next

8% of the text is displayed below. If you wish to view the entire text, please click here

Πλάτωνος Πολιτεία. On the name, characters, and date of action of the dialogue, see Introd. §§ 1, 2, 3.


327A - 328B Socrates describes how he visited the Piraeus in company with Glauco, and was induced by Polemarchus and others to defer his return to Athens.

κατέβην κτλ. Dionys. Hal. de comp. verb. p. 208 (Reiske) δὲ Πλάτων, τοὺς ἑαυτοῦ διαλόγους κτενίζων καὶ βοστρυχίζων, καὶ πάντα τρόπον ἀναπλέκων, οὐ διέλιπεν ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἔτη. πᾶσι γὰρ δή που τοῖς φιλολόγοις γνώριμα τὰ περὶ τῆς φιλοπονίας τἀνδρὸς ἱστορούμενα, τά τ᾽ ἄλλα, καὶ δὴ καὶ τὰ περὶ τὴν δέλτον ἣν τελευτήσαντος αὐτοῦ λέγουσιν εὑρεθῆναι ποικίλως μετακειμένην τὴν ἀρχὴν τῆς πολιτείας ἔχουσαν τήνδεκατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ μετὰ Γλαύκωνος τοῦ Ἀρίστωνος.” See also Quint. VIII 6. 64, and Diog. Laert. III 37. The latter gives as his authorities Euphorion and Panaetius. As Cicero was tolerably familiar with the writings of Panaetius, it is possible that he too has the same story in view in de Sen. V 13, where he says of Plato “scribens est mortuus.”” The anecdote may well be true, but does not of course justify any inference as to the date of composition of the Republic. See Introd. § 4.

τῇ θεῷ. What goddess? Bendis or Athena? The festival is the Bendideia (354 A) and it is perhaps safest to acquiesce in the usual view that Bendis is here meant. “Alii Minervam intelligunt, quae vulgo θεὸς appellabatur; neque mihi videtur Socrates in ista Panathenaeorum propinquitate de Minerva veneranda cogitare non potuisse: sed quod simpliciter τὴν ἑορτὴν dicit, numina diversa statuere non sinit” (Schneider). We hear of a temple of Bendis in the Piraeus in 403 B.C. (τὴν ὁδὸν φέρει πρός τε τὸ ἱερὸν τῆς Μουνυχίας Ἀρτεμίδος καὶ τὸ Βενδίδειον Xen. Hell. II 4. 11). See also Introd. § 3 and App. I.

νῦν πρῶτον. Perhaps 410 B.C. Introd. § 3.

οἱ Θρᾷκες. Probably resident aliens (as opposed to the ἐπιχώριοι or natives), living for commercial purposes in the Piraeus, which at all times contained a large admixture of foreign population. It was part of Athenian policy to encourage commercial settlers by allowing them to exercise their own cults (Foucart des assoc. relig. chez les Grecs p. 131). Foucart holds that the worship of the Thracian goddess Bendis was brought to the Piraeus by Thracian merchants (p. 84). Others have supposed that οἱ Θρᾷκες refers to envoys from Thrace, or Thracian mercenaries, the survivors of those who came to Athens in 414 B.C. (Thuc. VII 27); but the other view is more probable.


τὸ ἄστυ or ἄστυ 327 C is regular for Athens itself as opposed to the Piraeus. Hartman would omit the article (cf. Lys. 13. 88τοὺς ἐν ἄστει οἱ ἐν τῷ Πειραιεῖ” ): but it occurs infra 328 C, Phaedr. 230 C, Arist. Pol. Ath. 38. 1 and elsewhere.

αὐτός: ‘ipse’ ‘erus’ ‘the master’ as often: cf. e.g. Prot. 314 D οὐ σχολὴ αὐτῷ and the Pythagorean αὐτὸς ἔφα. With the deictic οὗτος cf. Symp. 175 A Σωκράτης οὗτοςἕστηκεν, ‘there goes Socrates—standing.’


ἓν λείπεται. See cr. n. ἐλλείπεται (which Hermann and others retain) is less pointed, in view of the two alternatives κρείττους γένεσθε μένετ᾽ αὐτοῦ. For λείπεται said of the μεταξύ τι (Symp. 202 A) or third alternative, cf. Theaet. 188 A ἄλλο γ᾽ οὐδὲν λείπεται περὶ ἕκαστον πλὴν εἰδέναι μὴ εἰδέναι.

ὡς -- διανοεῖσθε: ‘well, you may make up your mind that we shall refuse to listen.’ Cf. (with Stallbaum) Crat. 439 C διανοηθέντεςὡς ἰόντων ἁπάντων ἀεὶ καὶ ῥεόντων. μὴ is owing to the imperative: cf. Soph. O. C. 1154 and Jebb's note.


λαμπὰς κτλ . λαμπάς was the official name for a torch-race: see Mommsen Heortologie pp. 170 note, 282.

τῇ θεῷ: see on 327 A and App. I.

λαμπάδια: Harpocratio remarks ἣν νῦν ἡμεῖς λαμπάδα καλοῦμεν, οὕτως ὠνόμαζον. But λαμπάς was used for ‘torch’ even in classical Greek. Plato chooses λαμπάδιον because he has just used λαμπάς in a different sense.

διαδωσουσιν κτλ. shews that—except for the novel substitution of mounted competitors for runners—the torch-race in question was of the kind alluded to in Hdt. VIII 98 and elsewhere as held in honour of Hephaestus. The competition was not between one individual and another, but between different lines of competitors, the torch being passed on from man to man. Victory fell to the chain whose torch, still burning, first reached the goal. The well-known figure in Laws 776 B καθάπερ λαμπάδα τὸν βίον παραδιδόντας ἄλλοις ἐξ ἄλλων refers to the same form of race. Plato nowhere mentions the simpler form described by Pausanias (1 30. 2), in which individuals contended against each other: see Baumeister Denkmäler d. kl. Altert. p. 522.

ἄξιον θεάσασθαι. Songs and dances were the leading features in a παννυχίς. See Soph. Ant. 1146—1152 and Eur. Heracl. 781—783 ἀνεμόεντι δὲ γᾶς ἐπ᾽ ὄχθῳ | (the Acropolis) ὀλολύγματα παννυχίοις ὑπὸ παρθένων ἰακχεῖ ποδῶν κρότοισιν (in honour of Athena at the Panathenaea).

ἐξαναστήσομεθα κτλ. The promise is nowhere fulfilled.


μὴ ἄλλως ποιεῖτε. Schanz (Novae Comm. Plat. p. 25) shews that this phrase, which is tolerably frequent in Plato, always occurs in combination with a positive command (here μένετε) except in II 369 B.

328B - 328E The scene at the house of Polemarchus. Socrates begins to interrogate Cephalus on the subject of old age.

εἰς τοῦ Πολεμάρχου. Polemarchus was older than Lysias (infra 331 D), and we are to infer that at this time Cephalus lived with him. There is no reason why we should (with Blass Att. Ber. p. 338) reject Plato's statement that Polemarchus had a house in the Piraeus: the words of Lysias (12. 16), which Blass relies upon as shewing that Polemarchus lived not in the Piraeus, but in Athens, refer to 404 B.C. and do not prove it even for that year. Lysias probably lived at this time in a house of his own in the Piraeus, as in 404 B.C. (Lys. 12. 8): it is to be noted that he is mentioned along with the visitors, in contrast with Cephalus (ἦν δ᾽ ἔνδον κτλ. —τεθυκὼς γὰρ ἐτύγχανεν ἐν τῇ αὐλῇ infra C). Cf. Boeckh Kl. Schr. IV p. 475 note 1 and Shuckburgh Lys. Orat. ed. 2 p. xii.

διὰ χρόνου -- αὐτόν . καί ‘indeed’ goes with the whole clause: cf. Soph. Ant. 1253 ἀλλ᾽ εἰσόμεσθα μή τι καὶ κατάσχετον | κρυφῇ καλύπτει καρδίᾳ θυμουμένη with Jebb's note. Tucker translates ‘for it was some time since I had so much as seen him’—throwing, I think, too much emphasis on καί.


προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου: virtually a hendiadys, as Hartman remarks, comparing Homer Il. IX 200 εἷσεν δ᾽ ἐν κλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν. It is somewhat fanciful to suppose (with Hartman) that Plato throughout this picture was thinking of the aged Nestor seated among his sons (Od. III 32 ff.). τινος adds a touch of vagueness: ‘a sort of combination of cushion and chair’ (Tucker).

τεθυκὼς γάρ explains ἐστεφανωμένος: “coronati sacrificabant, ut satis constat” Stallbaum. The God to whom Cephalus had been sacrificing was doubtless Ζεὺς ἑρκεῖος, whose altar stood in the αὐλή.

οὐδὲ -- Πειραιᾶ. A negative must be supplied, “ut amice expostulabundus cum Socrate senex hoc dicere videatur: tu neque alia facis, quae debebas, neque nostram domum frequentas. Simili ellipsi nostrates: Du kommst auch nicht oft zu uns” (Schneider). οὐδέ is ‘also not’: for exx. see Riddell Digest of Platonic Idioms § 141 and Jebb on Soph. O. C. 590 f. οὐδέ in οὐδὲ πάνυ ῥᾴδιον IX 587 C is another instance, in which, as here, the idiom has a kind of colloquial effect. Stallbaum takes οὐδέ with θαμίζεις “ne ventitas quidem ad nos, h. e. raro sane domum nostram frequentas”; but his equation hardly holds good, and is not justified by Xen. Symp. 4. 23. where οὐδέ coheres closely with the emphatic σοῦ. Others have suspected corruption, proposing οὔ τι (Ast, cf. Od. V 88 πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις), οὐ δέ (Nitzsch), or οὐ δή (Hartman). οὔ τι is very unlikely; for θαμίζω is not exclusively a poetic word (cf. Laws 843 B), and we need not suppose that Plato is thinking of Homer. I agree with Hartman that οὐ δέ is improbable: δέ is not sufficiently explained by saying that it is “adversative to the idea contained in ἠσπάζετο” (J. and C., with Schneider Additamenta p. 2). None of the cases quoted by Sauppe Ep. Crit. ad G. Hermannum p. 77 (Ar. Knights 1302, Hdt. IX 108, Theogn. 659, 887, 1070 and Callinus I 2) seem to me to justify the change of οὐδέ to οὐ δέ. Hartman's correction is better: but I believe the text is sound.


μὴ οὖν κτλ. To this sentence Lach. 181 B C furnishes a near parallel. νεανίαις refers to Socrates' companions who had come from Athens, as opposed to Cephalus, Polemarchus and the others; the emphasis, as often, being on the καί clause: ‘associate with these young men, but come and visit us also.’ So also Boeckh Kl. Schr. IV p. 475. There is no sufficient reason for reading νεανίσκοις (with II and other MSS): see Introd. § 3.

καὶ μὴν κτλ.: ‘Indeed, Cephalus,’ etc. γε need not be added (with II and other MSS) after χαίρω: cf. Phaed. 84 D καὶ μήν, Σώκρατες, τἀληθῆ σοι ἐρῶ, Euthyd. 275 E 304 C al., with Jebb on Soph. O. T. 749, 1005.


τραχεῖα καὶ χαλεπή κτλ. The language (as Ast observes) is perhaps suggested by Hesiod OD. 290 ff. μακρὸς δὲ καὶ ὄρθιος οἶμος ἐς αὐτὴν | καὶ τρηχὺς τὸ πρῶτον: ἐπὴν δ᾽ εἰς ἄκρον ἵκηται, | ῥηιδίη δὴ ἔπειτα πέλει, χαλεπή περ ἐοῦσα. Cf. II 364 D note

ἐπὶ γήραος οὐδῷ. The phrase occurs first in the Iliad (XXII 60, XXIV 487) to denote the natural limit of the life of man. Cephalus is μάλα πρεσβύτης 328 B. The same meaning suits also in Od. XV 246 (οὐδ᾽ ἵκετο γήραος οὐδόν) 348 and XXIII 212, Hymn. Aphr. 106, Hes. OD. 331, Hdt. III 14 and elsewhere. Leaf can hardly (I think) be right in explaining οὐδῷ as=ὁδῷ in Il. XXII 60. γήραος is a descriptive genitive (like τέλος γήραος ἀργαλέου Mimn. Fr. 2. 6, τοῦ λογου in δόλιχον—not δολιχὸντοῦ λόγου Prot. 329 A), old age being itself the threshold by which we leave the House of Life. We enter as it were by one door and pass out by another. The idea underlying the phrase may be compared with Democritus' κόσμος σκηνή, βίος πάροδος: ἠλθες, εἶδες, ἀπῆλθες (Mullach Fr. Phil. Gr. I p. 356).

χαλεπὸν κτλ . χαλεπόν is neuter on account of τοῦτο in τί σοι φαίνεται τοῦτο, and τοῦ βίου is a simple partitive genitive: cf. Xen. Mem. I 6. 4 ἐπισκεψώμεθα τί χαλεπὸν ᾔσθησαι τοὐμοῦ βίου. I cannot agree with Tucker in rendering ‘disagreeable in respect of the sort of life.’ Ast takes χαλεπόν as masc. (comparing cases like III 416 B τὴν μεγίστην τῆς εὐλαβείας), but αὐτό shews that he is wrong. Translate simply ‘whether it is a painful period of life.’ It is needless to insert (with Hartman) τι after χαλεπόν: still worse is Liebhold's addition of τέλος.

ἐξαγγέλλεις: like the ἐξάγγελος in tragedy, Cephalus is the bearer of news from behind the scenes.


329A - 329D Cephalus delivers his views on old age. It is, or should be, a haven of peace; old men have themselves to blame if they are miserable.

παροιμίαν . ἥλιξ ἥλικα τέρπει (Phaedr. 240 C).

ξυνιόντες: i.q. ὅταν ξυνίωσιν ‘whenever they come together.’ Such a use of the participle is admissible when the main verb is in the present of habitual action. ξυνόντες is a needless conjecture.

οὐδὲ ζῶντες. Soph. Ant. 1165—1167 τὰς γὰρ ἡδονὰς | ὅταν προδῶσιν ἄνδρες, οὐ τίθημ᾽ ἐγὼ | ζῆν τοῦτον, ἀλλ᾽ ἔμψυχον ἡγοῦμαι νεκρόν. Cf. also Mimn. Fr. I. 1 ff.: Sim. Fr. 71 τίς γὰρ ἁδονᾶς ἄτερ<*> θνατῶν βίος ποθεινός: Eur. Fr. 1065. Similar sentiments are very common throughout Greek literature, especially in poetry.


ἔτι -- συγγίγνεσθαι. These words are rejected by Hirschig, Cobet, and Hartman, but their genuineness is supported by the singular αὐτό in αὐτὸ ἀπέφυγον and by Plut. περὶ φιλοπλουτίας 5. 525 A Σοφοκλῆς ἐρωτηθεὶς εἰ δύναται γυναικὶ πλησιάζειν, Εὐφήμει, ἄνθρωπε, εἶπεν κτλ. In such matters Greek realism called a spade a spade. In spite of the anecdote here told, few writers have painted sadder pictures of old age than Sophocles: see for example O. C. 1235— 1238 and Fr. 684. More in keeping with the present passage is Fr. 688 οὐκ ἔστι γῆρας τῶν σοφῶν, ἐν οἷς νοῦς | θείᾳ ξύνεστιν ἡμέρᾳ τεθραμμένος.

ἀπέφυγον -- ἀποφυγών. The repetition adds a certain impressiveness to the sentence. Herwerden is in error when he ejects ἀποφυγών, which seems to have been read also by Plutarch (referred to in last note).

κατατείνουσαι is intransitive. If the meaning were (as Ast holds) transitive —man being conceived as the puppet of the desires cf. Laws 644 E—we should expect ἐπι- or συν- rather than κατατείνουσαι: see Phaed. 94 C and 98 D.

παντάπασιν κτλ. The impressive iteration is in keeping with the age and earnestness of the speaker: cf. 331 A, B.

ἐστι. Stallbaum and others eject this word, but it is not easy to see why a scribe should have inserted it, particularly in such an idiomatic position. The asyndeton before δεσποτων is regular in explanatory clauses. I read ἐστι (with A) in preference to ἔστι: the meaning ‘is possible’ does not suit, and would require ἀπαλλαγῆναι rather than ἀπηλλάχθαι. Translate ‘it is the deliverance once and for all from tyrants full many and furious.’ The grammatical subject, as in English, remains vague; it is involved in ἐπειδὰνχαλάσωσιν. For the use of ἐστι cf. Euthyphr. 2 D

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: