previous next
συμβάλλω , fut. -βα^λῶ: aor. -έβα^λον, inf. -βα^λεῖν: pf. -βέβληκα: aor. 1 Pass. -εβλήθην:—of these tenses Hom. uses only pres. Act., aor. Act. and Med., but most commonly Ep. intr. aor. forms συμβλήτην, -βλήμεναι, Med. σύμβλητο, -βληντο, -βλήμενος, subj. 2sg. -βλήεαι prob. cj. for -βλήσεαι in Il.20.335, 3sg. contr.
3. jumble up together, “διαφέροντα ς. εἰς ταὐτόνPl.Plt.285a.
4. intr. in Act., fit (cf. “σύμβολον1.1), Arist.EE1239b14; to be suitable, “τὰ χεδροπὰ ς. εἰς τὰς νέαςThphr.CP3.20.7 (unless = sow, set).
b. to be profitable, “ς. τῷ πολιτικῷ . . δικαίῳ εἶναιPhld.Rh.2.285 S.; “ς. ἀναμένειν ἡμέραν μίανGal.16.496.
5. intr., come together, ἔνθα δίστομοι . . ς. ὁδοί where two roads join, S.OC901, cf. Str.6.3.7; τὰ συμβάλλοντα the watersmeet, IG9(2) p.xi (Delph., iii/ii B.C.); [“φλὲψ] ς. τῇ ἀποσχίσειArist.HA514a12; collide, “τοὺς τύπους ἀνάγκη συμβάλλειν ἑαυτοῖςThphr.Sens.52: Geom., meet, τὸ σημεῖον, καθ᾽ συμβάλλουσιν the point in which (the straight lines) meet, Archim.Sph.Cyl.1.23, etc.
6. βλέφαρα ς. ὕπνῳ close the eyes in sleep, A.Ag.15; ς. ὄμμα, in death, ib. 1294 (but ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; how shall I meet her eyes with mine? E.IA455).
7. generally, join, unite, ς. σχοινία twist ropes (cf. συμβολεύς), Ar.Pax 37; so “τοπεῖαIG22.1672.311 (iv B.C.); “ὠμόλινον ς. πεντάπλουνHp.Fist.4; “στέφανονPhilostr.Her.Prooem.; [“αἱ φλέβες] ς. [τὸ σῶμα] εἰς ἕνArist.PA668b24; fit together, “ἁρμούςIG7.4255.23 (Oropus, iv B.C.); ς. καὶ κολλῆσαι ib. 22.1668.73 (iv B.C.); “κεραῖαι συμβεβλημέναιPCair.Zen.566.10 (iii B.C.); δεξιὰς ς. ἀλλήλοισι join hands, E.IA58.
8. ς. συμβόλαιά τινι or πρός τινα make a contract with a person, esp. lend him money on bond, D. 34.1, Pl.R.425c, cf. Th.5.77 (Med.); συμβόλαιον εἰς τἀνδράποδα συμβεβλημένον money lent on the security of the slaves, D.27.27: abs., in same sense, Isoc.21.13; make a contract, Pl.Alc.1.125d, OGI669.21 (Egypt, i A.D.), Cod.Just.1.3.55.4; of a marriage contract, Mitteis Chr.372 vi 22, cf. 8 (ii A.D.); advance, lend, “πέρα μεδίμνου κριθῶνIs.10.10; ἱμάτια, χρυσία, etc., Ar.Ec.446; ἐπί τισι on certain terms, D.H.6.29; “ς. δανεισμῷPl.Lg.921d; συμβαλών the lender, creditor, D.56.2, cf. D.H.5.63 (but οἱ συμβ. the borrowers, debtors, Id.4.9):— Med., with pf. Pass., pay a share, contribute, ὁλκάδα οἱ συμβαλέεσθαι give him a merchant-vessel, Hdt.3.135, cf. Lys.32.24, X.Ages. 2.27; ς. χρήματά τινι εἰς τροφὴν τῶν στρατιωτῶν advance it, Id.An. 1.1.9, cf. IG7.2418 (Thebes, iv B.C.); “τριήρεις εἰς κίνδυνονIsoc.4.98; “ἐφόδιονPSI4.407.12 (iii B.C.).
9. generally, contribute:— Pass., “συμβάλλεταί τις . . μερίςAlex.149.4:—in this sense mostly in Med., τέμενος συμβάλλεσθαι add thereto, Pi.I.1.59; “ τύχη οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται ἐς τὸ ἐπαίρεινTh.3.45, cf. Hp.Aër.2, Sosip.1.37, Damox.2.11; τὸ μὴ ἀγανακτεῖν . . ἄλλα τέ μοι πολλὰ συμβάλλεται, καὶ . . many circumstances contribute to my feeling no vexation, and especially . ., Pl.Ap.36a; “ς. βοήθειαν οὐ σμικρὰν πρός τιId.Lg.836b; τιμὴν καὶ δόξαν τῇ πόλει ς. Isoc.Ep.8.6; “οὐ δεῖ λογίζεσθαι, πότερος πλείω συμβέβληταιX.Oec.7.13; freq. with μέρος as obj., ἔργων οὐκ ἐλάχιστον μέρος ς. And.1.143; “μέρος ς. πρὸς ἀρετήνPl.Lg.836d, cf. R.331b, D.41.11; “οὐκ ἐλάχιστον μέρος πρὸς εὐδαιμονίανIsoc.7.79; “συμβαλλέσθω τὸ μέρος ἕκαστος εἰς τὸ ἀνάλωμαPHal.1.108, cf. 113 (iii B.C.); “τὴν μεγίστην εἰς αὐτὰ μοῖρανPl.Ti.47c, cf. X.Cyr.6.1.28: also abs., οὔτε ποταμὸς οὔτε κρήνη οὐδεμία ἐσδιδοῦσα ἐς πλῆθός οἱ συμβάλλεται contributes to its volume, Hdt.4.50; “ς. πρὸς τὸ λανθάνεινX.Cyr.2.4.21, cf. Isoc.7.21; συμβαλλόμενα contributory causes, Thphr.Sud.6: abs., to be helpful, “πολλά ἐστι τὰ συμβαλλόμενα τοῖς βουλομένοιςAntipho 5.79, cf. Pl.Lg.905b, D.21.133; φόνου κηκὶς ξ. contributes to the proof, A.Ch.1012: rarely c. gen. partit., ξυμβάλλεται πολλὰ τοῦδε δείματος many things contribute [their share] of this fear, i.e. join in causing it, E.Med.284.
10. συμβάλλεσθαι γνώμας contribute one's opinion to a discussion, Hdt.8.61; “περί τινοςPl.Plt. 298c; “συμβαλέσθαι περί τινος λόγουςX.Cyr.2.2.21; λόγον ς. περὶ βίου contribute an opinion about life, Pl.Lg.905c; also συμβαλέσθαι τι to have something to say, Id.Ion532c, cf. 533a; ταῦτά σοι περὶ Ἔρωτος ς. Id.Smp.185c; συμβαλοῦ γνώμην contribute your opinion, help in judging, S.OC1151; ς. τὴν γνώμην τῆς βουλῆς, with or without εἰς τὸν δῆμον, communicate it, IG22.79.6, 103.17, al.; cast votes, Schwyzer 84.15 (Tylisus, v B.C.).
c. intr., come together, “σύμβαλον μάχεσθαι16.565; also ς. alone, come to blows, engage, “πρίν γ᾽ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι21.578; freq. in Hdt., either abs., as 1.77,82, or c. dat. pers., ib.80,104; “Ἄρης Ἄρει δυμβαλεῖ, Δίκα ΔίκᾳA.Ch.461 (lyr.); Ἕλληνες Μήδοις ς. Simon.136; also “ς. πρός τιναX.Cyr.7.1.20, Isoc.4.69; “εἰς μονομαχίαν πρός τιναStr.14.5.16; συμβάλλων coming into collision, Pl.Plt.273a, cf. Wilcken Chr.16.6 (ii A.D.).
3. Med., fall in with one, meet him, c. dat., freq. in Hom., who uses Ep. aor. forms beginning ξυμβλη- or συμβλη- solely in this sense, “Νέστορι δὲ ξύμβληντοIl.14.27, cf. 39; “εἰ δ᾽ ἄρα τις . . ξύμβληται ὁδίτηςOd.7.204; “ξυμβλήμενος ἄλλος ὁδίτης11.127; ὅτε κεν συμβλήσεαι (leg. -βλήεαι)“αὐτῷIl.20.335; “ξυμβλήτην ἀλλήλοιινOd.21.15.
4. so in Act., συμβαλών having met, A.Ch.677; οἱ συμβάλλοντες those who come in contact with one, Plu.Marc.20; φιλοσόφῳ ς. Arr.Epict.3.9.13, cf. 12, POxy.1063 (ii/iii A.D.), PFay.129.2 (iii A.D.).
b. compare for the purpose of checking, μέτρῳ συμβεβλημένῳ πρὸς τὸ χαλκοῦν Wilcken Chr.410.11 (iii B.C.), etc.
3. conclude, infer, conjecture, interpret, “συμβαλεῖν τιPi.N.11.33; ς. ὅτι . . Pl.Cra.412c; τοῦτο ς. S.OC1474; τοῦτο ς., ὅτι. . Ar.V.50; τὰ πρὶν οὐκ εὔγνωστα ς. E.Or.[1394]; “εὖ ξυνέβαλεν αὐτάAr.Eq.427; “ἣν [νόσον] οὐδ᾽ ἂν εἷς γνοίη ποτ᾽ οὐδ᾽ ἂν ξυμβάλοιId.V.72; “ς. ἔπηE.Med.675; “τοὖναρId.IT55; “τὴν μαντείανPl.Cra.384a; “τὸν χρησμόνArist.Fr.532, cf. 76; “σήματα ς., εἰ . . . . Arat.1146: abs., καθὼς συμβάλλομεν ἐκ τοὖ . . Sor.2.63:—Med., abs., Heraclit.47, freq. in Hdt., as 2.33, 4.87: c. acc., make out, understand, τὸ πρῆγμα ib.111; “ς. τι ἔκ τινος6.107; τῇδε, ὅτι . . from the fact that . ., 3.68: c. acc. et inf., 1.68, 2.33, 112, al.; folld. by indirect question, 4.45.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (122 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (122):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1294
  • Aeschylus, Libation Bearers, 1012
  • Aeschylus, Libation Bearers, 677
  • Aeschylus, Libation Bearers, 461
  • Andocides, On the Mysteries, 143
  • Antiphon, On the murder of Herodes, 79
  • Aristophanes, Ecclesiazusae, 446
  • Aristophanes, Knights, 427
  • Aristophanes, Peace, 37
  • Aristophanes, Peace, 1274
  • Aristophanes, Wasps, 50
  • Aristophanes, Wasps, 72
  • Demosthenes, Against Midias, 133
  • Demosthenes, Against Aphobus 1, 27
  • Demosthenes, Against Phormio, 1
  • Demosthenes, Against Spudias, 11
  • Demosthenes, Against Dionysodorus, 2
  • Euripides, Bacchae, 837
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 58
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 830
  • Euripides, Iphigeneia in Aulis, 455
  • Euripides, Iphigeneia in Taurus, 55
  • Euripides, Medea, 521
  • Euripides, Medea, 675
  • Euripides, Medea, 284
  • Euripides, Medea, 44
  • Euripides, Orestes, 1394
  • Euripides, Orestes, 336
  • Euripides, Phoenician Women, 1405
  • Herodotus, Histories, 1.68
  • Herodotus, Histories, 1.77
  • Herodotus, Histories, 2.10
  • Herodotus, Histories, 2.31
  • Herodotus, Histories, 3.135
  • Herodotus, Histories, 3.160
  • Herodotus, Histories, 3.32
  • Herodotus, Histories, 3.68
  • Herodotus, Histories, 4.15
  • Herodotus, Histories, 4.45
  • Herodotus, Histories, 6.107
  • Herodotus, Histories, 6.63
  • Herodotus, Histories, 8.61
  • Herodotus, Histories, 2.33
  • Herodotus, Histories, 3.125
  • Herodotus, Histories, 4.101
  • Herodotus, Histories, 4.50
  • Herodotus, Histories, 4.87
  • Herodotus, Histories, 5.1
  • Homer, Iliad, 12.181
  • Homer, Iliad, 14.27
  • Homer, Iliad, 21.578
  • Homer, Iliad, 5.774
  • Homer, Iliad, 4.453
  • Homer, Odyssey, 11.127
  • Homer, Odyssey, 21.15
  • Isocrates, Areopagiticus, 21
  • Isocrates, Areopagiticus, 79
  • Isocrates, Against Euthynus, 13
  • Isocrates, Panegyricus, 69
  • Isocrates, Panegyricus, 98
  • Lycurgus, Against Leocrates, 68
  • Lysias, Against Diogeiton, 24
  • New Testament, Acts, 4.15
  • Plato, Laws, 647c
  • Plato, Laws, 836b
  • Plato, Laws, 836d
  • Plato, Laws, 905b
  • Plato, Laws, 905c
  • Plato, Laws, 921d
  • Plato, Republic, 331b
  • Plato, Republic, 425c
  • Plato, Apology, 36a
  • Plato, Statesman, 285a
  • Plato, Statesman, 298c
  • Plato, Theaetetus, 186b
  • Plato, Cratylus, 384a
  • Plato, Cratylus, 412c
  • Plato, Statesman, 273a
  • Plato, Symposium, 185c
  • Plato, Ion, 532c
  • Plato, Timaeus, 47c
  • Plato, Ion, 533a
  • Sophocles, Ajax, 1323
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1151
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 1474
  • Sophocles, Oedipus at Colonus, 901
  • Strabo, Geography, 6.3.7
  • Thucydides, Histories, 3.45
  • Xenophon, Anabasis, 1.1.9
  • Xenophon, Anabasis, 3.4.31
  • Xenophon, Anabasis, 6.3.3
  • Xenophon, Anabasis, 4.6.14
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.2.21
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.1.28
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.2.41
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.1.5
  • Xenophon, Cyropaedia, 2.4.21
  • Xenophon, Cyropaedia, 6.1.32
  • Xenophon, Cyropaedia, 7.1.20
  • Xenophon, Hellenica, 4.3.19
  • Xenophon, Constitution of the Lacedaimonians, 4.2
  • Xenophon, Agesilaus, 2.27
  • Xenophon, Economics, 7.13
  • Xenophon, Symposium, 4.9
  • Homer, Iliad, 12.377
  • Homer, Iliad, 16.565
  • Homer, Iliad, 20.335
  • Homer, Iliad, 20.55
  • Homer, Iliad, 3.70
  • Homer, Iliad, 4.447
  • Homer, Iliad, 8.61
  • Homer, Odyssey, 7.204
  • Aeschylus, Agamemnon, 15
  • Strabo, Geography, 14.5.16
  • Isocrates, Ad reges Mytilenaeos, 6
  • Hippocrates, De fistulis, 4
  • Thucydides, Histories, 5.77
  • Plutarch, Marcellus, 20
  • Arrian, Anabasis, 6.1.5
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 4.9
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 5.63
  • Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, 6.29
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: