previous next
εἰ , Att.-Ion. and Arc. (for εἰκ, v. infr. 11 ad init.), = Dor. and Aeol. αἰ, αἰκ (q. v.), Cypr.
A.Inscr.Cypr.135.10 H., both εἰ and αἰ in Ep.:— Particle used interjectionally with imper. and to express a wish, but usu. either in conditions, if, or in indirect questions, whether. In the former use its regular negative is μή; in the latter, οὐ.
A. INTERJECTIONALLY, in Hom., come now! c. imper., “εἰ δὲ . . ἄκουσονIl.9.262; εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ φευγόντων ib.46; most freq. with ἄγε (q. v.), 1.302, al.
d. folld. by a clause expressing a consequence of the fulfilment of the wish, αἰ γὰρ τοῦτο . . ἔπος τετελεσμένον εἴη: τῷ κε τάχα γνοίης . . Od. 15.536, cf. 17.496, al.; sts. hard to distinguish from εἰ in conditions (which may be derived from this use), “εἴ μοί τι πίθοιο, τό κεν πολὺ κέρδιον εἴηIl.7.28.
B. IN CONDITIONS, if:
I. with INDIC.,
b. to express a general condition, if ever, whenever, sts. with pres., “εἴ τις δύο καὶ πλείους τις ἡμέρας λογίζεται, μάταιός ἐστινS.Tr.943: with impf., “εἴ τίς τι ἠρώτα ἀπεκρίνοντοTh.7.10: rarely with aor., D.S.31.26.1, S.E.P.1.84; cf. 111.2.
3. with historical tenses, implying that the condition is or was unfulfilled.
a. with impf., referring to present time or to continued or repeated action in past time (in Hom. always the latter, Il.24.715, al.): ταῦτα οὐκ ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, εἰ μὴ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο they would not be able to do this (as they do), if they did not live an abstemious life, X.Cyr.1.2.16, cf. Pl.R.489b; οὐκ ἂν νήσων ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν he (Agamemnon) would not have been master of islands, if he had not had also some naval force, Th.1.9; “αἰ δ᾽ ἦχες ἔσλων ἴμερον κάλων . . αἴδως κεν . . ἦχενSapph.28; εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοὶ . . οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον if they had been good men, they would never have suffered as they did, Pl.Grg.516e, cf. X.Mem.1.1.5; εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ᾔδἐ . . οὐκ ἂν ὑπεξέφυγε if I had known this . . , Il.8.366.
c. rarely with plpf. referring to action finished in past or present time, λοιπὸν δ᾽ ἂν ἦν ἡμῖν ἔτι περὶ τῆς πόλεως διαλεχθῆναι, εἰ μὴ προτέρα τῶν ἄλλων τὴν εἰρήνην ἐπεποίητο if she had not (as she has done) made peace before the rest, Isoc.5.56, cf. Pl.Ti.21c.
II. with SUBJ., εἰ is regularly joined with ἄν (Ep. κε, κεν), cf. ἐάν: Arc. εἰκαν in Tegean Inscrr. of iv B. C. (IG5(2).3.16, 31, 6.2, SIG306.34) should be understood as εἰκ ἄν εἰ: εἰκ = οὐ: οὐκ), since εἰ δ᾽ ἄν is also found in IG5(2).3.2, 6.45, and εἰκ alone, ib.3.21; but ἄν κε, κεν) are freq. absent in Hom. as Od.5.221, 14.373 (and cf. infr. 2), and Lyr., Pi. (who never uses εἰ with ἄν or κεν)) P.4.266, al.; in dialects, “αἰ δείλητ᾽ ἀγχωρεῖνIG9(1).334.6 (Locr., v B. C.), cf. Foed.Dor. ap. Th.5.79; rarely in Hdt., “εἰ μὴ ἀναβῇ2.13; occasionally in Trag., A.Eu. 234, S.OT198 (lyr.), etc.; very rarely in Att. Prose, “εἰ ξυστῶσιν αἱ πόλειςTh.6.21; “εἴ τι που ἄλσος τέμενος ἀφειμένον Pl.Lg.761c: in later Prose, “εἴ τις θελήσῃApoc.11.5; “εἰ φονεύῃPlot.2.9.9, cf. Procl. Inst.26.
2. when the apodosis is present, denoting customary or repeated action, to express a general condition, if ever, ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται, σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον (sc. ἐστί) whenever a division comes, your prize is (always) greater, Il.1.166; ἢν ἐγγὺς ἔλθῃ θάνατος, οὐδεὶς βούλεται θνῄσκειν if death come near, E.Alc. 671; with ἄν omitted, “εἴ περ γάρ τε χόλον . . καταπέψῃ ἀλλά . . ἔχει κότονIl.1.81.
b. with Rhet. present in apodosis, ἐὰν μὴ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα there is (i.e. can be, will be) no rest . . , Pl.R.473d.
III. with OPTATIVE (never with ἄν in early Gr., later ἐάν c. opt., Dam.Pr.114, al.),
1. to express a future condition less definitely than ἐάν c. subj., usu. with opt. with ἄν in apod., κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες . . εἰ σφῶιν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιιν surely they would exult, if they should hear . . , Il.1.255, cf. 7.28, Od.3.223; “εἴης φορητὸς οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶςA.Pr.979; “οὐδὲ γὰρ ἄν με ἐπαινοίη, εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέταςX.An.7.7.11; “οἶκος δ᾽ αὐτός, εἰ φθογγὴν λάβοι, σαφέστατ᾽ ἂν λέξειενA.Ag.37, etc.: fut. opt. is f.l. in Pl.Tht.164a: with pres. ind. in apod., Xenoph.34.3, Democr.253: with fut.ind., Meliss.5.
2. when the apodosis is past, denoting customary or repeated action, to express a general condition in past time (corresponding to use of subj. in present time, supr. 11.2); once in Hom., “εἴ τίς με . . ἐνίπτοι, ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ . . κατέρυκεςIl.24.768; εἰ δέ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο . . , κατασβεννύναι τὴν ταραχὴν ἐπειρᾶτο if he should see (whenever he saw) any troops in confusion, he (always) tried, X.Cyr.5.3.55, cf. An.4.5.13, Mem.4.2.40; εἴ τις ἀντείποι, εὐθὺς ἐτεθνήκει if any one made objection, he was a dead man at once, Th. 8.66; “ἀλλ᾽ εἴ τι μὴ φέροιμεν, ὤτρυνεν φέρεινE.Alc.755. For εἰ c. ind. in this sense v. supr. 1.1: ind. and opt. are found in same sentence, “ἐμίσει, οὐκ εἴ τις κακῶς πάσχων ἠμύνετο, ἀλλ᾽ εἴ τις εὐεργετούμενος ἀχάριστος φαίνοιτοX.Ages.11.3.
4. c. opt. with ἄν, only when the clause serves as apodosis as well as protasis, cf. Pl.Prt.329b, D.4.18, X.Mem.1.5.3 (v. “ἄνA. 111. d).
V. after Verbs denoting wonder, delight, indignation, disappointment, contentment, and similar emotions, εἰ c. ind. is used instead of ὅτι, to express the object of the feeling in a hypothetical form, θαυμάζω εἰ μηδεὶς ὑμῶν μήτ᾽ ἐνθυμεῖται μήτ᾽ ὀργίζεται, ὁρῶν . . I wonder that no one of you is either concerned or angry when he sees . . , D.4.43; “οὐκ ἀγαπᾷ εἰ μὴ δίκην δέδωκεν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ καὶ χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωθήσεται ἀγανακτεῖAeschin.3.147: after past tenses, “ἐθαύμασε δ᾽ εἰ μὴ φανερόν ἐστινX.Mem.1.1.13; “δεινὸν εἰσῄει, εἰ μὴ . . δόξειD.19.33; “ἐθαύμαζον εἴ τι ἕξει τις χρήσασθαι τῷ λόγῳPl.Phd.95a; “οὐδὲ ᾐσχύνθη εἰ . . ἐπάγειD.21.105: in oratio obliqua (expressed or implied) c. opt., ἐπεῖπεν ὡς δεινὸν (sc. εἴη)“ εἰ . . μεγαλόψυχος γένοιτοAeschin.2.157; “ᾤκτιρον εἰ ἁλώσοιντοX.An.1.4.7; ἐθαύμαζε δ᾽ εἴ τις ἀρετὴν ἐπαγγελλόμενος ἀργύριον πράττοιτο he wondered that any one should demand money, Id.Mem.1.2.7; ἔχαιρον ἀγαπῶν εἴ τις ἐάσοι I rejoiced, being content if any one should let it pass, Pl.R.450a:—in this use the neg. οὐ is also found, “ἀγανακτῶ εἰ Φίλιππος ἁρπάζων οὐ λυπεῖD.8.55; “δεινὸν ἂν εἴη εἰ οἱ ἐκείνων ξύμμαχοι οὐκ ἀπεροῦσινTh.1.121; “τέρας λέγεις, εἰ οὐκ ἂν δύναιντο λαθεῖνPl.Men.91d, etc.
VI. in citing a fact as a ground of argument or appeal, as surely as, since, εἴ ποτ᾽ ἔην γε if there was [as there was], i.e. as sure as there was such an one, Il.3.180, al.; “εἰ τότε κοῦρος ἔα, νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει4.321; πολλοὺς γὰρ οἶκε εἶναι εὐπετέστερον διαβάλλειν ἕνα, εἰ Κλεομένεα μὲν μοῦνον οὐκ οἷός τε ἐγένετο διαβαλεῖν, τρεῖς δὲ μυριάδας Ἀθηναίων ἐποίησε τοῦτο it seems easier to deceive many than one, if (as was the fact, i.e. since) he was not able . . , Hdt.5.97, cf. 1.60,al.
VII. ELLIPTICAL CONSTRUCTIONS:
1. with apodosis implied in the context, εἰ having the force of in case, supposing that, πρὸς τὴν πόλιν, εἰ ἐπιβοηθοῖεν, ἐχώρουν they marched towards the city [so as to meet the citizens], in case they should rush out, Th.6.100; ἱκέται πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀφίγμεθα, εἴ τινα πόλιν φράσειας ἡμῖν εὔερον we have come hither to you, in case you should tell us of some fleecy city (i.e. that we might hear of it), Ar.Av.120; παρέζεο καὶ λαβὲ γούνων, αἴ κέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι sit by him and grasp his knees [so as to persuade him], in case he be willing to help the Trojans, Il.1.408, cf. 66, Od.1.94, 3.92; ἄκουσον καὶ ἐμοῦ, ἐάν σοι ἔτι ταὐτὰ δοκῇ hear me also [that you may assent], in case the same opinion please you, Pl.R.358b; ἰδὲ δή, ἐάν σοι ὅπερ ἐμοὶ συνδοκῇ look now, in case you approve what I do, ib. 434a.
2. with apodosis suppressed for rhetorical reasons, εἴ περ γάρ κ᾽ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος . . στυφελίξαι if he wish to thrust him away, [he will do so], Il.1.580; εἰ μὲν δώσουσι γέρας—: εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι if they shall give me a prize, [well and good]; but if they give not, then I will take one for myself, 1.135, cf. 6.150, Ar.Pl.468; καὶ ἢν μὲν ξυμβῇ πεῖρα—: εἰ δὲ μή . . and if the attempt succeed, [well]; otherwise . . , Th.3.3, cf. Pl.Prt.325d.
3. with the Verb of the protasis omitted, chiefly in the following expressions:
d. εἰ γάρ for if so, Id.7.3.6.
g. εἴ ποθεν (sc. δυνατόν ἐστι) if from any quarter, i.e. from some quarter or other, S.Ph. 1204 (lyr.); so εἴ ποθι somewhere, anywhere, Id.Aj.885 (lyr.); “εἴ πουOd.4.193.
h. εἴ πως ib.388, X.An.2.3.11: in an elliptical sentence (cf. VII. 1), “πρέσβεις πέμψαντες, εἴ πως πείσειανTh.1.58.
VIII. with other PARTICLES:
1. for the distinction between καὶ εἰ (or καὶ ἐάν, or κἄν) even if, and εἰ καί (or ἐὰν καί) even though, v. καί:—the opposite of καὶ εἰ is οὐδ᾽ εἰ, not even if; that of εἰ καί is εἰ μηδέ, if (although) not even.
IX. in neg. oaths, = Hebr. im, LXXPs.94(95).11, Ev.Marc.8.12, al.
C. IN INDIRECT QUESTIONS, whether, folld. by the ind., subj., or opt., according to the principles of oratio obliqua:
1. with IND. after primary tenses, representing the same tense in the direct question, σάφα δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ εἰ θεός ἐστιν whether he is a god, Il.5.183; “εἰ ξυμπονήσεις . . σκόπειS.Ant.41.
2. with SUBJ. after primary tenses, representing a dubitative subj. in the direct question, τὰ ἐκπώματα οὐκ οἶδ᾽ εἰ Χρυσάντᾳ τουτῳῒ δῶ whether I should give them, X.Cyr.8.4.16: sts. elliptical, “ἐς τὰ χρηστήρια ἔπεμπε, εἰ στρατεύηται ἐπὶ τοὺς ΠέρσαςHdt.1.75.
3. OPT. after past tenses, representing either of the two previous constructions in the direct question, ἤρετο εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος he asked whether any one was wiser than I (direct ἔστι τις σοφώτερος;), Pl.Ap.21a; “ἐπεκηρυκεύετο Πεισιστράτῳ, εἰ βούλοιτό οἱ τὴν θυγατέρα ἔχειν γυναῖκαHdt.1.60: rarely aor. opt. for the aor. ind., ἠρώτων αὐτὸν εἰ ἀναπλεύσειεν I asked him whether he had set sail (direct ἀνέπλευσας;), D.50.55: but aor. opt. usually represents aor. subj., τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν . . καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν ποιεῖσθαι they asked whether they should deliver their city to the Corinthians, and should try . . , Th.1.25:—in both constructions the ind. or subj. may be retained, ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν ib.119; ἐβουλεύοντο εἴτε κατακαύσωσιν . . εἴτε τι ἄλλο χρήσωνται whether they should burn them or should dispose of them in some other way, Id.2.4; ἀνακοινοῦσθαι αὐτὸν αὑτῷ εἰ δῷ ἐπιψηφίσαι τοῖς προέδροις [he said that] he consulted him whether he should give . . , Aeschin.2.68.
4. with OPT. and ἄν when this was the form of the direct question, ἠρώτων εἰ δοῖεν ἂν τούτων τὰ πιστά they asked whether they would give (direct δοιήτε ἄν;), X.An.4.8.7.
5. the NEG. used with εἰ in indirect questions is οὐ, when οὐ would be used in the direct question, ἐνετέλλετο . . εἰρωτᾶν εἰ οὔ τι ἐπαισχύνεται whether he is not ashamed, Hdt.1.90, etc.; but if μή would be required in the direct form, it is retained in the indirect, οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ εἰ τοῦ μὲν δικαίου μὴ ἀξιοῖ πλέον ἔχειν μηδὲ βούλεται δίκαιος, τοῦ δὲ ἀδίκου (the direct question would be μὴ ἀξιοῖ μηδὲ βούλεται; he does not see fit nor wish, does he?) Pl.R. 349b:—in double indirect questions, εἴτε . . εἴτε . . ; εἰ . . εἴτε . . ; εἴτε . . . . , either οὐ or μή can be used in the second clause, “ὅπως ἴδῃς εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδονS.Aj.7; “σκοπῶμεν εἰ ἡμῖν πρέπει οὔPl.R.451d; εἰ ἀληθὲς μή, πειράσομαι μαθεῖν ib.339a; “πολλὰ ἂν περιεσκέψω, εἴτε ἐπιτρεπτέον εἴτε οὔ: . . οὐδένα λόγον οὐδὲ συμβουλὴν ποιῇ, εἴτε χρὴ ἐπιτρέπειν σαυτὸν αὐτῷ εἴτε μήId.Prt.313a, 313b; “ἀνάγκη τὴν ἐμὴν μητέρα, εἴτε θυγάτηρ ἦν Κίρωνος εἴτε μή, καὶ εἰ παρ᾽ ἐκείνῳ διῃτᾶτο οὔ, καὶ γάμους εἰ διττοὺς ὑπὲρ ταύτης εἱστίασεν μὴ . . πάντα ταῦτα εἰδέναι τοὺς οἰκέταςIs.8.9; τοὺς νόμους καταμανθάνειν εἰ καλῶς κεῖνται μή<*> τοὺς λόγους εἰ ὀρθῶς ὑμᾶς διδάσκουσιν οὔ Antipho 5.14.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (200 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (200):
  • Aeschines, On the Embassy, 157
  • Aeschines, On the Embassy, 68
  • Aeschines, Against Ctesiphon, 147
  • Aeschylus, Agamemnon, 1537
  • Aeschylus, Agamemnon, 37
  • Aeschylus, Eumenides, 234
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 152
  • Aeschylus, Prometheus Bound, 979
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 14
  • Aristophanes, Birds, 120
  • Aristophanes, Birds, 759
  • Aristophanes, Frogs, 579
  • Aristophanes, Knights, 594
  • Aristophanes, Plutus, 468
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 898
  • Bacchylides, Epinicians, 5.5
  • Demosthenes, Philippic 1, 18
  • Demosthenes, Philippic 1, 5
  • Demosthenes, Philippic 1, 50
  • Demosthenes, On the Chersonese, 55
  • Demosthenes, Philippic 1, 43
  • Demosthenes, On the Crown, 145
  • Demosthenes, On the False Embassy, 33
  • Demosthenes, Against Midias, 104
  • Demosthenes, Against Midias, 105
  • Demosthenes, Against Aphobus 1, 63
  • Demosthenes, Against Aphobus 2, 21
  • Demosthenes, Against Polycles, 55
  • Euripides, Alcestis, 1072
  • Euripides, Alcestis, 671
  • Euripides, Alcestis, 755
  • Euripides, Andromache, 6
  • Euripides, Hecuba, 836
  • Euripides, Hecuba, 863
  • Euripides, Hippolytus, 1410
  • Euripides, Medea, 568
  • Herodotus, Histories, 1.45
  • Herodotus, Histories, 1.75
  • Herodotus, Histories, 1.90
  • Herodotus, Histories, 2.20
  • Herodotus, Histories, 3.105
  • Herodotus, Histories, 5.97
  • Herodotus, Histories, 1.129
  • Herodotus, Histories, 1.200
  • Herodotus, Histories, 1.60
  • Herodotus, Histories, 2.13
  • Herodotus, Histories, 2.64
  • Herodotus, Histories, 2.73
  • Herodotus, Histories, 3.2
  • Herodotus, Histories, 6.37
  • Homer, Iliad, 13.825
  • Homer, Iliad, 14.84
  • Homer, Iliad, 1.128
  • Homer, Iliad, 1.166
  • Homer, Iliad, 1.255
  • Homer, Iliad, 1.302
  • Homer, Iliad, 1.39
  • Homer, Iliad, 1.580
  • Homer, Iliad, 1.61
  • Homer, Iliad, 1.81
  • Homer, Iliad, 23.274
  • Homer, Iliad, 24.74
  • Homer, Iliad, 24.768
  • Homer, Iliad, 3.180
  • Homer, Iliad, 4.189
  • Homer, Iliad, 4.321
  • Homer, Iliad, 5.183
  • Homer, Iliad, 6.150
  • Homer, Iliad, 8.366
  • Homer, Iliad, 9.262
  • Homer, Iliad, 10.111
  • Homer, Iliad, 1.408
  • Homer, Iliad, 24.715
  • Homer, Iliad, 2.364
  • Homer, Iliad, 7.157
  • Homer, Odyssey, 14.373
  • Homer, Odyssey, 15.536
  • Homer, Odyssey, 17.475
  • Homer, Odyssey, 17.496
  • Homer, Odyssey, 2
  • Homer, Odyssey, 24.376
  • Homer, Odyssey, 2.33
  • Homer, Odyssey, 3.223
  • Homer, Odyssey, 4.193
  • Homer, Odyssey, 5.221
  • Homer, Odyssey, 7.311
  • Homer, Odyssey, 1.94
  • Homer, Odyssey, 3.92
  • Homer, Odyssey, 4.364
  • Isaeus, Ciron, 9
  • Isocrates, To Philip, 56
  • New Testament, Mark, 8.12
  • New Testament, Revelation, 11.5
  • Plato, Laws, 761c
  • Plato, Republic, 349b
  • Plato, Republic, 358b
  • Plato, Republic, 408c
  • Plato, Republic, 432c
  • Plato, Republic, 434a
  • Plato, Republic, 451d
  • Plato, Republic, 473d
  • Plato, Republic, 489b
  • Plato, Republic, 501d
  • Plato, Republic, 339a
  • Plato, Republic, 450a
  • Plato, Apology, 25b
  • Plato, Apology, 21a
  • Plato, Apology, 28c
  • Plato, Apology, 30b
  • Plato, Apology, 32d
  • Plato, Apology, 36a
  • Plato, Phaedo, 91c
  • Plato, Phaedo, 95a
  • Plato, Theaetetus, 164a
  • Plato, Phaedrus, 228a
  • Plato, Symposium, 212c
  • Plato, Euthydemus, 285c
  • Plato, Gorgias, 469c
  • Plato, Gorgias, 480b
  • Plato, Meno, 86e
  • Plato, Protagoras, 310d
  • Plato, Protagoras, 313a
  • Plato, Protagoras, 313b
  • Plato, Protagoras, 325d
  • Plato, Protagoras, 329b
  • Plato, Gorgias, 516e
  • Plato, Meno, 91d
  • Plato, Timaeus, 21c
  • Sophocles, Ajax, 885
  • Sophocles, Ajax, 7
  • Sophocles, Antigone, 41
  • Sophocles, Antigone, 485
  • Sophocles, Antigone, 722
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 734
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 198
  • Sophocles, Oedipus Tyrannus, 863
  • Sophocles, Philoctetes, 1204
  • Sophocles, Philoctetes, 526
  • Strabo, Geography, 2.1.29
  • Strabo, Geography, 7.3.6
  • Thucydides, Histories, 1.28
  • Thucydides, Histories, 2.4
  • Thucydides, Histories, 3.3
  • Thucydides, Histories, 4.20
  • Thucydides, Histories, 5.79
  • Thucydides, Histories, 6.100
  • Thucydides, Histories, 6.21
  • Thucydides, Histories, 6.91
  • Thucydides, Histories, 7.10
  • Thucydides, Histories, 8.66
  • Thucydides, Histories, 1.32
  • Thucydides, Histories, 1.58
  • Thucydides, Histories, 1.9
  • Xenophon, Anabasis, 1
  • Xenophon, Anabasis, 4.3.6
  • Xenophon, Anabasis, 6.4.12
  • Xenophon, Anabasis, 7.7.11
  • Xenophon, Anabasis, 1.4.7
  • Xenophon, Anabasis, 2.1.4
  • Xenophon, Anabasis, 2.3.11
  • Xenophon, Anabasis, 4.5.13
  • Xenophon, Anabasis, 4.8.7
  • Xenophon, Anabasis, 6.6.25
  • Xenophon, Anabasis, 7.3.11
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.1.3
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.1.35
  • Xenophon, Cyropaedia, 3.2.13
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.3.27
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.3.55
  • Xenophon, Cyropaedia, 5.4.30
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.1.38
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.1.19
  • Xenophon, Cyropaedia, 8.4.16
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.16
  • Xenophon, Hellenica, 6.4.6
  • Xenophon, Hellenica, 5.2.2
  • Xenophon, Memorabilia, 1.1.13
  • Xenophon, Memorabilia, 1.1.5
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.46
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.8
  • Xenophon, Memorabilia, 4.2.40
  • Xenophon, Memorabilia, 1.2.7
  • Xenophon, Memorabilia, 1.5.3
  • Xenophon, Agesilaus, 11.3
  • Xenophon, Economics, 1.13
  • Homer, Iliad, 1.135
  • Homer, Iliad, 1.564
  • Homer, Iliad, 2
  • Homer, Iliad, 3.281
  • Homer, Iliad, 5.680
  • Homer, Iliad, 7.28
  • Homer, Odyssey, 17.549
  • Sophocles, Trachiniae, 8
  • Sophocles, Trachiniae, 943
  • Aristophanes, Clouds, 1433
  • Thucydides, Histories, 1.121
  • Thucydides, Histories, 1.17
  • Thucydides, Histories, 3.40
  • Thucydides, Histories, 1.25
  • Thucydides, Histories, 2.5
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: