previous next

On the Aratus of this poem see Introd. pp. 16, 17 sqq. The date of the piece must be placed in the Coan period of Theocritus' life (Introd. p. 24). The poem is a companion to Idyll xi (see Preface there), but shows the Cyclops in a more delicate and refined character.

In form the poem is a singing-match between Daphnis and Damoetas, though rather irregular in form since the songs do not correspond in length, and there is no adjudication of prize. It is probable that the legendary Daphnis is here intended as he appears in Idyll viii, and not contemporary shepherds of Theocritus' own day; cf. xi (Preface).

χὡ Δάφνις βουκόλος. This order of words with article is common in Theocritus; cf. iv. 20 χὡ ταῦρος πύρριχος: v. 62: vii. 98: ii. 74, etc. (see Ameis' note); and vid. xv. 58.

[2] τὰν ἀγέλαν the singular is used distributively, 'each his flock'; cf. xxii. 191; Iliad x. 153: “      ἔγχεα δέ σφιν
ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο.

” Ap. Rhod. i. 528: “ οἱ δ᾽ ἀνὰ σέλματα βάντες ἐπισχερὼ ἀλλήλοισι,
ὡς ἐδάσαντο πάροιθεν ἐρεσσέμεν ̣̣ ἐνὶ χώρῳ

” (each in his place); cf. Verg. Ecl. vii. 2.

[3] πυρρός cf. Eurip. Phoeniss. 32 ἤδη δὲ πυρσαῖς γένυσιν ἐξανδρούμενος: Longus, i. 15 ἀρτιγένειος μειρακίσκος, λευκὸς ὡς γάλα καὶ πυρρὸς ὡς θέρος μέλλον ἀμᾶσθαι. πυρρός, 'prima lanugine pubescens,' Paley.

[4] θέρεος, 'in summer'; gen. of time.

[5] πρᾶτος for πρότερος: cf. ἄλλος for ἕτερος, vi. 46; vii. 36, etc. Daphnis addresses Polyphemus in his song, calling him to mark how Galatea tempts him, pelting his flock or his dog with apples, mocking him, and coquetting with him. Damoetas answers, in the person of Polyphemus, that he has noted Galatea's wiles, but turns a deaf ear and affects not to care, for he will move her by jealousy.

[7] μάλοισιν cf. ii. 120; Verg. Ecl. iii. 64; A. Pal. v. 79 (Plato) μῆλον ἐγώ: βάλλει με φιλῶν σέ τις, and a modern Greek folk-song (Legrand, Chansons popul. 15): “ εἶχα μίαν ἡμέρα σκόλη
καὶ ἐμπῆκα 'στὸ περβόλι ῾ιντο τηε γαρδεν̓
κ᾽ ηὗρα μιὰ γλυκοῦσσα κόρη:
κ᾽ εἶπα τῆς: νὰ ζήσῃς κόρη:
ποῖσε με κ᾽ ἐμένα φιλον
με μῆλο μ᾽ ἀπίδι
με τὰ γλυκά σου χείλη.

” (Make me your lover with an apple or a pear, or with your sweet lips.)

δυσέρωτα vid. i. 85.

τὸν αἰπόλον ἄνδρα predicative; 'calling him a laggard in love, the goatherd.' For the article cf. xxii. 69, note. αίπόλον is used contemptuously as in i. 86. The conjecture (Jacobs and Meineke καὶ αἰπόλον) should be rejected. Paley's order καλεῦσα τὸν αἰπόλον δυσέρωτα ἄνδρα does not commend itself.

[8] ποθόρησθα vid. Dial. § 3.

[11] νιν sc. τὰν κύνα, not Galatea; 'the fair waves lightly plashing show the dog's reflection as she runs on the sand.' The edge of the sand where the dog runs is just covered with the water. Most editors read καχλάζοντος from the Juntine, but this is only 'emendation' to avoid hiatus, and has no MS. support. For hiatus cf. vii. 8 and Index.

[12] καχλάζοντα αἰγιαλοῖο is in itself unobjectionable, cf. Pind. Ol. vii. 1 φιάλαν ἀμπέλου ἔνδον καχλάζοντος δρόσῳ: Propert. iv. 18. 4 'et sonat Herculeo structa labore via.'

[13] φράζεο μή cf. iii. 5.

[15] αὐτόθε cf. v. 60; iii. 8, note.

διαθρύπτεται, 'coquets.'

ὡς ἀπ᾽ ἀκάνθας, κ.τ.λ. 'like the dry thistle-down in hot summer's days.' Galatea is as fickle and restless as the thistledown is tossed this way and that never settling; cf. Odyss. v. 328: “ ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπωρινὸς Βορέης φορέῃσιν ἀκάνθας
ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται,
ὣς τὴν ἂμ πέλαγος ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα.

[17] καὶ φεύγει, κ.τ.λ. : cf. Terence, Eun. iv. 7. 43: “ 'νοϝι ινγενιυμ μυλιερυμ;
νολυντ υβι ϝελις,
υβι νολις ξυπιυντ υλτρο᾽ ῾ηιλλεῤ.

” The sentence should probably be taken universally, connecting it with διαθρύπτεται: she plays the coquette; shuns when one loves, and follows when one loves not. For the form of the line cf. xiv. 62; Nonnus, xvi. 297 κτείνεις γὰρ ποθέοντα καὶ οὐ γαμέοντα διώκεις: Nicet. Eugen. iii. 11 μισεῖς στέργοντα καὶ οὐ ποθέοντα ποθεῖς με.

[18] τὸν ἀπὸ γραμμᾶς λίθον, 'and moves out the piece on the centre line.' The metaphor is taken from the game of πεσσοί. This was a kind of draughts played on a board divided into thirty-six squares (6 × 6). The central subdividing line was called ἱερὰ γραμμή, and the piece (βασιλεύς) placed thereon was only moved as a last resource. With γραμμᾶς here sc. ἱερᾶς. ἀπό, cf. οἱ ἐκ τοῦ πεδίου ἔθεον, Xen. Anab. iv. 6. 25, etc.

[19] κα^λὰ κα_λά cf. viii. 19 ι^σον ἶσον: A. Pal. vii. 726 καλὰ καὶ καλῶς Πλατθὶς ὑφηναμένη: Iliad v. 31 ̂̓Αρες ῎Αρες: Martial, ix. 12: “ 'Sed Graeci quibus est nihil negatum
Et quos =)*ares )/*ares decet sonare.'

[22] τὸν ἐμὸν ἕνα τὸν γλυκύν for the use of the article see iv. 33, note. The ellipse of ὀφθαλμόν is strange, but is softened by the following words. In Herond. vi. 33 μὰ τούτους τοὺς γλυκέας, and Id. v. 59 μὰ τούτους τοὺς δύο, which can now be quoted in support of this line, a gesture would complete the meaning. ἐμόν, cf. viii. 65; i. 115. I have transposed τὸν (vid. not. crit.) for two reasons. (1) τὸν ἐμόν is not in itself sufficient to balance τὸν ἕνα γλυκύν as co-ordinate attribute. (2) Eustathius refers to the phrase (Opusc. 346. 20) εἴποι ἂν Θεόκριτος τὸν ἕνα τὸν γλυκὺν τοῦτον.

[23] Τήλεμος see Odyss. ix. 507 sqq. Telemus had prophesied the coming of Odysseus and the blinding of Cyclops.

[24] φυλάσσοι a final clause depending on an optative of wish takes the optative, Aesch. Eumenid. 297 ἔλθοι ὅπως γένοιτο τῶνδ᾽ ἐμοὶ λυτήριος: Soph. Ajax 1222, etc.

[25] ποθόρημι. The compound verb is justified by v. 8, 'with which I look at her (if I please).' The present is used with self-assurance for the future, μικρὰ εἰπὼν ἤδη καταβαίνω, Aesch. ii. 183. The middle of the -μι form is found Odyss. xiv. 343 (2nd person), cf. δίζημαι (see Hiller's note). [Monro, Hom. Gram. § 378 writes: 'The form ὅρηαι for ὁρά-εαι should possibly be ὁρᾶαι: if the ending is in its original form it belongs to the non-Thematic conjugation.' If ὅρηαι is wrong, ὅρημαι must give place to ὅρημι here. The same question arises in v. 25].

[27] Παιάν, 'Polyphemus gloats.'

τάκεται cf. v. 12.

[29] The sense of the line is obviously that Polyphemus set his dog on to bark at Galatea, but there is considerable doubt as to the reading. The imperative ὑλάκτει is mentioned as a variant in Schol. k. If this is right we might read σίττα for σῖγα (so Britzsche): or keeping σῖγα and ὑλακτεῖν explain the infinitive by a gesture or nod (σιγῇ νευστάζοντες ὅτι χρέος ἀλλήλοισι, Oppian, Hal. v. 155). Ruhnken's conjecture given in the text seems however the best solution; the aorist as in 21 εἶδον.

ἤρων keeping up the pretence that he no longer cares for her.

[35] πρᾶν, 'the other day'; cf. iv. 60; xv. 15; Verg. Ecl. ii. 25; Ovid, Met. xiii. 840: “ 'Certe ego me novi; liquidaeque in imagine vidi
Nuper aquae placuitque mihi mea forma videnti.'

ἦς δὲ γαλάνα. Parataxis: instead of ὅτε ἦν γαλήνη.

[37] παρ᾽ ἐμίν παρά with dative of the person judging; cf. παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσι κρεῖττόν ἐστι παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν εὐδοκιμεῖν, Isocr. ix. 74.

[38] ὑπέφαινε, 'reflected,' sc. πόντος.

Παρίας λίθοιο, 'Parian marble,' Pind. N. iv. 132 στάλαν Παρίου λίθου λευκοτέραν. With the whole passage cf. Lucian, i. 290 ἐπεὶ τά γε ἄλλα ὁπόταν ἐθέλῃς μαθεῖν οἵα τυγχάνεις οὖσα τὴν ὄψιν, ἀπὸ πέτρας τινός, εἴ ποτε γαλήνη εἴη, ἐπικύψασα ἐς τὸ ὕδωρ ἰδὲ σεαυτὴν οὐδὲ ἄλλο χρόαν λευκὴν ἀκριβῶς.

[39] ἔπτυσα cf. xx. 11; Tibullus, i. 2. 96 'despuit in molles et sibi quisque sinus.'

[46] νίκη = ἐνίκα, 'neither was victor'; so νικῶ is used in perfect sense, 'I am victorious.'

οὐδάλλος for οὐδέτερος: this use is constant in Alexandrian writers; Ap. Rhod. i. 10 ἄλλοἄλλο, of two; cf. Theocr. xxiv. 61; conversely ἕτερος for ἄλλος, xxv. 174; so ἕκαστος for ἑκάτερος, A. Pal. ix. 13. ἀνήσσατοι, 'invincible.'


hide References (4 total)
  • Commentary references from this page (4):
    • Xenophon, Anabasis, 4.6.25
    • Vergil, Eclogues, 2
    • Vergil, Eclogues, 3
    • Vergil, Eclogues, 7
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: