previous next

For circumstances of this poem, see Introd. pp. 30, 31 where the date is placed after 269. The scene is undoubtedly Cos--not Alexandria, since Aeschines is setting out for Egypt (l. 68), nor Sicily, since Hiero would then be the captain under whom he would take service; only in Cos can we find a reasonable meeting-place for a philosopher from Athens (l. 6), an Argive, and a Thessalian horse-dealer. Aeschines is waiting impatiently: to him enters Thyonichus.

χαιρεῖν τὸν ἄνδρα Θυώνιχον. The use of the infinitive and the phrase τὸν ἄνδρα Θυώνιχον makes the sentence somewhat formal and stiff. For the construction cf. Plato, Ion 530 a Τὸν ῎Ιωνα χαίρειν: πόθεν τὰ νῦν ἡμῖν ἐπιδεδήμηκας; the accus. and infin. forms a wish. So in official announcements, Arist. Acharn. 172 τοὺς Θρᾷκας ἀπιέναι παρε̣̣ναι δ᾽ εἰς ἔνην. [Distinguish this from the use of the infinitive for imperative, to which the nominative is attached when the command is addressed to a person present; Thucyd. v. 9. 5 τὰς πύλας ἀνοίξας ἐπεκθεῖν: Aesch. P. V. 712.]

τὸν ἄνδρα Θυώνιχον: simply a formal address. For use of article, i. 105 τὰν Κύπριν, and note, ad loc.; not as Hermann says, 'eccum quem expectabam.' For ἄνδρα attached to proper name (in apposition), Soph. O. C. 109 οἰκτείρατ᾽ ἀνδρὸς Οἰδίπου τόδ᾽ ἄθλιον εἴδωλον: Lucret. v. 621 'Democriti quod sancta viri sententia poscit.' Cf. Lobeck on Ajax, 817.

ἀλλὰ τοιαῦτα i. e. πολλὰ χαίρειν, Reiske, and Αἰσχίνᾳ, modern editors. ἕτερα τοιαῦτα and ἄλλα τοιαῦτα = 'the same thing over again.' Plato, Gorgias 481 e πρὸς τὸν νεανίαν τοιαῦτα ἕτερα πέπονθας: ib. 501 b τοιαῦται ἄλλαι πραγματεῖαι: but it is doubtful if we could say, (1) καὶ χαῖρε πολλά: (2) σὺ δὲ καὶ ἕτερα τοιαῦτα πάσχοις. Further the dative Αἰσχίνᾳ is only conjectural. ἀλλά not ἄλλα is given by all MSS., and though after ἀλλά there is great divergence, τύ is well established, and αὐτά is given by almost all MSS.

[2] ὡς χρόνιος cf. xv. 2. For the use of the adjective of time, cf. Eurip. Ion 403 μῶν χρόνιος ἐλθών σ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὀρρωδίᾳ; Alexis in Lucian, 732 δέσποθ᾽ ὑγίαιν᾽: ὡς χρόνιος ἐλήλυθας: and note on xxv. 223.

[3] ταῦτ᾽ ἄρα λεπτός, 'that's why you're so thin.' Cf. Aesch. Pers. 165 ταῦτά μοι διπλῆ μέριμν᾽ ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσί. But this accusative is commonest with verbs of motion; Plato, Prot. 310 e ἀλλ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω: Soph. O. T. 1005 τοῦτ᾽ ἀφικόμην: ib. O. C. 1291 δ᾽ ἦλθον: Babrius, xcv. 28 ταῦτ᾽ ἦλθον: examples which show the construction to be originally a cognate accusative; cf. Theocr. xv. 8.

[4] Aeschines has ceased to take any care of his appearance; his hair and moustache are long and unkempt; cf. v. 46.

[6] Cf. the description in Arist. Clouds 103 τοὺς ὠχριῶντας τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις.

[7] 'He too I think was in love--with a mess of pottage.' Thyonichus knows that Aeschines' trouble is that he is in love, but does not know what the latest developments have been (cf. l. 11), nor why Aeschines has now summoned him. There is a similar turn of expression in Herond. ii. 80: “ ἐρᾷς σὺ μὲν ἴσως Μυρτάλης: οὐδὲν δεινόν.
ἐγὼ δὲ πυρῶν.

[8] παίσδειςἔχων, 'you keep on jesting.' Arist. Frogs 202 οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων.

[9] λασῶμανείς, 'I shall slip into madness.' Aesch. Ctes. § 5 προλέγω ὑμῖν ὅτι λήσετε κατὰ μικρὸν τῆς πολιτείας τισὶ παραχωρησαντες: Herond. ii. 80 κατ᾽ οὖν λήσεις τακεῖσα.

θρὶξ ἀνὰ μέσσον, 'a hair divides me from it now.' For θρίξ, as smallest measure of division, cf. Xen. Symp. vi. 2μεταξὺ τοῦ ὑμᾶς λέγειν οὐδ᾽ ἂν τρίχα μὴ ὅτι λέγειν ἄν τις παρείρειε.

ἀνὰ μέσσον cf. xxii. 21.

[10] ἁσυχᾷ ὀξύς, 'a little hasty'; cf. ἡσυχῇ γρυπός, Aelian, N. A. iii. 38; ἦκα μέλαν, 'slightly black,' Oppian, C. iii. 39. So Ahrens. The old reading ἅσυχος ὀξύς (kept by Fritzsche) = indolent or hasty (by turns), but this suits τοιοῦτος badly.

[11] 'Desiring that things turn out well.' κατὰ καιρόν = favourably as πράσσοντας ἐν καιρῷ, Bacchyl. fr. 3; but there is no parallel to the omission of the infinitive (γενέσθαι) here, even though ἐθέλω in late Greek can take a direct accus. after it (cf. xxiii. 22), and the text is almost certainly corrupt (παρὰ καιρόν, Meineke; κατ᾽ ἄκαιρον, Grever). ? πάντ᾽ ἐθέλειν κατὰ καιρόν, as command, 'consent to everything in due season.'

τί τὸ καινόν, 'what is the new development?' Lucian, Νεκυομ. 457 καινὸν οὐδὲν ἀλλὰ οἷα καὶ πρὸ τοῦ: Soph. O. C. 722 τί δ᾽ ἐστὶν παῖ καινόν;

[15] θηλάζοντα cf. iii. 16. This reversal of the usual meaning occurs first in Aristotle, H. A. vi. 23. 7; cf. superscrip. of A. Pal. vii. 623 εἶς παῖδαμαστὸν θηλάζοντα.

[16] τετόρων ἐτέων, 'four years old.' For the genitive cf. Plato, Laws 721 a γαμεῖν δεῖ ἐπειδὰν ἐτῶν τις τριάκοντα μεχρὶ ἐτῶν λε᾽: Krüger, i. 47. 8.

σχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ, 'fresh as from the press' (Paley): Nonnus, xix. 131 ληνοῦ οἶνον ἔτι πνείοντα: 'ferme tam copiose praebens quam si vindemiae tempus esset' (Briggs); but the other is the better sense.

[17] βολβὸς κτεὶς κοχλίας. The singular is used collectively when speaking of natural products; cf. vii. 66; x. 54; Odyss. xiii. 409 αἱ δὲ νέμονται ἔσθουσαι βάλανον μενοεικέα: Ib. x. 241 τοῖσι δὲ Κίρκη πάρ᾽ ῥ᾽ ἄκυλον βάλανόν τ᾽ ἔβαλεν. So Callim. vi. 27 ἐν πίτυς, ἐν μεγάλαι πτελέαι ἔσαν. βολβός τις κοχλίας, best MSS., which Hermann once defended--'τις dicit ut aliquam multos significet.' Six (inferior) MSS. omit the τις altogether: whence we might regard the word as a mere attempt to fill up the metre, and by simple dittography write ΒΟΛΒΙΞΚΟΞ (βολβίσκος, dimin. of βολβός). The text is Wordsworth's correction now generally adopted; cf. Alexis in Athenaeus, 63 f πίννας κάραβον βολβοὺς κοχλίας: id. Athenaeus, 356 f: “      φέρων πάρειμι κήρυκας κτένας
βολβοὺς μέγαν τε πουλύπουν, ἰχθῦς θ᾽ ἁδρούς.

” [A menu in A. Pal. xi. 35 includes κράμβη, τάριχος, βολβίσκοι, ἡπάτιον, χοιρεῖον, ᾠόν.]

ἐξῃρέθη, 'were served,' 'prompta sunt.' Cf. Arist. Pax 1145 τῶν τε σύκων ἔξελε (Fritzsche).

[18] προϊόντος sc. τοῦ πότου.

ἐπιχεῖσθαι cf. ii. 152.

[19] ὧτινος cf. ii. 151 ἔρωτος, 'to drink to each one's fancy.'

ἔδει μόνον ὧτινος εἰπεῖν sc. ἐθέλοι. For ellipse of verb in dependent question cf. xii. 37; xxv. 64; A. Pal. v. 130: “ ψυχὴ φλέξει σε: τὸ δ᾽ ἐκ τίνος πότε καὶ πῶς
     οὐκ οἶδα: γνώσῃ, δύσμορε, τυφομένη.

[21] δ᾽ οὐδέν sc. ἐφθέγξατο. δ᾽ is Cynisca.

[22] 'Can't you speak; you saw the wolf,' cried one in jest, 'how clever,' she said, and blushed red. According to a well known superstition if a wolf saw a man before the man saw the wolf, the man became dumb. It is not related what happened to the wolf in the opposite case.

     'vox quoque Moerim
Iam fugit ipsa: lupi Moerim videre priores.'

Hence λύκον εἶδες cannot be taken as a question; 'Have you seen a wolf?' since to be seen, not to see, caused dumbness, but--you saw the wolf you know, so you can still speak. (Cf. Plato, Rep. 336 d καί μοι δοκῶ εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη αὐτὸν [sc. Thrasymachus] ἐκεῖνος ἐμέ, ἄφωνος ἂν γενέσθαι.

[24] ἔστι Λύκος. The words are to be assigned to Aeschines speaking to Thyonichus: not to the companion who made the unlucky jest at the drinking-bout (Hermann, Opusc. v. 96).

Λύκος, Λύκος the repetition gives bitterness to the utterance; cf. 47. It is Wolf, Wolf if you please.

[26] τὸν κλύμενον 'ironice dicit: nobilem illum et praeclarum amorem' (Meineke).

κατετάκετο cf. xi. 14. ἔρωτα is cognate accus.

τούτω depends on ἔρωτα.

[27] 'And this came once whispered (ἁσυχᾷ ) in my ears, but I sought not out the truth.'

δι᾽ ὠτός cf. xii. 20 διὰ στόματος: Eurip. Androm. 95 διὰ γλώσσης ἔχειν: Soph. O. T. 1386: “      εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ᾽ ἦν
πηγῆς δι᾽ ὤτων φραγμός.

οὑτῶς not 'to this effect'; but with ἁσυχᾷ, 'just softly whispered.' οὕτως with an adjective or adverb gives a sense of indifference and carelessness, 'just.' Vid. Rehdantz, Neun Philipp. Reden, Index, s. v.; and cf. ἐν διατριβῇ οὕτως ἰδίᾳ, Demos. xxi. 71; Plato, Symp. 176 e ἀλλ᾽ οὔτω πίνοντας πρὸς ἡδονήν: Gorgias 503 d ἴδωμεν δὴ οὑτωσὶν ἀτρέμα σκοπούμενοι.

[28] μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν cf. x. 40 ὤμοι τῶ πώγωνος ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσα. For εἰς ἄνδρα see note on xiii. 15.

[30] 'Then he of Larisa began to sing "My Wolf," from the beginning, some Thessalian song, the clumsy fool.' τὸν ἐμὸν Λ̣̣κον is to be taken as the beginning of the song, whether the actual words of a popular ditty, or parodied and suited to an old tune (μέλισμα). (So Ziegler, after Gräfe.)

[31] Θεσσαλικόνμέλισμα is then accus. in apposition to ᾆδεν τὸν ἐμὸν Λύκον. Others make μέλισμα direct accus. after ᾆδεν and Λύκον as accus. governed by the verbal equivalent ᾆδε μέλισμα: as Soph. Elect. 122 τίν᾽ ἀεὶ τάκεις οἰμωγὰν ᾿Αγαμέμνονα; etc.; but τὸν ἐμόν has then to be awkwardly interpreted 'meum Lycum' = 'infestissimum mihi.'

κακαὶ φρένες in apposition to Λαρισαῖος. Cf. Aeschrio (Bergk) λόγων τι παιπάλημα καὶ κακὴ γλῶσσα.

[33] ἐπιθυμήσασαἔκλαιε. Although the action of the two verbs is really contemporaneous, the aorist participle is used as expressing the reason and motive felt before the 'weeping' began. Similarly τόδε μοι χάρισαι ἀποκρινάμενος, Plato, Gorg. 516 b. The answer must be given before it can be said that the speaker has done the favour, although the granting of the favour and giving of the answer are one and the same action.

[34] ἴσαις. The Attic 3rd plural of οἶδα--ἴσασι--(Doric ἴσαντι, Theocr. xv. 64) is from a 1st person singular, ἴσαμι. ἴσαις--2nd person sing.--shows the Aeolic -αις for -ᾳς (μαῖς or λαῖς = λῇς, Sappho, i. 19); vid. Ahrens, Dial. i. p. 138; ii. p. 312.

[34] 34, 35 For the sake of Aeschines' gallantry it would be pleasant to take Paley's view that Thyonichus struck the Thessalian, not Cynisca: but this leads to a hopeless change of persons.

[35] ἄλλαν sc. πληγήν. A common ellipse; Aesch. Agam. 1384: “ παίω δέ νιν δίς:…
καὶ πεπτωκότι
τρίτην ἐπενδίδωμι.

” Herond. iii. 77: “      κόσας, κόσας πόσας᾿
Λάμπρισκε, λίσσομαι μέλλεις ἔς μευ φορῆσαι.

” Cf. xv. 95; xviii. 11. We may distinguish three classes of this ellipse of noun.

a) The adjective has completely passed into substantival use, so that it can be used in any context, e. g. ἄκρατος (sc. οἶνος), ἐπ᾽ ἀμφοτέροις (sc. ποσί), τραφερῇγῇ), ὑγρήθάλασσα), τὴν αὐλείανθύραν), xv. 43.

b) The noun is suggested by the verb and would usually be cognate accus.: καιρίαν, ἄλλην πλήσσωπληγήν), πολὺν ἔπινονοἶνον), ὡς βαθὺν ἐκοιμήθηςὕπνον Lucian, i. 293; Arist. Frogs 191.

c) No definite noun could be supplied; the adjective (usually feminine) has become a fixed adverbial expression, ἄλλην καὶ ἄλλην ἀποβλέποντος εἰς ἡμᾶς, Plato, Euthyd. 273 b κατὰ πρώτας, ἐκ πρώτης, ἐκ καινῆς (anew): Iliad ii. 379 ἔς γε μίαν βουλεύσομεν.

[36] θᾶσσον cf. xv. 29. ἐμὸν κακόν. So in xv. 10 Praxinoe dubs her husband φθονερὸν κακόν.

[37] A. Pal. v. 274 οἰχόμενος δ᾽ ἄλλην ὑποκόλπιος εὐθὺς ἑλίξεις. For ὑποκόλπιος (an Alexandrian word) = ὑπὸ κόλπῳ, cf. διαπόντιος (xiv. 55), ὑπερούριον (xxiv. 95), προδείελος (xxv. 223), ὑποδείελος (Aratus, 118), ὑποκάρδιον (xi. 15), ὑπωροφίοισι (xiv. 39), ἀπαυλόσυνος, A. Pal. vi. 221 (Leonidas) = ἀπὸ τῆς αὐλῆς: παριστίδιος = παρὰ τὸν ἱστόν, A. Pal. vii. 726.

ἰοῖσα θάλπε, 'go and cherish'; cf. i. 113.

[38] 'For him thy tears fall large as apples.'

ῥέοντι = ῥέουσι: for plural cf. ii. 109; iv. 23, etc. Schol. k τῷ Λύκῳ τὰ ῥέοντά σου δάκρυα μῆλα πίπτει, τουτέστι ἔρως καὶ ἐπιθυμία, apparently taking μῆλα as = tokens of love. This is in the highest degree artificial, and we can only understand it to mean large round drops of tears; cf. Megara, 56: “      τὰ δέ οἱ θαλερώτερα δάκρυα μήλων
κόλπον ἐς ἱμερόεντα κατὰ βλεφάρων ἐχέοντο.

” The clause τήνῳῥέοντι, put without conjunction paratactically with preceding, is really causal; 'go and cherish another; since it is for him that thy tears flow.' Hence we can dispense with the conjectures τῷ νῦνῥέοντι, Hiller, and τήνῳῥεόντων, C. Hartung.

[40] βίον = βίοτον, Aratus 111 καὶ βίον οὔπω νῆες ἀπόπροθεν ἠγίνεσκον.

[41] ὠκυτέρα. The sentence follows irregularly on the simile, but with greater liveliness and vividness than would be given by ὡς τήνα: cf. the structure of x. 31; xii. 8; ix. 35.

[43] 'A fable runs: the bull dashed through the forest'; vid. loc. cit. The Scholiast tries to explain Κένταυρος, saying παροιμία ἐστὶ διὰ τὸ τοὺς Κενταύρους ὕλης ἐπιλαμβανομένους ἀλήπτους εἶναι, but αἶνος is particularly used of animal fables, Hesiod, Works and Days, 200; Archiloch. 89. The image of a bull breaking away through the forest is graphic; cf. Soph. O. T. 476: “ φοιτᾷ γὰρ ὑπ᾽ ἀγρίαν
ὕλαν ἀνά τ᾽ ἄντρα καὶ
πέτρας ἰσόταυρος,
μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων.

” cf. A. Pal. vi. 255 ταύρουἀτιμαγέλου: ib. vi. 217 ἀν᾽ ὑλῆεν δ᾽ ὠκὺς ἔθυνεν ὄρος: Babrius 95: “ τὴν δὲ φύζα δειλαίην
θύρης κατιθὺς ἦγεν εἰς μέσας ὕλας.

” [ἔβα τάχα is palaeographically more probable than Meineke's ἔβα ποκά. Some copyist took τάχα in its late sense = ἄν, and wrote ἔβα τάχακεν].

[44] εἴκατι sc. ἡμέραι as is shown by σάμερον in 45. Aeschines counts the days by groups marked by subsequent events: 'twenty days up to then--then eight till I--,' and so on.

[45] ποτίθει δύο = πρόσθες δύο ἡμέρας: so xxiv. 36 ἄνστα for ἀνάστηθι, but vid. Ahrens, Dial. ii. p. 314.

[46] 'And she knows not even if I be shorn like any Thracian'; cf. l. 4. The Thracians as a barbarian tribe wore their hair long and ragged, Lucian, Tox. 51 ἀλλὰ καὶ τοῦτο εἴκαστο αὐτοῖς καὶ ἀπεκεκάρκει τῆς κόμης ὁπόσον εἰκὸς ἦν ἐλάττω κομᾶν τὸν ᾿Αλανὸν τοῦ Σκυθοῦ. (This with Ziegler's text keeping οὐδ᾽ εἰ and οἶδε of the MSS. and deleting stop at κέκαρμαι.) Ahrens takes οὐδ᾽ εἰ = οὐδέ, but it is only so used after a preceding negative, vid. Arist. Vesp. 352 κοὐκ ἔστιν ὀπῆς οὐδ᾽ εἰ σέρφῳ διαδῦναι.

ἀπ᾽ ἀλλάλωνἐσμέν), 'since we are parted.'

[47] Λύκος νῦν πάντα, 'Lycus is everything to her'; Demosth. De Cor. § 43 φίλον εὐεργέτην σωτῆρα τὸν Φίλιππον ἡγοῦντο: πάντ᾽ ἐκεῖνος ἦν αὐτοῖς.

ἀνῷκται, sc. τὸ δῶμα.

[48] The Megarians, sending to Delphi to inquire which was the most noble city in Greece, received the answer, Argos was the best soil, Thrace was supreme for its horses, Sparta for her women, Syracuse for men; but “ ὑμεῖς Μεγαρεῖς οὔτε τρίτοι οὔτε τέταρτοι,
οὔτε δυωδέκατοι, οὔτ᾽ ἐν λόγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ.

” Hence the expression became a proverb, Callim. Ep. xxv: “      τῆς δὲ ταλαίνης
νύμφης ὡς Μεγαρέων οὐ λόγος οὐδ᾽ ἀριθμός.

[51] νῦν δὲ πόθεν; sc. ἀποστέρξω: 'but now how I am to,' Demosth. De Cor. 47 ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι ταῦτα: πόθεν; πολλοῦ γε καὶ δεῖ: Id. De Fals. Leg. 34.

μῦς, φαντὶ Θυώνιχε, γεύμεθα πίσσας, 'we have tasted pitch like the mouse in the adage'; cf. Herond. πέπονθα πρὸς Θαλῆτος ὅσσα κἠμ πίσοῃ μῦς: Nicet. Eugen. iv. 409: “ ἁλίσκεται γὰρ τοῖς ἔρωτος δίκτυοις
ὡς μῦς πρὸς ὑγρᾶς ἐμπεσὼν πίσσης χύτρον.

” For omission of ὡς cf. note on xiii. 24. For the parenthetic use of φαντίφασί), Lucian, Νεκυομ. § 4 ἐλελήθειν δ᾽ ἐμαυτὸν εἰς αὐτό, φασί, τὸ πῦρ ἐκ τοῦ καπνοῦ βιαζόμενος and often.

γεύμεθα. Meineke makes this a perfect without reduplication, but none of his examples are above suspicion. On such perfects as they are without reduplication vid. Monro, Hom. Gram. § 23. 4. Still less probable is the view that it is present contracted for γευόμεθα: vid. on xxx. 32. Paley regards it as an Epic aorist from ἐγεύμην, the only objection to which is that the syncopated aorist seems to be used only in 3rd person or participle (λυ^το or λῦτο, πλῆτο, χύτο, χύντο, Iliad iv. 526: ἄμπνυτο, ἔμπνυτο, ἔλειπτο, Ap. Rhod. i. 45: ἀπαμείπτο, Nonnus: λέκτο, βλήμενος, κλύμενος). If this cannot be admitted read μῦς φαντὶ Θυώνιχε γεῦμά τι πίσσης (Briggs γεῦμ᾽ ἔτι πίσσης), omitting the verb, as not uncommonly in proverbs, e.g. γλαῦκ᾽ εἰς ᾿Αθήνας.

[55] διαπόντιος see on 37. For the adject. instead of an adverbial expression of space cf. v. 115; xxiv. 93; ἔπταθ᾽ ὑπουρανίη, Aratus, 134.

[56] ὁμαλὸς δέ τις 'unus e grege.'

στρατιώτας, 'I, the trooper.' 'Aliquotiens Theocr. cum quis de se ipso atque officio suo praedicat ita ponit articulum ut aut cum conscientia quadam dignitatis suae ea persona quae verba facit loqui videatur, aut id quod redit eodem officium ipsius notum significetur' (Fritzsche); cf. iii. 19. So xv. 129.

[57] κατὰ νοῦν τεόν 'e sententia tua'; cf. κατὰ θυμόν, xiii. 14.

[58] δοκεῖ ὥστε. The ὥστε is redundant; cf. Isocr. 36 b λαβὼν ἐξουσίαν ὥστε ποιεῖν.

[59] οἷος ἄριστος, 'the best that could be'; Plato, Apol. 23 a πολλαὶἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται. So with attraction Plato, Symp. 220 b ὄντος πάγου οἵου δεινοτάτου, e. g. τοιούτου οἷος δεινότατός ἐστι.

[60] The division of the line is very uncertain. I assign it all to Aeschines and translate 'and what must a man be like in other ways to be the best master to a free man?' It would be more usual to have the article in this construction, but cf. Plato, Theaet. 149 d ποίαν χρὴ ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν ὡς ἀρίστους παῖδας τίκτειν. With article Plato, Rep. 332 d τίσι τί ἀποδιδοῦσα τέχνη δικαιοσύνη ἂν καλοῖτο; (Ast, Lex. Plat. ii. p. 394).

[62] τὸν οὐ φιλέοντα not μή, although the participle is generic, since οὐ φιλέοντα = τὸν μισοῦντα, and the οὐ connects closely with the verb, but vid. Introd. p. 35.

[64] βασιλῆ᾽. For the elision cf. βασιλέα), Pind. P. iv. 110; ᾿Οδυσῆα), Odyss. v. 336.

αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντί, 'but you must not ask on every occasion'; Theognis, 325 εἰ τιςἐπὶ παντὶ χολῷτο. Another reservation of praise as in l. 62.

[66] λῶπος, 'a military cloak.'

ἐπ᾽ ἀμφοτέροις sc. ποσί, vid. l. 35. Tyrtaeus, x. 31: “ ἀλλά τις εὐ διαβὰς μενέτω ποσὶν ἀμφοτέροισι
     στηριχθεὶς ἐπὶ γᾶς, χειλος ὀδοῦσι δακών.

[68] τάχος, 'with all speed'; cf. ii. 36; Pind. Ol. vi. 23. For ellipse of verb cf. xv. 147.

ἀπὸ κροτάφων cf. xvi. 49. ἀπό expresses properly 'looked at from,' 'judging from.' Theophrastus, Char. xxxi. (xxviii.) καὶ γὰρ εἰδεχθής τις ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστί: Lucian, Dial. Mort. x. 8 σεμνὸς ἀπὸ τοῦ σχήματος. Not 'from the brows down,' since πελόμεσθα = ἐσμέν not γιγνόμεθα.

[69] ἕρπει cf. Arist. Equit. 520 ἅμα ταῖς πολιαῖς κατιούσαις. Probably a personal reference on Theocritus' part, vid. Introd. p. 34.

[70] ἇς = ἕως.

χλωρόν Statius, Silvae i. 2. 276 'Longe viridis sic flore iuventae perdurent vultus'; Horace, Ep. xiii. 4 'genua virent.'


hide References (2 total)
  • Commentary references from this page (2):
    • Xenophon, Symposium, 6.2
    • Vergil, Eclogues, 9
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: