previous next
τέλειος and τέλεος , α, ον, in Trag., Att., and Dor.also ος, ον, A.Eu. 382 (lyr.), Pl.Phlb.67a, Arist.EN1153b16, SIG265 (Delph., iv B.C.), etc.: the form τέλειος is alone used by Hom., neither form in Hes.; τέλεος is alone used by Hdt., exc. in 9.110; in Trag. and Att. both forms occur; Att. Inscrr. up to the end of iii B.C. have only τέλεος, IG 12.76.39, al., and τέλεος, τελέως, τελεῶ are recommended by Thom. Mag.p.358R.; τέλειος first in IG22.2314.51, al. (early ii B.C.), freq. in Papyri (PCair.Zen.429.13, al. (iii B.C.), etc.), but the neut. used as Adv. is sts. τέλεον (BGU903.12 (ii A.D.), etc.,
A.τέλειονPOxy.707.31 (ii A.D.), etc.): the form τέλεως , acc. τέλεων, with pl. τέλεῳ, is found in SIG1025.61, 1026.14 (Cos, iv/iii B.C.), dub. in Schwyzer 734 (Zeleia) and Herod.7.20: the form τέληον in GDI4963 (Crete): (τέλος):—perfect, of victims, entire, without spot or blemish, “ἀρνῶν αἰγῶν τε τελείωνIl.1.66, cf. 24.34; βοτὸν τ. Riv.Fil.56.265 (Cyrene); τὸνς ϝεξήκοντα τελέονς ὄϝινς (acc. pl.) SIG56.30 (Argos, v. B.C.); of sacrifices, ἱερὰ τ. perfect, of full tale or number, or performed with all rites, Th.5.47, Lexap.And.1.97, D.59.60; “τελέους ἀεὶ τελετὰς τελούμενος τέλεος ὄντως . . γίγνεταιPl.Phdr.249c; in Il.8.247, 24.315, αἰετὸς τελειότατος πετεηνῶν is prob. the surest bird of augury (cf. τελήεις).
b. in Dialects, = κύριος, fully constituted, valid, “ἐν ἀγορᾷ τελείῳSchwyzer 324.1 (Delph., iv B.C.), SIG265 (ibid.), etc.; ἀλιαίᾳ ἔδοξε τελείᾳ ib.594.3 (Mycenae, ii B.C.); authoritative, final, “ δέ κα ϝράτρα δαμοσία τελεία εἴε_ δικάδο_σαSchwyzer412 (Elis); “τὸ θέθμιον . . τέλεον εἶμενIG9(1).334.47 (Locr., v B.C.); so in Trag., τελεία ψῆφος a final decision, A.Supp.739, S.Ant.632.
2. of animals, full-grown, “τέλεον νεαροῖς ἐπιθύσαςA.Ag.1504 (anap., and so perh. αἶγες τ. in Il. ll.cc.); ἐπ᾽ οὗ θύεται τὰ τ. τῶν προβάτων, opp. γαλαθηνά, Hdt.1.183, cf. SIG1015.31 (Halic.), Pherecr.44, PCair.Zen.429.13, al. (iii B.C.), Sammelb.5277.5 (iii A.D.), etc.; τ. ζῷον defined in Gal.7.677; as Subst., “τέλειον καὶ δέκα ἄρνεςSIG1024.35 (Myconus, iii/ii B.C.); τ. ἵππος, opp. πῶλος, Pl.Lg.834c; τ. ἅρμα a chariot drawn by horses, opp. ἅρμα πωλικόν, CIG2758 111.D2 (Aphrodisias), SIG840 (Olympia, ii A.D.), Luc.Tim.50; “τελέᾳ συνωρίδιIG5(2).549.2, al. (Arc., iv B.C.); τελέῳ τεθρίππῳ ib.5; κέλητι τελέῳ ib.550.29; κέλητι τελείῳ ib.7.1772.14, cf. 16; of trees, Thphr.CP3.7.5, POxy.909.18 (iii A.D.); εἰκὼν τελεία life-sized, GDI4942b7 (Crete, ii B.C.); of a torsionengine, full-sized, opp. to the model of one, Ph.Bel.55.30: of human beings, full-grown, adult, Pl.Lg.929c, X.Cyr.1.2.4, 12, 14, BGU1100.10 (i B.C.), POxy.485.30 (ii A.D.), Sor.1.10, al.
b. married, “τέλειοι οἱ γεγαμηκότεςPaus.Gr.Fr.306; Ἥρα Τελεία is so expld. at Stymphalus, Paus.8.22.2, cf. Aristocl.Hist.5 (ap.Sch.Theoc.15.64); v. infr. 11.
3. of persons, accomplished, perfect in his kind, in relation to quality, Isoc. 12.32,242; “ἱστοριῶν συγγραφέα τέλειονSupp.Epigr.1.400 (Samos, ii A.D.); “τ. σοφιστήςPl.Cra.403e; “τ. εἴς τιId.Phdr.269e (Sup.); “κατὰ πάνταId.Ti.30d; “πρός τιId.Lg.647d, 678b, Isoc.12.9, etc.; “ἔν τινιId.Ep.4.3 (Sup.); “οἱ τ. δογματικοίGal.15.60; but τελεία μαῖα the trained or qualified midwife, distd. from ἀρίστη (the trained and experienced midwife), Sor.1.4.
b. of things, “φάρμακον τελεώτατονPl.Criti.106b; τ. ἀρετή, φιλία, etc., Arist.EN1129b30, 1156b34, al.; of a syllogism in the 1st figure, the other figures being ἀτελεῖς, Id.APr.27a1, etc.; “τὸ τελεώτατον ἐκεῖνο γυμνάσιον, δὴ καὶ κατασκευὴν ὀνομάζουσιGal.6.169, cf. 208: even of evils, τ. νόσημα a serious, dangerous illness, Hp.Prorrh.2.30; “τελειοτάτη κακίαGal.16.500; ἀδικία τελέα, τελεωτάτη, absolute, Pl.R.348b, 344a; συνθέσεις λευκὰς τελείας δέκα τρεῖς thirteen complete white suits, PHamb.10.14 (ii A.D.); τ. ἀποζυγή complete divorce, PGrenf. 2.76.19 (iv A.D.); ὕνις τελεία, κράβακτος ξύλινος τ., etc., PTeb.406.19, al. (iii A.D.); of land, fully inundated, opp. ἀβροχικός, PMasp. 107.13, al. (vi A.D.), prob. in PFlor.286.23 (vi A.D.).
5. of numbers, full, complete, “τελέους ἑπτὰ μῆναςAr.Lys.104; τ. ἐνιαυτός the great year, Pl. Ti.39d.
b. in Arithm., of perfectnumbers, which are equal to the sum of their divisors, as 6 = 3+2+1; 28 = 14+7+4+2+1, Id.R.546b, Euc.7 Def.23, Theo Sm.p.45 H., Nicom.Ar.1.16:—but 9 is τ. ὅτι ἐκ τελείου τοῦ γ_ γίνεται, Theol.Ar.58 (3 is τ. because it has ἀρχή, μέσον, τέλος, ib. 14).
6. τ. κρατήρ, i.e. the third bowl offered to Ζεὺς Σωτήρ, Ar.Fr.526, E.Fr.148.
II. of the gods, having power to fulfil prayer, all-powerful (as implied in A.Ag.973, Ζεῦ Ζεῦ τέλειε, τὰς ἐμὰς εὐχὰς τέλει, Ζεὺς τ. Pi.O.13.115, P.1.67; “τ. ὕψιστον ΔίαA.Eu.28; “τελέων τελειότατον κράτος, ΖεῦId.Supp.526 (lyr.); of Hera ζυγία, the presiding goddess of marriage (v. supr. 1.2 b, “τέλος1.6), Pi.N.10.18, A.Eu.214, Fr.383, Ar.Th.973 (lyr.); of Apollo, Theoc.25.22 (Sup.); of the Eumenides, A.Eu.382 (lyr.); “ΜοῖραιSupp.Epigr.3.400.9 (Delph., iii B.C.): generally, “θεοὶ τέλειοι τέλειαί τεA.Th.167 (lyr.); “πῦρ τέλεον ἄρρητονLyr.Alex.Adesp.36.14: also ἀνὴρ τ. the head or lord of the house, A.Ag.972.
III. = τελευταῖος, last, S.Tr.948 (lyr.).
IV. τέλειον, τό, a royal banquet, as a transl. of the Pers. τυκτά, Hdt.9.110.
V. τελεία (sc. στιγμή) the full point, D.T.630.6; so “τελείαν δεῖ στίξαιHerm. in Phdr.p.84 A.
2. τελεία (sc. ἀντίδοτος) the perfect antidote, effective against all poisons, Scrib. Larg.177.
VI. Τέλεος (sc. μήν(, , name of a month at Epidaurus, IG42(1).109 ii 114.
VII. Adv. τελέως finally, absolutely, with full authority, A.Eu.320,953 (both anap.).
2. completely, absolutely, thoroughly, “τ. ἐς ἀσθενὲς ἔρχεταιHdt.1.120; τ. ἐκκλησιάσαιμεν perfectly, Ar.Th.329 (lyr.); “τ. ἄφρωνIs.12.4; “ἔρια τ. ῥυπαράPCair.Zen. 287 (iii B.C.); τ. μ᾽ ὑπῆλθε completely deceived me, Epicr.9; τ. ἑστιᾶν perfectly, X.Smp.2.2; τ. κινήσεται absolutely, Pl.Tht.182c; τ. γὰρ ἡμᾶς ἐνώχλει he was a perfect nuisance to us, PCair.Zen.637.4 (iii B.C.); τ. γυμνάζειν put a person through the τέλειον γυμνάσιον, Gal. 6.286; μέσα τ. completely neutral, Id.18(2).59, cf. 79, al.--This is the only form of the Adv. allowed by Thom.Mag.p.358 R., but τελείως is found in Gorg.Hel.18, Isoc.13.18, Pl.Def.411d, Arist.Metaph. 1021b26, PPetr.3p.114 (iii B.C.), LXX Ju.11.6, Gal.16.639, etc.
3. the neut. τέλεον is also used as Adv. in later Prose, Luc.Merc.Cond. 5, App.BC1.8, Sor.2.56, etc.
VIII. Comp. and Sup.: Hom. uses only τελειότατος: in Prose τελεώτερος, -ώτατος prevail, though the other forms occur in Arist.EN1097a30, 1174b22. Comp. Adv. “τελεώτερονPl.R.520b (τελειοτέρως Sch.Il.2.350, v.l. in Procl.Inst.18); “τελεώταταPl.R.351b.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (68 total)
 • Cross-references in general dictionaries from this page (68):
  • Aeschylus, Agamemnon, 1504
  • Aeschylus, Eumenides, 214
  • Aeschylus, Eumenides, 28
  • Aeschylus, Eumenides, 320
  • Aeschylus, Eumenides, 382
  • Aeschylus, Eumenides, 953
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 832
  • Aeschylus, Seven Against Thebes, 167
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 1.6
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 1.2
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 526
  • Aeschylus, Suppliant Maidens, 739
  • Andocides, On the Mysteries, 97
  • Aristophanes, Lysistrata, 104
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 329
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 973
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 353
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1097a.30
  • Aristotle, Nicomachean Ethics, 1129b.30
  • Demosthenes, Against Neaera, 60
  • Euclid, Elements, 7
  • Herodotus, Histories, 1.120
  • Herodotus, Histories, 1.121
  • Herodotus, Histories, 1.183
  • Herodotus, Histories, 9.110
  • Homeric Hymns, Hymn 4 to Hermes, 526
  • Isocrates, Against the Sophists, 18
  • Isocrates, Panathenaicus, 32
  • Isocrates, Panathenaicus, 9
  • Pausanias, Description of Greece, 8.22.2
  • Plato, Laws, 678b
  • Plato, Laws, 647d
  • Plato, Laws, 834c
  • Plato, Laws, 929c
  • Plato, Republic, 344a
  • Plato, Republic, 443b
  • Plato, Republic, 348b
  • Plato, Republic, 351b
  • Plato, Republic, 520b
  • Plato, Republic, 546b
  • Plato, Cratylus, 403e
  • Plato, Theaetetus, 182c
  • Plato, Phaedrus, 249c
  • Plato, Phaedrus, 269e
  • Plato, Philebus, 67a
  • Plato, Timaeus, 30d
  • Plato, Timaeus, 39d
  • Plato, Critias, 106b
  • Plato, Timaeus, 28
  • Sophocles, Antigone, 632
  • Sophocles, Trachiniae, 948
  • Thucydides, Histories, 5.47
  • Xenophon, Cyropaedia, 1.2.4
  • Xenophon, Symposium, 2.2
  • Homer, Iliad, 1.66
  • Homer, Iliad, 24.315
  • Homer, Iliad, 24.34
  • Homer, Iliad, 2.350
  • Homer, Iliad, 8.247
  • Aeschylus, Agamemnon, 1432
  • Aeschylus, Agamemnon, 972
  • Aeschylus, Agamemnon, 973
  • Theocritus, Idylls, 11
  • Appian, Civil Wars, 1.8
  • Isocrates, Ad Antipatrum, 3
  • Old Testament, Judith, 11.6
  • Lucian, Timon, 50
  • Lucian, De mercede, 5
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: