previous next
ἀλλά not combined with another particle.
1. following a neg. sentence, clause; clarifying a previous denial “οὐ χθόνα ταράσσοντεςοὐδὲ πόντιον ὕδωρ ἀλλὰἄδακρυν νέμονται βίοτονO. 2.65κόρος, οὐ δίκᾳ συναντόμενος, ἀλλὰO. 2.96οὐδ̓ἔλαθ᾽ Αἴπυτον —. ἀλλ̓ μὲν Πυθῶνάδ̓ᾤχετ̓ ἰὼνO. 6.37ἐκέλευσενμὴ παρφάμεν, ἀλλὰ Κρόνου σὺν παιδὶ νεῦσαιO. 7.67οὐκ ἄτερ παίδων σέθεν, ἀλλ̓ἅμαO. 8.45εὔχομαιμὴ θέμεν, ἀλλ̓O. 8.87οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ κοιρανέοντι χοροὺς οὔτε δαῖτας: ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷO. 14.9σὐ δύναται νήπιοι κόσμῳ φέρειν ἀλλ᾽ ἀγαθοίP. 3.83μή τινα λειμόμενονμένεινἀλλ̓P. 4.186ὃς οὐἀφίκετοἀλλ̓P. 5.30κατέκλασε γὰρ ἐντέων σθένος οὐδέν: ἀλλὰ κρέματαιP. 5.34οὐ θεῶν ἄτερ, ἀλλὰ Μοῖρά τις ἄγενP. 5.76οὔθ̓ἐφίλησεν ὁδοὺς οὔτε δείπνωντέρψιας ἀλλ̓P. 9.20τὸ δὲ μόρσιμον οὐ παρφυκτόνἀλλ᾽ ἔσται χρόνος οὗτοςP. 12.30οὐκ ἔραμαι πολὺν ἐν μεγάρῳ πλοῦτον κατακρύψαις ἔχειν, ἀλλ᾽ ἐόντων εὖ τε παθεῖνN. 1.32οὐ λαθὼνἭρανἐγκατέβα, ἀλλὰ θεῶν βασίλεαN. 1.39οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ̓—:ἀλλ᾽ ἐπὶ πάσας ὁλκάδος —, γλυκεἶ ἀοιδά, στεῖχ̓N. 5.2εἴη μή ποτέ μοι τοιοῦτον ἦθος, Ζεῦ πάτερ, ἀλλὰ κελεύθοις ἁπλόαις ζοᾶς ἐφαπτοίμανN. 8.35οὐδὲ Κρονίωνστείχειν ἐπώτρυν̓, ἀλλὰ φείσασθαι κελεύθουN. 9. 20. “δένδρεά τ̓οὐκ ἐθέλει πάσαις ἐτέων περόδοις ἄνθος εὐῶδες φέρειν πλούτῳ ἴσον, ἀλλ᾽ ἐναμείβοντιN. 11.42σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ: ἀλλ᾽ ἔμπαν μεγαλανορίαις ἐμβαίνομενN. 11.44οὐ γὰρ ἦν πενταέθλιον, ἀλλ̓ἐφ̓ἑκάστῳ ἔργματι κεῖτο τέλοςI. 1.26οὐδέ ποτεὑπέστειλ̓ἱστίον —. ἀλλ̓ἐπέραI. 2.41οὐ γὰρ φύσιν ὠαριωνείαν ἔλαχεν: ἀλλ᾽ ὀνοτὸς μὲν ἰδέσθαιI. 4.50σφετέρας δ᾽ οὐ φείσατο χέρσιν βαρυφθόγγοιο νευρᾶς Ἡρακλέης: ἀλλ̓ Αἰακίδαν καλέων ἐς πλόον” (“νῦν ἄρχεται τῶν ἐπὶ μέρους, ἀκριβῶς τὸ ὅλον προεκθείς. Σ.”) I. 6.35τὸν μὲν οὐδὲ θανόντ᾽ ἀοιδαὶἔλιπον, ἀλλά οἱI. 8.57οὕνεκεν οὔ σε παιηόνων ἄδορπον εὐνάξομεν ἀλλ᾽ ἀοιδᾶν ῥόθια δεκομένα κατερεῖς Pae. 6.128 ἔριν οὐ παλίγλωσσον ἀλλὰ δίκας ὁδοὺς π[ισ]τὰς ἐφίλη[ς. Παρθ. 2. 64. οὐ κό]ρῳ ἀλλ̓ ἀρετᾷ” (e “Σ” supp. Lobel.) fr. 169. 15.
2. without preceding negative; modifying a previous statement
a.ἀλλ᾽ αἶνον ἐπέβα κόροςO. 2.95ἀλλ᾽ οὐ καλὰ δένδρἐ ἔθαλλεν χῶροςO. 3.23ἀλλά μιν οὐκ εἴασενO. 7.61οὐχ ὑπέμεινεν ὄλβονἀλλά νιν ὕβρις εἰς ἀυᾴταν ὑπερᾴφανον ὦρσενP. 2.28ἀλλ᾽ οὐδὲ ταῦτα νόον ἰαίνει φθονερῶνP. 2.89ἀλλ᾽ ἐπεὶP. 3.38ἀλλὰ κέρδει καὶ σοφίᾳ δέδεταιP. 3.54 ““οὐδ᾽ ἀπιθησέ νιν, ἀλλ̓”” P. 4.36οὐδὲ κομᾶν πλόκαμοι κερθέντες ᾤχοντ᾽ ἀγλαοί ἀλλ̓ ἅπαν νῶτον καταίθυσσονP. 8.83ἀθρόαις πέντε δραπὼν νύκτεσσιν ἔν θ᾽ ἁμέραις ἱερὸν εὐζοίας ἄωτον. ἀλλ̓ἐν ἕκτᾳP. 4.132 ““ἔσομαι τοῖος: ἀλλ᾽ ἤδηP. 4.157ἀλλ̓ἤδη τελευτὰν κεῖνος αὐταῖς ἡμιθέων πλόος ἄγαγενP. 4.210σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. ἀλλ᾽ ὅταν αἴγλα διόσδοτος ἔλθῃP. 8.96ἀλλὰ χρονίῳ σὺν Ἄρει πέφνεν τε ματέραP. 11.36 [“ἄτᾳ” codd.: “ἀλλ̓” coni. Boeckh. P. 11.55] “ἀλλ̓ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατοP. 12.18εὗρεν θεός: ἀλλά νιν εὑροῖσ᾽ ἀνδράσι θνατοῖς ἔχειν, ὀνύμασεν κεφαλᾶν πολλᾶν νόμονP. 12.22ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν μέγαν νόον ἤτοι” “φύσιν ἀθανάτοιςN. 6.4ἀλλὰ τὸ μόρσιμον ἀπέδωκενN. 7.44ἀλλὰ χαλκὸν μυρίον οὐ δυνατὸν ἐξελέγχεινN. 10.45ἀλλ᾽ οὔ νιν φλάσανN. 10.68ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλονN. 11.29ἀλλ᾽ ἐγὼ Ἡροδότῳ τεύχων τὸ μὲν ἅρματι τεθρίππῳ γέραςI. 1.14ἐν ὕπνῳ γὰρ πέσεν:ἀλλ᾽ ἀνεγειρομένα χρῶτα λάμπειI. 4.23ἔτλαν δὲ πένθος οὐ φατόν: ἀλλὰ νῦν μοι Γαιάοχος εὐδίαν ὄπασσεν ἐκ χειμῶνοςI. 7.37ἀλλ᾽ ἐμοὶ δεῖμα μὲν παροιχόμενον καρτερὰν ἔπαυσε μέριμνανI. 8.11ἀλλ᾽ οὔ σφιν ἄμβροτοι τέλεσαν εὐνὰν θεῶν πραπίδεςI. 8.30 (Delos floated on the waves,) “ἀλλ̓ἁ Κοιογένης ὁπότ᾽ἐπέβα νιν, δὴ τότε τέσσαρεςἀπώρουσανκίονες” fr. 33d. 3. “ὄλβον ἐγκατέθηκαν —. ἀλλὰ[]ἐπέπεσε μοῖρα Pae. 2.63 ἀλλ᾽ οὔτε ματέῤ ἔπειτα κεδνὰν ἔιδεν οὔτε Pae. 6.105 ἀλλά μιν Κρόνου παῖδεςἔκρυψαν Pae. 8.72 σῶμα δ̓ ἐστὶ θνατόν. ἀλλ̓ ᾧτινι μὴ λιπότεκνος σφαλῇ πάμπαν οἶκος —, ζώει Παρθ”. 1. 16. (a description of those that do not love Theoxenos,) “ἀλλ̓ἐγὼτάκομαι” fr. 123. 10.
3. introducing imperative, simm.
a. imperative proper. “ἀλλὰ Δωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα πασσάλου λάμβαν̓O. 1.17ἀλλ̓ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, — εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον λοιπῷ γένειO. 2.12ἀλλὰ Κρόνου παῖ, — Οὐλυμπιονίκαν δέξαι Χαρίτων θ᾽ ἕκατι τόνδε κῶμον” (v. l. “ἀλλ̓ὦ”.) O. 4.6 Φίντις, ἀλλὰ ζεῦξον ἤδη μοι σθένος ἡμιόνωνO. 6.22ἀλλ᾽ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων, τίμα μὲν ὕμνου τε-” “θμὸνO. 7.87ἀλλ᾽ Πίσας εὔδενδρον ἐπ̓ Ἀλφεῷ ἄλσος, τόνδε κῶμον καὶ στεφαναφορίαν δέξαιO. 8.9ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ᾽ ἐπίνειμαι ἀκρωτήριον ἌλιδοςO. 9.5 Μοῖς᾿, ἀλλὰ σὺ καὶ θυγάτηρ Ἀλάθεια Διός, ὀρθᾷ χερὶ ἐρύκετον ψευδέων ἐνιπὰνO. 10.3ἀλλ᾽ ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος, μὴ παρίει καλάP. 1.85 ““ἀλλὰ καὶ σκᾶπτον μόναρχον καὶ θρόνος, — τὰ μὲν ἄνευ ξυνᾶς ἀνίας λῦσον”” P. 4.152ἀλλ᾽ ἐπέων γλυκὺν ὕμνον πράσσετεN. 9.3ἀλλ᾽ ἀνὰ μὲν βρομίαν φόρμιγγ̓, ἀνὰ δ̓ αὐλὸν ἐπ̓ αὐτὰν ὄρσομεν ἱππίων ἀέθλων κορυφάνN. 9.8ἀλλ᾽ ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύρανN. 10.21 ““ἀλλὰ τὰ μὲν παύσατε: βροτέων δὲ λεχέων τυχοῖσα υἱὸν εἰσιδέτω θανόντ̓”” I. 8.35
b. where the imperative denotes a climax. cf. 2b supra “ἀπὸ Ταυγέτοιο μὲνΣκυρίαι δὲ —. ὅπλα δ᾽ ἀπ̓ Ἄργεος, ἅρμα Θηβαῖον, ἀλλ̓ ἀπὸ τᾶς ἀγλαοκάρπου Σικελίαςματεύειν” (“ἀλλά” om. codd. Athenaei.) fr. 106. 6.
4. in various minor uses.
b. introducing oracular utterance ““ἀλλὰ μιν ποταμῷ σχεδὸν μολόντα φύρσει”” (elocutionem oraculi propriam agnovit Blass.) Pae. 2.73
a. where both particles preserve their original force: yet sinceἀλλὰ παρθένοι γὰρτοῦτον ἔσχετε τεθμόν, κλῦτε νῦν Πα.” 6. 53, cf. O. 4.1ff., Wil. on Eur., Her. 138.
d. frag. “ἀ]λλὰ γὰρ τ”[ fr. 60a. 11.
b. dub. [“ἀλλὰ καὶ” (coni. Hermann: “ἅμα” codd. contra metr.) O. 1.104] [“ἀλλὰ” (codd. contra met.: “ἄνα” Kayser: “ἄγε” Maas.) O. 13.114] [“ πόντου κενέωσιν ἀλλὰ” “πέδον” (codd. Dion. Hal. contra metr.: <˘> “ἂμ” Hermann.) Pae. 9.16]
c.μὲνἀλλά” v. “μέν”.
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide References (1 total)
  • Cross-references in text-specific dictionaries from this page (1):
    • Pindar, Nemean, 9
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: