previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Περὶ γονέων μὲν οὖν προηγούμενος τύπος τῆς κατ̓ εἶδος ἐπισκέψεως, οὗ διὰ παντὸς ἔχεσθαι προσήκει, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. ἀρξόμεθα δὲ ἤδη κατὰ τὴν ἐκκειμένην τάξιν ἀπὸ πρώτου τοῦ περὶ γονέων λόγου. μὲν τοίνυν ἥλιος καὶ τοῦ Κρόνου ἀστὴρ τῷ πατρικῷ προσώπῳ συνοικειοῦνται κατὰ φύσιν, δὲ σελήνη καὶ τῆς Ἀφροδίτης τῷ μητρικῷ: καὶ ὅπως ἂν οὗτοι διακείμενοι τυγχάνωσι πρός τε ἀλλήλους καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους, τοιαῦτα δεῖ καὶ τὰ περὶ τοὺς γονέας ὑπονοεῖν. τὰ μὲν γὰρ περὶ τῆς τύχης καὶ τῆς κτήσεως αὐτῶν ἐπισκεπτέον ἐκ τῆς δορυφορίας τῶν φωτῶν, ἐπειδήπερ περιεχόμενοι μὲν ὑπὸ τῶν ἀγαθοποιεῖν δυναμένων καὶ τῶν τῆς αὐτῆς αἱρέσεως, ἤτοι ἐν τοῖς αὐτοῖς ζῳδίοις καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς, ἐπιφανῆ καὶ λαμπρὰ τὰ περὶ τοὺς γονέας διασημαίνουσι, καὶ μάλισθ̓ ὅταν τὸν μὲν ἥλιον ἑῷοι δορυφορῶσιν [p. 242] ἀστέρες, τὴν δὲ σελήνην ἑσπέριοι, καλῶς καὶ αὐτοὶ διακείμενοι καθ̓ ὃν εἰρήκαμεν τρόπον. ἐὰν δὲ καὶ τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ἀφροδίτης καὶ αὐτοὶ τυγχάνωσιν ἀνατολικοί τε καὶ ἰδιοπροσωποῦντες καὶ ἐπίκεντροι, εὐδαιμονίαν πρόδηλον ὑπονοητέον κατὰ τὸ οἰκεῖον ἑκατέρου τῶν γονέων: τὸ δὲ ἐναντίον, ἐὰν κενοδρομοῦντα τὰ φῶτα καὶ ἀδορυφόρητα τυγχάνοντα, ταπεινότητος καὶ ἀδοξίας τῶν γονέων ἐστὶ δηλωτικὰ καὶ μάλισθ̓ ὅταν τῆς Ἀφροδίτης καὶ τοῦ Κρόνου μὴ καλῶς φαίνωνται διακείμενοι. ἐὰν δὲ δορυφόρηται μέν, μὴ μέντοι ὑπὸ τῶν τῆς αὐτῆς αἱρέσεως, ὡς ὅταν Ἄρης μὲν ἐπαναφέρηται τῷ ἡλίῳ, Κρόνος δὲ τῇ σελήνῃ, μὴ ὑπὸ καλῶς κειμένων τῶν ἀγαθοποιῶν καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν αἵρεσιν, μετριότητα καὶ ἀνωμαλίαν περὶ τὸν βίον αὐτῶν ὑπονοητέον. κἂν μὲν σύμφωνος διασημανθησόμενος τῆς τύχης κλῆρος ἐν τῇ γενέσει τοῖς τὸν ἥλιον τὴν σελήνην ἐπὶ καλῷ δορυφορήσασι, παραλήψονται σῶα τὰ τῶν γονέων: ἐὰν δὲ ἀσύμφωνος ἐναντίος, μηδενὸς τῶν κακοποιῶν εἰληφότων τὴν δορυφορίαν, ἄχρηστος αὐτοῖς καὶ ἐπιβλαβὴς τῶν γονέων ἔσται κτῆσις. Περὶ δὲ πολυχρονιότητος ὀλιγοχρονιότητος αὐτῶν σκεπτέον ἀπὸ τῶν ἄλλων συσχηματισμῶν. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ πατρός, ἐὰν τοῦ Διὸς τῆς Ἀφροδίτης συσχηματισθῶσιν ὁπωσδήποτε [p. 244] τῷ τε ἡλίῳ καὶ τῷ τοῦ Κρόνου, καὶ αὐτὸς τοῦ Κρόνου σύμφωνον ἔχῃ σχηματισμὸν πρὸς τὸν ἥλιον ἤτοι συνὼν ἑξαγωνίζων τριγωνίζων, ἐν δυνάμει μὲν ὄντων αὐτῶν, πολυχρονιότητα τοῦ πατρὸς καταστοχαστέον: ἀδυναμούντων δὲ οὐχ ὁμοίως, οὐ μέντοιγε οὐδὲ ὀλιγοχρονιότητα: ἐὰν δὲ τοῦτο μὲν μὴ ὑπάρχῃ, δὲ τοῦ Ἄρεως καθυπερτερήσῃ τὸν ἥλιον τὸν τοῦ Κρόνου, καὶ ἐπανενεχθῇ αὐτοῖς, καὶ αὐτὸς πάλιν τοῦ Κρόνου μὴ σύμφωνος πρὸς τὸν ἥλιον ἀλλ̓ ἤτοι τετράγωνος διάμετρος, ἀποκεκλικότες μὲν τῶν κέντρων ἀσθενικοὺς μόνον τοὺς πατέρας ποιοῦσιν, ἐπίκεντροι δὲ ἐπαναφερόμενοι τοῖς κέντροις ὀλιγοχρονίους ἐπισινεῖς: ὀλιχοχρονίους μὲν ὅταν ἐν τοῖς πρώτοις ὦσι δυσὶ κέντροις, τῷ τε ἀνατέλλοντι καὶ τῷ μεσουρανοῦντι, καὶ ταῖς τούτων ἐπαναφοραῖς: ἐπισινεῖς δὲ ἐπινόσους ὅταν ἐν τοῖς λοιποῖς δυσὶ κέντροις ὦσι, τῷ τε δύνοντι καὶ τῷ ὑπογείῳ, ταῖς τούτων ἐπαναφοραῖς: μὲν γὰρ τοῦ Ἄρεως τὸν ἥλιον βλέψας καθ̓ ὃν εἰρήκαμεν τρόπον αἰφνιδίως ἀναιρεῖ τὸν πατέρα σίνη περὶ τὰς ὄψεις ποιεῖ, τὸν δὲ τοῦ Κρόνου βλέψας θανάτοις ῥιγοπυρέτοις σίνεσι διὰ τομῶν καὶ καύσεων περικυλίει. δὲ τοῦ Κρόνου καὶ αὐτὸς κακῶς σχηματισθεὶς πρὸς τὸν ἥλιον καὶ τοὺς θανάτους τοὺς πατρικοὺς ἐπινόσους κατασκευάζει καὶ πάθη τὰ διὰ τῆς τῶν ὑγρῶν ὀχλήσεως. [p. 246] Ἐπὶ δὲ τῆς μητρός, ἐὰν μὲν τοῦ Διὸς συσχηματισθῇ τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ τῆς Ἀφροδίτης ὁπωσδήποτε καὶ αὐτὸς τῆς Ἀφροδίτης συμφώνως ἔχῃ πρὸς τὴν σελήνην, ἑξάγωνος ὢν τρίγωνος συνὼν αὐτῇ ἐν δυνάμει ὄντες, πολυχρόνιον δεικνύουσι τὴν μητέρα. ἐὰν δὲ τοῦ Ἄρεως βλέψῃ τὴν σελήνην τὸν τῆς Ἀφροδίτης ἐπανενεχθεὶς τετραγωνίσας διαμετρήσας, τοῦ Κρόνου τὴν σελήνην μόνην ὡσαύτως, ἀφαιρετικοὶ μὲν ὄντες ἀποκεκλικότες, πάλιν ἀντιπτώμασι μόνον ἀσθενείαις περικυλίουσι: προσθετικοὶ δὲ ἐπίκεντροι, ὀλιγοχρονίους ἐπισινεῖς ποιοῦσι τὰς μητέρας, ὀλιγοχρονίους μὲν ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἀπηλιωτικῶν ὄντες κέντρων ἐπαναφορῶν, ἐπισινεῖς δὲ ἐπὶ τῶν δυτικῶν. Ἄρης μὲν γὰρ βλέψας τὴν σελήνην τοῦτον τὸν τρόπον, ἀνατολικὴν μὲν οὖσαν, τούς τε θανάτους τοὺς μητρικοὺς αἰφνιδίους καὶ σίνη περὶ τὰς ὄψεις ποιεῖ, ἀποκρουστικὴν δὲ τοὺς θανάτους ἀπὸ ἐκτρωσμῶν τῶν τοιούτων καὶ τὰ σίνη διὰ τομῶν καὶ καύσεων: τὴν δὲ Ἀφροδίτην βλέψας τούς τε θανάτους πυρεκτικοὺς ἀπεργαζέται καὶ πάθη τὰ δἰ ἀποκρύφων καὶ σκοτισμῶν καὶ προσδρομῶν αἰφνιδίων. δὲ τοῦ Κρόνου τὴν σελήνην βλέψας θανάτους καὶ πάθη ποιεῖ, ἀνατολικῆς μὲν οὔσης αὐτῆς διὰ ῥιγοπυρέτων, ἀποκρουστικῆς δὲ διὰ νομῶν ὑστερικῶν καὶ ἀναβρώσεων. Προσπαραληπτέον δὲ εἰς τὰ κατὰ μέρος εἴδη τῶν σινῶν καὶ παθῶν καὶ θανάτων καὶ τὰς τῶν δωδεκατημορίων ἐν οἷς εἰσιν οἱ τὸ αἴτιον ἐμποιοῦντες ἰδιοτροπίας, ὑπὲρ ὧν εὐκαιρότερον ἐν τοῖς περὶ αὐτῆς [p. 248] τῆς γενέσεως ἐπεξεργασόμεθα. καὶ ἔτι παρατηρητέον ἡμέρας μὲν μάλιστα τόν τε ἥλιον καὶ τὴν Ἀφροδίτην, νυκτὸς δὲ τὸν τοῦ Κρόνου καὶ τὴν σελήνην. Λοιπὸν δὲ ἐπὶ τῶν κατ̓ εἶδος ἐξεργασιῶν ἁρμόζον καὶ ἀκόλουθον ἂν εἴη τὸν τῆς αἱρέσεως πατρικὸν μητρικὸν τόπον ὥσπερ ὡροσκόπον ὑποστησαμένους τὰ λοιπὰ ὡς ἐπὶ γενέσεως αὐτῶν τῶν γονέων ἐπισκοπεῖν κατὰ τὰς ἐφεξῆς ὑποδειχθησομένας τῶν ὁλοσχερεστέρων εἰδῶν πρακτικῶν τε καὶ συμβατικῶν ἐφόδους: τοῦ μέντοι συγκρατικοῦ τρόπου καὶ ἐνταῦθα καὶ ἐπὶ πάντων μεμνῆσθαι προσήκει, καταστοχαζομένους, ἐὰν μὴ μονοειδεῖς ἀλλὰ διάφοροι τῶν ἐναντίων ποιητικοὶ τυγχάνωσιν οἱ τὰς κυρίας τῶν ἐπιζητουμένων τόπων εἰληφότες ἀστέρες, τίνες ἐκ τῶν περὶ ἕκαστον συμβεβηκότων πρὸς δύναμιν πλεονεκτημάτων πλείους ἔχοντες εὑρίσκονται ψήφους πρὸς τὴν ἐπικράτησιν τῶν ἀποτελεσθησομένων, ἵνα ταῖς τούτων φύσεσιν ἀκόλουθον ποιώμεθα τὴν ἐπίσκεψιν, τῶν ψήφων ἰσορρόπων οὐσῶν, ὅταν μὲν ἅμα ὦσιν οἱ ἐπικρατοῦντες, τὸ ἐκ τῆς κράσεως τῶν διαφόρων [p. 250] φύσεων συναγόμενον εὐστόχως ἐπιλογιζώμεθα: ὅταν δὲ διεστηκότες ἀνὰ μέρος ἑκάστοις κατὰ τοὺς ἰδίους καιροὺς τὰ οἰκεῖα τῶν συμπτωμάτων ἀπομερίζωμεν, προτέροις μὲν τοῖς ἑῴοις μᾶλλον, ὑστέροις δὲ τοῖς ἑσπερίοις. ἀπ̓ ἀρχῆς μὲν γὰρ ἀνάγκη συνοικειωθῆναι τῷ ζητουμένῳ τόπῳ τὸν μέλλοντά τι περὶ αὐτὸν ἀπεργάζεσθαι τῶν ἀστέρων, καὶ τούτου μὴ συμβεβηκότος οὐδὲν οἷόν τε καθ̓ ὅλου διαθεῖναι μέγα τὸν μηδ̓ ὅλως τῆς ἀρχῆς κοινωνήσαντα, τοῦ μέντοι χρόνου τῆς κατὰ τὸ ἀποτελούμενον ἐκβάσεως οὐκέτι τὸ τῆς πρώτης δεσποτίας αἴτιον, ἀλλ̓ τοῦ κυριεύσαντός πως πρός τε τὸν ἥλιον καὶ τὰς τοῦ κόσμου γωνίας διάστασις.

hide References (57 total)
 • Cross-references to this page (57):
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ABACAENUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ACRAE
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), AEGA´TES
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), AEGITHALLUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), AEO´LIAE
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), AGATHYRNA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), AGRIGENTUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), AGY´RIUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), CACYRUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), CAMARI´NA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), CAPI´TIUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), CA´TANA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), CENTU´RIPA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), CEPHALOE´DIUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), DRE´PANUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ENGUIUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ENNA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ENTELLA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ERBESSUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ERGE´TIUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), ERI´NEUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), GELA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HALICYAE
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HELO´RUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HERACLEIA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HE´RBITA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HI´MERA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HI´MERA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HI´PPARIS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HYBLA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), HYPSAS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), IAETA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), IMACHARA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), INA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), LEONTI´NI
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), LILYBAEUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), MACELLA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), MAZARA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), MENAENUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), MESSA´NA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), MO´TYCA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), MYLAE
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), NETUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), OSTEO´DES
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), PACHY´NUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), PANTA´GIAS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), PETRA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), SEGESTA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), SELI´NUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), SICI´LIA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), SI´CULUM MARE
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), SO´LUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), SYMAETHUS
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), TAUROME´NIUM
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), TISSA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), TRIO´CALA
  • Dictionary of Greek and Roman Geography (1854), TY´NDARIS
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: