previous next
ἐκ, ἐξ (“ἐξ” before vowels: following its noun O. 7.91, O. 13.29, P. 2.19, O. 8.59 coni.: repeated P. 4.161, O. 9.68, “Θρ”. 3. 3 cod.; combined with
1.ἀπόP. 4.174, cf. O. 6.101, N. 5.7; separated from its noun by a verb P. 4.121) prep. c. gen.
1. from
a. with verb of movement. “βασιλεὺς δ᾽ ἐπεὶ πετραέσσας ἐλαύνων ἵκετ̓ ἐκ ΠυθῶνοςO. 6.48Λικύμνιον ἐλθόντ᾽ ἐκ θαλάμων ΜιδέαςO. 7.29βλάστε μὲν ἐξ ἁλὸς ὑγρᾶς νᾶσοςO. 7.69ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι ἔκ τ᾽ Ἄργεος ἔκ τε ΘηβᾶνO. 9.68στεφάνων ἐγκώμιον τεθμόν, τὸν ἄγει πεδίων ἐκ ΠίσαςO. 13.29ἐκ Λυκίας δὲ Γλαῦκον ἐλθόνταO. 13.60τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν παγαίP. 1.22 ““ἐξ ὠκεανοῦ φέρομενἐννάλιον δόρυ”” P. 4.26 ““κατακλυσθεῖσαν ἐκ δούρατος”” (sc. “βώλακα”) P. 4.38 ““βέλοςἐξ ἀνικάτου φαρέτρας ὀρνύμενον”” P. 4.91ἐκ δὲ Μεσσάνας Ἀμυ-” “θάν” (sc. “ἦλθε”) P. 4.126ἦλθονἔκ τε Πύλου καὶ ἀπ᾽ ἄκρας ΤαινάρουP. 4.174ἦλθεςἐξ ἀγλαῶν ἀέθλωνP. 5.52ἦλθέ τοι Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων παῖςN. 6.12φιάλαισιἅς ποθ᾽ ἵπποιπέμψανἐκ τᾶς ἱερᾶς ΣικυῶνοςN. 9.53ἐκ δὲ Πελλάνας” (sc. “ἀπέβαν”) N. 10.44 ὅτε καρτερᾶς Ἄδραστον ἐξ ἀλαλᾶς ἄμπεμψας”; I. 7.10 ]“ἄπεπλος ἐκ λεχέων νεοτόκων []νόρουσε Pae. 20.14 ]βαμεν ἐξ Ὀλύμπου Pae. 22.6 προβάτων γὰρ ἐκ πάντων κελάρυξενθηλᾶν γάλα” fr. *104b. 1.* “ποι]κίλω[ν ἐ]κ λεχέω[ν ἀπέ]διλ[ος” (supp. Lobel )fr. 169. 36.
b. esp. (release, free, take, separate) from. “τίνα βάλλομεν ἐκ μαλθακᾶς αὖτε φρενὸς εὐκλέας ὀιστοὺς ἱέντες”; O. 2.90παῖδαἔλυσεν ἐξ ἀτιμίαςO. 4.20ἀγαθαὶ δὲ πέλοντ᾽ ἐν χειμερίᾳ νυκτὶ θοᾶς ἐκ ναὸς ἀπεσκίμφθαι δὔ ἄγκυραιO. 6.101ἄνδρ᾽ ἐκ θανάτου κομίσαιP. 3.56παῖδ᾽ ἐκ νεκροῦ ἅρπασεP. 3.43ἐκ προτέρων μεταμειψάμενοι καμάτωνP. 3.96 ““ἐκ πόντου σαώθη ἔκ τε ματρυιᾶς ἀθέων βελέων”” P. 4.161—2. “Κυράνας: τὰν χαιτάεις ἀνεμοσφαράγων ἐκ Παλίου κόλπων ποτὲ Λατοίδας ἅρπας᾿P. 9.5 ““ἐκ λεχέων κεῖραι μελιαδέα ποίαν”;” P. 9.37τὸν δὴἐκ δόλου τροφὸς ἄνελε δυσπενθέοςP. 11.18ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐκ τούτων φίλον ἄνδρα πόνων ἐρρύσατοP. 12.18βίαια πάντ᾽ ἐκ ποδὸς ἐρύσαιςN. 7.67ἀλλὰ βροτῶν τὸν μὲν κενεόφρονες αὖχαι ἐξ ἀγαθῶν ἔβαλονN. 11.30 (“ἄρουρα”) “ἐξ ἀμετρήτας ἁλὸς ἐν κρυοέσσᾳ δέξατο συντυχίᾳI. 1.37ἐκ λεχέων ἀνάγει φάμαν παλαιὰν εὐκλέων ἔργωνI. 4.22ἐκ μεγάλων δὲ πενθέων λυθέντεςI. 8.6ἐκ πυ[ρἁρπά]ξαισα”[ (supp. Lobel) “Θρ”. 4. 2.
c. (arising, coming) from, in various senses.
I. from (persons). “μῶμος ἐξ ἄλλων κρέμαται φθονεόντων τοῖςO. 6.74εἰ δ᾽ ἐγὼ Μελησία ἐξ ἀγενείων κῦδος ἀνέδραμον ὕμνῳO. 8.54τὸ δ᾽ ἐκ Διὸς ἀνθρώποις σαφὲς οὐχ ἕπεται τέκμαρ” i. e. as for what comes from Zeus N. 11.43τὸ γάρ ἐστι” “μόνον ἐκ θεῶν” sc. the soul fr. 131b. 3. esp. born of, descended fromτὸ μὲν γὰρ πατρόθεν ἐκ Διὸς εὔχονταιO. 7.23ἀλλ᾽ ὥτε παῖς ἐξ ἀλόχου πατρὶ ποθεινὸςO. 10.86σάφα δαεὶς τε οἱ πατέρων ὀρθαὶ φρένες ἐξ ἀγαθῶν ἔχρεονO. 7.91βασιλεύς, ἐξ ὠκεανοῦ γένος ἥρως δεύτεροςP. 9.14πατρὸς δ᾽ ἀμφοτέραις ἐξ ἑνὸς ἀριστομάχου γένος Ἡρακλέος βασιλεύειP. 10.2ἐκ δὲ Κρόνου καὶ Ζηνὸς ἥρωας αἰχματὰς φυτευθέντας καὶ ἀπὸ χρυσεᾶν Νηρηίδων Αἰακίδας ἐγέραιρενN. 5.7ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν ματρὸς ἀμφότεροιN. 6.1συμβαλεῖν μὰν εὐμαρὲς ἦν τό τε Πεισάνδρου πάλαι αἶμ᾽ ἀπὸ Σπάρταςκαὶ παῤ Ἰσμηνοῦ ῥοᾶν κεκραμένον ἐκ Μελανίπποιο μάτρωοςN. 11.37 ““λίσσομαι παῖδα θρασὺν ἐξ Ἐριβοίας ἀνδρὶ τῷδετελέσαι”” I. 6.45φιλόμαχον γένος ἐκ Περσέος” fr. 164.
II. from (things), (won) from, “ἐρέω ταύταν χάριν, τὰν δ᾽ ἔπειτ̓ ἀνδρῶν μάχας ἐκ παγκρατίου” (Schr.: “μάχαν” codd.) O. 8.59ἐξ ἱερῶν ἀέθλων μέλλοντα ποθεινοτάταν δόξαν φέρεινO. 8.64Ὀλυμπίᾳ στεφανωσάμενος καὶ δὶς ἐκ ΠυθῶνοςO. 12.18κέρδος δὲ φίλτατον, ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροιP. 8.14τέσσαρας ἐξ ἀέθλων νίκας ἐκόμιξανN. 2.19ἐπεὶ στεφάνους ἓξ ὤπασεν Κάδμου στρατῷ ἐξ ἀέθλωνI. 1.11 γὰρ ἐξ οἴκου ποτὶ μῶμον ἔπαινος κίρναται” *fr. 181*. (developing) from, out of, “ἐξ ὀνείρου δ̓αὐτίκα ἦν ὕπαρO. 13.66πολλὰν δ᾽ ὄρει πῦρ ἐξ ἑνὸς σπέρματος ἐνθορὸν ἀίστωσεν ὕλανP. 3.36 ““φαμὶ γὰρ τᾶσδ᾽ ἐξ ἁλιπλάκτου ποτὲ γᾶς Ἐπάφοιο κόραν ἀστέων ῥίζαν φυτεύσεσθαι”” P. 4.14ἐκ δ᾽ ἄῤ αὐτοῦ πομφόλυξαν δάκρυα γηραλέων γλεφάρωνP. 4.121 ““μή τι νεώτερον ἐξ αὐτῶν ἀναστάῃ κακόν”” P. 4.155εἰρεσία δ᾽ ὑπεχώρησεν ταχειᾶν ἐκ παλαμᾶν ἄκοροςP. 4.202ἀοιδοὶ ἄρχονται Διὸς ἐκ προοιμίουN. 2.3 (“ἄρουραι”) “βίον ἀνδράσιν ἐπηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσανN. 6.10 ]“ἐκ φρεν[ὸς” (supp. Snell) “Πα.” 7A. 5. “ἐξ ἀδάμαντος σιδάρου κεχάλκευται μέλαιναν καρδίαν” fr. 123. 4. “ἔντι [δὲ καὶ] θάλλοντος ἐκ κισσοῦ στεφάνων Διο[νύσου” (sc. “ἀοιδαί”: supp. Wil., Schneidewin: “ἐκ” etiam ante “Διο-” habet cod.: del. Wil.) “Θρ.” 3. 3. = fr. 128 Schr. “ψυχὰςἐκ τᾶν βασιλῆες ἀγαυοὶαὔξοντ̓” fr. 133. 3.
2. of time.
b.ἐξ οὗ
3. of agency, in various senses.
a. of persons
b. of things.
5.
b. divided from verb by verse end. “ἐξ” / “ἄλλαξεν” (v. “ἐξαλλάσσω”) I. 3.18
hide Dictionary Entry Lookup
Use this tool to search for dictionary entries in all lexica.
Search for in
How to enter text in Greek:
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: