδελφεοῖσί τ̓P. 10.69μάντιν τ᾽ ὄλεσσε” (perhaps with “μέν” v. 31) P. 11.33κατένευσέν τεN. 1.14ἰδίᾳ τ̓N. 3.24κάπρους τ̓N. 3.47γόνον τέ οἱφέρτατον ἀτίταλλενN. 3.57πίτναν τ̓N. 5.11φράσθη κατένευσέν τεN. 5.34τόλμαν τεN. 7.59ἔν τε δαμόταιςN. 7.65πατρί τ̓” (codd.: “δ̓” Heyne e “Σ.”) N. 10.12εἶδ᾽ Ἀπόλλων μιν πόρε τ̓I. 2.18ἁδυπνόῳ τεI. 2.25πέλονται ἔν τ᾽ ἀγωνίοιςI. 5.7ὔμμε τ̓I. 6.19εἶπέν τεI. 6.51τόν τε Θεμιστίου ὀρθώσαντες οἶκονI. 6.65υἱοῖσί τεI. 6.68φέρει γὰρἄγει τ̓I. 7.22μάτρωί τ̓I. 7.24ἔσσυταί τεI. 8.61ἀμφί τε Pae. 2.97 ἐρικυδέα τ᾽ Pae. 5.39 ἔκλαγξέ θ̓” (G—H: “τε Π.”) “Πα.” 8A. 10. “Εὐρίπου τε Pae. 9.49 ἀλκάεσσά τε Δ. 2. 17. δεῦτ᾽ ἐν χορόν, Ὀλύμπιοι, ἐπί τε κλυτὰν πέμπετε χάριν” fr. 75. 2. “Διόθεν τε” fr. 75. 7. “ἐναργέα τ̓” fr. 75. 13. “τελευταί τε” fr. 108a. 4.
2. in enumeration,
a. AB “τε” C “τε” (D “τε”) “ἕδοςνέμων, ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ᾽ ἈλφεοῦO. 2.13ὧν εἷς μὲν Κάμιρον πρεσβύτατόν τε Ἰάλυσον ἔτεκεν Λίνδον τ̓O. 7.74 τ᾽ ἐν Ἄργειτά τ̓ ἐν Ἀρκαδίᾳἀγῶνές τ̓Πέλλανά τ̓: Αἰγίνᾳ τεἐν Μεγάροισίν τ̓O. 7.83—6. “ἐπ᾽ Ἀλφεοῦ ῥεέθροισινΠυθοῖ τ̓μηνός τεO. 13.38 πότνἰ Ἀγλαία φιλησίμολπέ τ᾽ ΕὐφροσύναΘαλία τ̓O. 14.14—5. “ΖηνὸςἈλκμήνας θ᾽ ἑλικογλεφάρου Λήδας τεP. 4.172ὤρεγον χεῖρας, στεφάνοισί τέ μιν ποίας ἔρεπτον, μειλιχίοις τε λόγοις ἀγαπάζοντ̓P. 4.240ἔν τ᾽ ὠκεανοῦ πελάγεσσι μίγεν πόντῳ τ̓ ἐρυθρῷ Λαμνιᾶν τ̓ ἔθνει γυναικῶνP. 4.251—2. “ἐπ᾽ Ἀπόλλωνός τε κράνᾳἔν τε σοφοῖςP. 4.294—5. “νέμει, πόρεν τε κίθαριν, δίδωσί τεμυχόν τ᾽ ἀμφέπειP. 5.65ἔν τεπέφανταί θ᾽ὅσαι τ̓θεός τεP. 5.114—7. “Μεγάροις δ᾽ ἔχεις γέρας μυχῷ τ̓ ἐν Μαραθῶνος, Ἥρας τ̓ ἀγῶν̓δάμασσας ἔργῳP. 8.78—80. “παντᾷ δὲ χοροὶ παρθένων λυρᾶν τε βοαὶ καναχαί τ᾽ αὐλῶν δονέονταιP. 10.39λυγρόν τ᾽ ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκε ματρός τ̓ ἔμπεδον δουλοσύναν τό τ̓ ἀναγκαῖον λέχοςP. 12.14παρὰ Κασταλίαν τεπόντου τε γέφυρ᾽βοτάνα τεN. 6.37—42. “παρὰ πεζοβόαις ἵπποις τε ναῶν τ᾽ ἐν μάχαιςN. 9.34ἐκράτησε δὲ καί ποθ᾽ Ἕλλανα στρατὸν Πυθῶνι, τύχᾳ τε μολὼν καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Νεμέᾳ στέφανον, Μοίσαισί τ̓ ἔδωκ̓ ἀρόσαιN. 10.25—6. ““θέλεις <ναίειν ἐμοὶ> σύν τ᾽ Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ̓ Ἄρει”” N. 10.84Ποσειδάωνι Ἰσθμῷ τε ζαθέᾳ Ὀγχηστίαισίν τ᾽ ἀιόνεσσινI. 1.32ναίει τετίματαί τεἭβαν τ᾽ ὀπυίειI. 4.59Φυλακίδᾳ γὰρ ἦλθον, Μοῖσα, ταμίας Πυθέᾳ τε” “κώμων Εὐθυμένει τεI. 6.58αἵμασσεγεφύρωσέ τ᾽Ἑλέναν τ̓ ἐλύσατοI. 8.51στοναχαὶ μανίαι τ᾽ ἀλαλαί τ̓ Δ. 2. 13. τότε βάλλεταιἴων φόβαι, ῥόδα τε κόμαισι μείγνυται, ἀχεῖ τ̓ ὀμφαὶοἰχνεῖ τεχοροί” fr. 75. 16—9 in apposition, “βωμοὺςἐγέραρενἁμίλλαις, ἵπποις ἡμιόνοις τε μοναμπυκίᾳ τεO. 5.6—7.
b. AB “τε καὶ” C (“καὶ” D) “ἀμφέπει Δάματρα λευκίππου τε θυγατρὸς ἑορτὰν καὶ Ζηνὸς Αἰτναίου κράτοςO. 6.96χείρεσσι ποσίν τε καὶ ἅρματιO. 10.62ἐν τᾷ γὰρ Εὐνομία ναίει κασιγνήτα τεΔίκα καὶ ὁμότροφος Εἰρήνα” (v. l. “κασίγνηταί”) O. 13.6—7. ““τότε γὰρ μεγάλας ἐξανίστανται Λακεδαίμονος Ἀργείου τε κόλπου καὶ Μυκηνᾶν”” P. 4.49Λακεδαίμονι ἐν Ἄργει τε καὶ ζαθέᾳ ΠύλῳP. 5.70Ἐμμενίδαις ποταμίᾳ τ᾽ Ἀκράγαντι καὶ μὰν <*>ενοκράτειP. 6.6ὄφρα Θέμιν ἱερὰν Πυθῶνά τε καὶ ὀρθοδίκαν γᾶς ὀμφαλόν κελαδήσετ̓P. 11.9Νεμέας Ἐπιδαυρόθεν τ᾽ ἄπο καὶ ΜεγάρωνN. 3.84πῦρ δὲ παγκρατὲς θρασυμαχάνων τε λεόντων ὄνυχας ὀξυτάτους ἀκμὰν καὶ δεινοτάτων σχάσαις ὀδόντων” (“καὶ” Ahlwardt: “τε” codd.) N. 4.62—4. “Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσόν, ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ᾽ ἁμᾶ καὶ λείριον ἄνθεμον ποντίας ὑφελοῖς᾿ ἐέρσαςN. 7.78σέθεν, Ἀμφιτρύων, παῖδας προσειπεῖν, τὸν Μινύα τε μυχὸν καὶ τὸ Δάματρος κλυτὸν ἄλσος Ἐλευσῖνα καὶ ΕὔβοιανI. 1.56
e.μέντε”, v. “μέν”.
f. A “καὶ” BC “τε”, v. “καί”.
4.
e. dub. “ἀρχαῖον ὀτρύνων λόγον, ὡς, ἐπεὶμόλεν, ὥς τ᾽ οὐ λαθὼν χρυσόθρονον Ἥραν κροκωτὸν σπάργανον ἐγκατέβα” (“τ̓” del. Hermann, edd. plerique) N. 1.37] “τετε” combined, where the first “τε” is not connective.
a. joining words, phrases, sentences “δίφρον τε χρύσεον πτέροισίν τ᾽ ἀκάμαντας ἵππουςO. 1.87εἴη σέ τεπατεῖν, ἐμέ τεὁμιλεῖνO. 1.115ἐγκωμίων τε μελέων λυρᾶν τε τυγχανέμενO. 2.47Τυνδαρίδαις τε χρύσεον ἁδεῖν καλλιπλοκάμῳ θ᾽ ἘλένᾳO. 3.1αἴτεισκιαρόν τε φύτευμαστέφανόν τ᾽ ἀρετᾶνO. 3.18ἀκαμαντόποδός τ᾽ ἀπήνας δέκευ Ψαύμιός τε δῶραO. 5.3Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον τιμῶν τ᾽ ἈλφεὸνO. 5.18ὄφρα κελεύθῳ τ᾽ ἐν καθαρᾷ βάσομεν ὄκχον ἵκωμαί τεO. 6.23ἑορτάν τετεθμόν τεO. 6.69 [O. 7.5, v. B. b. infra] “πατρί τεκόρᾳ τ᾽ ἐγχειβρόμῳO. 7.43Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ᾽ἀκρωτήριον ἌλιδοςO. 9.6σόν τε, Κασταλία, πάρα Ἀλφεοῦ τε ῥέεθρονO. 9.17ἔκ τ᾽ Ἄργεος ἔκ τε ΘηβᾶνO. 9.68ἔλσαις ὅλον τε στρατὸν λᾴαν τε πᾶσανO. 10.43ἁδυεπής τε λύρα γλυκύς τ᾽ αὐλὸςO. 10.93ἰδέᾳ τε καλὸν ὥρᾳ τε κεκραμένονO. 10.103Τερψίᾳ θ᾽Ἐριτίμῳ τ̓” (“θ̓” om. codd. nonnulli.) O. 13.42μῆτίν τε γαρύωνπόλεμόν τ̓O. 13.50ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ̓P. 1.18 ““ἁνία τ᾽ ἀντ̓ ἐρετμῶν δίφρους τε νωμάσοισιν”” P. 4.18ξυνὸν ἁρμόζοισα θεῷ τε γάμον μιχθέντα κούρᾳ θ᾽ Ὑψέος εὐρυβίᾳP. 9.13ἀκόντεσσίν τε χαλκέοις φασγάνῳ τεP. 9.20Αἰγίνᾳ τε γάρ, φαμί, Νίσου τ᾽ ἐν λόφῳP. 9.90πέφνεν τε ματέρα θῆκέ τ᾽ Αἴγισθον ἐν φοναῖςP. 11.37τὰ μὲν ἐν ἅρμασι καλλίνικοι πάλαι Ὀλυμπίᾳ τ᾽ ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα σὺν ἵπποις, Πυθοῖ τεἤλεγξαν Ἑλλανίδα στρατιὰν ὠκύτατι” (codd.: “τ̓” del. Pauw: “Ὀλυμπίαθ̓” Maas) P. 11.47—9. “ἤτοι τό τε θεσπέσιον Φόρκοἰ ἀμαύρωσεν γένος λυγρόν τ᾽ ἔρανον Πολυδέκτᾳ θῆκεP. 12.13—4. “ἐγὼ δὲ κείνων τέ μιν ὀάροις λύρᾳ τε κοινάσομαιN. 3.11οἴκοι τ᾽ ἐκράτει Νίσου τ̓ ἐν εὐαγκεῖ λόφῳN. 5.45—6. “πόλιός θ᾽ ὑπὲρ φίλας ἀστῶν θ̓ ὑπὲρ τῶνδ̓N. 8.13ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἔν τ᾽ ἀσπιδοδούποισιν ὁπλίταις δρόμοιςI. 1.23τοὶ μὲν ὦνλέγονται πρόξενοί τ᾽ ἀμφικτιόνων κελαδεννᾶς τ̓ ὀρφανοί ὕβριοςI. 4.8ἱπποτρόφοι τ᾽ ἐγένοντο, χαλκέῳ τ̓ Ἄρει ἅδονI. 4.14—5. “ἔν τε φορμίγγεσσιν ἐν αὐλῶν τε παμφώνοις ὁμοκλαῖςI. 5.27φέρει γὰρ Ἰσθμοῖ νίκαν παγκρατίου, σθένει τ᾽ ἔκπαγλος ἰδεῖν τε” “μορφάειςI. 7.22σώφρονές τ᾽ ἐγένοντο πινυτοί τε θυμόνI. 8.26κεραυνοῦ τε κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ τριόδοντός τ̓I. 8.35Ἀλκαθόου τ᾽ ἀγὼν σὺν τύχᾳ ἐν Ἐπιδαύρῳ τε νεόταςI. 8.67Οὐρανοῦ τ᾽ εὐπέπλῳ θυγατρὶ Μναμοσύνᾳ κόραισί τ̓ Πα.” 7B. 15. “θεοί: πολύβατον οἵ τ᾽ ἄστεος ὀμφαλὸνοἰχνεῖτε πανδαίδαλόν τ̓ εὐκλἔ ἀγοράν” fr. 75. 3. “ζωσαμένα τε πέπλον ὠκέως χερσίν τ᾽ ἐν μαλακαῖσιν ὅρπακ̓ ἀγλαὸν δάφνας ὀχέοισα Παρθ”. 2. 6.
b. with irregular coordination “ἔννεπε κρυφᾷ τιςὕδατος ὅτι τε πυρὶ ζέοισαν εἰς ἀκμὰν μαχαίρᾳ τάμον κατὰ μέλη, τραπέζαισί τ᾽διεδάσαντο” (“τε” = “σε”, Christ, Wackernagel) O. 1.48τᾷ μὲν Χρυσοκόμας πραύμητίν τ᾽ Ἐλείθυιαν παρέστασέν τε Μοίρας” (“παρέστασ᾽ ἔν” coni. Peek, Phil., 1958, 319) O. 6.42συμποσίου τε χάριν κᾶδός τε τιμάσαιςO. 7.5ἔχω καλά τε φράσαι, τόλμα τεὀρνύει λέγεινO. 13.11ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε ΜοισᾶνP. 1.12τὶν δ᾽ ἐπέοικεν Ἥρας πόσιν τε πειθέμεν κόραν τε γλαυκώπιδαN. 7.95 ““υἱὸνχεῖρας Ἄρεί τ᾽ ἐναλίγκιον στεροπαῖσί τ̓ ἀκμὰν ποδῶν”” (“Ἄρει χεῖρας ἐναλ”. codd., transp. Hermann, “τ̓” add. Boeckh) I. 8.37ἀλλά οἱ παρά τε πυρὰν τάφον θ̓I. 8.57 δ᾽ ἀντίον ἀνὰ κάρα τ̓ ἄειρ[ε]ἔρριψεν ἑάν τ̓ ἔφανεν φυὰν” (“ἄειρ[ε νέᾳ τε”] e. g. Snell) “Πα. 20. 10—2. ἵππων τ᾽ ὠκυπόδων πολυγνώταις ἐπὶ νίκαις” (deest “τε” alterum propter lacunam) “Παρθ. 2. 44. ὃς Ζεφύρου τε σιγάζει πνοὰς αἰψηράς, ὁπόταν τε χειμῶνος σθένει φρίσσων Βορέας ἐπισπέρχησ᾽ Παρθ”. 2. 16—8.
c.δὲτεδέ”, v. “δέ”, N. 5.51—4.
f. dub., “τε, Δί <τε> μισγομέναν Διὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖσιν” (supp. Hermann: “Διὶ μισγ”. codd.: “Ζηνὶ μισγ”. Tricl.) I. 8.35]
h.τεκαί”, v. “καί”. not in second position
c. after voc. “Αἶαν, τεόν τ᾽ ἐν δαιτί, Ἰλιάδα” (Hermann: “Αἰάντειόν τ̓” codd.: “Αἰάντεόν τ̓” Boeckh) O. 9.112
d. v. also A. 1. a, b sub. fin.; A. 4; B. b.; “μέντε”. fragg. “θεᾶς θ᾽ Pae. 3.15 ἀγ]λαάν τ̓ ἐς αὐλὰν Pae. 7.3 φωνᾷ τά τ̓ ἐόντα τε κα[ὶ Pae. 8.83 ἥρωί τε βω[ Πα.” 13. a. 1. ]“ιόν τε σκόπελον Δ. 3. 10. τε χάρμας Δ. 3. 13. ]εες τ᾽ ἀοιδαί Δ. 3. 16. ]αν λέχεα τ̓ ἀνα[γ]καῖα δολ[ Δ. 4. 15. ]γένος τε δαιμο[ Δ. 4. 45. ]σι τε ῥοδ[ Δ.” 4. c. 2. “χάριτάς τ̓” fr. 128. 1. ]“ισσαι τε φιλοφροσύναι Θρ. 4. 14. ὀρθαι τε Θρ. 4. 16. ἐπερχόμενόν τε” *fr. 140c. 1* “λιπαρᾶν τε” fr. 196. “κακόφρονά τ̓” fr. 211. “ξεινοδόκησέν τε” fr. 311. “Φερσεφόνᾳ ματρί τε” ?fr. 346c. 1.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: