previous next

CHAPTER XVI

Protagoras at last comes to the difficulty raised by Socrates in 319E Virtue having been proved to be teachable, it is only from a lack of natural aptitude that good men's sons sometimes turn out badly: compared with men who have never been taught virtue, even they are good. Protagoras concludes with a manifest bid for pupils.

3. ἔμπροσθεν: viz. at 324E

5. οὐδένα δεῖ ἰδιωτεύειν: equivalent to πάντας δεῖ εἶναι δημιουργούς: no one must be a layman in ἀρετή.

10. ἐδίδασκε καὶ ἐπέπληττε τὸν μὴ καλῶς αὐλοῦντα. As ἐδίδασκε is the important word, ἐπέπληττε has no effect on the construction, but is in effect enclitic: see on 317Cἐνδείξασθαι καὶ καλλωπίσασθαι.

17. εἰ οὖν οὕτω. οὖν marks the reversion to the original protasis, viz. εἰ μὴ οἶόν τ᾽ ὴνκαὶ τοῦτο κτλ., from λυσιτελεῖ to νόμιμα being parenthetical: it therefore seems better to print a colon rather than a full stop after νόμιμα.

22. ἐλλόγιμος ηὐξήθη. Proleptic adjectives with αὐξάνω are common: Heindorf cites (inter alia) Rep. VIII. 565C τοῦτον τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγαν.

25. ἀλλ᾽ οὖν αὐληταί γ᾽ ἄν: ἄν for γοῦν was Shilleto's conjecture, which can hardly fail to be right. ἀλλ᾽ οὖνγε is an emphatic ‘but at all events’; cf. Gorg. 496D μανθάνω: ἀλλ᾽ οὖν τό γε πεινῆν αὐτὸ ἀνιαρόν.

27. οὕτως οἴου καὶ νῦν. Sauppe's ᾤου κἂν νῦν seems to be quite needless: the conclusion is naturally put as a command— ‘so in the present case, you are to think’.

28. τῶν ἐν νόμοις καὶ ἀνθρώποις. So BT. ἀνθρώποις in this emphatic sense is a little awkward with ἀνθρώπους two lines below and ἀνθρώποις said seven lines below of savages (though the word is qualified in both cases), but the text is probably right: cf. 323Cἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν᾽ οὐχὶ ἁμῶς γέ πως μετέχειν αὐτῆς (sc. τῆς δικαιοσύνης), μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις. Of the suggested emendations the most reasonable is perhaps Sauppe's ἐν νόμοις καὶ ἐννόμοις ἀνθρώποις—which he has now given up in favour of the MSS. reading.

29. αὐτόν is not emphatic: to be δίκαιος is to be a δημιουργὸς δικαιοσύνης, cf. 326Eτῆς ἀρετῆςοὐδένα δεῖ ἰδιωτεύειν.

31. μήτεμήτεμήτεμηδέ. μηδέ introduces the climax: see note on οὔτεοὐδέ γε in Apol. 19D and Cope on Ar. Rhet. A, 4. 4. Presently ἀλλ᾽ εἶεν is used rather than ἀλλ᾽ εἰσί (in spite of ἐστίν in l. 31) because the hypothetical nature of the case is becoming more prominent. For the passage of a relative clause into a main clause (οἵ is not to be repeated after ἀλλά) see on 313A

33. ἀλλ᾽ εἶεν ἄγριοί τινες. It appears not only from Athenaeus (v. 218D), but from Suidas and others, that the play in question was called Ἄγριοι. The few fragments of it which remain (see Kock's Comicorum Atticorum Fragmenta, I, 146-50) give us no indication of the plot or treatment. The probability is that the Ἄγριοι formed the chorus (cf. the names Νεφέλαι, Βάτραχοι etc.), ‘ad quos’—as we should infer from the words of Plato— ‘Athenienses quidam, pauci sine dubio, vitae civilis in sua urbe pertaesi (μισάνθρωποι) sicut Pithetaerus et Euelpides, accedebant imprudenter sperantes se inter homines immanes meliorem iustioremque quam in civitate sua vitam inventuros esse’ (Kock). Plato was perhaps thinking of the same play again in Rep. VI. 496D ὥσπερ εἰς θηρία ἄνθρωπος ἐμπεσών, οὔτε ξυναδικεῖν ἐθέλων οὔτε ἱκανὸς ὢν εἶς πᾶσιν ἀγρίοις ἀντέχειν.

οἷοί περ οὓς πέρυσιν: so BT, and there is no sufficient reason for altering the text to οἵους πέρυσιν (with Sauppe, after Athenaeus V. 218D) or οἵους περ πέρυσιν with Schanz. Plato does not always avail himself of the liberty of attraction: a parallel is quoted from Crat. 432E ἵνα κομιδῇ τοιοῦτον οἷόν περ οὗ ὄνομά ἐστιν.

34. πέρυσιν. Athenaeus, V. 218D ἐδιδάχθησαν δὲ οἱ Ἄγριοι ἐπ᾽ Ἀριστίωνος ἄρχοντος, i.e. Ol. 89 4 = 421/420 B.C. For the bearing of the date of the Ἄγριοι on the question when the dialogue of the Protagoras is assumed to have taken place see Introduction, p. xxxiii.

Φερεκράτης. The fragments of Pherecrates—a poet of the old comedy who gained his first victory in 438 B.C.—are given in Kock's Comicorum Atticorum Fragmenta, I, 145-209.

ἐδίδαξεν ἐπὶ Ληναίῳ. The Λήναιον (also called λίμναι and τέμενος τοῦ Διονύσου) was an enclosure sacred to Dionysus on the south-east slope of the Acropolis. Cf. Photius s.v. Λήναιον: περίβολος μέγας Ἀθήνησιν, ἐν τοὺς ἀγῶνας ἦγον, πρὸ τοῦ τὸ θέατρον οἰκοδομηθῆναι, ὀνομάζοντες ἐπὶ Ληναίῳ. The phrase ‘at Lenaeum’ seems to have survived even after all plays were given in the Dionysiac theatre, as by this time they were, and to have been understood as equivalent to ‘at the Lenaean festival’ (cf. Ar. Ach. 504 οὑπὶ Ληναίῳ τ᾽ ἀγών), for which the expressions ἐν Ληναίοις and (ἐδιδάχθη) εἰς Λήναια are more usual in the didascaliae (see Müller's Bühnenalterthümer, p. 316, n. 3). The Lenaea took place in the month Gamelion.

36. ὥσπερ οἱ ἐν ἐκείνῳ τῷ χορῷ, sc. γενόμενοι. γίγνεσθαι ἐν is ‘to come to be in or among’, ‘to fall among’. ἐν τῷ προθύρῳ ἐγενόμεθα of 314Cis the same idiom.

μισάνθρωποι. So the MSS. The various suggested emendations (ἡμιάνθρωποι Heinrich, μιξάνθρωποι Jacobs, μεσάνθρωποι Lehrs) proceed on the supposition that the word is an epithet of the ἄγριοι, which is most improbable: ‘alii sunt ἄγριοι, alii μισάνθρωποι, neque in illa sermonis iunctura’ (sc. if we regard the ὥσπερ clause as explaining τοῖς τοιούτοις) ‘scribendum ὥσπερ sed οἷοί περ fuit’ (Heindorf).

37. Εὐρυβάτῳ καὶ Φρυνώνδᾳ. Two proverbial scoundrels of real life: see Suidas s.vv. Εὐρύβατος πονηρός, ἀπὸ τοῦ ρεμφθέντος ὑρὸ Κποίσου ἐρὶ ξενολογίαν μετὰ χπημάτων, ὥς φησιν Ἔφοπος, εἶτα μεταβαλομένου ρπὸς Κῦπον: ἦν δὲ Ἐφέσιος κτλ. Φπυνώνδας τῶν ἐρὶ ρονηπίᾳ διαβεβοημένων, ὃς ξένος ὢν κατὰ τὰ Ρελοροννησιακὰ διέτπιβεν Ἀθήνησιν:—ἐκ τούτου τοὺς ρονηποὺς Φρυνώνδας καλοῦσι. They are frequently mentioned in Greek literature: see Blaydes on Ar. Thesm. 861. Blaydes remarks that -ώνδας is a Boeotian termination: cf. Ἐπαμεινώνδας, Χαρώνδας and the like.

40. οὐδείς σοι φαίνεται εἶναι. εἶναι is Heindorf's emendation for ἐ̂θ᾽ of the Bodleian. For the asyndeton with ὥσπερ see above on 311E

41. τίς διδάσκαλος τοῦ ἑλληνίζειν. The same illustration occurs in Alc. I. 111A.

46. τούτους ἔτι τίς ἂν διδάξειεν repeats τίς ἂνδιδάξειεν τοὺς τῶν χειροτεχνῶν υἱεῖς: and οὐ ῥᾴδιον οἶμαι εἶναιτούτων διδάσκαλον φανῆναι is a variety on οὐδ᾽ ἂν εἷς φανείη, which the οὐδέ γ᾽ ἄν of l. 42 might lead us to expect would be repeated— but the sentence is a slight anacoluthon. This is better than to take ἄν of οὐδέ γ᾽ ἄν in l. 42 with εἶναι of l. 47.

49. οὕτω δὲ ἀρετῆς. On οὕτω δέ see above, note on 318C

50. κἂν εἰ: this idiom is somewhat rare in Plato, e.g. Meno, 72C κἂν εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἰσιν, ἕν γέ τι εἶδος ἄπασαι ἔχουσιν: it is extremely common in Aristotle. The ἄν shows that the idiom must have arisen from cases where the apodosis contained a verb with which ἄν could go, e.g. κἂν εἰ ἀποθνῄσκοι, εὖ ἔχοι. Such cases as Symp. 185A κἂν εἴ τιςἐξαπατηθείη, καλὴ ἀπάτη, where the verb after εἰ is in the optative, preserve traces of the origin of the construction.

53. ὀνῆσαί τινα πρός. ὀνῆσαι is Dobree's correction for νοῆσαι: cf. Rep. X. 601D εἴπερ οἶός τ᾽ ἦν πρὸς ἀρετὴν ὀνῆσαι ἀνθρώπους.

56. τὸν τρόπον τῆς πράξεως τοῦ μισθοῦ. Ar. Eth. Nic. IX. 2. 1164a. 24 ὅπερ φασὶ καὶ Πρωταγόραν ποιεῖν: ὅτε γὰρ διδάξειεν ἁδήροτε, τιμῆσαι τὸν μαθόντα ἐκέλευεν ὅσου δοκεῖ ἄξια ἐπίστασθαι καὶ ἐλάμβανε τοσοῦτον. This is more than Plato says: see next note.

58. ἀποδέδωκεν: but κατέθηκεν (gnomic aorist) two lines lower down. It is not necessary to reject ἀποδέδωκεν (with Sauppe and Schanz) or to read ἀπέδωκεν (with Kroschel and Kral). ἀποδέδωκεν is hardly to be explained as a gnomic perfect (Goodwin), certain examples of which are rare, if not unknown, but is to be taken in its natural sense: ‘if he prefers, he has already paid . . . if not etc.’: this is also Heindorf's view. Unless the pupil had paid in advance, Protagoras left the fee to his own conscience and (according to his own account, ὥστε καὶ αὐτῷ δοκεῖν τῷ μαθόντι) generally fared better, even though (if Diog. Laert. IX. 52 may be trusted) his fee was 100 minae. If Protagoras made no bad debts, he escapes the censure of Plato in Gorg. 519C, where it is said that, if teachers of δικαιοσύνη do not receive their fees, it only shows that they have failed to teach their subject and deserve no fees.

59. ἐλθὼν εἰς ἱερόν. ‘Tactis sacris aramve tenentes veteres iurare satis est notum’ Heindorf, quoting Aeschin. in Timarch. § 114 λαβὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα τὰ ἱερὰ καὶ ὀμόσας μὴ λαβεῖν δῶραεἰληφὼς ἠλέγχθη.

67. τῶνδε. Protagoras is more encouraging than Socrates in 319E

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 United States License.

An XML version of this text is available for download, with the additional restriction that you offer Perseus any modifications you make. Perseus provides credit for all accepted changes, storing new additions in a versioning system.

hide References (18 total)
 • Commentary references from this page (18):
  • Aristophanes, Acharnians, 504
  • Aristophanes, Thesmophoriazusae, 861
  • Plato, Republic, 496d
  • Plato, Republic, 565c
  • Plato, Republic, 601d
  • Plato, Apology, 19d
  • Plato, Cratylus, 432e
  • Plato, Symposium, 185a
  • Plato, Protagoras, 311e
  • Plato, Protagoras, 323c
  • Plato, Gorgias, 519c
  • Plato, Protagoras, 313a
  • Plato, Protagoras, 314c
  • Plato, Protagoras, 317c
  • Plato, Protagoras, 318c
  • Plato, Protagoras, 319e
  • Plato, Protagoras, 324e
  • Plato, Protagoras, 326e
hide Display Preferences
Greek Display:
Arabic Display:
View by Default:
Browse Bar: