previous next

[37]

[40] “αἴθ̓ ὄφελες κτλ”.: closely connected with the reproaches of the preceding verse.

ἄγονος, ἄγαμος: childless, unmarried; two ideas that are proverbially connected in this passionate wish, although Paris is not known to have had children. Elsewhere, also, Hector uses strong language to Paris and about him, cf. 6.281 ff., 325 ff.; see on v. 454.

41 = “λ 358, υ 316. — καὶ τό”: even this, referring to the preceding verse.

κε βουλοίμην: potential; I should prefer, cf. 1.112.

κεν ἦεν: as contrary to fact in present time.

πολύ: cf. 1.91, 112, and notes.

[42] : follows the comparative idea in “βουλοίμην”, as “Α 117, καί κεν πολὺ κτλ”. being parenthetical.

λώβην: concrete, a shame, opprobrium; cf. “Β 235. — ὑπόψιον κτλ”.: an object of contempt to others.

[43] κάρη κομόωντες: see on 2.11.

[44] φάντες: imperf. partic., they who believed; of an incorrect view, as B 37 and freq.

καλόν: seldom is an adj. at the close of one verse in close connection with a noun at the beginning of the next, § 1 g. Many apparent exceptions to this rule can be explained, as 1.78, 156, 283. This arrangement of words may have been chosen here in order to give increased prominence to “εἶδος”.

[45] ἔπι: for “ἔπεστι”, as 1.515; attends thee. — “ἀλλ̓ οὐκ κτλ”.: the contrast with “φάντες” calls strictly for a partic. denoting the Achaeans' recognition of the truth; instead of this, Hector states the fact from his own standpoint.

βίη: might, for attack.

φρεσίν: local, see on 1.24.

ἀλκή: strength, for defence.

[46] “Can such a coward have dared to meet the dangers involved in the rape of Helen?”

τοιόσδε: with deictic -“δε”, cf. v. 157, 2.120.

[47] ἐρίηρας: for the (metaplastic) form, see § 19 b.

ἀγείρας: subord. to “ἐπιπλώσας” [Att. “ἐπιπλεύσας”].

[48] ἀλλοδαποῖσι: masc. adj. as subst., cf. “Δαρδανίων Β” 819. See on A 54, 539.

ἀνῆγες: didst lead (bring) home to Troy, cf. “Ἑλένην περ ἀνήγαγεν” (sc. Paris) “Ζ 292, οἵ μευ” (sc. Menelaus) “κουριδίην ἄλοχον καὶ κτήματα ... οἴχεσθ̓ ἀνάγοντες Ν” 626 f.

[49] ἀπίης: cf. 1.270.

νυόν: sisterin-law of Agamemnon, who is implied in the more general “ἀνδρῶν κτλ. — αἰχμητάων”: cf. 1.290; important for the thought here. For the pl., cf. 2.250, v. 106.

[50] πῆμα: as a bane. This acc. and the two following are in appos. with the whole of the preceding sent., marking the result of the action; cf. B 160; see G. 137, N. 3; H. 626.

δήμῳ: country, as B 547. — For the (prob. accidental) alliteration of “π”, see § 2 a.

[51] “δυσμενέσιν κτλ”.: for the chiastic order of words, cf. A 443, 558 f., vs. 103 f., 179; see § 2 o.

κατηφείην: humiliation, shame. cf. “ Κικέρων ἔφη ... γέλωτα μὲν τοῖς ἐχθροῖς, αἶσχος δὲ τοῖς οἰκείοις παρέχοντα” Dio Cass. xxxviii. 23. 1.

[52] “οὐκ ἂν δὴ κτλ”.: a question in the sense of an energetic but sarcastic exhortation: couldst thou not then withstand, etc.? stand to meet, etc. Cf.οὐκ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν καὶ Ἀχαιοὺς μάρνασθαι”; 5.32 f., Od. 6.57. The way for this question has been prepared by vs. 50 f.: “If thou hadst the courage to bring Helen to Troy, if thou didst bring war upon thy native land, then have the courage” etc.

[53] γνοίης κε: then wouldst thou be made aware. The cond. “εἰ μείνειας”, is easily supplied, cf. “Α 232, Β” 242.

ἔχεις: hast to wife, as v. 123, 6.398.

[54] οὐκ ἄν τοι χραίσμη: “will not help thee (A 28);” more definite than the opt. with “ἄν”, to be expected after “γνοίης κε”. See § 3 b. “ὅτε μιγείης” is stated as a mere conception of the mind.

κίθαρις: without the art., although the other nouns here have it. Achilles, also, had a cithara; he sang, however, not love-songs but “κλέα ἀνδρῶν, Ι” 189.

τά: these, thy; deictic like the following “” and “τό”. cf. the words of Nereus to Paris: nequiquam Veneris praesidio ferox | pectes caesariem grataque feminis | inbelli cithara carmina divides | ... heu serus adulteros | crines pulvere collines Hor. Carm. i. 15. 13 ff.

[55] “ τε κτλ”.: among the gifts of the goddess of love, two are made prominent. Obs. the explanatory appos.

μιγείης ἐν: cf. v. 209; generally the simple dat. is used with “μίγνυμι”.

[56] μάλα: altogether, cf. 2.241.

δειδήμονες: i.e. since Paris belonged to the royal family.

τέ κεν ἕσσο: the cond. idea (Eng. else) is implied as in v. 53.

[57] “λάινον κτλ”.: put on a stone tunic; a grim expression of popular speech for death by stoning, the customary method of capital punishment in heroic times (as in the laws of Moses).

ἕσσο: from “ἕννυμι” (“ἑσνυμι”). cf. “κῦμ̓ ἀλίαστον ἐφέσσατο νειόθι” (deep) “δύψας” (diving) Ap. Rhod. i. 1326, “γᾶν ἐπιεσσόμενος” Pind. Nem. xi. 16.

[58] = 6.332 f.

[59] Ἕκτορ: const. with v. 64, where the principal thought begins.

ἐπεί: follows the voc. as A 352. This clause has no grammatical conclusion; the virtual conclusion is vs. 67 f.

[60] αἰεί τοι: this thought is resumed in v. 63 with an accented “σοί”, because of the contrast.

ἀτειρής: unwearied; pred. of “κραδίη”, cf. “κῆρ ἀτέραμνον” (unyielding) “ἔθηκαν ψ” 167.

[61] εἶσιν: goes; always used as pres. in Homeric comparisons, cf. B 87.

διὰ δουρός: through the trunk of a tree.

ὑπ̓ ἀνέρος: driven by a man; for the passive sense in “εἶσιν”, see H. 820. — “ὅς ῥά τε κτλ”.: hypothetical, “when he hews out” of the felled tree etc.

τέχνῃ: with skill. For the dat., cf. “κλαγγῇ” v. 2, “σιγῇ” v. 8.

[62] “ὀφέλλει κτλ”.: the axe by its weight increases the force of the man's blow.ὀφέλλει” has the same subj. as “εἶσιν”, which shows the intervening clause to be parenthetical.

[63] ἀτάρβητος: attrib. with “νόος”.

[64] μή μοι: adversative asyndeton, see § 2 m. “I acknowledge my lack of thine unyielding courage, but do not cast in my teeth the gifts of Aphrodite.”

πρόφερε: cf. 2.251.

χρυσέης: equiv. to “χρυσοφόρου”, adorned with gold; see on 2.872, cf. Venus aurea Verg. Aen. x. 16. Similarly, Ares is “χάλκεος Ε” 704, 859, because of his bronze armor.

[65] Causal asyndeton.

ἀπόβλητα: abiecta, to be cast off, as 2.361; cf. “πᾶν κτίσμα” (creature) “θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον” 1 Tim. iv. 4.

[66] ὅσσα ... δῶσιν: for the cond. rel. sent., see on A 554. Explanatory of “δῶρα”, adding the essential mark of the gods' gifts, i.e. that they are of free choice.

αὐτοί: i.e. without act and thus without responsibility of the receiver.

ἑκὼν ἕλοιτο: this forms an independent contrast to the preceding rel. clause. For the thought, cf. “ἀλλ̓ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι Ν” 729.

ἑκών: at pleasure, by his own powers.

[67] νῦν αὖτε: transition from the preceding general considerations to the work before them.

68 = H 49.

ἄλλους: the others.

κάθισον: bid to sit down.

[69] αὐτάρ: see on 2.768.

ἐν μέσσῳ: between the two armies, cf. v. 77, “ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην Ζ” 120, in medium inter duas acies procedunt Livy i. 25. 1. “ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον” St. Luke vi. 8. For the neuter adj. as a subst. (not very freq. in Homer), see on 1.539.

[70] συμβάλετε: bring together, cf. “ξυνέηκε Α 8, ὣς τοὺς ἀμφοτέρους μάκαρες θεοὶ ... σύμβαλον Υ” 54 f. The pl. is used, since the consent of the Achaeans also was necessary for the single combat.

κτήμασι πᾶσι: i.e. those which Paris carried away with Helen from the house of Menelaus; cf. v. 282, 7.350, (363, 389), “Ν 626, Χ” 114 ff., in all of which cases ‘Helen and her treasures’ are united in thought.

μάχεσθαι: as A 8.

71 = v. 92, Od. 18.46.

νικήσῃ: shall gain the victory; as fut. perf.

[72] ἐύ: seems to strengthen “πάντα”, as Od. 18.260; cf. “μάλα πάντα β 306. — ἀγέσθω”: mid., take as his own.

73 = v. 256; cf. v. 94.

οἱ δ̓ ἄλλοι: but you, the rest. Elsewhere, when at the beginning of the verse, but they, the others; as vs. 94, 256. “οἱ δ̓ ἄλλοι” includes both Trojans and Achaeans, and a division into “οἱ μέν, οἱ δέ” might be expected; but instead of this the 2d pers. (“ϝαίοιτε”) appears in the first member, and “τοὶ δὲ νεέσθων” in the second. cf. vs. 256 ff., Od. 24.483 ff.

φιλότητα: zeugmatically connected with “ταμόντες” which is construed strictly only with “ὅρκια. — ταμόντες”: see on B 124.

[74] ναίοιτε: may ye continue to dwell. Note the opt. between two imvs. This is a mere incident to the proposition.

ἐριβώλακα: epith. of Phthia, 1.155, and Larisa, 2.841.

τοὶ δέ: but those, the Achaeans.

[75] Ἄργος, Ἀχαιίδα: i.e. Peloponnesus (as A 30) and Northern Greece, i.e. all Hellas. See on 2.530.

καλλιγύναικα: see on 2.683.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: