previous next1689. ἐπί (cp. Lat. ob) upon, on, on the surface of; opposed to ὑπό under, and to ὑπέρ when ὑπέρ means above the surface of.

1. ἐπί with the Genitive

a. Local: upon: ““οὔτ᾽ ἐπὶ γῆς οὔθ᾽ ὑπὸ γῆςneither upon the earth nor under the earthP. Menex. 246d, ““ἐπὶ θρόνου ἐκαθέζετοhe seated himself on a throneX. C. 6.1.6; of the vehicle (lit. or figur.) upon which: ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχεῖσθαι to ride on horseback 4. 5. 58 (never ἐπί with dat.), ““ἐπὶ τῆς ἐμῆς νεώςon my shipL. 21.6; in the direction of: ““ἐπὶ Σάρδεων ἔφευγεhe fled toward SardisX. C. 7.2.1; in the presence of (cp. παρά with dat.): ἐπὶ μαρτύρων before witnesses Ant. 2. γ. 8. ἐπί is rarely used of mere proximity in poetry or standard prose.

N.—In expressions of simple superposition ἐπί with the gen. denotes familiar relations and natural position; whereas ἐπί with the dat. gives clear and emphatic outlines to statements of the definite place of an object or action, is used in detailed pictures, and marks the object in the dative as distinct from the subject of the verbal action. ἐπί with the gen. is colourless and phraseological, and often makes, with the verb or the subject, a compound picture. Even in contrasting two objects ἐπί with gen. is used since no special point is made of position. With (unemphatic) pronouns of reference (αὐτοῦ) ἐπί with gen. is much more frequent than ἐπί with dat. The distinction between the two cases is often the result of feeling; and certain phrases become stereotyped, now with the gen., now with the dat.

b. Temporal, usually with personal gen.: in the time of: ““ἐπὶ τῶν προγόνωνin the time of our ancestorsAes. 3.178, ““ἐπ᾽ ἐμοῦin my timeT. 7.86, ““ἐπὶ τοῦ Δεκελεικου᾽ πολέμουin the Decelean warD. 22.15.

c. Other relations: ““μενεῖν ἐπὶ τῆς ἀνοία_ς τῆς αὐτῆςto persist in the same follyD. 8.14, ““ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁρᾶτε, ταῦτ᾽ ἐφ᾽ ὑ_μῶν αὐτῶν ἀγνοεῖτεwhat you see in the case of others, that you ignore in your own caseI. 8.114, ““ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουνthey proceeded by themselvesX. A. 2.4.10, ἐπὶ τεττάρων four deep 1. 2. 15, ““οἱ ἐπὶ τῶν πρα_γμάτωνthe men in powerD. 18.247.

2. ἐπί with the Dative

a. Local: on, by: ““οἰκοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷthey dwell on the isthmusT. 1.56, τὸ ἐπὶ θαλάσσῃ τεῖχος the wall by the sea 7. 4. The dat. with ἐπί denotes proxim ity much more frequently than the gen. with ἐπί; but denotes superposition less often than the gen. with ἐπί.

b. Temporal (rare in prose): ““ἦν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖςthe sun was near settingX. A. 7.3.34.

c. Other relations: Succession, Addition: ““τὸ ἐπὶ τούτῳ γ᾽ ἀπόκρι_ναιanswer the next questionP. A. 27b, ““ἀνέστη ἐπ᾽ αὐτῷhe rose up after himX. C. 2.3.7, ““ἐπὶ τῷ σί_τῳ ὄψονrelish with breadX. M. 3.14.2. Supervision: ““ἄρχων ἐπὶ τούτοις ἦνthere was a commander over themX. C. 5.3.56. Dependence: ““καθ᾽ ὅσον ἐστὶν ἐπ᾽ ἐμοίas far as is in my powerI. 6.8. Condition: ““ἐφ᾽ οἷς τὴν εἰρήνην ἐποιησάμεθαon what terms we made the peaceD. 8.5. Reason, motive, end, as with verbs of emotion (instead of the simple dative, 1517): πάντα ταῦτα θαυμάζω ἐπὶ τῷ κάλλει I am astonished at all these trees because of their beauty X. O. 4.21, οὐκ ἐπὶ τέχνῃ ἔμαθες ἀλλ᾽ ἐπὶ παιδείᾳ you learned this not to make it a profession but to gain general culture P. Pr. 312b. Hostility (less common in prose than in poetry; usually with accus.): ““ ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχία_the alliance against the MedesT. 3.63. Price: ἐπὶ πόσῳ; for how much? P. A. 41a.

3. ἐπί with the Accusative

a. Local: of the goal: ““ἐξελαύνει ἐπὶ τὸν ποταμόνhe marches to the riverX. A. 1.4.11, ἀφί_κοντο ἐπὶ τὸν ποταμόν they arrived at the river 4. 7. 18 (rarely the gen. with verbs of arrival), ““ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸν ἵππονhe mounted his horseX. C. 7.1.1. Extension: ““ἐπὶ πᾶσαν Ἀσία_ν ἐλλόγιμοιfamous over all AsiaP. Criti. 112e.

b. Temporal: extension: ““ἐπὶ πολλὰ_ς ἡμέρα_ςfor many daysD. 21.41.

c. Quantity, measure: ἐπὶ μι_κρόν a little, ἐπὶ πλέον still more, ἐπὶ πᾶν in general, πλάτος ἔχων πλεῖον ἐπὶ δύο στάδια wider than (up to) two stades X. C. 7.5.8.

d. Other relations: Purpose, object in view: ““πέμπειν ἐπὶ κατασκοπήνto send for the purpose of reconnoiteringX. C. 6.2.9, ““ἀπέστειλαν ἐπὶ χρήματαthey sent for moneyT. 6.74. Hostility: ἔπλεον ἐπὶ τοὺς Ἀθηναίους they sailed against the Athenians 2. 90. Reference: τὸ ἐπ᾽ ἐμέ (with or without εἶναι) as far as I am concerned (more commonly ἐπ᾽ ἐμοί); τό γε ἐπ᾽ ἐκεῖνον εἶναι L. 13.58.

N.—To express purpose ἐπί with accus. is generally used when the purpose involves actual or implied motion to an object; ἐπί with dat. is used when the purpose may be attained by mental activity.

4. ἐπί in Composition

Upon (ἐπιγράφειν write upon), over (ἐπιπλεῖν sail over), at, of cause (ἐπιχαίρειν rejoice over or at), to, toward (ἐπιβοηθεῖν send assistance to), in addition (ἐπιδιδόναι give in addition), against (ἐπιβουλεύειν plot against), after (ἐπιγίγνεσθαι be born after, ἐπισκευάζειν repair); causative (ἐπαληθεύειν verify); intensity (ἐπικρύπτειν hide; ἐπιβουλεύεσθαι further deliberate = reflect); reciprocity (ἐπιμείγνυσθαι ἀλλήλοις exchange friendly dealings).

hide References (1 total)
  • Cross-references to this page (1):
    • Raphael Kühner, Bernhard Gerth, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, KG 1.3.2
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: