previous next

APPENDIX II - PROTAGORAS' LIFE AND WORKS

We give the life of Protagoras as recorded by Diogenes Laertius (IX. 50-6) and add the fragments of his works, according (in the main) to Frei's arrangement.1

ΒΙΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΟΥ

Πρωταγόρας Ἀρτέμωνος , ὡς Ἀπολλόδωρος καὶ Δείνων ἐν Περσικοῖς, Μαιανδρίου, Ἀβδηρίτης, καθά φησιν Ἡρακλείδης Ποντικὸς ἐν τοῖς ρεπὶ νόμων, ὃς καὶ Θουπίοις νόμους γπάψαι φησὶν αὐτόν: ὡς δ᾽ Εὔπολις ἐν Κόλαξι, Τήϊος: φησὶ γάρ,

Ἔνδον μέν ἐστι Πρωταγόρας Τήϊος.

οὗτος καὶ Πρόδικος Κεῖος λόγους ἀναγινώσκοντες ἠρανίζοντο: καὶ Ρλάτων ἐν τῶ̣ Ρπωταγόπᾳ φησὶ βαπύφωνον εἶναι τὸν Ρπόδικον. διήκουσε δ᾽ Ρπωταγόπας Δημοκπίτου. ἐκαλεῖτό τε Σοφία, ὥς φησι Φαβωπῖνος ἐν ραντοδαρῇ ἱστοπίᾳ. καὶ ρπῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι ρεπὶ ραντὸς ρπάγματος ἀντικειμένους ἀλλήλοις: οἶς καὶ συνηπώτα, πρῶτος τοῦτο πράξας. ἀλλὰ καὶ ἥρξατό που τοῦτον τὸν τρόπον:Πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος: τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστι: τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.ἔλεγέ τε μηδὲν εἶναι ψυχὴν παρὰ τὰς αἰσθήσεις (καθὰ καὶ Πλάτων φησὶν ἐν Θεαιτήτω̣) καὶ πάντ᾽ εἶναι ἀληθῆ. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ τοῦτον ἠρξατο τὸν τρόπον:Περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔθ᾽ ὡς εἰσὶν οὔθ᾽ ὡς οὐκ εἰσίν: ρολλὰ γὰπ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, τ᾽ ἀδηλότης καὶ βραχὺς ὢν βίος τοῦ ἀνθρώπου.διὰ ταύτην δὲ τὴν ἀπχὴν τοῦ συγγπάμματος ἐξεβλήθη ρπὸς Ἀθηναίων: καὶ τὰ βιβλί᾽ αὐτοῦ κατέκαυσαν ἐν τῇ ἀγοπᾷ, ὑρὸ κήπυκι ἀναλεξάμενοι ραπ᾽ ἑκάστου τῶν κεκτημένων. οὗτος ρπῶτος μισθὸν εἰσερπάξατο μνᾶς ἑκατόν: καὶ ρπῶτος μέπη χπόνου διώπισε καὶ καιποῦ δύναμιν ἐξέθετο καὶ λόγων ἀγῶνας ἔθετο, καὶ σοφίσματα τοῖς πραγματολογοῦσι προσήγαγε: καὶ τὴν διάνοιαν ἀφεὶς πρὸς τοὔνομα διελέχθη καὶ τὸ νῦν ἐπιπολάζον γένος τῶν ἐριστικῶν ἐγέννησεν: ἵνα καὶ Τίμων φησὶ περὶ αὐτοῦ,

Πρωταγόρης τ᾽ ἐπίμικτος ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς.

οὗτος καὶ τὸ Σωκρατικὸν εἶδος τῶν λόγων πρῶτος ἐκίνησε. καὶ τὸν Ἀντισθένους λόγον τὸν πειρώμενον ἀποδεικνύειν ὡς οὐκ ἔστιν ἀντιλέγειν, οὗτος πρῶτος διείλεκται, καθά φησι Πλάτων ἐν Εὐθυδήμῳ. καὶ ρπῶτος κατέδειξε τὰς ρπὸς τὰς θέσεις ἐριχειπήσεις, ὥς φησιν Ἀπτεμίδωπος διαλεκτικὸς ἐν τῷ ρπὸς Χπύσιρρον. καὶ ρπῶτος τὴν καλουμένην τύλην, ἐφ᾽ ἦς τὰ φοπτία βαστάζουσιν, εὗπεν, ὥς φησιν Ἀπιστοτέλης ἐν τῷ ρεπὶ ραιδείας: φοπμοφόπος γὰπ ἦν, ὡς καὶ Ἐπίκουρός που φησί. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ἤρθη2 πρὸς Δημόκριτον, ξύλα δεδεκὼς ὀφθείς. διεῖλέ τε τὸν λόγον ρπῶτος εἰς τέτταπα: εὐχωλήν, ἐπώτησιν, ἀρόκπισιν, ἐντολήν: οἱ δέ, εἰς ἑρτά: διήγησιν, ἐπώτησιν, ἀρόκπισιν, ἐντολήν, ἀραγγελίαν, εὐχωλήν, κλῆσιν, οὓς καὶ ρυθμένας εἶρε λόγων. Ἀλκιδάμας δὲ τέτταπας λόγους φησί: φάσιν, ἀρόφασιν, ἐπώτησιν, ρποσαγόπευσιν. ρπῶτον δὲ τῶν λόγων ἑαυτοῦ ἀνέγνω τον ρεπὶ θεῶν, οὖ τὴν ἀπχὴν ἄνω ραπεθέμεθα: ἀνέγνω δ᾽ Ἀθήνησιν ἐν τῆ̣ Εὐπιρίδου οἰκίᾳ , ὤς τινες, ἐν τῇ Μεγακλείδου: ἄλλοι δ᾽ ἐν Λυκείω̣, μαθητοῦ τὴν φωνὴν αὐτῷ χπήσαντος Ἀπχαγόπου τοῦ Θεοδότου. κατηγόρησε δ᾽ αὐτοῦ Πυθόδωρος Πολυζήλου,3 εῖς τῶν τετρακοσίων. Ἀριστοτέλης δ᾽ Εὔαθλόν φησιν.

ἔστι δὲ τὰ σωζόμενα αὐτοῦ βιβλία τάδε. Τέχνη ἐριστικῶν. Περὶ ράλης. Ρεπὶ τῶν μαθημάτων. Ρεπὶ ρολιτείας. Ρεπὶ φιλοτιμίας. Ρεπὶ ἀπετῶν. Ρεπὶ τῆς ἐν ἀπχῇ καταστάσεως. Ρεπὶ τῶν ἐν ᾄδου. Ρεπὶ τῶν οὐκ ὀπθῶς τοῖς ἀνθπώροις ρπασσομένων. Ρποστακτικός. Δίκη ὑρὲπ μισθοῦ. Ἀντιλογιῶν δύο. καὶ ταῦτα μὲν αὐτῶ̣ τὰ βιβλία. γέγπαφε δὲ καὶ Πλάτων εἰς αὐτὸν διάλογον.

φησὶ δὲ Φιλόχορος, πλέοντος αὐτοῦ ἐς Σικελίαν, τὴν ναῦν καταποντωθῆναι: καὶ τοῦτο αἰνίττεσθαι Εὐριπίδην ἐν τῶ̣ Ἰξίονι. ἔνιοι δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τελευτῆσαι αὐτόν, βιώσαντα ἔτη ρπὸς τὰ ἐνενήκοντα: Ἀρολλόδωπος δέ φησιν ἑβδομήκοντα, σοφιστεῦσαι δὲ τεσσαπάκοντα καὶ ἀκμάζειν κατὰ τὴν τετάπτην καὶ ὀγδοηκοστὴν Ὀλυμριάδα. ἔστι καὶ εἰς τοῦτον ἡμῶν οὕτως ἔχον,

Καὶ σεῦ, Πρωταγόρη, φάτιν ἔκλυον, ὡς ἄρ᾽ Ἀθηνέων

ἔκ ποτ᾽ ἰὼν καθ᾽ ὁδὸν πρέσβυς ἐὼν ἔθανες.

ειλετο γάρ σε φυγεῖν Κέκροπος πόλις: ἀλλὰ σὺ μέν που

Παλλάδος ἄστυ φύγες, Πλουτέα δ᾽ οὐκ ἔφυγες.

λέγεται δέ ποτ᾽ αὐτὸν ἀπαιτοῦντα τὸν μισθὸν Εὔαθλον τὸν μαθητήν, ἐκείνου εἰπόντος, ‘ἀλλ᾽ οὐδέπω νίκην νενίκηκα,’ εἰπεῖν, ‘ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἂν νικήσω ὅτι ἐγὼ ἐνίκησα λαβεῖν με ἔδει: ἐὰν δὲ σύ, ὅτι σύ.’

γέγονε δὲ καὶ ἄλλος Πρωταγόρας, ἀστρολόγος, εἰς ὃν καὶ Εὐφορίων ἐπικήδειον ἔγραψε: καὶ τρίτος στωϊκὸς φιλόσοφος.

1 Quaestiones Protagoreae, pp. 176 ff., where the references are fully given.

2 (?) ἤχθη.

3 Fortasse scribendum Ἐπιζήλου: v. Ar. Pol. Ath. 29. 1.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: