previous next

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics


Ode 13
Πυθέᾳ Αιγινήτῃ ΠαγκρατιαστῇΝέμεα

1 2 ¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘ ¯ ¯
¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘ λειω
10¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘ ¯ ¯ ´ ̣ ε̣ρ̣[
¯ ˘ ˘ ¯ ˘ ˘ ¯
¯ ¯ ˘ ¯ ¯ ¯ ˘ ¯ δαν:
3 4 ὕβριος ὑψινόου
45παύσει, δίκας θνατοῖσι κραίνων:
οἵαν τινὰ δύσλοφον ὠ-
μηστᾷ λέοντι
[15] Περσείδας ἐφίησιν
χεῖρα παντοίαισι τέχναις:
50οὐ γὰρ] δαμασίμβροτος αἴθων
χαλ]κὸς ἀπλάτου θέλει
χωρε]ῖν διὰ σώματος, ἐ-
[20] γνάμ]φθη δ᾽ ὀπίσσω
φάσγα]νον: ποτέ φαμι
55τᾷδε] περὶ στεφάνοισι
παγκ]ρατίου πόνον Ἑλ-
λάνεσσι]ν ἱδρώεντ᾽ ἔσεσθαι.
[25] ὃς νῦν παρ]ὰ βωμὸν ἀριστάρχου Διὸς
Νίκας ἐ]ρ[ικ]υδέος ἀν-
60δεθε]ῖσιν ἄνθεα,
χρυσέ]αν δόξαν πολύφαντον ἐν αἰ-
ῶνι] τρέφει παύροις βροτῶν
[30] αἰ]εί, καὶ ὅταν θανάτοιο
κυάνεον νέφος καλύψῃ, λείπεται
65ἀθάνατον κλέος εὖ ἐρ-
χθέντος ἀσφαλεῖ σὺν αἴσᾳ.
τῶν καὶ σὺ τυχὼν Νεμέᾳ,
[35] Λάμπωνος υἱέ,
πανθαλέων στεφάνοισιν
70ἀνθέων] χαίταν ἐρεφθείς,
!!!!!!] πόλιν ὑψιάγυιαν
!!!!!!! τε]ρψιμβρότων
![!!!!!!!!!] ἁβ̣[ροπν]όων
κώμων πατρῴαν
75νᾶσον, ὑπέρβιον ἰσχὺν
παμμαχιᾶν ἀναφαίνων.
ποταμοῦ θύγατερ
[45] δινᾶντος Αἴγιν᾽ ἠπιόφρον,
5 τοι μεγάλαν [Κρονίδας
80ἔδωκε τιμὰν
ἐν πάντεσσιν [ἀγῶσιν,,
πυρσὸν ὣς Ἕλλ[ασι ¯×
[50] φαίνων: τό γε σὸ[ν κλέος αἰ]νεῖ
καί τις ὑψαυχὴς κό[ρα,
85¯¯˘˘¯˘˘ραν
πόδεσσι ταρφέω[ς,
ἠΰτε νεβρὸς ἀπενθής,
[55] ἀνθεμόεντας ἐπ᾽ [ὄχθους
κοῦφα σὺν ἀγχιδό[μοις
90θρῴσκουσ᾽ ἀγακλειτα[ῖς ἑταίραις:
ταὶ δὲ στεφανωσάμε[ναι πλόκοις ν]έων
ἀνθέων δόνακός τ᾽ ἐ[πιχω-
[60] ρίαν ἄθυρσιν
παρθένοι μέλπουσι τ[εὸν κράτος],
95δέσποινα παγξε[ίνου χθονός,
Ἐνδαΐδα τε ῥοδό[παχυν,
τ[ὸν ἱππευτὰ]ν ἔτ[ικτε Πηλέα
[65] καὶ Τελαμῶνα [κρα]τ̣[α]ι̣όν,
Αἰακῷ μειχθεῖσ᾽ ἐν ε[ὐναῖς:
100τῶν θ᾽ υἷας ἀερσιμάχους,
ταχύν τ᾽ Ἀχιλλέα
εὐειδέος τ᾽ Ἐριβοίας
[70] παῖδ᾽ ὑπέρθυμον βοα[θόον
Αἴαντα σακεσφόρον ἥ[ρω,
105ὅς τ᾽ ἐπὶ πρύμνᾳ σταθεὶς
ἔσχεν θρασυκάρδιον [ὁρ-
μαίνοντα ν[ᾶας
[75] θεσπεσίῳ πυ[ρὶ καῦσαι
Ἕκτορα χαλ[κεομίτρα]ν,
110ὁππότε Π[ηλεΐδας
τραχεῖαν [Ἀργείοισι μ]ᾶνιν
ὠρίνατ[ο, Δαρδανίδας
[80] τ᾽ ἔλυσεν ἄ[τας:
οἳ πρὶν μὲν [πολύπυργο]ν
6 115Ἰλίου θαητὸν ἄστυ
οὐ λεῖπον, ἀτυζόμενοι [δὲ
πτ]ᾶσσον ὀξεῖαν μάχαν,
[85] εὖτ᾽ ἐν πεδίῳ κλονέων
μαίνοιτ᾽ Ἀχιλλεύς,
120λαοφόνον δόρυ σείων:
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολέμοιο
λῆξεν ἰοστεφάνου
[90] Νηρῇδος ἀτρόμητος υἱός:
ὥστ᾽ ἐν κυανανθέϊ Θ[ρᾳκὶ ναυβάτας
125πόντῳ βορέας ὑπὸ κύ-
μασιν δαΐζει
νυκτὸς ἀντάσας, ἀνατ[ελλομένᾳ
[95] λῆξεν δὲ σὺν φαεσιμβρότῳ
ἀοῖ, στόρεσεν δέ τε πόντον
130οὐρία: νότου δὲ κόλπ[ωσαν πνοᾷ
ἱστίον, ἁρπαλέως τ᾽ ἄ-
ελπτον ἐξίκοντο χέρσον:
ὣς Τρῶες, ἐπεὶ κλύον αἰ-
[101] χματὰν Ἀχιλλέα
135μίμνοντ᾽ ἐν κλισίῃσιν
εἵνεκεν ξανθᾶς γυναικός,
Βρισηΐδος ἱμερογυίου,
[105] θεοῖσιν ἄντειναν χέρας,
φοιβὰν ἐσιδόντες ὑπαὶ
140χειμῶνος αἴγλαν:
πασσυδίᾳ δὲ λιπόντες
τείχεα Λαομέδοντος
[110] ἐς πεδίον κρατερὰν
ἄϊξαν ὑσμίναν φέροντες:
145ὦρσάν τε φόβον Δαναοῖς:
ὤτρυνε δ᾽ Ἄρης
εὐεγχής, Λυκίων τε
[115] Λοξίας ἄναξ Ἀπόλλων:
ἷξόν τ᾽ ἐπὶ θῖνα θαλάσσας:
7 150ναυσὶ δ᾽ εὐπύμνοις παραὶ
μάρναντ᾽, ἐναριζομένων
δ᾽ ἔρ]ευθε φώτων
[120] αἵμα]τι γαῖα μέλαινα
Ἑκτορ]έας ὑπὸ χειρός,
155πῆμα μ]έγ᾽ ἡμιθέοις
!!!!!] ἰσοθέων δι᾽ ὁρμάν.
!!!!!]ρονες, μεγάλαισιν ἐλπίσιν
[125] !!!!]οντες ὑπερφίαλον
[ׯ˘¯¯]
160!!!! ἱππευταὶ κυανώπιδας ἐκ-
¯¯˘¯¯¯] νέας
¯¯˘˘ εἰλα]πίνας τ᾽ ἐν
[130] ἁμέ]ρ[α]ις ἕξειν θεόδματον πόλιν.
μέλλον ἄρα πρότερον δι-
165νᾶντα φοινίξειν Σκάμανδρον,
θνᾴσκοντες ὑπ᾽ Αἰακίδαις
ἐρειψ[ιτ]ο̣ί ̣[χοις:
[135] τῶν εἰ καὶ τ[˘˘¯¯
βαθυξύλω[ι˘¯¯
8 175οὐ γὰρ ἀλα[μπέσ]ι νυ[κτὸς
πασιφανὴς Ἀρετὰ
κρυφθεῖσ᾽ ἀμαυρο[ῦται δνόφοισιν,
ἀλλ᾽ ἔμπεδον ἀκ[αμάτᾳ
[146] βρύουσα δόξᾳ
180στρωφᾶται κατὰ γᾶν [τε
καὶ πολυπλάγκταν θ[άλασσαν.
καὶ μὰν φερεκυδέα ν[ᾶσον
[150] Αἰακοῦ τιμᾷ, σὺν Εὐ-
κλείᾳ δὲ φιλοστεφ[άνῳ
9 185πόλιν κυβερνᾷ,
Εὐνομία τε σαόφρων,
θαλίας τε λέλογχεν
[155] ἄστεά τ᾽ εὐσεβέων
ἀνδρῶν ἐν εἰρήνᾳ φυλάσσει:
νίκαν τ᾽ ἐρικυδέα μέλπετ᾽, νέοι,
Πυθέα, μελέταν τε βροτω-
φελέα Μενάνδρου,
[160] τὰν ἐπ᾽ Ἀλφειοῦ τε ῥοαῖς θαμὰ δὴ
τίμασεν χρυσάρματος
195σεμνὰ μεγάθυμος Ἀθάνα,
μυρίων τ᾽ ἤδη μίτραισιν ἀνέρων
ἐστεφάνωσεν ἐθείρας
[165] ἐν πανελλάνων ἀέθλοις.
εἰ μή τινα θερσιεπὴς
200φθόνος βιᾶται,
αἰνείτω σοφὸν ἄνδρα
σὺν δίκᾳ. βροτῶν δὲ μῶμος
[170] πάντεσσι μέν ἐστιν ἐπ᾽ ἔργοις:
δ᾽ ἀλαθεία φιλεῖ
205νικᾶν, τε πανδαμάτωρ
χρόνος τὸ καλῶς
ἐ]ργμένον αἰὲν ἀ[έξει:
[175] δυσμενέων δὲ μα[ταία
γλῶσσ᾽ ἀϊδ]ὴς μιν[ύθει
10 11 220ἐλπίδι θυμὸν ἰαίνει:
τᾷ καὶ ἐγὼ πίσυνο[ς
φοινικοκραδέμνοισ[ι Μούσαις
ὕμνων τινὰ τάνδε ν[εόπλοκον δόσιν
[191] φαίνω, ξενίαν τε [φιλά-
225γλαον γεραίρω,
τὰν ἐμοὶ Λάμπων [παρέχων χάριν οὐ
βληχρὰν ἐπαθρήσαις τ[ίει,
[195] τὰν εἴ γ᾽ ἐτύμως ἄρα Κλειὼ
πανθαλὴς ἐμαῖς ἐνέσταξ[εν φρασίν,
230τερψιεπεῖς νιν ἀοιδαὶ
παντὶ καρύξοντι λαῷ.

1 8 verses lost.

2 Column 23

3 ant. 1, ep. 1, and the first ten verses of str. b, are lost.

4 Column 24

5 Column 25

6 Column 26

7 Column 27

8 5 lines lost.

9 Column 28

10 The last v. of str. 7, and the first nine of ant. 7 are lost.

11 Column 29

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

load focus English (Diane Arnson Svarlien, 1991)
hide References (15 total)
load Vocabulary Tool
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: