previous next
e)ntau=qa tou\s prw/tous e)kdecame/nous au)to\n kai\ proseipo/ntas au)tokra/tora/ fasi mh\ plei/ous triw=n kai\ ei)/kosi gene/sqai, dio/, kai/per ou) kata\ th\n tou= sw/matos malaki/an kai\ qhlu/thta th=| yuxh=| diateqrumme/nos, a)lla\ i)tamo\s w)\n pro\s ta\ deina\ kai\ a)/treptos, a)pedeili/asen. [2] oi( de\ paro/ntes ou)k ei)/wn, a)lla\ toi=s ci/fesi gumnoi=s perii+o/ntes au)tou= to\ forei=on e)ke/leuon ai)/resqai, parafqeggome/nou polla/kis a)polwle/nai kai\ tou\s foreiafo/rous e)pitaxu/nontos. e)ch/kouon ga\r e)/nioi qauma/zontes ma=llon h)\ taratto/menoi dia\ th\n o)ligo/thta tw=n a)potetolmhme/nwn, ferome/nw| de\ ou(/tw di' a)gora=s a)ph/nthsan e(/teroi tosou=toi, kai\ pa/lin kata\ trei=s kai\ te/ttaras a)/lloi prosepe/lazon. [3] ei)=ta sunane/strefon a(/pantes a)nakalou/menoi *kai/sara kai\ gumna\ ta\ ci/fh proi+sxo/menoi. tw=n de\ xilia/rxwn o( th\n fulakh\n e)/xwn tou= stratope/dou *marti/alis, w(/s fasi, mh\ suneidw/s, e)kplagei\s de\ tw=| a)prosdokh/tw| kai\ fobhqei\s [p. 262] e)fh=ken ei)selqei=n. genome/nw| de\ e)nto\s ou)dei\s a)nte/pesen. oi( ga\r a)gnoou=ntes ta\ pratto/mena toi=s ei)do/si kai\ sunestw=sin e)k paraskeuh=s e)mperiexo/menoi kaq' e(/na kai\ du/o spora/des, u(po\ de/ous to\ prw=ton, ei)=ta peisqe/ntes e)phkolou/qhsan.

[4] ei)s de\ to\ *pala/tion eu)qu\s me\n a)phgge/lh tw=| *ga/lba| paro/ntos e)/ti tou= qu/tou kai\ tw=n i(erw=n e)n xersi\n o)/ntwn, w(/ste kai\ tou\s pa/nu pro\s ta\ toiau=ta duspeiqw=s kai\ a)tenw=s e)/xontas e)kplh/ttesqai kai\ qauma/zein to\ qei=on o)/xlou de\ pantodapou= surre/ontos e)c a)gora=s, au)tw=| me\n *ou)i/nios kai\ *la/kwn kai\ tw=n a)peleuqe/rwn e)/nioi gumna\ ta\ ci/fh proi+sxo/menoi pare/sthsan, o( de\ *pei/swn proelqw\n toi=s fula/ttousi th\n au)lh\n dorufo/rois e)netu/gxane. [5] tou= d' *)illurikou= ta/gmatos e)n th=| kaloume/nh| pasta/di *biyani/a| stratopedeu/ontos a)pesta/lh *ma/rios *ke/lsos, a)nh\r a)gaqo/s, prokatalhyo/menos.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (9 total)
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: